Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dne 1. 12. 2009 nabyla účinnosti další novela obchodního zákoníku, kterou byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. 7. 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi. V tomto příspěvku si poukážeme na některé nejvýznamnější změny, které novela přinesla zejména do právní úpravy akciové společnosti.

Celý článek
logo podkategorie
15. 4. 2010


Jak správně uzavřít obchodní smlouvu – 4. díl (aneb kdo může smlouvu uzavřít)

Ač se odpověď na otázku, kdo může smlouvu uzavřít, zdá být poměrně jednoduchá, v praxi jde o věc, ve které se velmi chybuje. U soudů se pak často objevují spory, kdy strany vzájemně namítají, že smlouvu (či jiný úkon) za podnikatele učinila či podepsala osoba, která k tomu nebyla oprávněna, a namítají neplatnost takového úkonu. V tomto díle si tedy stručně probereme, kdo jménem či v zastoupení podnikatele může smlouvu uzavřít.

Celý článek
logo podkategorie
5. 2. 2010

Novela obchodního zákoníku

Dne 20. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 215/2009 Sb., kterým došlo ke změně řady zákonů, mimo jiné i obchodního zákoníku. Přiblížíme si některé zajímavé změny, které tento zákon do oblasti obchodního práva přinesl.

Celý článek
16. 10. 2009

Záznam telefonického hovoru jako důkaz

Otázkou posouzení přípustnosti použití záznamu telefonického hovoru jako důkazu v občanském soudním řízení se soudy v minulosti zabývaly a docházely k rozporným závěrům. Od názoru, že telefonické hovory nelze bez souhlasu druhého účastníka vůbec nahrávat, až po názory, kdy telefonické hovory nejenže nahrávat lze, ale tyto záznamy lze v občanském soudním řízení použít jako důkaz, a to i bez souhlasu dotčené osoby.

Celý článek
logo podkategorie
12. 8. 2009

Jak správně uzavřít obchodní smlouvu – 3. díl (aneb nejčastější způsoby zajištění smluvních závazků)

Jednou z velmi významných otázek při uzavírání smlouvy, kterou by se měli podnikatelé zabývat, je otázka zajištění závazků sjednaných ve smlouvě. Vhodným zajištěním totiž mohou být významně zmírněna rizika spojená s tím, že obchodní partneři nebudou plnit to, k čemu se ve smlouvě zavázali, případně nebudou své závazky plnit včas a řádně. V praxi je nejčastějším a nejpoužívanějším zajišťovacím prostředkem smluvní pokuta, dále ručení a zástavní právo.

Celý článek
logo podkategorie
7. 5. 2009

Jak správně uzavřít smlouvu – 2. díl (aneb jakou by měla mít smlouva strukturu a náležitosti)

Aby vůbec mohla vzniknout jakákoliv smlouva, musí být splněny určité náležitosti. Ponechme stranou skutečnost, že smlouvu musí uzavřít osoba, která je k tomu způsobilá, která jedná svobodně a vážně a není při uzavírání smlouvy v omylu, plnění smlouvy musí být v souladu se zákonem a nesmí ani zákon obcházet apod. Čím je ale třeba zabývat se podrobněji, je otázka obsahu smlouvy. Tedy co musí, mělo by být a může být ve smlouvě obsaženo.

Celý článek
7. 2. 2009

Jak správně uzavřít smlouvu – 1. díl (aneb jaký použít zákon a proč je to důležité odlišovat)

Uzavírání smluv je běžnou součástí života každého z nás, a to ať již v životě soukromém, tak v životě profesním. Bez ohledu na to, zda podnikáme jako fyzické osoby, prostřednictvím obchodní společnosti nebo pracujeme v zaměstnaneckém poměru. 

Celý článek
logo podkategorie
19. 1. 2009

Přesun povinnosti zajistit výpis z rejstříku trestů na správní orgán

Od 1. 7. 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Tento zákon přináší významnou úlevu pro účastníky správního řízení, neboť v případech, kdy je ve správním řízení požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti, nežádá o výpis z rejstříku trestů již sám účastník, ale výpis si opatřuje sám správní orgán.

Celý článek
21. 11. 2008

Elektronický platební rozkaz

S účinností od 1. července 2008 bylo do zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OSŘ“)1 , vloženo nové ustanovení § 174a nazvané „Elektronický platební rozkaz“. Jde o další krok ve snaze o zrychlení rozhodování soudů a jejich odbřemenění. Úlevu přinese i podnikatelům, občanům či jiným subjektům při vymáhání pohledávek za svými dlužníky.

Celý článek
logo podkategorie
5. 10. 2008

Novela živnostenského zákona - přiblížení přijatých změn

Dne 1. července 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a další související zákony. Novela ŽZ mění živnostenský zákon poměrně zásadním způsobem, a jejím účelem je přinést do živnostenského podnikání zjednodušení a usnadnění přístupu k živnostenskému podnikání.

Celý článek
30. 8. 2008

Zákaz klamavých a agresivních praktik

Dne 12. února 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně spotřebitele“), která zakotvila do zákona o ochraně spotřebitele zejména výslovný zákaz nekalých obchodních praktik.

Celý článek
logo podkategorie
21. 6. 2008

I internetové stránky a smlouvy jsou obchodními listinami

Mezi jednu z mnoha povinností každého podnikatele patří jeho řádná identifikace na tzv. obchodních listinách. Co jsou obchodní listiny a jaké údaje na nich musí každý podnikatel uvádět, upravuje ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“).

Celý článek
logo podkategorie
8. 5. 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TUMAKOV Ostrava
AUTOJEŘÁB, MONTÁŽNÍ PLOŠINA
www.auto-jeraby.cz

JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
0,000 Kč
22,80 Kč
0,102 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru