Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů


Ing. Radek Bílý
26. 6. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Cenný papír může mít 2 podoby, a to listinnou a zaknihovanou.

Foto: Depositphotos

 

Tento článek se zabývá zdaněním příjmů, které plynou z titulu prodeje cenných papírů, a to u fyzických osob a cenných papírů nezařazených do obchodního majetku poplatníka.


 

Cenný papír

Cenný papír je vymezen v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v paragrafech 514 až 544. Jedná se o listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

Cenný papír vystavuje emitent. Emitent díky prodeji cenných papírů získá finanční prostředky ke svému podnikání. Naopak věřitel (vlastník cenných papírů) získá příležitost k investici. Emitentem je nejčastěji firma, která vydá akcie nebo dluhopisy.

Emitentem může být ale také stát, který vydává státní dluhopisy, nebo občan (fyzická osoba), který může vystavit například šek nebo směnku.

Nejčastějšími cennými papíry jsou:
 • akcie,
 • dluhopisy,
 • směnky a
 • šeky.
Cenný papír může mít 3 formy:
 • Na doručitele – na listině není uvedeno jméno majitele a vlastníkem je ten, kdo listinu drží.
 • Na řad – na listině je uvedené jméno majitele, ale nového majitele stačí zapsat na rub cenného papíru a není potřebný souhlas majitele.
 • Na jméno – na listině je jméno majitele a změnu vlastníka je možné provést jen po schválení emitentem.
Cenný papír může mít 2 podoby:
 • Listinnou – tyto cenné papíry existují fyzicky na papíru.
 • Zaknihovanou – jedná se o cenné papíry, které existují pouze v elektronické podobě a jsou evidované ve středisku cenných papírů.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů můžeme použít dva testy, které nabízí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP):
 1. Hodnotový test – dle § 4 odst. 1, písm. t) ZDP jsou od daně osvobozeny příjmy z úplatného převodu cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o příjmy z prodeje všech cenných papírů v daném kalendářním roce a také, že se jedná o příjmy, nikoliv zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji) z prodeje cenných papírů.
 2. Časový test – dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP jsou od daně osvobozeny příjmy z úplatného převodu cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru dobu 3 let. Při tomto testu skutečně nerozhoduje výše příjmů, ale jen časové hledisko. V případě, že poplatník nabyl cenné papíry v dědictví, se do tříleté lhůty pro osvobození započítává také doba, po kterou cenný papír vlastnil zůstavitel, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Uvedené časové testy jsou samostatné a na sobě nezávislé, tj. nemusí byt splněny současně.

Pokud poplatník tedy splní alespoň jeden z uvedených testů a má všechny (případně část) příjmů osvobozených, pak tyto osvobozené příjmy do daňového přiznání neuvádí.

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů

Jestliže příjmy z prodeje cenných papírů nesplňují ani jeden z výše uvedených osvobozovacích testů, je nutné příjmy uvést do daňového přiznání a zdanit. Příjmy z prodeje cenných papírů jsou klasifikovány jako ostatní příjmy podle § 10 ZDP. Dílčím základem daně jsou pak příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. To znamená, že dílčí základ daně u ostatních příjmů nemůže být záporný (nelze vykázat ztrátu).

Nicméně v rámci jednoho druhu příjmů (v našem případě prodej cenných papírů) lze zisk z prodeje jednoho cenného papíru snížit o případnou ztrátu z prodeje jiného. Do daňového přiznání tak uvedeme celkové zdaňované příjmy z cenných papírů a celkové výdaje na dosažení příjmů a rozdíl nemůže být záporný. Jako výdaje lze uplatnit pořizovací cenu cenných papírů, které byly prodány a případně poplatky související s nákupem či prodejem.

Pokud by příjmy a výdaje z prodeje cenných papírů byly v cizí měně, je pro účely zdanění povinnost tyto příjmy a výdaje vyjádřit české měně. K tomu ZDP dává poplatníkům, kteří nepodnikají a nevedou účetnictví, dvě možnosti, které jsou zakotveny v § 38 odst. 1 písm. b) ZDP:
 1. kurzem pro přepočet daně pro den vzniku příjmu, výdaje nebo jiné položky pro výpočet daně. To znamená denní kurz vyhlašovaný ČNB.
 2. jednotným kurzem, který vyhlašuje Finanční správa ČR na svých webových stránkách, a to zpravidla v lednu za předchozí rok.
Důležité je upozornit, že obě metody nelze kombinovat.

Na co si dát pozor

Jestliže poplatník splní časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pak tyto příjmy neuvádí do daňového přiznání, ale i tak by ho mohla čekat ještě jedna povinnost, jejíž opomenutí by mohlo být finančně poměrně drahé. Jedná se o Oznámení o osvobozených příjmech. Tato povinnost je zakotvena v § 38v ZDP. Povinnost podat oznámení má fyzická osoba, která obdržela příjem osvobozený od daně z příjmů, který je vyšší než 5 000 000 Kč. Oznámení se podává do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.
 
V programu TAX je možné k daňovému přiznání doložit a odeslat spolu s přiznáním i Oznámení o osvobozených příjmech. Ve vytvořeném daňovém přiznání zatrhnete v sekci Otázky volbu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona? Tato volba zpřístupní sekci Osvobozené příjmy pro vyplnění příslušných údajů a zároveň se v tiskových sestavách zpřístupní příloha Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona. Pro tuto přílohu není stanovena XML struktura, proto je automaticky vložena do sekce Jiné přílohy a poté je odeslána spolu s daňovým přiznáním.

Oznámení není součástí daňového přiznání. Nemá předepsaný „povinný“ formulář, ale je možné například využít Formulář z databáze tiskopisů finanční správy. Pokud poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, ale má povinnost podat Oznámení, podá jen toto oznámení ve standardní lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jestliže poplatník podává daňové přiznání, může spolu s přiznáním podat také Oznámení. Bližší informace k povinnosti podat oznámení je možné zjistit mimo jiné na stránkách finanční správy ZDE.

V této souvislosti bych upozornil na Koordinační výbor ze dne 13. 4. 2016, který se mimo jiné zabýval tím, jaké osvobozené příjmy při prodeji cenných papírů se oznamují. Závěr, se kterým Ministerstvo financí ČR souhlasilo, uvádí, že pro účely oznamování osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů se jednotlivé příjmy v průběhu roku nesčítají, ale posuzuje se každý příjem samostatně.

Cituji:
„2.1.1. Závěr
2.1.1.1. Limit 5 mil. Kč., do jehož výše není nutné osvobozené příjmy v souladu s § 38v odst. 1 ZDP hlásit, se posuzuje z hlediska jednotlivých dosažených příjmů s tím, že tyto příjmy se v průběhu zdaňovacího období nesčítají.“Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
LERIKA Tax & Accounting
Vše v oblasti daní a účetnictví v Čechách i na Slovensku
www.lerika.cz

Vyřešíme Vaše DLUHY
oddlužení dle zákona

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme