Slovník právních pojmů

A  B  C  D  E  F  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

A

Advokát ex offo
V trestním řízení může být obhájcem pouze advokát. Trestní řád stanovuje obviněnému mít v případech tzv. nutné obhajoby (případ, kdy má obviněný ztíženou možnost obhajoby, nebo jde o závažnější trestný čin) advokáta. Pokud si ho sám nezvolí, soud ustanoví obhájce z úřední povinnosti (advokát ex offo).

Arbitráž
Řízení, ve kterém rozhodce (arbitr) projednává a rozhoduje spornou záležitost. V socialistické hospodářské soustavě byla státní arbitráž organizace podobná soudům, kde se rozhodovaly hospodářsko-právní spory. V tržním hospodářství státní arbitráž už není, obchodněprávní spory rozhodují soudy.

B

Bezdůvodné obohacení (podle občanského zákona)
Majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

C

Culpa
Vina, zavinění, provinění.

D

De facto
Podle skutečného stavu, nikoliv právního.

De iure
Podle právního stavu, nikoliv skutečného; opak de facto.
 
Defraudace
Trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo si přisvojí věc, jež mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu.
 
Depozitum
Úschova věcí (u notáře, v peněžním ústavu).
 
Derogace
Zrušení právního předpisu nebo právní normy.
 
Dispens
Prominutí, osvobození od předepsané podmínky (např. povolení nezletilé osobě uzavřít manželství).
 
Dokonaný trestný čin
Situace, kdy byly naplněny všechny znaky stanovené trestním zákonem a jedná se opravdu o trestný čin.
 
Dovolání
Opravný prostředek v procesním právu, kdy lze napadnout rozhodnutí odvolacího soudu.
 
Dubiózní pohledávka
Pochybná pohledávka, u které není jisté, že bude uhrazena (např. promlčená pohledávka nebo obtížně dokazatelná).
 
Důkazní břemeno
Povinnost účastníka řízení dokázat nějakou skutečnost.

E

Excidační žaloba
Vylučovací žaloba. Touto žalobou žalobce vymáhá, aby při soudním exekučním prodeji majetku byla z prodávaného majetku vyloučena určitá věc, protože k ní má žalobce právo (např. je jejím vlastníkem).

Expropriace
Stát má ve veřejném zájmu ze zákonného důvodu právo vyvlastnit věc (za náhradu) nebo omezit vlastnické právo, pokud nejde účelu dosáhnout jinak.

F

Formální pravda
Soud rozhoduje na základě materiální pravdy (zjištění skutečného stavu), někdy ale postačí pouhá formální pravda. Např. jestliže uzná žalovaný nárok žalobce, rozhodne soud podle tohoto uznání, i když nebyla dokázána oprávněnost žalobcova nároku.
 
Formální právo (procesní právo)
Souhrn právních norem, které upravují postup řízení o právních záležitostech. Opakem je hmotné (materiální) právo.

I

Imise
Neoprávněné zasahování do cizího práva formou obtěžování (např. hlukem, kouřem, vibracemi). Zákaz je součástí občanskoprávní úpravy sousedských vztahů.

In dubio pro reo
V případě pochybností je nutné rozhodnout ve prospěch obžalovaného; zásada uplatňovaná v trestním procesu.

Insolvence
Platební neschopnost, zadlužená osoba není schopná plnit své platební povinnosti.

J

Jistota (kauce, zástava)
Peněžitá částka (nebo majetek), která slouží jako záruka za splnění právní povinnosti.
 
Judikát
Rozhodnutí soudu.
 
Judikatura
Rozhodovací činnost soudu.
 
Jurisdikce
Pravomoc rozhodovat podle práva. Soudní jurisdikce se dělí na trestní a civilní. Civilní se dále dělí na jurisdikci spornou (rozhodování sporů) a nespornou (např. rozhodování o adopci).
 
Jurisprudence
Právní vědomí, znalost práva, schopnost myslet právnicky a vykládat právo.

K

Kasace
Zrušení nesprávného rozhodnutí v opravném řízení. Věci se vrátí k novému projednání orgánu, který rozhodl v první instanci. Opakem je apelační postup, kdy vyšší orgán může původní rozhodnutí sám změnit a nahradit svým rozhodnutím.

Kautela
Smluvně zajištěná výhrada, účastník smlouvy se jí chrání proti eventuálním nežádoucím účinkům smlouvy.

Konkurzní podstata
Souhrn dlužníkova majetku, který podléhá konkurzu. Spravuje ji a zpeněžuje správce, kterého jmenoval soud.

Kontrahent
Smluvní strana, účastník smlouvy.

Kontumační rozsudek
Rozsudek pro zmeškání. Pokud se nedostaví žalovaný bez důvodné omluvy k soudnímu jednání, tvrzení obsažená v žalobě se pokládají za nesporná a soud může rozhodnout podle nich.

Konvalidace
Zánik vady právního aktu či vztahu.

Krajní nouze
Okolnost, která vylučuje trestnost. Jinak trestný čin, kterým někdo odvrátí přímo hrozící nebezpečí, není trestným činem.

L

Legisvakance
Období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným, a dnem, kdy nabývá účinnosti.
 
Litispedence
Překážka zahájeného řízení.

M

Mandátní smlouva
Obchodněprávní smlouva, ve které se mandatář zavazuje, že pro mandanta zařídí na jeho účet za úplatu určitou záležitost uskutečněním právních úkonů.

Marné uplynutí lhůty (doby)
Po 3 roky od data splatnosti půjčky nebyla podána žaloba na vrácení (výzvy a urgence nepřerušují běh promlčecí doby).

N

Náklady řízení
Výdaje spojené s uskutečněním soudního řízení (např. soudní poplatek, znalečné, svědečné). Soud obvykle uloží jejich úhradu tomu účastníkovi, který v řízení neměl úspěch.
 
Námitka protokolace
Pokud to, co zaznělo v jednací síni, neodpovídá tomu, co soudce nadiktoval do protokolu, máte právo vznést námitku protokolace. Soudce o ní rozhodne a námitku může připustit.
 
Návodce
Osoba, která jiného navedla ke spáchání trestného činu. Návodce je stejně trestně odpovědný jako pachatel.
 
Nepříčetnost
Pokud člověk neměl možnost posoudit následky svého jednání, nebo své jednání ovládat, nedá se mluvit o trestném činu. Člověk může být ale potrestaný za to, že se úmyslně či z nedbalosti do stavu nepříčetnosti uvedl a následně spáchal čin, který by byl jinak trestný.
 
Nepřímé pachatelství
Návodce, podle jehož pokynů jedná osoba trestně neodpovědná (např. dítě) jako pachatelův nástroj.
 
Notář
Osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Sepisuje např. veřejné listiny o právních úkonech, poskytuje právní porady a provádí úkony v soudním řízení o dědictví.
 
Nutná obrana
Okolnost, která vylučuje trestnost. Jinak trestný čin, kterým někdo odvrací hrozící nebo trvající útok, není trestným činem. Pokud byla obrana zjevně nepřiměřená způsobu útoku, nejedná se o nutnou obranu.

O

Občanské právo
Právní odvětví, které zahrnuje právní předpisy o majetkových vztazích fyzických a právnických osob a o vztazích vyplývajících z práva na ochranu osobnosti.

Občanské soudní řízení
Postup soudu a účastníků řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práva oprávněných zájmů účastníků i výchova k zachovávání zákonů. Řízení probíhá podle zákona, který se nazývá občanský soudní řád.

Obnova řízení
Opravný prostředek proti rozhodnutí, které už je v právní moci. Přichází v úvahu např. při zjištění nových důkazů, které účastník bez své viny nemohl použít v původním řízení.

Odúmrť
Zůstavitel nezanechal závěť, ani nemá žádné dědice. Dědictví tedy přechází na stát.

Osoba blízká
Příbuzní v řadě přímé (sourozenci a manžel). Patří sem i jiné osoby v poměru rodinném či obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Kdo by svědeckou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, nemusí svědčit.

P

Peněžitý trest
Může být uložený za méně závažné trestné činy samostatně, nebo vedle jiného trestu v případě, že jde o úmyslný trestný čin, kterým pachatel získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch, nebo to výslovně stanovuje zákon.
 
Petit v žalobě
Přesná formulace, jakého výroku soudu se žalobce domáhá.
 
Podmínečné odsouzení
Odklad výkonu trestu odnětí svobody podmíněný řádným chováním po stanovenou dobu.
 
Podmínečné propuštění
Po odpykání poloviny trestu odnětí svobody může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže se pachatel polepšil a lze očekávat, že povede řádný život.
 
Právní předpis
Soubor právních norem (zákon, nařízení, vyhláška) o určité záležitosti (např. zákon o dani z přidané hodnoty).
 
Právní moc
Stav rozhodnutí státního orgánu, kdy už ho nejde napadnout řádným opravným prostředkem (odvoláním).
 
Právní řád
Souhrn všech právních předpisů určitého státu. Na úplném vrcholu pomyslné pyramidy je ústava, dále pak ústavní zákony, zákony a zákonná opatření. Toto jsou předpisy zákonné (základní), na ně navazují nižší předpisy podzákonné (prováděcí) – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a předpisy nižších státních orgánů.
 
Precedens
Předchozí rozhodnutí určitého případu, které zpravidla slouží za příklad, k rozhodování obdobných případů následujících.
 
Prekluze
Zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené době či lhůtě. Dochází k ní pouze v případech uvedených v zákoně (např. při reklamaci).
 
Promlčení
Nevykonání práva v zákonem stanovené době. Promlčením právo nezaniká, ale oslabuje se možnost jeho úspěšného vymáhání. Až na výjimky je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

R

Reformatio i peius
Změna k horšímu. V opravném řízení změna rozhodnutí v neprospěch toho, kdo toto rozhodnutí napadl opravným prostředkem.

Ručení
Jeden ze způsobů zajištění závazků. Vzniká písemným prohlášením, kterým ručitel na sebe bere vůči věřiteli povinnost uspokojit jeho pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník.

S

Samosoudce
V soudním řízení rozhoduje a projednává věc pouze jeden soudce.
 
Skutková podstata
Definice jednotlivého druhu trestného činu uvedená ve zvláštní části trestního zákona.
 
Smírčí řízení
Pokud to připouští povaha sporné věci, lze navrhnout u kteréhokoliv věcně příslušného soudu, aby provedl pokus o smír, a pokud by k němu došlo, aby rozhodl o jeho schválení.
 
Smluvní pokuta
Jeden ze způsobů zajištění závazků, ujednání o pokutě pro případ porušení smluvní povinnosti. Pokuta může být sjednána jen písemně a v ujednání musí být určena její výše.

T

Trestný čin
Protiprávní čin, počínání nebezpečné pro společnost, jeho znaky jsou uvedené v trestním zákoně.

U

Účinná lítost
Právní skutečnost, v jejímž důsledku zaniká trestnost některých trestných činů. Pachatel ji projevuje tím, že napraví škodlivý následek svého trestného činu, nebo učiní o tomto činu oznámení v době, kdy škodlivému následku může být ještě zabráněno.
 
Úschova peněz

Při úschově peněz složí jedna strana (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran.
 
Ústavní stížnost
Stížnost proti nezákonnému zásahu státu do záležitosti územní samosprávy nebo do ústavně zaručených základních práv a svobod adresovaná Ústavnímu soudu.

V

Vacatio legis
Období mezi datem platnosti a počátkem účinnosti právního předpisu.

Věcné břemeno
Omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Vlastník musí něco trpět, něčeho se zdržet či něco konat. Věcné břemeno může být spojeno s vlastnictvím nemovitosti, toto právo může patřit také určité osobě (např. bezplatné dožití v prodaném domě).

Vis maior
Neodvratitelná událost, které nejde zabránit (např. živelní pohroma). Osvobozuje dlužníka od povinnosti splnit závazek (např. uhradit škodu).

Vydržení
Nabytí vlastnického práva výkonem oprávněné držby po stanovenou dobu. Pokud má oprávněný držitel movitou věc v držbě nepřetržitě po dobu 3 let, nabývá vydržením vlastnictví této věci (u nemovitosti je vydržecí doba 10 let).

Vyvlastnění
Stát má oprávnění ve veřejném zájmu vlastníkovu věc vyvlastnit nebo jeho vlastnické právo omezit, pokud nejde účelu dosáhnout jinak, za náhradu.

Z

Zánik trestnosti
Trestnost činu zaniká, jestliže pominula jeho nebezpečnost pro společnost vzhledem k osobě pachatele nebo vzhledem ke změně situace.
 
Zprostředkovatelská smlouva
Zprostředkovatel se zavazuje obstarat zájemci uzavření smlouvy, zájemce se zavazuje poskytnout odměnu zprostředkovateli, pokud byl výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.


Vytvořeno: 1. 8. 2012

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AKVA-TERA.CZ (SK)
e-shop akvaristika a teraristika od A-Z
www.akva-tera.cz

NH Agentura s.r.o.
Eshop který nabízí kvalitní dětské oblečení, sukýnky tutu, pettiskirts
www.mykidscube.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru