Smlouva o nájmu movité věci 2024

POHODA

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
(§ 2201 NOZ)

Jméno/firma …………………..
r.č./IČ: ……………
se sídlem  ………………………..
na straně jedné (dále jen jako „pronajímatel“)

a

Jméno/firma
se sídlem …………………
IČ: ................................
na straně druhé (dále jen jako „nájemce“)
 
I.
 
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ………………….,  a zavazuje se přenechat tuto nezuživatelnou movitou věc k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné.
 
II.
 
Pronajímatel přenechává předmět nájmu na dobu určitou, počínaje dnem ................, do ..................... 

Předmět nájmu byl předán nájemci pronajímatelem při podpisu této smlouvy a současně s tím byl vyhotoven mezi smluvními stranami předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

V předávacím protokolu je zaznamenán technický stav věci (počet km, poškození, pokud půjde například o automobil). Společně s předmětem nájmu převzal nájemce ………………………. (například návody k obsluze, příslušenství, doklady o technické způsobilosti apod.).
 
III.
 
Nájemné bylo mezi smluvními stranami sjednáno ve výši ................... ,- Kč (slovy ................. korun českých) měsíčně. Nájemné se platí měsíčně pozadu a to vždy k …. dni měsíce následujícího od převzetí předmětu nájmu nájemcem.
 
IV.
 
Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši …….,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

(Smluvní pokuta by měla být vyšší než je poměrná část nájemného připadající rozpočtem na jeden den pronájmu; alternativně: Tím není dotčeno právo pronajímatele na úhradu nájemného v poměrné části měsíčního nájemného sjednaného v čl. III. této smlouvy za každý den prodlení).
 
V.
 
a) Povinnosti pronajímatele

Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje:

- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu

- udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k tomu užívání, pro který byl pronajat

- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu

- provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy

Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a které nebrání užívání věci, zejména za vady uvedené v předávacím protokolu, který je přílohou této smlouvy. Pronajímatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit. Alternativně: Pronajímatel má právo během nájmu věc vyměnit za jinou věc tak, aby byl naplněn účel této smlouvy pouze v těchto případech :…………..  (například servisní prohlídka, vyžádá-li si věc orgán státní moci apod.) a nájemce je povinen takovou náhradní věc přijmout, pokud má stejné, nebo účelu smlouvy odpovídací vlastnosti. Za účelu smlouvy odpovídající vlastnosti vymíněné nájemcem se považují …………………… (např. vozidlo kombi, diesel nebo sekačka se záběrem 90 cm apod.)

b) Práva a povinnosti nájemce

Práva nájemce:

- oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, nebo může sám provést opravu a požadovat po pronajímateli náhradu účelně vynaložených nákladů. V případě, že vada bude zásadním způsobem ztěžovat užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce má právo započíst si to, co může podle předchozího ustanovení žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného. Neuplatní-li nájemce právo podle předchozího ujednání do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění.

- trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou, nebo ztěžuje-li oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu

- jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec užívat, má nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby

- v případě, že nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-li třetí osoba nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám

- nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou věci k jejímu zhodnocení, je povinen se pronajímatel s nájemcem vyrovnat při skončení nájmu podle míry zhodnocení. Provede-li však nájemce změnu věci bez předchozího souhlasu pronajímatele, je povinen předmět nájmu uvést do původního stavu, jakmile ho o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Povinnosti nájemce:

- užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné dle této smlouvy

- provádět běžnou údržbu předmětu nájmu 
(Zde se doporučuje uvést, co je běžnou údržbou exaktně, tedy například. Výměna provozních kapalin, spotřebního materiálu, pokud by šlo například o zapůjčení křovinořezu se sekacím drátem, který se spotřebuje apod.)

- oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl

- ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci

- uplatní-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k věci nebo žádá-li třetí osoba vydání nebo vyklizení věci, je nájemce povinen to pronajímateli písemně oznámit; požádá-li o to, je pronajímatel povinen mu poskytnout ochranu. Neposkytne-li pronajímatel nájemci dostatečnou ochranu, může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil.

- oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného.

- pojistit předmět nájmu …………..
 
VI.
 
Nájemce může zřídit třetí osobě k věci užívací právo jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Pokud tuto povinnost poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemcových povinností způsobujících pronajímateli vážnější újmu. V případě souhlasu pronajímatele lze podnájem zřídit třetí osobě jen na dobu nájmu věci. Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

Alternativně: Nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě užívací právo.
 
VII.
 
Změní-li se vlastník předmětu nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci.
 
VIII.
 
Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila. Při odevzdání věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzít si vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání. 

Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí. Zanikne-li věc během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Bude-li nájemce užívat věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena. Neuposlechne-li nájemce této výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li však hrozit naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzve k nápravě.

Pronajímatel má právo postupovat stejně, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích, nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného.

Tento nájem může pronajímatel vypovědět jen v těchto případech:
- .................................    
- .................................
   
Tento nájem může nájemce vypovědět jen v těchto případech:
- .................................     
- .................................
   
(pouze u dlouhodobých pronájmů)

Výpovědní doba je shodná pro oba účastníky a činí tři měsíce, přičemž výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 
IX.
Závěrečná ustanovení

 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 

V …….............. dne ...................


........................................                                                      ......................................
pronajímatel                                                                            nájemce
 
 
Příloha: Předávací protokol
 
V případě pronájmu vozidel, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích, se doporučuje přidat do smlouvy ustanovení:

Nájemce bere na vědomí a zavazuje se uhradit pronajímateli veškeré sankce, které budou v souvislosti s provozem vozidla po dobu pronájmu uloženy správním nebo jiným orgánem za porušení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

 

Upozornění:
Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost STORMWARE s.r.o. neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

Využití vzoru smlouvy je Službou dle čl. I. Podmínek provozování Portálu Pohoda.

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Nářadí Šťastný
Firma zabývající se prodejem nářadí, zahradní technikou, výrobou klíčů
www.naradi-stastny.cz

AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru