Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Finanční leasing z pohledu daně z příjmů


Ing. Tereza Lichovníková
7. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Ke dni převodu vlastnického práva na uživatele musí být kupní cena vyšší než cena zůstatková.

Foto: 123RF

 

Finanční leasing je častou formou financování pořizovaného hmotného majetku. Při daňovém a účetním posuzování uzavřených smluv může dojít k zásadním chybám, které mají někdy až dalekosáhlé dopady na základ daně z příjmů.


 
Na úvod dodejme, že v souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo ke změnám v názvosloví a finanční leasing není nájem ani pacht, jak jej však vymezuje nový občanský zákoník. Z toho důvodu počínaje rokem 2014 došlo k vymezení finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) v ustanovení § 21d.

Od roku 2014 používáme pojmy finanční leasing, užívání, vlastník, uživatel a úplata, konkrétně se tedy finančním leasingem rozumí pro účely daně z příjmů přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník své vlastnické právo na předmět finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele.

Zároveň ke dni převodu vlastnického práva musí být kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka s výjimkou případu, kdy předmět finančního leasingu je již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny.

Pro správné posouzení podmínek příslušné smlouvy o finančním leasingu jsou nutné následující dokumenty:
 • leasingová smlouva včetně všeobecných smluvních podmínek,
 • splátkový kalendář – slouží u plátců DPH jako daňový doklad, lze jej použít rovněž k výpočtu celkové výše úplaty finančního leasingu,
 • protokol o předání předmětu leasingu,
 • popř. ostatní doklady (doklady o zaplacení záloh, doklady o zaplacení prvních splátek úplat finančního leasingu).
Výše uvedenými dokumenty stvrzujeme:
 1. Splnění podmínky minimální doby finančního leasingu, kterou vyžaduje ustanovení § 21d odst. 2 ZDP, což je minimální doba odepisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 téhož zákona. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 zákona se tato doba zkracuje o šest měsíců.
 2. Výši úplaty finančního leasingu.
 3. Výši budoucí kupní ceny předmětu leasingu, která, jak jsme již uvedli, musí být vyšší než daňová zůstatková cena, kterou získáme výpočtem rovnoměrných odpisů bez zvýšení odpisů v prvním roce odepisování, a to ze vstupní ceny, kterou eviduje vlastník předmětu leasingu.
 4. Další skutečnosti.
Stěžejní řešení finančního leasingu je, že do nákladů lze za splnění podmínek dále uvedených uplatňovat pouze úplatu finančního leasingu ve smyslu ZDP. Co můžeme uplatnit v nákladech, stanoví smlouva o finančním leasingu, popř. splátkový kalendář.

V praxi se lze setkat se situací, kdy celková výše úplat dle splátkového kalendáře nesouhlasí s výší úplaty dle smlouvy o finančním leasingu. Z toho důvodu je dobré věnovat oběma dokumentům náležitou péči.

Podmínky pro úplaty související s finančním leasingem v daňových nákladech určí ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) a odst. 4 výše zmíněného zákona.

Obecně je finanční leasing hmotného majetku, který lze daňově odepisovat, resp. úplata za něj poskytnutá, daňově účinným výdajem (nákladem).

U poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je tato úplata účinným výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (stanovíme s přesností na kalendářní měsíce, a to i za každý započatý měsíc).

V praxi to znamená, že nelze do výdajů zahrnout leasingové splátky, které byly skutečně v daném zdaňovací období zaplaceny, ale jen ty, které je možné dle ZDP opravdu zahrnout do základu daně – tj. poměrnou část ceny leasingu připadající na příslušné zdaňovací období.

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, vyplývá zahrnování úplat do daňových nákladů v poměrné výši z účetních předpisů a týká se především první zvýšené splátky (akontace) a úplat na přelomu účetních období.

Z definice finančního leasingu dle ustanovení § 21d vyplývá, že se finanční leasing nevztahuje na nehmotný majetek a že finanční leasing podle ZDP zahrnuje nejen smlouvy, které vykazují znaky smlouvy nájemní, ale rovněž smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy či obdobné smlouvy, kde předmětem je dočasné přenechání věci uživateli za úplatu s následným převodem vlastnických práv.

Je dále nutno upozornit, že na finanční leasing se nevztahují ustanovení ZDP o nájmu. Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy za nájem, pokud je finanční leasing:
 • předčasně ukončen a zároveň není splněna minimální doba trvání finančního leasingu,
 • či po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnických práv na uživatele.
Nutno upozornit, že s účinností od 1. 7. 2017 lze finanční leasing předčasně ukončit, avšak musí být splněna minimální doba, což je doba daná dle příslušnosti majetku do odpisových skupin. Minimální doba leasingu se posuzuje na základě předávacího protokolu, kterým uživatel potvrzuje, kdy došlo k převzetí hmotného majetku do užívání, a to ve stavu způsobilém obvyklého užívání.

Další z podmínek uplatnění úplat leasingu v daňových výdajích (nákladech) je, že poplatník, který je fyzickou osobou, po ukončení finančního leasingu zahrne převedený majetek do svého obchodního majetku.

Shrňme si nyní všechny podmínky pro uplatnění úplat v daňových nákladech, a to u leasingových smluv uzavřených od účinnosti novely ZDP v první polovině roku 2017 a dále:
 1. Z finančního leasingu je abstrahován hmotný majetek vyloučený z odepisování (§ 27 ZDP), nehmotný majetek (§ 32a ZDP), věci movité a nemovité, které nejsou majetkem ve smyslu ZDP a pozemky.
 2. Je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je daňovým výdajem pouze poměrná část úplaty, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty. V praxi to znamená, že na smlouvu o finančním leasingu pohlížíme jako na smlouvu o nájmu.
 3. Fyzická osoba musí při odkoupení předmětu finančního leasingu zařadit majetek do svého obchodního majetku.
 4. Při odkupu předmětu leasingu musí být kupní cena vyšší než daňově zůstatková cena.

Příklad

Společnost Den a Noc s. r. o. uzavřela 1. 12. 2014 smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu a k tomuto datu byl také automobil přenechán uživateli ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

Doba trvání finanční leasingové smlouvy byla sjednána na 54 měsíců. První zvýšená splátka byla 55 000 Kč a dále bylo ujednáno, že po dobu zbývajících 53 měsíců bude rovnoměrně placeno 8 000 Kč.

Vzhledem k výhodné nabídce byla ale leasingová smlouva předčasně ukončena k datu 31. 3. 2017 a automobil byl odkoupen uživatelem za cenu 85 000 Kč. Vstupní cena automobilu u pronajímatele byla ve výši 450 000 Kč.

Uživatel zaplatil na splátkách v období od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2017:

55 000 Kč + (28 × 8 000 Kč) = 279 000 Kč

Daňově uznatelné splátky za jeden měsíc:

55 000 Kč + (53 × 8 000 Kč) ÷ 54 = 8 870,37 Kč

Společnost zaúčtovala v roce 2017 do nákladů úplaty za finanční leasing ve výši 8 870,37 Kč × 3 = 26 611,11 Kč

Úplaty za předmět finančního leasingu mohou zůstat v nákladech pouze za splnění podmínky dle ustanovení § 24 odst. 5 písm. a) ZDP, tedy pokud kupní cena NEBUDE nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u pronajímatele. Z toho důvodu je potřeba vypočíst tuto fiktivní cenu:

Odpisy 2014: 450 000 × 11 % = 49 500 Kč

Odpisy 2015: 450 000 × 22,25 % = 100 125 Kč

Odpisy 2016: 450 000 × 22,25 % = 100 125 Kč

Odpisy 2017: (450 000 × 22,25 %) × 0,5 = 50 062,50 Kč

Zůstatková cena: 450 000 − 49 500 = (100 125 × 2) − 50 062,50 Kč = 150 187 Kč.

Zůstatková cena při rovnoměrném odepisování automobilu činila 150 187 Kč. Vzhledem k tomu, že sjednaná kupní cena ve výši 85 000 Kč je nižší než zůstatková cena, jsou dosud uplatněné úplaty za předmět finančního leasingu daňově neuznatelné.

Společnost nemusí podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2014, 2015, 2016, ale zvýší svůj výsledek hospodaření o neuznané úplaty. Zároveň má možnost dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZDP zahrnout neuplatněné výdaje v podobě úplat do vstupní ceny odkoupeného majetku a z této vstupní ceny daňově odepisovat.
Článek byl připravený ve spolupráci s účetní a daňovou kanceláří Best Account.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

zuzen
30. 7. 2019 16:12:50
Dobrý den,

nemusí být kupní cena ke dni převodu finančního leasingu právě nižší než ZC?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Marie Pavlištová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, DPH, poradenství.
www.flashtax.eu

JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru