Daňové zvýhodnění na dítě od 1. 1. 2016


Bc. Zuzana Bartůšková
18. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud otec dítěte nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemůže si uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. A to ani v případě, že matka dítěte nemá žádné příjmy, ze kterých by mohla daňové zvýhodnění uplatnit.

Foto: Fotolia

 

Kdo si může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a u koho to nelze? Jaké jsou podmínky pro získání daňového bonusu? A jak je to s uplatněním daňového zvýhodnění u nerezidentů či podnikatelů, kteří využívají paušální výdaje?


 
Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Společnou domácností se rozumí, že lidé spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínky uplatnění upravuje § 35c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
 
Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Slevu na dani lze uplatnit až do výše daňové povinnosti. Je-li daňové zvýhodnění nebo jeho část vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus. Může tak dojít k situaci, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc, a to až do výše daňového zvýhodnění. Formou daňového bonusu lze uplatnit maximálně 60.300 Kč ročně. Bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč.
 
Daňové zvýhodnění v roce 2016 činí:
 • 13.404 Kč ročně, tj. 1.117 Kč měsíčně na první dítě,
 • 15.804 Kč ročně, tj. 1.317 Kč měsíčně na druhé dítě a
 • 17.004 Kč ročně, tj. 1.417 Kč měsíčně na třetí a každé další dítě.
Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, lze uplatnit dvojnásobnou částku.
 
V dubnu bylo definitivně schváleno navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě ve výši 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně) a na třetí a další dítě ve výši 20.604 Kč ročně (1.717 Kč měsíčně). Vyšší daňové zvýhodnění bude možné uplatnit s největší pravděpodobností již za květen 2016. Daňové zvýhodnění půjde uplatnit také zpětně – to znamená i za měsíce roku 2016, kdy ještě zákon neplatil. A to v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání, které budeme podávat začátkem roku 2017.
 
Podmínky pro uplatnění daňového bonusu:
 • poplatník má příjmy podle § 6 až § 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k počátku roku, pro rok 2016 činí tedy tato částka 59.400 Kč. Do těchto příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní,
 • poplatník, který má pouze příjmy podle § 9 ZDP (z pronájmu), nemůže bonus uplatnit, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy – je ve ztrátě,
 • pokud má poplatník povinnost podat daňové přiznání a při jeho sestavování zjistí, že mu bylo vyplaceno na daňových bonusech (např. v zaměstnání) více, než na kolik měl nárok, jedná se o daňový nedoplatek a má povinnost tyto bonusy vrátit – uhradit nedoplatek,
 • i poplatník, který nesplní podmínky pro daňový bonus, ale má zdanitelné příjmy (např. má pouze ostatní příjmy podle § 10 ZDP nebo má nižší příjmy než 59.400 Kč), může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě – maximálně však do výše daňové povinnosti,
 • poplatník, který nemá žádné zdanitelné příjmy, nebo má výhradně příjmy osvobozené od daně (např. peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti apod.), nemůže uplatnit daňový bonus ani daňové zvýhodnění na dítě.

Kdo se považuje za vyživované dítě?

Vyživované dítě je:
 • dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,
 • nezletilé dítě – do 18 let,
 • zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání (příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře),
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Lze tedy uplatnit zvýhodnění i na dítě, které bydlí na internátu, resp. domově mládeže (ubytovací zařízení pro studenty středních škol), nebo na vysokoškolské koleji.
 
Uplatňovat daňové zvýhodnění lze i na dítě, které má vlastní příjem a uplatňuje slevu na studenta – s výjimkou studenta SŠ dálkovou nebo kombinovanou formou po dovršení 18 let (viz níže). Lze tedy uplatňovat daňové zvýhodnění také na dítě do 26 let, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, studuje vysokou školu kombinovanou formou a má zaměstnání na plný úvazek (popřípadě podniká jako OSVČ) a uplatňuje slevu na studenta.
 
Uzavře-li vyživované dítě manželství, může slevu na dani uplatnit jeho manžel/manželka. Nemá-li jeho manžel/manželka příjmy, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti.
 
Na dítě, na které se uplatňuje daňové zvýhodnění, nelze rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osobu (§ 13 odst. 4 písm. b) ZDP).
 
Daňové zvýhodnění na dítě nelze uplatňovat na dítě partnerky nebo družky z předchozího vztahu. Uplatňovat lze pouze zvýhodnění na dítě manželky – podmínkou pro uplatňování dítěte partnerky z předchozího vztahu je uzavření manželství s matkou dítěte (to samé platí samozřejmě také v opačném případě, tedy u dítěte partnera).
 
Pokud otec dítěte nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemůže si uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. A to ani v případě, že matka dítěte nemá žádné příjmy, ze kterých by mohla daňové zvýhodnění uplatnit.
 
Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy jen jeden poplatník (jeden z rodičů). Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo, ve kterém začíná studium a ve kterém bylo převzato do náhradní péče.

Kdy nelze daňové zvýhodnění uplatnit?

Od 1. 1. 2013 nelze daňové zvýhodnění uplatnit u poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem (u příjmů z podnikání a z pronájmu), a součet základů daně, u kterých jsou uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Příklad:
Poplatník má tyto příjmy: 200.000 Kč ze zaměstnání – jedná se o základ daně (tj. superhrubou mzdu), 100.000 Kč z podnikání – uplatňuje výdaje paušálem 60 %, 50.000 Kč z pronájmu – uplatňuje výdaje paušálem 30 %. Může uplatnit daňové zvýhodnění?
 
Základ daně ze zaměstnání: 200.000 Kč
Základ daně z podnikání: 40.000 Kč
Základ daně z pronájmu: 35.000 Kč
 
Celkový základ daně činí 275.000 Kč, základ daně, u kterého byl použit paušál, činí 75.000 Kč, tj. 27 % celkového základu daně. Poplatník může uplatnit zvýhodnění na dítě, protože základy daně, u kterých byl použit paušál, tvoří méně než 50 % celkového základu daně.
 
Pokud OSVČ, která uplatňuje paušální výdaje, rozděluje příjmy a výdaje na spolupracující osobu (dle § 13 ZDP), může spolupracující osoba uplatnit daňové zvýhodnění na dítě – viz Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 2. 2013, příspěvek 392/20.02.13 Změny v uplatnění paušálních výdajů od 1. 1. 2013.

Studium dítěte

Studující dítě blíže upravuje zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) v § 11 až § 15.
 
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání:
 • studium na středních a vysokých školách v ČR, kromě studia za trvání služebního poměru a dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
 • teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,
 • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR,
 • vzdělávání, které se uskutečňuje v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – pouze u studentů, kteří již vykonali maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři a současně studium jazykového kurzu dítě zahájí v roce, ve kterém složilo maturitní zkoušku nebo absolutorium. Toto neplatí po ukončení učiliště a získání výučního listu,
 • studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v ČR v případě, že:
  • vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu EU, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu EU, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní docházky podle školského zákona, nebo
  • se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území ČR při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,
 • příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,
 • vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.
Studium na střední škole:
 • studium na střední škole (SŠ) nebo vyšší odborné škole (VOŠ). Nelze uplatňovat dítě po dovršení 18 let studující SŠ nebo VOŠ dálkově, kombinovanou formou nebo večerně, pokud si dítě při studiu vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti,
 • za studium na SŠ se považuje také studium na konzervatořích, středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti a dále pak studium na VOŠ,
 • může jít o střední školu státní i soukromou, ale musí být zapsána do rejstříku škol a školských zařízení (vyjma škol zřizovaných ministerstvy),
 • studium na SŠ začíná vždy 1. 9.,
 • uplatňovat lze daňové zvýhodnění i během prázdnin mezi jednotlivými ročníky,
 • daňové zvýhodnění lze uplatňovat do konce školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém byla složena maturita nebo absolutorium (u studia na VOŠ), pokud během prázdnin nebude dítě celý měsíc pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud bude dítě během prázdnin pracovat pouze po část měsíce (např. tři týdny), lze daňové zvýhodnění uplatnit,
 • studium na středních školách a konzervatořích a vyšších odborných školách v ČR zapsaných do rejstříku škol, na středních školách zřizovaných ministerstvem obrany, vnitra a spravedlnosti. Studium v cizině, pokud podle rozhodnutí MŠMT je postaveno na roveň studia v ČR.
Studium na vysoké škole (VŠ):
 • uplatňovat lze daňové zvýhodnění i na dítě, které studuje VŠ kombinovanou formou a při studiu si vydělává – ať už v zaměstnání, nebo vlastní samostatnou výdělečnou činností (jako OSVČ),
 • ode dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, do dne, kdy ukončilo studium,
 • studium na vysoké škole je ukončeno dnem, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (viz § 55 odst. 1 zákona o vysokých školách). To znamená, pokud je státní závěrečná zkouška skládána v náhradním termínu později, je studentem až do složení závěrečné zkoušky v náhradním termínu, a celou dobu lze uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě,
 • počítá se i doba mezi ukončením studia na SŠ a nástupem na VŠ, pokud na sebe bez přerušení navazují,
 • zvýhodnění se uplatní naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na VŠ. Lze uplatnit též měsíc po měsíci ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc nebude dítě pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti, a to ani jediný den v tomto měsíci,
 • studiem na VŠ se rozumí studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studium v cizině, pokud je podle rozhodnutí MŠMT postaveno na roveň studia v ČR.

Daňové zvýhodnění u nerezidentů

Daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit pouze ve vlastním daňovém přiznání. Nelze ho tedy uplatnit u zaměstnavatele v rámci měsíčních záloh ani při ročním zúčtování daně.
 
Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je, že nerezident je rezidentem členského státu EU, Norska nebo Islandu a úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů. Kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo jsou zdaněny srážkou.
 
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele (§ 38k odst. 4 a § 38l odst. 3 ZDP):
 • podpis prohlášení poplatníka do 30 dnů po vstupu do zaměstnáníkaždoročně nejpozději do 15. února – lze podepsat na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho zaměstnavatele. V prohlášení poplatník uvede:
  • jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba, popř. kdy a jak se změnily,
  • že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani,
  • jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a dále jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě, zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě ve výši náležející na jedno dítě nebo ve výši náležející na druhé dítě nebo na třetí a každé další vyživované dítě, zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba, kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
  • že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba,
 • úřední doklad prokazující totožnost dítěte – zpravidla rodný list,
 • předložení průkazu ZTP/P,
 • potvrzení od zaměstnavatele manželky/manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění,
 • u zletilého dítěte potvrzení školy, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem – potvrzení o studiu,
 • potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost,
 • potvrzení o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v ČR.

Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marcys
20. 2. 2019 19:37:47
Dobry den jsem vedena na uřadě prace a pracuji jen občas na dohodu o provedené činnosti.Lze uplatnit daň na moje dvě děti??děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
18. 12. 2018 22:20:12
Dobrý den, potřebovala bych poradit. V květnu se nám narodil syn, přítel nehlásil v práci a tak nebyl ani zahrnut do slevi na dani s tím, že se dá nějak na konci roku pořešit. Mezitím však o práci přišel a teď moc nechápu jak postupovat, aby malý i za 4 měsíce získal. Ani jeden momentálně nepodnikáme, takže nevím jak řešit. Děkuji moc za radu a pomoc, Zuzana
Hlášení závadného obsahu

Jiří
12. 10. 2018 15:03:45
Dobrý den, lze někde ze zákona, nebo z prováděcích dokumentů vyčíst, které všechny identifikátory je nezbytné uvést do žádosti k osobě, na kterou chce poplatník daně nárokovat daňové zvýhodnění (např. na manžela/lku, nebo děti)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Honza
3. 4. 2018 17:33:15
Dobrý den, mohu žádat o daňové zvýhodnění za rok 2017 na dítě manželky? Svatbu jsme měli v září a žena byla 3,5 měsíce na nemocenské a dále pobírala mateřskou. Úlevu na dani nikde nedávala jelikož neměla příjem.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
8. 3. 2018 13:49:21
Marci, uplatnit si můžete studující dítě do 26let, pokud vždy doloží od 18let Potvrzení o studiu
Hlášení závadného obsahu

Jitka
8. 3. 2018 13:47:54
Jani, pochybuji, že by na to FÚ nepřišel, musí doložit Prohlášení popl.daně,kde je vidět, že děti si již uplatnila,takže těch 16000Kč bude za něco jiného :)
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 2. 2018 20:27:32
Dobrý den chci se zeptat zda když uplatňuje kamarádka úlevu na dítě každý měsíc za muže ještě při daních které si dělá jednou ročně sama zase dělat úlevu a vrací ji zpětně kolem 16000kc.podle mě by už nárok neměla mít když uplatňuje měsíčně úlevu.dekuji za kladné vyrizeni
Hlášení závadného obsahu

Marci
22. 2. 2018 19:59:07
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda ještě můžu uplatňovat slevu na dítě(ze mzdy), které již má přes 18 let, má uznaný invalidní důchod II. stupně, ZTP/P a ještě studuje a bude studovat ještě asi 2-3 roky. Děkuji. Marci
Hlášení závadného obsahu

Janina
29. 11. 2017 11:24:21
Dobrý den, pokud bude dcera studovat od září denní studium na VŠ , k tomu by si udělala ještě OSV4, aby si vydělala na náklady se studiem medicíny... daňový bonus na mi jako matka již nemohu uplatnit? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

irena
8. 11. 2017 18:35:31
Dobrý den, prosím Vás o radu. Pokud je dítě student VŠ a současně je ve služebním poměru. Jedná se tedy o studium na vysoké škole za trvání služebního poměru. Nevím tedy zda máme nárok na odpočet daně. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

silvanie
17. 10. 2017 10:11:42
Dobrý den, prosím Vás o radu. Pokud je dítě student VŠ a současně je ve služebním poměru. Jedná se tedy o studium na vysoké škole za trvání služebního poměru. Nevím tedy zda máme nárok na odpočet daně. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

romana
11. 10. 2017 11:09:50
u dítěte do 18 let se nemusí zaměstnavateli dokládat potvrzení o studiu ze střední školy? Jak zaměstnanec prokáže, že dítě studuje?
Hlášení závadného obsahu

Stanislav
1. 9. 2017 8:55:24
Dobrý den, rozhodnutím soudu nám byla svěřena do páče prarodičům vnučka, otec nezletilé souhlasil, jelikož neměl podmínky, aby mohl pečovat o nezletilou,pracuje v 12 hodinovém nepřetržitém provozu.Zaměstnavatel mu umožní pracovat v denním provozu od září 2017.Proto si podal žádost o převzetí nezletilé do své péče, soud rozhodnutí o tomnabylo právní moci 25.kvetna 2017. Nezletilá je a bude v naší péči až do konce srpna2017, teprve až v září bude mít upravenou prac. dobu tak, aby mohl o dceru pečovatOd 1. září hodlá otecuplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, kdy bude neletilá v jeho domácnosti. My prý jsme pozbyly nároku na uplatnění zvýhodnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o předání vnučkydo péče otce.Mám za to, nárok na daňové zvýhodnění mámy my prarodiče, jelikožnezletilá je pořad v naší domácnosti. Vlastní předání do péče proběhne až koncem srpna 2017.
Hlášení závadného obsahu

Jana 65
1. 7. 2017 12:44:27
Dobrý den, dcera studuje VŠ, chce bydlet s přítelem ve společné domácnosti, tudíž se chce odhlásit ze společně hospodařící domácnosti, můžu stále uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
22. 6. 2017 9:01:49
Dobrý den, chci se zeptat když je dítěti 23 let a studuje střední školu, je ve druhém ročníku a potvrzení o studiu má do 30.6.2017. V září bude pokračovat dál ve studiu. O prázdninách normálně využiju daňové zvýhodnění na dítě? Díky :-)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
22. 6. 2017 1:04:32
Dobrý den, chci se zeptat zda budu splňovat podmínku nároku na daňový bonus když můj úhrn bude 56000+pojistné bude dokupy dělat 75 040 Kč, nebo se to bude odvíjet jen od těch 56 000 Kč? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavla Chlupová
15. 6. 2017 14:27:50
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na daňové zvýhodnění na manželku, když nejsme manželé, ale žijeme spolu ve společné domácnosti. V lednu 2018 se nám narodí dítě. Děkuji. Chlupová
Hlášení závadného obsahu

Denisa
29. 4. 2017 13:00:10
Dobrý den, podle §35c/odst.8 může slevu na dani uplatnit manžel. Je v tomto případě tato studující manželka považována jako první dítě? Popřípadě dá se uplatnit daňový bonus na tuto manželku? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zdeňka
21. 4. 2017 12:28:33
pro Janu: Slevu na dítě si může uplatnit ten kdo má nějaký příjem - čili nejspíš Vy, pokud manžel nepracuje.
Hlášení závadného obsahu

Jana
20. 4. 2017 17:04:19
Dobry den, jsem na rodicovske dovolene, jeste 2 roky budu, pobiram 2. St.ID a zacla jsem pracovat na dpp..pracuji par hodin tydne..muzu si uplatnit slevu na 2 lete dite ? Muz je v plnem ID..mohu ja ci on? Dekuji Jana
Hlášení závadného obsahu

veronika
3. 4. 2017 11:07:31
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat na daňové zvýhodnění na děti. Máme dvě děti, obě uplatňuje partner, ale nastal problém v uvedeném pořadí v kolonkách v daň. přiznání. Dočetla jsem se, že pořadí je jedno jaké zvolím, a to i za předpokladu, že jedno dítě se nám narodilo v průběhu roku 2016. Logicky jsem ho tedy dala jako první, nicméně na úřadě nastal problém a prý to tak nelze. Chci se tedy zeptat jak to tedy je? A případně jak se mohu bránit - byli jsme donuceni to opravit a děti prohodit.

Předem děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

dazu
2. 4. 2017 15:43:47
Dobrý den, studuji střední školu. V letoším roce začnu podnikat. Spolupracující osoba bude moje sestra (17 let.) Jak to bude s daňovým zvýhodněním na děti, které si na nás obě uplatňuje matka. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Milena
27. 3. 2017 13:02:19
Dobrý den. Dcera 20 let chodí na VŠ kombinované studium a při tom pracuje na plný úvazek. Mohu uplatnit slevu na dítě? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petra2
27. 3. 2017 9:09:10
Dobrý den, má přítel nárok na slevu na dítě, pokud podniká, dítě se narodilo červenec 2016, dostalu jsme porodné a dpobírám rodičovský příspěvek, na mate4skou nárok nemám. Účetní říká, že ne.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
23. 3. 2017 19:03:53
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda si mohu uplatnit slevu za vyživované děti za dobu 12 měsíců i v případě, že jsem byla zaměstnaná pouze v měsících 03-12/2016 (tj. 10 měsíců). V lednu a únoru jsem pobírala rodičovský příspěvek. Předem děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Světla
22. 3. 2017 14:13:46
Mara - každý může uplatnit poměrnou část. Manžel např. prvních šest měsíců, manželka zbytek atp.
Hlášení závadného obsahu

andrea
22. 3. 2017 12:47:34
dotaz
Hlášení závadného obsahu

Zichová
22. 3. 2017 11:40:51
Poplatník pracoval v Německu a má potvrzení o příjmech.Manželka nepracovala a mají dvě děti. Může si uplatnit v daňovém přiznání slevu na děti? Co vše má doložit?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Mara
21. 3. 2017 11:06:52
Dobrý den, chci se zeptat, jak to je se slevou na dítě, když je manželství rozvedeno a je soudně určena střídavá péče , zaniká tím nárok na daňové zvýhodnění? Děkuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Milan Částek
20. 3. 2017 12:52:00
Dobrý den. Jsem důchodce, ale současně OSVČ. Na základě soudního rozhodnutí mám ve své péči sedmnáctiletou vnučku, která studuje a na kterou pobírám od jejích rodičů výživné. Potřebuji vědět, jestli mám právo na ni uplatnit daňovou úlevu.
Hlášení závadného obsahu

luna11
15. 3. 2017 17:51:13
Dobrý den, dcera studuje VŠ, ale studium ukončí v dubnu a pak pojede přes agenturu do zahraničí - ne studovat. Do kdy mám nárok na daňové zvýhodnění. VŠ mě informovala, že mám nárok do 31.8.2017, že je dcera vedená do tohoto data jako studend. A syn letos maturuje. Pokud maturitu nezvládne v květnovém termínu, ale bude z nějakého předmětu vykonávat opravnou zkoušku v září, bude mi v práci uplatněno daňové zvýhodnění do 31.8.? Syn by měl i po vykonání opravné zkoušky v září nastoupit na další studium VŠ, po doložení maturitního vysvědčení. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

AH
15. 3. 2017 8:44:55
Dobrý den, prosím o vyřešení dotazu na uznání daňového zvýhodnění na dítě ZTP/P, kde se překrývají Rozhodnutí ÚP v termínech. Původní rozhodnutí platí do 30.6.2016 a nové Rozhodnutí o odebrání statusu ZTP/P platí zpětně od 1.6.2016. Lze uznat daňové zvýhodnění za červen, nebo musíme postupovat podle nového Rozhodnutí a odebrat daňové zvýhodnění na ZTP/P již za měsíc červen, které platí od 1.6.? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Peca23
13. 3. 2017 13:08:00
Dobrý den,

jeden náš zaměstnanec mě požádal, abych mu děti neuplatňoval měsíčně, ale jen jednou ročně. Mohu já takovému zaměstnanci udělat roční zúčtování daně a v něm mu to dítě za těch 12 uplatnit, nebo si musí dát daňové přiznání? Někde jsem slyšel, že pokud si zaměstnanec chce uplatnit dítě jednou ročně, musí si tím pádem podat daňové přiznání.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Mary Kay
9. 3. 2017 9:20:03
mufík: Nemusíte, můžete požádat o roční zúčtování posledního zaměstnavatele. Ale určitě se Vám vyplatí přiznání podat případně i sama - budete si v něm moct uplatnit slevu na poplatníka v celoroční výši (vrátí Vám peníze).

mastrok: Slevu si ve zbývajících měsících uplatnit můžete, ale nemáte nárok na daňový bonus, pokud nemáte dostatečné příjmy (tzn. že Vám vrátí peníze pouze do výše Vaší daňové povinnosti - nemůže Vám vzniknout kvůli tomu přeplatek - daňový bonus).
Hlášení závadného obsahu

mastrok
8. 3. 2017 14:41:21
dobrý den,ex přítel uplatnoval slevu na dani na dítě do 9 měsíce,po té jsme už nebydleli ve společné domácnosti a já jsem nastopila do práce,kde jsme se dohodli,že u svého zaměstnavatele tuto slevu nebudu požadovat,mám tak i nárok na danové zvýhodnení na vyživované dítě?bývalí,pokud vím si tuto slevu uplatnil ve svém danovém přiznání,ale pouze za 8/12.můžu si já uplatnit zbylé 4 měsíce?i když moje příjmi jsou nižší než 59 400
Hlášení závadného obsahu

mufík
8. 3. 2017 14:01:35
Dobrý den
chci se zeptat zda musím podat danové přiznání když jsem uplatnovala slevy a odpočty na dítě měsíčně. Zaměstnaná jsem byla 8 měsíců na dobu určitou zbytek vedena na úřadu práce bez podpory. Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Suzie
24. 2. 2017 22:35:26
Dobrý den, chtěla bych vědět, jestli mám nárok na slevu na dítě, když jsem od 1.1.2016 do 10.4.2016 pracovala a od 11
4.byla na nemocenské, od 13.10.2016 jsem na materské a 28.11.2016 jsem porodila. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marta
21. 2. 2017 10:39:13
Dobrý den,mohu dát daňové zvýhodnění zaměstnanci který pracuje v ČR a dítě je s matkou trvale na Slovensku?
Hlášení závadného obsahu

Martina
13. 2. 2017 18:48:25
Dobrý den, pokud zaměstnanec v loňském roce uplatňoval daňové zvýhodnění na 1.,2. a 3. dítě, ale v r. 2017 již 1.dítě nesplňuje podmínky uplatnění bude zvýhodnění uplatněno jen za 2. a 3. nebo se jejich pozice posunou, tj. za 1. a 2.?
Hlášení závadného obsahu

PetrM
6. 2. 2017 10:40:30
Dobrý den, za první čtyři měsíce jsem čerpal daňový bonus na dvě děti, od května jsem na PN tudíž bonus nedostávám. Je možné aby daňový bonus za R 2016 ( květen až prosinec ) zpětně využila manželka? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Míla B.
6. 2. 2017 9:26:08
Dobrý den, máme syna v osvojení. V červenci došlo ke změně příjmení a rodného čísla. Jakým způsobem zanést údaje o synovi do daňového přiznání? Zapsat dva řádky a v každém příslušné rodné číslo a měsíce, nebo jinak?
Hlášení závadného obsahu

Renata
4. 2. 2017 6:15:33
Dobrý den, od prosince 2016 máme dceru jsem tedy na mateřské a v květnu mi začne rodičovská manžel je OSVČ a uplatňuje výdaje do daňového přiznání paušálem chci se zeptat Kdo z nás si může uplatnit slevu na dani na dítě. Děkuji za odpověď Moravcová
Hlášení závadného obsahu

Radim
1. 2. 2017 20:39:44
Dobrý den, v roce 2016 jsem byl zamestnan od ledna do kvetna a od rijna do listopadu. Zbytek roku jsem byl na UP popripade pracoval pouze na dohodou. V prvnim zamestnani jsem slevu uplatnoval v mesicni mzde, v novem zamestnani ji uz neuplatnuji. Mam narok na vraceni slevy na dite i za dobu na UP? Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Alibaba
31. 1. 2017 15:49:18
Selli: Můžete, dostanete daňový bonus (v článku je o něm víc informací).
Hlášení závadného obsahu

Selli
30. 1. 2017 16:27:17
Můžu uplatnit slevu na dítě pokud mám příjem je z dohody do 10 000kč každý měsíc? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hana
27. 1. 2017 19:23:34
Dobry den mame stridavou peci tyden ja tyden ex manzel , ja pid, a socialni davky , hmotna nouze , ex plat a na hmotce nam zdelili ze nemuze muj ex nemuze uplatnovat ulevu dane na 3 deti pokud bych chtela pobirat hmotku, tak tedy podepisuje uz 4 roky papir ze neupaltnuje dane ??je to vporadku??
Hlášení závadného obsahu

Gabča
27. 1. 2017 16:34:42
Dobrý den,manžel loni byl zaměstnan od února po žaři ale vydělal jen 15tís.protože měl úraz a nasledně operací kolena ze zaměstnani dostal jednou daň.bonus na ditě 1117,ted dělale přiznani a nevime jestli muže uplatnit ditě za cely rok,když nedosahl vydělku 59 400kč.Děkují
Hlášení závadného obsahu

Zoix
18. 1. 2017 21:01:34
Dobrý den, v roce 2016 jsem byl 5 měsíců na úřadu práce a zbylých 7 měsíců pracoval. Můžu si odečíst slevy na děti za celý rok, nebo jen 7 měsíců? Diky.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
17. 1. 2017 20:17:27
Dobrý den,nerozumím pojmu: poplatník, který má pouze příjmy podle § 9 ZDP (z pronájmu), nemůže bonus uplatnit, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy – je ve ztrátě,Moje výše výdělku za Rok 2016 je 26800 Kč(zkráceny uvazek), za pronájmy orné pudy celkem 35OOO Kč.Mám nárok na danové zvýhodnění jestli ano na jaké děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

zdena
5. 1. 2017 13:59:28
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám invakidního syna 24 let, je ochrnutý již 3 rekem od hlavy až dolu, mám ho doma, starám se o něj jsemjeho optarovník, mám i asálý plat ale ještě nemám vyřízen průkaz ZTP/P. Mám nárok na nějaký odpočet od daně, popř. jak to doložit? Děkuji za odpověď. Zdena
Hlášení závadného obsahu

Petra
4. 1. 2017 19:13:33
Dobrý den, chci se zeptat, zda mám právo pobírat daňové zvýhodnění na děti, když jsem v oddlužení? Pokud bych si to nechala vyplatit ročně, musím vrácené daně odevzdat insolvenčnímu správci nebo zůstavají mně? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Maria
4. 1. 2017 15:49:02
Dekuji za odpoved. "Na tomto formuláři druhý z rodičů potvrzuje, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Uplatnit ho může totiž jen jeden z rodičů." V mem pripade - to uplatnuji jen ja, nebot manzel neni rezidentem Ceske Republiky - takze delam to danove priznani jen ja. Muj dotaz spis spociva v tom, pokud v mem potvrzeni o zdanitelnych prijmech ze zavisle cinnosti a funkcnich pozitku a o srazenych zalohach na dan a danovem zvyhodneni uz zohlednuji sve dite - mohu to taky zohlednit i v Priznani k dani z prijmu fyzickych osob (prijmy z najmu)? Anebo to znamena, ze to mam jiz dvakrat i kdyz jedna se o ruzne druhy prijmu? A potrebuji dolozit nejaky dalsi dokument potvrzujici pritomnost miminko nez to Potvrzeni o zdanitelnych prijmech. Nechtela bycu delat chybu... Dekuji mockrat za poradenstvi. Manzela ani nemam v tom priznani, nebot na uzemi Ceske Republiky nepracuji a nepobyva, takze ani nema danove cislo ...
Hlášení závadného obsahu

Mirka
4. 1. 2017 15:36:44
Maria: Na tomto formuláři druhý z rodičů potvrzuje, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Uplatnit ho může totiž jen jeden z rodičů.
Hlášení závadného obsahu

Maria
2. 1. 2017 21:42:22
Dobry den, chtela bych se zeptat - delam samostatne danove priznani z prijmu fyzickych osob a v roce 2016 me se narodilo miminko. Takze letos mam narok na danove zvyhodneni. Zeptam se - o jaky dokument se jedna, kdyz rika "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku daňového zvýhodnění ?" Uplatněno daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP. Dekuji predem za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Vanda
2. 1. 2017 9:55:54
pro Jakuba: Pokud nejste manželé tak bohužel nemáte.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
22. 12. 2016 0:21:36
Zdravím, žiju již rok ve společné domácnosti s přítelkyní a jejím synem 10 let. Otázka zní, zda li mam nárok na slevu daně vzhledem k tomu že jsem prakticky živitel naší domácnosti. Děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Julie
9. 12. 2016 10:31:48
Zuzana: Vůbec bych se nebránila tomu zavolat na přítelovu mzdovou účtárnu nebo se tam zastavit a říct jim i osobně jak se situace má...
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
8. 12. 2016 13:34:28
Dobrý den,od 2.8.2016 nežijeme s mým bývalým přítelem,mame spolu dceru jsou jí necelé 2roky.Chci se zeptat jak mám zabránit tomu aby si nechal vypočítat slevu na dani na dítě za letošní rok.Vím že loni jsem podepisovala čestné prohlášení že jsem nikde neuplatňovala slevu na dani na dítě.Kde to můžu podchytit pokud možno co nejdříve?On je schopný muj podpis zfalšovat.Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

MD
29. 11. 2016 14:46:53
Dobrý den, chci se zeptat. Zaměstnankyně má trvalý pobyt hlášený v čr, ale společně s manželem a dítětem žije v Německu. Ona pracuje na zkrácený úvazek v čr. Může si si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dana
18. 11. 2016 23:13:56
Dobrý den,pracuji jako OSVČ a zároveň pracuji na DPČ. U zaměstnavatele mám podepsané prohlášení k dani, uplatňuji slevu na 1 dítě. V měsíci, kdy jsem si vydělala 5000 Kč hrubého mi byl vyplacen daňový bonus. Ale z aminulý měsíc, kdy jsem na DPČ vydělala pouze 3750 Kč hrubého mi daňový bonus na dítě vyplacen nebyl. Prý proto, že mzda je menší než polovina minimální mzdy. Je to opravdu tak ? A tuším správně, že pokud mé příjmy jako OSVČ budou za rok 2016 vyšší, než z DPČ a uplatňuji výdaje paušálem - stejně budu tento bonus vracet ? Děkuji za objasnění. Dana F.
Hlášení závadného obsahu

Candy
11. 11. 2016 13:33:13
Ivana: Zkuste se zeptat na své mzdové účtárně, zda by jim stačilo pouze Vaše čestné prohlášení, aby Vám odpočet uplatnili.
Hlášení závadného obsahu

Andrra
10. 11. 2016 19:58:42
Dobry den syn 17 let neukoncil studium je veden na uradu prace mam na nej narok na danove ulevy dekujo
Hlášení závadného obsahu

Ivana
10. 11. 2016 19:25:15
jsem s manželem v rozvodovém řízení, nezletilý syn byl svěřen do mé péče, ale rozsudek nenabyl právní moci, manžel se několikrát odvolal a rok čekáme na vyhotovení znaleckých psychologických posudků.. Manžel nebydlí s námi ve společné domácnosti a odmítl mi podepsat čestné prohlášení, že si nebude uplatňovat odpočet na syna. Trvalé bydliště má přitom manžel již jinde. Jak postupovat dále, abych si alespoň mohla uplatnit daňový odpočet, když alimenty jsem dva roky neviděla.
Hlášení závadného obsahu

Bartáková
23. 10. 2016 22:14:11
Dobrý den. Dcera 24 let žijící ve spol. domácnosti studuje VŠ. Brigádně si přivydělává na dohodu o proved. práce. Protože již vyčerpala 300 hod., chtějí s ní uzavřít dohodu o prov. činnosti. Budu mít jako rodič nárok na daň. zvýhodněné dle § 35c ? Předem děkuji za odpověď. Bartáková
Hlášení závadného obsahu

pavluli
22. 10. 2016 6:30:52
Chtěla bych se zeptat, lze uplatnit daňové zvýhodnění na vnuka? A nevadí,že má trvalé bydliště jinde?
Hlášení závadného obsahu

anna
18. 10. 2016 20:42:30
dobry den chci se zeptat jakvyridit slevu dane na deti kdyz nejsem v cr
Hlášení závadného obsahu

střídavápéče
18. 10. 2016 14:28:19
Dobrý den, mám dvě dcery ve střídavé péči. Jedna má trvalé bydliště u mne a druhá u exmanželky. Doposud jsme uplatňovali slevu každý z nás na jednu dceru (dle místa úředního trvalého bydliště). V souvislosti se zvýšením zvýhodnění na druhé dítě se mi jeví výhodnější varianta, kdy já budu uplatňovat 6/12 měsíců na dvě dcery a exmanželka také 6/12 měsíců na dvě dcery. Je to takto možné? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
11. 10. 2016 8:13:05
lenka: Dobrý den, na Váš dotaz jsme již odpovídali v naší online poradně, odpověď najdete zde: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-50-dil/
Hlášení závadného obsahu

lenka
11. 10. 2016 8:00:17
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám zaměstnance, má syna, bydlí ve společné domácnosti, ale syn je podle rozhodnutí soudu v péči matky zaměstnance (babička dítěte). Má v tomto případě zaměstnanec na daňové zvýhodnění? Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
9. 10. 2016 22:52:22
skalník: § 35c odst. 4, který upravuje podmínky pro nárok na daňový bonus hovoří o tom, že poplatník musí mít za celé zdaňovací období příjmy alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy. Toto platí i v případě, že měl poplatník příjmy pouze po část roku. Vždy musí být alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy. Tj. pokud má poplatník zdanitelné příjmy pouze jediný měsíc za celé zdaňovací období a za tento měsíc nedosáhnou hodnoty šestinásobku minimální mzdy, tak nárok na daňový bonus poplatníkovi nevzniká.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
9. 10. 2016 22:48:01
Katka: Máte-li na mysli podmínky pro uplatnění daňového bonusu (pozor neplést daňový bonus s daňovým zvýhodněním na dítě), které jsou upraveny v § 35c odst. 4: "(4) Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění."? Tak toto ustanovení bylo v zákoně i za zdaňovací období 2015. Srážková daň se aplikuje u zaměstnanců na příjmy na základě dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč u poplatníka, který nepodepíše u zaměstnavatele prohlášení poplatníka (viz § 6 odst. 4). Pokud jste nepodepsala prohlášení poplatníka a je vám proto srážena daň podle zvláštní sazby, tak vám zaměstnavatele ani neuplatňoval daňové zvýhodnění na dítě. Pokud se však rozhodnete podat daňové přiznání a zahrnout do vlastního daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkou dle § 6 odst. 4 (tj. budete postupovat dle § 36 odst. 7 nebo 8), tak splníte tu výjimku kdy se počítají do příjmů pro účely nároku na bonus i příjmy zdaněné srážkou. Nebudou se tam ale počítat příjmy zdaněné srážkou dle § 7 odst. 6 tj. příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Katka
7. 10. 2016 9:38:52
Dobrý den, to je nějaká nová úprava, že nelze využít u příjmů se srážkovou daní? Za loňský rok to normálně šlo a o nové úpravě jsem nikde nic nečetla. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

eugen šimko
30. 9. 2016 11:57:58
Dobrý deň, od 4.4.2016 pracujem v Prahe, zmluvu mám na dobu určitú, tearz mi ju idú predĺžiť na dobu neurčitú. Momentálne mám na Slovensku, kde som asi rezidentom (doteraz som ten pojem nepoznal:)) štyri nezaopatrené deti. Prosil by som poradu, jako postupovať s potvrdeniami o návšteve školy, jako postupovať so získaním příslušných papierov na Ministerstve školství ČR, že školy, na kterých študujú moje deti sú rovnocenné s českými školami. Prípadne cenovú ponuku na urobenie všetkých relevantních krokov smerom k tomu ministerstvu a finančnímu úradu při podaní daňového priznania. Ďakujem
Hlášení závadného obsahu

HanaL
25. 9. 2016 20:12:37
Dobrý den, můj syn studuje VŠ, postoupil úspěšně do 2. ročníku, akademický školní rok začal oficiálně 19.9.2016, ale výuka 2. ročníku v oboru, který syn studuje, začne oficiálně až od začátku října, kdy mi bude syn také fyzicky schopen přinést potvrzení o studiu. Účetní v mém zaměstnání mi však tvrdí, že pokud jí nedoložím potvrzení o studiu syna do konce září, ztratím (s ohledem na to, že akademický rok začal oficiálně již v září) nárok na daňovou slevu. Má pravdu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

skalník
22. 9. 2016 13:03:50
Dobrý den, jak je to prosím s uplatnění bonusu při přiznání za část zdaňovacího období. Je potřeba dosáhnout alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy nebo je to X dvanáctin? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
5. 9. 2016 19:44:46
Děkujeme za upozornění na chybu. Vloudila se tam informace ze starší právní úpravy. Podle aktuální úpravy již skutečně lze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě registrovaného partnera.
Hlášení závadného obsahu

.
2. 9. 2016 9:24:34
Uvádíte „Daňové zvýhodnění nelze uplatnit na dítě partnera v rámci registrovaného partnerství“ – a co ZDP § 21e odstavec 3) Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství?
Hlášení závadného obsahu

kulhavci123
5. 8. 2016 18:31:43
Dobrý den, dcera neúspšně ukončila studium na střední škole,nesložila včervenci opravnou zkoušku.mám jako matka nárok na odpočet daně ještě za měsíce červenec a srpen?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ÚČTO Svobodová, s.r.o.
Vedení účetnictví
www.uctosvobodova.cz

KLEMPO CZ s.r.o.
povrchová úprava kovů práškovou barvou, kovovýroba
www.klempo.estranky.cz

Kurzovní lístek

24,74 Kč
0,040 Kč
23,15 Kč
0,252 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme