Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti 2024

POHODA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE SPOLEČNOSTI
 

uzavřená ve smyslu § 59 a násl. a § 194 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mezi těmito smluvními stranami:
 
   
Společnost:  ……………   
se sídlem …
IČ: …
 
Na straně jedné (dále jen „Společnost“)  
 

Pan/paní  ………………………
r.č ……………………..
bytem …………………

Na straně druhé (dále jen „Jednatel“)
 
I.
Úvodní ustanovení
 
Společnost byla založena na základě společenské smlouvy ze dne ….. a je zapsána u ….. soudu …… v …….. oddíl …, vložka …… Jednatel byl rozhodnutím společníků jmenován do funkce jednatele společnosti při jejím založení. Společnost má zájem upravit vztahy mezi Společností a Jednatelem touto Smlouvou o výkonu funkce, a proto rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne … schválila toto její znění.
 
II.
Předmět smlouvy
 
1. Jednatel se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci jednatele společnosti.  

2. Společnost se zavazuje vyplácet za výkon funkce jednatele odměnu.

3. Jednatel jedná za společnost jako statutární orgán a je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

4. Jednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce jednatele společnosti.
 
III.
Práva a povinnosti Jednatele
 
Jednatel řídí činnost společnosti v zákonném rozsahu, v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a rozhodnutími valné hromady společnosti.

V případě, že pokyny Společnosti budou zjevně nevhodné, ať už pro rozpor se zákonem, nebo by jejich dodržení znamenalo újmu Společnosti, je jednatel povinen písemně upozornit Společnost na takovou nevhodnost. Upozornění provede Jednatel tak, že jej doručí všem společníkům společnosti.

Jednatel se zavazuje, že bude funkci jednatele vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Jednatel v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti a to při:

veškerém právním jednání, které mu přísluší jako jednateli, zejména pak při hájení a prosazování zájmů společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu při řízení společnosti a obchodních jednáních, a při plnění úkolů uložených mu valnou hromadou.

Jednatel je povinen účastnit se zasedání valné hromady společnosti a podávat vysvětlení týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činností.
 
IV.
Práva a povinnosti Společnosti
 
1. Společnost se zavazuje vytvořit jednateli odpovídající podmínky k výkonu jednatelské funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.

2. Společnost se zavazuje zaplatit jednateli odměnu dle článku VI. této smlouvy.  

3. Společnost se zavazuje poskytnout jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce, a to po celou dobu výkonu činnosti podle této smlouvy.
 
V.
 Pracovní doba
 
1. Jednatel bude věnovat výkonu funkce Jednatele …. hodin týdně.  

2. Doba věnovaná výkonu funkce jednatele je dobou pružnou a o jejím rozložení v daném týdnu rozhoduje Jednatel.  

3. Jednatel může v případě potřeby věnovat výkonu funkce i více než …. hodin týdně.
 
VI.
Odměna
 
1. Společnost bude Jednateli vyplácet za jeho činnost odměnu ve výši ……. Kč měsíčně.

2. Měsíční odměna je splatná nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

3. Valná hromada společnosti může rozhodnout i o mimořádných odměnách jednateli, a to podle hospodářských výsledků společnosti.

4. Jednatel má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost. Za služební cesty obdrží jednatel náhrady. Pro stanovení výše cestovních náhrad budou použita příslušná ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů.

5. Pokud bude Jednatel odvolán z funkce, pak má nárok, aby mu společnost vyplatila v měsíci následujícím po odvolání odchodné ve výši dvojnásobku odměny vyplacené mu za uplynulý rok. 

6. Jednateli bude pro výkon funkce poskytnut Společností osobní automobil ……….

7. K výkonu funkce bude poskytnut Jednateli mobilní telefon, jehož náklady bude hradit Společnost. 
 
VII.
Dovolená
 
1. Jednatel má v každém kalendářním roce nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 5 týdnů.  

2. Termín dovolené si stanovuje jednatel s ohledem na zájmy společnosti.  
 
VIII.
Překážky v činnosti
 
1. Jednatel je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Společnosti překážky zabraňující výkonu jednatelské funkce, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

2. V případě nemoci je Jednatel povinen po uplynutí 3 dnů od začátku pracovní neschopnosti předložit lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti a její přibližné délce.  
 
IX.
Povinnost mlčenlivosti
 
1. Jednatel  je povinen zachovat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Toto platí rovněž po dobu jednoho roku pro období po ukončení výkonu funkce Jednatele  ve společnosti. 

2. Po ukončení platnosti této smlouvy je jednatel povinen neprodleně a bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s jednatelskou funkcí. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší. Jednatel bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti může mít za následek odpovědnost za škodu, kterou takovým porušením povinností Společnosti způsobí. 
 
X.
Zákaz konkurence  
 
Pro jednatele platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 199 ZOK a ve stanovách společnosti.
  
XI.
Trvání smlouvy
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Jednatele.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Ustanovení smlouvy, která upravují poměry stran i po zániku této smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku smlouvy. 
 
XII.
Závěrečná ustanovení
 
1. Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.

2. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

3. Vzdání se práva lhůty v jednotlivém případě se dotýká vždy jen daného případu a nezakládá tedy domněnku vzdání se práva či prominutí lhůty ve vztahu k případům totožným či obdobným.

4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, které se týkají této smlouvy. 

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
 

V …................. dne …................
 
 

…………………………………                              ……………………………………
za spol. …., s.r.o.                                                     za spol. …., s.r.o.     
jednatel ….                                                              společníci ......
 Upozornění:
Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost STORMWARE s.r.o. neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

Využití vzoru smlouvy je Službou dle čl. I. Podmínek provozování Portálu Pohoda.

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
X-computer s.r.o.
Spolehlivý partner pro Vaši výpočetní techniku PRODEJ-SERVIS
www.x-computer.cz

Truhlářství Drál
Zakázková výroba nábytku.
www.truhlarstvidral.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru