Rychlé zprávy

Duben 2024

9. 4. Zdanění příjmů z akcií

Od roku 2025 platí nová pravidla pro zdanění příjmů z prodeje akcií. Pokud roční příjmy z prodeje akcií nepřesáhnou 100 000 Kč, nebo pokud mezi nákupem a prodejem uplyne více než tři roky, jsou osvobozeny od daně. Investoři do českých společností mají výhodu, že přijaté dividendy jsou již zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %, tzn. částka, která je jim připsána na účet, je již zdaněna. Daňové přiznání je povinné, pokud roční příjmy přesáhnou 50 000 Kč a jsou předmětem daně, nebo pokud jsou příjmy ze zaměstnání zdaněné zálohovou daní a další zdanitelné příjmy přesahují 20 000 Kč.

4. 4. Změny v nemocenském pojištění od roku 2025

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo plány na zásadní reformu nemocenských dávek od roku 2025. Elektronizace dávek bude rozšířena na všechny benefity, včetně peněžní pomoci v mateřství a otcovské. To znamená efektivnější a rychlejší proces pro více příjemců. Další novinkou je rozšíření dávky ošetřovného na osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance. Tato změna ovlivní i dohodáře a zaměstnance malého rozsahu. Kromě toho se mění pravidla příslušnosti zaměstnavatelů. Registrace nových zaměstnavatelů bude nyní probíhat u Územní správy sociálního zabezpečení, nikoli podle sídla.

2. 4. Zákon o integračním sociálním podniku

Vláda schválila nový zákon o integračním sociálním podniku, který má zlepšit začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do pracovního procesu. Zákon stanovuje povinnosti integračních sociálních podniků vůči zaměstnancům a přináší definici těchto podniků. Podniky budou motivovány k zaměstnávání osob se specifickými potřebami prostřednictvím motivačního příspěvku. Plánované datum nabytí účinnosti zákona je 1. leden 2025. Více informací naleznete na webových stránkách.

Březen 2024

28. 3. Paušální daň od roku 2024 u OSVČ

V roce 2024 dochází ke zvýšení měsíční paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Největší nárůst čeká ty, kteří se nacházejí v prvním pásmu s příjmem do 1 milionu korun. Tři pásma paušální daně budou platit i nadále, s postupným zvýšením částek v každém pásmu. Pro podnikatele přináší tento systém určitou míru daňové jistoty, jelikož pevně stanovuje, kolik musí každý měsíc odvést na daních, a také eliminuje potřebu podávat daňová přiznání a další administrativní povinnosti. Avšak těm, kdo využívají daňové zvýhodnění na děti, může tento režim přinést vyšší náklady. Měsíční paušální daň se platí do 20. dne v daném měsíci na speciální bankovní účet.

26. 3. Zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání OZP

Od 1. dubna 2024 začne platit nové nařízení vlády, které zvýší maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce o 1 500 Kč. Nově dosáhne částka 15 700 Kč. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Zaměstnavateli k příspěvku rovněž náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou osobu se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku bude poskytováno čtvrtletně zpětně. Více informací naleznete na webových stránkách.

21. 3. Zrušení kolkových známek

Vládní konsolidační balíček od příštího roku zrušil možnost platby správních a soudních poplatků kolkovými známkami. Od ledna 2025 bude tedy možné platit kartou, hotově nebo bankovním převodem. Možnost výměny a odkupu kolkových známek platí do konce tohoto roku pouze na vybraných pobočkách České pošty, kde je tato služba zpoplatněná. Zákonnou změnu provedl zákon č. 349/2023 Sb. kvůli konsolidaci veřejných rozpočtů.

19. 3. Placení daně z nemovitých věcí

V důsledku legislativních změn letos stoupla daň z nemovitých věcí v průměru o 80 %. Zhruba 1 100 obcí také upravilo místní koeficienty, což ovlivnilo výši daně pro mnoho poplatníků. Finanční správa posílá aktualizované platební údaje s vypočítanou novou výší daně prostřednictvím České pošty, e-mailu a datových schránek. Elektronická forma doručení je od roku 2023 přístupná i právnickým osobám. Pokud vlastníte více nemovitých věcí v různých krajích, je zapotřebí vypořádávat daň s každým finančním úřadem zvlášť. Daň z nemovitých věcí je splatná do pátku 31. května 2024. Více informací naleznete na webu finanční správy.

14. 3. Nová pravidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel nabyde účinnosti 1. 4. 2024. Zákon reaguje na evropskou směrnici a přináší řadu klíčových změn. Vozidlem se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg, a také přípojná vozidla. Povinnost pojištění bude tak nově dopadat např. na elektrické koloběžky či Segwaye. Nově se také ruší zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území ČR a nahradí je on-line evidence pojištění. Více informací naleznete na webových stránkách.

12. 3. OSVČ a povinnost podat daňové přiznání

Blíží se povinná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023. Přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů poplatník s ročními příjmy, které přesáhly 50 000 Kč. Standardní termín pro podání daňového přiznání v papírově podobě je 2. dubna 2024, v elektronické podobě do 2. května 2024. Papírovou formu daňového přiznání lze podat prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelnách finančních úřadů.

7. 3. Výměna zdravotních průkazů u VZP

Od dubna 2024 bude Všeobecná zdravotní pojišťovna měnit pojištěncům jejich zdravotní průkazy. Nový průkaz pojištěnci obdrží automaticky do svých poštovních schránek nejméně 30 dní před uplynutím platnosti stávajícího průkazu, proto není zapotřebí o něj žádat. Doba platnosti zdravotního průkazu je 10 let. Pokud pojištěncům platnost průkazu již skončila a neobdrželi nový, např. z důvodu neaktuální doručovací adresy, musí o průkaz požádat, a to prostřednictvím online formulářem nebo na pobočce VZP.

5. 3. Sleva na pojistném

Zaměstnavatelé mohou od loňského roku uplatnit slevu na pojistném u zaměstnanců se zkrácenými úvazky. Sleva činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců a týká se osob starších 55 let, studentů, osob mladších 21 let, zdravotně postižených osob či rodičů pečujících o malé dítě. Aby zaměstnavatel mohl tuto slevu uplatnit, musí záměr jejího uplatnění za daného zaměstnance oznámit České správě sociálního zabezpečení, a to elektronicky nejdříve jeden měsíc před dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat. Bližší informace včetně formuláře k vyplnění nalezete na webových stránkách ČSSZ.

Únor 2024

29. 2. Zrušení slevy na studenta

Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.

27. 2. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti musí zaměstnavatelé podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Za rok 2023 platí tedy lhůta pro podání vyúčtování 1. března, ale pouze v případě papírové formy. Pokud jej podáváte elektronicky, máte čas až do 20. března. Pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se použije tiskopis MFin 5459 vzor č. 24.

22. 2. Jednotný kurz za rok 2023

Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.

20. 2. Nemocenské – krácení či odebrání

V době, kdy nemůže zaměstnanec z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat, mu náleží nemocenské. Což je dávka, kterou dostane od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti od okresní správy sociálního zabezpečení (prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy či platu). V jakých případech může dojít ke krácení nemocenského, případně k omezenému nároku na tuto dávku? Podrobnosti se dozvíte na webu ČSSZ.

16. 2. Závazné posouzení GFŘ

Generální finanční ředitelství (GFŘ) je možné nově od 1. 1. 2024 požádat o závazné posouzení ohledně uplatnění osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby ve smyslu § 71j a § 71k zákona o DPH. Dalšími případy, kdy se lze na GFŘ obrátit, jsou určení sazby DPH u zboží nebo služeb a použití režimu přenesení daňové povinnosti. Žádost se podává volnou formou, neexistuje žádný předepsaný formulář. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč za každou položku zboží či služby, o jejíž posouzení žádáte. Podrobnější informace se dozvíte na webu Finanční správy.

13. 2. Metodika zdanění firemních školek

Jak na zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům? Daňový režim bude vycházet z ceny obecních školek v příslušné lokalitě. Pokud je obvyklá cena obecní školky v místě a čase 1 500 Kč měsíčně a zaměstnanec platí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se mu započítá 1 000 Kč. V případě, že zaměstnanec platí 1 500 Kč a více, do limitu se nezapočítá nic. V nadcházejících měsících proběhne legislativně-technická úprava zákona o daních z příjmů a toto pravidlo bude v zákoně výslovně zakotveno. Takovýto metodický přístup bude Finanční správa uplatňovat ale již od ledna letošního roku.

9. 2. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

Pokud zaměstnanec nemá za rok 2023 povinnost podávat daňové přiznání, může do 15. 2. 2024 písemně požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Podmínkou je, že pobíral v roce 2023 příjmy ze závislé činnosti anebo funkční požitky pouze od jednoho zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou. U všech těchto plátců je potřeba mít podepsané „Prohlášení k dani“ v zákonné lhůtě. Více se k ročnímu zúčtování dozvíte na webu Finanční správy.

7. 2. Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé, kteří v loňském roce zaměstnávali v průměrném přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, musí do 15. 2. 2024 vypočítat a odvést příspěvek do státního rozpočtu. Oznámení i výpočet provedou pomocí tiskopisu „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“. Elektronický formulář je možné vyplnit na internetu a pomocí datových schránek nebo přes elektronické podání (vyžaduje elektronický podpis) odeslat Úřadu práce ČR do poloviny února. Formulář lze i vytisknout a podat v papírové podobě.

2. 2. Změny u rodičovského příspěvku od roku 2024

Prostřednictvím rodičovského příspěvku stát přispívá rodinám s nezaopatřenými dětmi s krytím nákladů spojených s jejich výchovou a výživou. U dětí narozených od 1. ledna 2024 byla celková částka této dávky navýšena z původních 300 000 Kč na 350 000 Kč, v případě vícerčat nově činí 525 000 Kč z původních 450 000 Kč. Změna nastala i u maximální doby poskytování rodičovského příspěvku, kdy rodiče těchto dětí mohou dávku čerpat jen do 3 let věku dítěte, v roce 2023 ji mohli čerpat až do 4 let věku.

Leden 2024

30. 1. Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ na rok 2024

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Pokud se ho ale rozhodne hradit, tak musí počítat s tím, že od letošního roku došlo k navýšení jeho minimální měsíční zálohy. Sazba pojistného se zvýšila na 2,7 % z měsíčního vyměřovacího základu, takže minimální měsíční pojistné nově činí 216 Kč. OSVČ, která doposud pojistné hradila, musí myslet na úpravu trvalého příkazu, aby předešla možnému zániku účasti na nemocenském pojištění. Splatnost pojistného je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.

25. 1. Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Pokud jste si v loňském roce pořídili byt, dům nebo třeba pozemek, je potřeba nejpozději do středy 31. 1. 2024 odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň je potom potřeba zaplatit do 31. 5. 2024. Zpozornět by měli ale i majitelé garáží, stavebních pozemků či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnozí z nich budou totiž muset kvůli legislativním změnám též podat daňové přiznání, i když v předchozích letech nemuseli a zaplatili pouze daň. Více informací se dozvíte na webu Finanční správy.

23. 1. Uplatňování DPH u vybraného osobního auta od roku 2024

Ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního automobilu došlo s účinností od 1. 1. 2024. Omezila se výše nároku na odpočet daně u této kategorie výrobků v případech, kdy je dlouhodobým majetkem plátce DPH. U přijatého zdanitelného plnění (vybraného osobního auta) byla stanovena limitní výše částky daně na vstupu 420 000 Kč. A není podstatné, zda je vybrané osobní auto nakoupeno v tuzemsku, pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetí země. Informaci GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024 najdete na webu Finanční správy.

18. 1. Přiznání k dani silniční za rok 2023

Silniční daň se platí zálohově čtyřikrát do roka. A středa 31. 1. 2024 je nejzazším termínem pro podání přiznání k dani silniční i doplacení daně za rok 2023. Silniční daň se týká pouze těch poplatníků, kteří využívají k podnikání velká nákladní auta registrovaná v ČR. Daň už nemusí platit majitelé vozidel s hmotností do 12 tun. Poplatníkem je ve většině případů osoba, která je zapsána v technickém průkazu. Pokud máte zpřístupněnu datovou schránku, máte povinnost formulářové podání učinit pouze elektronicky. Více se dozvíte na webu Finanční správy.

16. 1. Osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2024

Po zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč budou platit od roku 2024 osoby bez zdanitelných příjmů („OBZP“) pojistné ve výši 2 552 Kč měsíčně. Pojistné se totiž počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Pojistné za leden musí tedy OBZP uhradit mezi 1. 1. 2024 a 8. 2. 2024. A to na určený účet své zdravotní pojišťovny.

12. 1. Informace k zaměstnaneckým benefitům od roku 2024

Vzhledem ke změnám v oblasti benefitů, které nastaly od roku 2024 jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů, vydala Finanční správa metodickou informaci. Informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 bude Finanční správa časem doplňovat a doprovázet sadou postupně publikovaných otázek a odpovědí, které vyvstanou v praxi.

9. 1. Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

Pravidla poskytování paušálu zaměstnancům při práci na dálku upravuje loňská novela zákoníku práce. Kompenzace zahrnuje prokazatelné výdaje kvůli práci na dálku a paušální částku náhrady. Zaměstnavatel paušál poskytuje na elektřinu, teplo či vodu za každou započatou hodinu práce, pokud si to s ním zaměstnanec písemně sjednal nebo pokud to stanovuje firemní předpis. Je však možné se písemně dohodnout, že náhrada nákladů při práci na dálku nepřísluší. Paušál pro rok 2024 je stanovený ve vyhlášce č. 397/2023 Sb. a činí 4,50 Kč.

5. 1. Paušální daň v roce 2024

Pouze do středy 10. ledna mohou OSVČ pro rok 2024 dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo změnit výši daně za rok 2023. Oznámení je možné finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze jednu měsíční zálohu namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzrostla, nezapomeňte tedy do 20. 1. přenastavit trvalé bankovní příkazy. Více se o paušální dani dozvíte na webu Finanční správy.

2. 1. Novela zákona o zaměstnanosti od roku 2024

Novela zákona o zaměstnanosti, jež nabyla účinnosti 1. 1. 2024, zpřísňuje pravidla pro agentury práce a zjednodušuje vstup zahraničních zaměstnanců na pracovní trh. Dojde mimo jiné ke zvýšení kauce pro agentury práce, které přidělují zaměstnance k uživateli, na 1 000 000 Kč. Dále bude nutné prokázat bezdlužnost nejen při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, ale i v průběhu platnosti vydaného povelení (jednou za šest měsíců), nebo získat odbornou praxi fyzické osoby jako odpovědného zástupce agentury práce.

Prosinec 2023

29. 12. Zrušení plátcových pokladen od roku 2024

Institut plátcových pokladen bude od 1. 1. 2024 zrušen. Dojde tak k přenesení práv a povinností, které dosud plnily plátcovy pokladny, na jejich zřizovatele. V praxi to znamená, že zřizovatelé jako plátci daně budou plnit povinnosti za zdaňovací období 2024 vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ. Zřizovatelům zrušených plátcových pokladen, kteří nebyli registrování jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, a budou i nadále v roce 2024 vyplácet příjmy ze závislé činnosti, vzniká dnem 1. 1. 2024 registrační povinnost plátce daně. Více informací k rušení plátcových pokladen najdete ve sdělení Finanční správy.

21. 12. Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Řadu změn zavádí od roku 2024 novela zákona o dani z nemovitých věcí. Některé změny zohlední správce daně automaticky sám, v některých případech bude nutné podat do konce ledna příštího roku daňové přiznání. Většiny poplatníků se však novinky nijak zvlášť nedotknou a nebudou muset přiznání řešit. Přehled vybraných změn a případných povinností, které z novely vyplývají, najdete na webu Finanční správy.

19. 12. Zvýšení minimální a zaručené mzdy od roku 2024

Na 18 900 Kč vzroste od 1. 1. 2024 minimální mzda. Minimální hodinová mzda bude 112,50 Kč. Navýšení se dočkají také některé úrovně zaručené mzdy, konkrétně v 1., 2., 3. a 8. skupině prací (v prvních třech skupinách o 1 600 Kč, v 8. skupině o 3 200 Kč). Konkrétní částky i procento navýšení zjistíte v tabulce na webu MPSV.

14. 12. Zákon o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing)

Do poloviny prosince letošního roku musí mít firmy s 50 až 249 zaměstnanci zprovozněný vnitřní oznamovací systém k nahlašování nezákonných praktik. Nová povinnost vyplynula ze zákona o ochraně oznamovatelů. Firmy mohou oznamovací systém rozšířit také na další nekalosti, jako je obtěžování na pracovišti, šikana nebo bossing. Oznamovatelem nezákonného jednání (tzv. whistleblowerem) mohou být kromě zaměstnanců též OSVČ, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci, stážisté, členové představenstva nebo dozorčí rady. Možnost podání oznámení by tedy měla být snadno dostupná širokému spektru lidí. Za nedodržení povinností vyplývajících ze zákona hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.

12. 12. Náhrada mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Ke změnám v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež dojde od 1. 1. 2024. I nadále bude v takových případech zaměstnanci příslušet volno v práci v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však tři týdny v kalendářním roce. Nově bude ale určen způsob stanovení tzv. ročního limitu pro poskytování náhrady mzdy nebo platu. Tedy doby, za niž bude v kalendářním roce zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu. Náhrada bude příslušet za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a bude poskytována od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce. Bližší informace najdete na webu ČSSZ.

7. 12. Žádost o důchod online

O důchod starobní, invalidní i pozůstalostní je možné od prosince letošního roku žádat online. A to přes internetovou službu ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, s využitím své elektronické identifikace. Služba je dostupná z počítače, mobilního telefonu i tabletu po celý den. Rozpracovanou elektronickou žádost lze kdykoliv uložit a dokončit později. Po odeslání žádosti dostane žadatel ihned potvrzení o jejím přijetí. Následná komunikace probíhá podle jeho volby v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. Více informací se dozvíte na webu MPSV.

5. 12. Zahraniční stravné v roce 2024

Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.

Listopad 2023

30. 11. Změny u formulářů k DPH

K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.

28. 11. Druhá splátka daně z nemovitých věcí

Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.

24. 11. Konsolidační balíček podepsal prezident

Konsolidační neboli ozdravný balíček podepsal už i prezident, a může tak vyjít ve Sbírce zákonů. Většina jeho ustanovení má vstoupit v účinnost k 1. 1. 2024. Balíček zavádí mimo jiné pouze dvě sazby DPH (12 % a 21 %) a zvyšuje sazbu daně z příjmů právnických osob na 21 % a daň z nemovitých věcí zhruba o 1,8násobek. Ruší též některé slevy na dani.

22. 11. Sleva na manžela od roku 2024

Slevu na manželku či manžela si bude možné od roku 2024 odečíst pouze tehdy, když jejich příjmy nebudou vyšší než 68 000 Kč za rok a pokud pečují o dítě do maximálně tří let věku. Jakmile dítě dosáhne tří let, nepůjde už tuto slevu uplatnit. Slevu lze využít pouze v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování a činí 24 840 Kč. V případě, že má manžel či manželka průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná.

14. 11. Daňová podpora investování na stáří

Novela zákona o daních z příjmů, která zavádí od roku 2024 daňové zvýhodnění dlouhodobých investičních produktů, míří do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Nově by mělo být možné využít daňové zvýhodnění v podobě osvobozeného příspěvku zaměstnavatele i u produktů, které budou tvořeny majetkem v podobě peněžních prostředků, investičních cenných papírů, cenných papírů kolektivního investování nebo jinými nástroji peněžního trhu. Na tyto produkty by měl jít uplatnit též odpočet od základu daně ve výši zaplacených příspěvků poplatníkem (až 48 000 Kč za rok).

10. 11. Ozdravný balíček schválili senátoři

Senát schválil návrh ozdravného balíčku, ten nyní míří k podpisu prezidenta. Opatření by měla začít platit již od 1. 1. 2024. Vyšší odvody budou mít od příštího roku zaměstnanci, podnikatelé i firmy. Na zaměstnance dopadne zejména rušení slev na daních a nový odvod na nemocenské ve výši 0,6 % jejich hrubého příjmu. OSVČ vzroste vyměřovací základ. Daň z nemovitých věcí bude takřka dvojnásobná, více se zdaní též alkohol a tabák. Více informací ohledně ozdravného (neboli konsolidačního) balíčku najdete na webu Ministerstva financí.

7. 11. Znepřístupnění datových schránek uzavřených finančních úřadů

K 15. listopadu znepřístupní Finanční správa datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v půlce letošního roku zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich lidé omylem doručili. Od poloviny listopadu už tedy nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy. ID datových schránek nástupnických územních pracovišť finančních úřadů naleznete na webu Finanční správy.

2. 11. Navýšení rodičovského příspěvku od roku 2024

Rodičům dětí narozených od 1. 1. 2024 se navýší rodičovský příspěvek o 50 000 Kč, schválili poslanci. Novou částku ve výši 350 000 Kč bude však možné čerpat maximálně tři roky místo původních čtyř let. Měsíční výši si volí rodič sám, její maximum závisí na jeho předchozích příjmech. Pouze rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy, může čerpat maximálně 13 000 Kč za měsíc. Ostatní mohou příspěvek pobírat v libovolné výši. Od letošního srpna je možné o rodičovský příspěvek požádat i on-line. Více se dozvíte na webu MPSV.

Říjen 2023

31. 10. Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění v roce 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024. A to ve sdělení č. 313/2023 Sb. První redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 466 Kč, druhá redukční hranice 2 199 Kč a třetí redukční hranice 4 397 Kč. Účinnost nastává od 1. 1. 2024.

24. 10. Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do datovek

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a nejsou přihlášeni k jiné službě (SIPO či zasílání údajů na e-mail), dostávají každý rok do datové schránky informaci ohledně placení daně z nemovitých věcí. V případě, že mají zřízeny oba typy datové schránky, putuje tato informace do datovky fyzické osoby. Jestliže si nepřejete informaci zasílat do datové schránky, můžete nejpozději do 31. 1. (u SIPO) nebo do 15. 3. (u ostatních služeb) daného zdaňovacího období požádat správce daně o zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí jiným způsobem.

19. 10. Paušální daň v roce 2024

Až do 10. 1. 2024 se zájemci z řad OSVČ mohou přihlásit k paušální dani pro rok 2024. V příštím roce se jim ale daň výrazně zvýší. Pro první pásmo je v plánu částka 7 498 Kč (to je o 1 290 Kč více než v letošním roce), pro druhé pásmo 16 745 Kč a pro třetí pásmo 27 139 Kč. Počítá s tím tzv. konsolidační balíček, který budou projednávat v dohledné době senátoři. K paušální dani se mohou pro rok 2024 přihlásit OSVČ, které nejsou plátci DPH, nejsou v insolvenčním řízení a mají roční příjmy z podnikání do dvou milionů korun.

17. 10. Pravidelná valorizace minimální mzdy

Valorizační mechanismus minimální mzdy zavádí novela zákoníku práce, která právě putuje do meziresortního připomínkového řízení. Výpočet a aktualizace minimální mzdy by tak měly mít jasná pravidla. Minimální mzdu na další kalendářní rok by vyhlašovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vždy do 30. 9. Novela upravuje i zákonnou podobu zaručené mzdy. Návrh nabízí dvě varianty. Buď by byly stanoveny pouze čtyři skupiny prací, případně by mohla být zaručená mzda úplně zrušena. V případě, že novela projde celým legislativním procesem, účinnost by měla nastat 1. 7. 2024. Více informací najdete na webu MPSV.

11. 10. Nová pravidla pro nefinanční reporting

Od ledna 2024 začne platit nová informační povinnost pro velké firmy. Ve zprávě o svém hospodaření budou muset zveřejňovat obchodní společnosti s více než 500 zaměstnanci zvláštní oddíl, jak jejich obchodní model podnikání přispívá k ochraně životního prostředí nebo zohledňuje sociální aspekty, jako jsou transparentní odměňování zaměstnanců, rovné příležitosti žen a mužů na pracovišti či lidská práva. Nová povinnost se však nebude týkat jen velkých podniků. K sestavení zpráv totiž budou potřebovat informace i od OSVČ a malých a středních podniků, pokud jsou součástí jejich dodavatelského řetězce. Od roku 2025 potom budou muset zprávu o udržitelnosti zveřejňovat všechny velké firmy nad 250 zaměstnanců.

4. 10. Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč. Výše částky je dána vyhláškou č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2023.

Září 2023

26. 9. Průměrná mzda pro rok 2024

Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.

20. 9. Novela zákoníku práce je definitivně schválena

Poslanci schválili novelu zákoníku práce a souvisejících předpisů ve znění z 28. 6. 2023, a odmítli tak pozměňovací návrhy Senátu. Novela přináší zejména novou úpravu práce na dálku, zpřísnění podmínek pro práci na základě dohod (DPČ a DPP), změny v doručování písemností zaměstnavatelem i zaměstnancem či rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele ohledně pracovních podmínek zaměstnance. Zákon už podepsal prezident a byl publikován ve Sbírce zákonů, nabyde tedy účinnosti již 1. 10. 2023. Ustanovení o dovolené u „dohodářů“ a ohledně nepřetržitého odpočinku v týdnu budou účinná až k 1. 1. 2024.

13. 9. Měsíční platba za státní pojištěnce v roce 2024

Za děti, důchodce či nezaměstnané bude stát příští rok na zdravotním pojištění platit každý měsíc 2 085 Kč místo dosavadních 1 900 Kč. Nařízení schválila již vláda, jedná se o povinnost stanovenou zákonem. Výše valorizace platby za státní pojištěnce se bude od roku 2024 podle zákona měnit automaticky. Částka se zvýší meziročně o polovinu růstu reálné mzdy a inflaci z června 2023 (pro příští rok tedy o 9,7 %). Stejně se zvýší také vyměřovací základ, ze kterého odvádějí například podnikatelé minimální pojistné, a to na 15 440 Kč.

6. 9. Vrácení DPH z jiných států EU

V případě, že nakupujete v rámci své ekonomické činnosti zboží či služby ve státech EU, je možné při splnění určitých podmínek získat zpět DPH. Žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU můžete podat do konce září prostřednictvím elektronického portálu Finanční správy. Je však nutné nechat si zřídit přístup do této aplikace. Správce daně má na to lhůtu 15 dnů, je tedy potřeba zažádat včas, aby se stihl nejzazší termín podání žádosti 30. září.

Srpen 2023

30. 8. Dorovnávací daň pro nadnárodní skupiny

Česká republika bude pravděpodobně patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin schválila v polovině srpna vláda. Zákon hodlá zavést do českého daňového systému dvě nové přímé daně – přiřazovanou dorovnávací daň a českou dorovnávací daň. Pokud zákon projde úspěšně celým legislativním procesem, měl by začít platit od 31. 12. 2023. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva financí.

23. 8. Daň z nemovitých věcí u zemědělců a chovatelů ryb

Ve čtvrtek 31. 8. 2023 končí možnost zaplatit daň z nemovitých věcí, resp. její první splátku, pro zemědělce a chovatele ryb. Většina poplatníků již musela daň splatit k poslednímu květnu. V případě, že výše daně překročila hodnotu 5 000 Kč, poplatníci si ji mohli rozdělit do dvou stejně vysokých splátek. Ti, kteří využili možnosti rozdělení platby, mají na zaplacení druhé poloviny čas až do 30. 11. (včetně zemědělců a chovatelů ryb). Splátku lze uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím SIPO, daňovou složenkou, případně v hotovosti na pokladně finančního úřadu.

16. 8. Změna v uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

Od 1. srpna 2023 vešla v platnost informace Generálního finančního ředitelství sjednocující základní pravidla a principy uplatnění DPH pro podnikatelské subjekty, které poskytují materiální pomoc potřebným osobám ve formě darování zboží. Tato nová pravidla mají obecný ráz a neváží se ke konkrétnímu typu zboží či příjemci daru a definují postup v případě, kdy plátce při pořízení zboží oprávněně uplatní nárok na odpočet daně. Mezi nejčastější materiální pomoc řadíme především darování zboží dobročinným institucím, které dále bezplatně zajišťují shromažďování, skladování a další distribuci potřebným.

9. 8. Nová pravidla pro zdanění bytů na prodej postavených v brownfieldech

Generální finanční ředitelství vydalo novou informaci k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje. Při vyřazení stavby evidované jako zásoba se uplatní stejný režim jako v případě hmotného majetku. Podle GFŘ je třeba pro účely stanovení základu daně v souvislosti s vyřazením nového stavebního díla v důsledku jeho prodeje upravit výsledek hospodaření o částku, která odpovídá rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny staveb (hmotného majetku), jejichž účetní zůstatková cena tvoří součást ocenění nového stavebního díla (prodané zásoby).

2. 8. Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowing, nabyl účinnosti 1. 8. 2023. Od tohoto data měli zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci, veřejné instituce a veřejní zadavatelé povinnost zavést oznamovací systém. Pokud whistleblower oznámí trestné činy nebo přestupky s horní hranicí pokuty nejméně 100 000 Kč, ke kterým došlo v pracovním kontextu, bude se na něj vztahovat ochrana. Zákon přináší mimo jiné povinný interní systém pro příjem a vyřizování oznámení, povinnost informovat o přijetí oznámení a o výsledcích šetření ve stanovených lhůtách či ochranu před odvetou pro oznamovatele i jeho blízké osoby. Více se dozvíte na webu Ministerstva spravedlnosti.

Červenec 2023

26. 7. Spotřební daň z nafty

O 1,50 Kč na litr se pravděpodobně zvýší spotřební daň z nafty ještě během léta, a vrátí se tak na úroveň před loňským červnem. Zvýšení schválili poslanci kvůli nižším cenám nafty, i když snížená sazba měla platit až do konce roku 2023. Zvýšení sazby daně má vstoupit v účinnost k 1. dni prvního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novelu zákona o spotřebních daních dostane k projednání ještě Senát, poté k podpisu prezident.

19. 7. Novinky u velikosti datových zpráv a formátů příloh

Maximální velikost datové zprávy se původně měla zvýšit až na 1 GB, limit nakonec vzroste ale jen na 100 MB. Posunul se i termín, odkdy změny mají platit. Původní předpokládaný termín nasazení těchto změn do produkčního prostředí ISDS byl začátek roku 2023. Nakonec to bude až začátek příštího roku. Podporovány budou formáty příloh ZIP a ASiC. Parametry jsou zatím pouze předběžné, protože předpokladem nasazení je vydání nové verze vyhlášky č. 194/2009 Sb.

12. 7. Rodičovský příspěvek pro nově narozené děti

Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč schválila koncem června vláda. Z aktuálních 300 000 Kč by mělo být nově 350 000 Kč. U dvojčat by potom mělo dojít ke zvýšení ze současných 450 000 Kč na 525 000 Kč. Zároveň by mělo být zkráceno čerpání rodičovského příspěvku ze čtyř let pouze na tři roky. Rodiče by ale dál mohli s dítětem zůstat doma až čtyři roky. Uvedené změny by se měly dotknout až dětí narozených od 1. 1. 2024. Více se dozvíte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

3. 7. Změna v cestovních náhradách od 1. července

K další novelizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., která určuje sazby cestovních náhrad pro letošní rok, došlo od 1. července 2023. Snížila se cena nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty z 44,10 Kč za litr na 34,40 Kč za litr. A to pro případy, kdy není její cena doložena. Vyhláška již byla letos v dubnu jednou novelizována kvůli navýšení ceny u elektřiny.

Červen 2023

29. 6. Konec jednorázového příspěvku na dítě

Se začátkem července skončí státní podpora v podobě příspěvku 5 000 Kč na dítě pro rodiny s dětmi. O ten mohli zákonní zástupci dětí narozených do konce roku 2022 už od loňského srpna až do 1. července letošního roku. Stát příspěvkem reagoval na zvyšování cen energií, životních nákladů a inflaci, jež mělo vliv na nemálo rodin. Celkem státní kasa vyplatila přibližně 6,9 miliard korun, které podle průzkumu rodiče využili především pro zaplacení školních pomůcek a volnočasových aktivit svých dětí, případně na nutné výdaje.

27. 6. Příspěvek na bydlení

Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, nemusíte rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí letošního roku dokládat. Příspěvek dostanete od úřadu práce automaticky. V případě, že vám vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy, je třeba nejpozději do 31. 7. 2023 příjmy i náklady doložit. Můžete to udělat i pomocí zjednodušeného online formuláře. Stejně tak můžete formulář využít tehdy, když chcete podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Nezapomeňte, že při změně rozhodných skutečností (např. změna v počtu osob v rodině, ukončení nájemní smlouvy apod.) nadále platí oznamovací povinnost ve lhůtě do 8 dnů.

22. 6. Konec a úprava některých slev na dani

Ke zrušení slevy na studenta (4 020 Kč za rok) a tzv. školkovného (maximálně ve výši minimální mzdy platné pro daný rok) by mělo dojít na základě vládního návrhu v rámci konsolidačního balíčku. Omezit by se měla i sleva na manžela či manželku ve výši 24 840 Kč za rok. Na tu je v současné době nárok v případě, že nemá druhý z manželů příjmy vyšší než 68 000 Kč za rok. Podmínky by měly zůstat zachovány, ale nově se má sleva omezit na manžela či manželku, kteří pečují o dítě pouze do věku tří let.

20. 6. Vstupní pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí

Nově nastupující zaměstnanci pravděpodobně už nebudou muset podstupovat vstupní pracovnělékařské prohlídky u těch prací, které spadají do první a částečně druhé kategorie (činnosti, které nejsou pro zaměstnance zdravotně rizikové). A to na základě tzv. antibyrokratického balíčku II, který v minulém týdnu schválila vláda. Změny u vstupních pracovnělékařských prohlídek musí projít ještě standardním legislativním procesem, jejich účinnost zatím tedy není známa. U nerizikových profesí skončily od roku 2023 už povinné periodické prohlídky.

16. 6. Změny u státní podpory pro penzijní spoření

Novelu zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří schválila vláda s účinností od 1. 1. 2024. Novela navrhuje úpravy III. penzijního pilíře a nový způsob spoření na důchod, tzv. dlouhodobý investiční produkt. Mělo by mimo jiné dojít ke zvýšení minimálního příspěvku účastníka III. penzijního pilíře, od kterého je poskytován státní příspěvek, i maximálního příspěvku účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku. V rozmezí 500 Kč až 1 700 Kč by měl nově státní příspěvek vždy činit přesně 20 % z úložky střadatele. Minimální doba spoření, po kterou bude možné prostředky vybrat bez sankce, se má prodloužit u nových smluv z dnešních 5 let na 10 let. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva financí.

13. 6. Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá společnostem a organizacím s více než 50 zaměstnanci povinnost mít zprovozněný systém pro nahlašování škodlivého jednání. Lidé budou moci nahlásit např. obtěžování na pracovišti, škodlivé jednání u veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz nebo třeba porušování ochrany životního prostředí. Prezident zákon již podepsal. Pokud dojde k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů v červnu, je řada zaměstnavatelů povinna zavést nové procesy do 1. 8. 2023 (zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci, veřejní zadavatelé a obce). Ti zbývající mají čas až do 15. 12. 2023 (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci).

8. 6. Splatnost zálohy na daň z příjmů

Splatnost 1. pololetní, respektive 2. čtvrtletní zálohy na daň z příjmů se již blíží. Pokud vám tato povinnost vyplývá z podaného daňového přiznání nebo z poslední známé daňové povinnosti, je třeba zálohu na daň zaplatit do čtvrtka 15. 6. 2023. V odůvodněných případech je možné požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně o její úplné zrušení.

6. 6. Změna pro OSVČ pečující o děti do 4 let

OSVČ by mohly být považovány za vedlejší z důvodu péče o dítě delší dobu díky (zatím ještě neschválenému) balíčku změn v sociálním pojištění. Výdělečná činnost by se nově měla považovat za vedlejší v případě, že OSVČ bude osobně pečovat o dítě do 4 let. Péče o dítě do 4 let věku by se zohledňovala pouze u jedné OSVČ. Nebude případně možné rozdělit péči o děti tak, že by se péče o jedno dítě hodnotila u jedné OSVČ a péče o druhé dítě u druhého rodiče OSVČ. Nová úprava se v případě schválení bude týkat až roku 2024.

1. 6. Vrácení DPH osobám usazeným mimo EU

Osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, mohou podat žádost o vrácení tuzemské DPH. Za rok 2022 lze žádost odevzdat nejpozději do 30. 6. 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká. Žádost je třeba podat v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (nelze ji podat elektronicky). DPH se vrací na principu vzájemnosti a nevrací se například u plnění souvisejících s pracovními cestami, osobní spotřebou či náklady na reprezentaci.

Květen 2023

30. 5. Přehled pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Podnikatelé, kteří podali daňové přiznání elektronicky v poslední den lhůty 2. 5. 2023, mají na odevzdání přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ čas maximálně do 1. 6. 2023 a na odevzdání přehledu o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu do 2. 6. 2023. Případný nedoplatek je potom nutné uhradit do 8 dnů po podání přehledu.

25. 5. Platba daně z nemovitých věcí

Dnešek je posledním dnem, kdy měly poplatníkům dorazit složenky s informacemi k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023. Ať už do poštovní schránky, do e-mailu, nebo datové schránky. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do středy 31. 5. 2023. V případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Je však možné uhradit celou částku daně naráz do konce května. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, nebo složenkou na poště (pozor, od letošního roku je zrušena bezplatná daňová složenka).

23. 5. Nový zákon o účetnictví

Nový zákon o účetnictví nenabude účinnosti před 1. 1. 2025, informovalo o tom Ministerstvo financí. Původní záměr byl už o rok dříve, ale práce nabraly v uplynulých měsících zpoždění. Nově navržený zákon zasáhl do zhruba stovky dalších předpisů. V tuto chvíli již finalizují práce na tzv. doprovodném zákoně, který má všechny tyto předpisy novelizovat. Odborná veřejnost by jej měla dostat k připomínkám v průběhu června.

18. 5. Roční dálniční známka výrazně podraží

Za dálniční známku si budou muset řidiči v příštím roce výrazně připlatit. Od 1. 3. 2024 pořídí roční elektronickou dálniční známku za 2 300 Kč, což je o 800 Kč více než v současnosti. Zároveň se zavede jednodenní známka, která bude stát 200 Kč. Měsíční známka bude levnější o 10 Kč (nově tedy 430 Kč) a desetidenní se zlevní o 40 Kč (nově tedy 270 Kč). Tyto ceny budou platit pro klasické spalovací motory. Auta na zemní plyn či biometan a hybridy zaplatí méně (ročně 1 150 Kč, potažmo 570 Kč), řidiči jezdící s elektromobily nebudou platit nic.

16. 5. Vládní balíček a OSVČ

Vláda připravila konsolidační balíček, který zahrnuje také zvýšení odvodů OSVČ na sociální pojištění. V jednání bylo více variant, nakonec se vláda dohodla na postupném zvýšení minimálních odvodů z 25 % na 40 % průměrné mzdy (každý rok o 5 p. b.) a na zvýšení vyměřovacího základu z 50 % na 55 %. OSVČ s vysokými zisky by měly také počítat s úpravou druhé sazby daně z příjmů. OSVČ by platily vyšší sazbu daně už ze zisku přesahujícího 36násobek průměrné mzdy (v současnosti jde o 48násobek). Vládní návrh poputuje teprve k posouzení poslancům.

12. 5. Daň z nemovitých věcí a datová schránka

V případě, že vám byla v letošním roce zřízena datová schránka, dostanete do ní také informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Složenku do schránky už od pošty nedostanete. Informace bude obsahovat stejné údaje jako na poštovní poukázce. Tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku či přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu. Na příští rok je potom možné si s finančním úřadem dohodnout i jiný způsob zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (např. e-mailem nebo úhradu přes SIPO).

9. 5. Vláda chce vrátit původní výši spotřební daně u nafty

Vzhledem ke skutečnosti, že ceny pohonných hmot pozvolna klesají, chystá se vláda vrátit původní spotřební daň u nafty. Spotřební daň u nafty byla dočasně snížena o 1,50 Kč/l od června loňského roku. Tato úleva pro dopravce a motoristy měla platit původně až do konce roku 2023, skončit by mohla ale už v polovině roku.

4. 5. Nedodržení elektronického způsobu podání dočasně bez pokuty

Pokud v době od 1. 1. do 2. 5. 2023 nedodrželi poplatníci, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka, povinný elektronický způsob podání daňového přiznání nebo jej podali v nesprávném formátu či struktuře, nemusí se bát pokuty ve výši 1 000 Kč. Finanční správa to bude dočasně tolerovat a pokutu nepředepíše. Pokutu neuloží ani tehdy, když do 2. 6. 2023 podají přiznání sice elektronicky, ale ve špatném formátu nebo struktuře. Pozor, tolerance se nebude vztahovat na opožděné podání daňového přiznání.

2. 5. Žádost o důchod online

K zavedení možnosti podat žádost o důchod online by mělo dojít od prosince letošního roku. A to na základě novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Tato novinka by se měla týkat všech typů důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních. Formulář online žádosti o důchod bude dostupný na ePortálu ČSSZ. Přihlásit se do něj bude možné některým ze způsobů elektronické identity. Novela též snižuje počet výplatních termínů důchodů postupně do jednoho týdne. Více informací se dozvíte na webu MPSV.

Duben 2023

27. 4. Elektronické podání daňového přiznání

Už jen pár dní zbývá na podání daňového přiznání elektronickou cestou. Nejzazší termín připadá na úterý 2. 5. 2023. Ve stejném termínu je třeba daň také uhradit. Některých podnikatelů se povinnost podávat přiznání elektronicky týká v letošním roce poprvé, protože jim byly zřízeny datové schránky. V případě, že přiznání nepodáte elektronicky, i když jste měli, můžete dostat pokutu ve výši 1 000 Kč. Pokud podáváte přiznání elektronicky, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ odevzdejte do 1. 6. 2023. Jestliže jste přiznání podali v základním termínu 2. 4. 2023 (v listinné podobě), platí pro vás termín pro podání přehledů již 2. 5. 2023.

25. 4. Rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Poštovní poukázku dostanete do schránky nejpozději 25. 5. 2023. Informace e-mailem či datovou schránkou by měli poplatníci obdržet potom během prvního týdne v květnu. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka splatná do 31. 5. 2023. V případě, že je vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Celou částku je ale možné uhradit i naráz do konce května.

20. 4. Novinky ve vyplácení mezd za firmy v úpadku

Zaměstnanci firem, které se ocitly v platební neschopnosti, mohou získat za určitých podmínek od úřadu práce dlužnou mzdu za tři měsíce. Vládní novela nyní hodlá změnit pravidla ohledně doby žádosti. Pro podání žádosti a poskytnutí peněz zaměstnancům už by neměl stačit pouhý návrh na insolvenci, ale mělo by být rozhodující až oznámení o zahájení insolvenčního řízení. Novela prošla již Senátem a nyní ji dostane k podpisu ještě prezident. Nově by tedy od července letošního roku mohli lidé podle novely začít o peníze žádat až poté, co se v rejstříku objeví oznámení o zahájení insolvenčního řízení a zveřejní ho úřad práce.

18. 4. Ministerstvo financí navrhuje dvě sazby DPH

Reformovat DPH plánuje Ministerstvo financí. Chce zavést pouze dvě sazby DPH místo současných tří. Základní by měla zůstat ve stejné výši (21 %) a dále by byla už jen jedna snížená sazba (14 %). V návrhu se objevilo, že by se měla přesunout část služeb a zboží z nejnižší 10% sazby do nejvyšší 21%. Týkalo by se to např. ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, opravy obuvi, kožených výrobků a kol či sportovních a kulturních akcí. Zvýšit DPH z 10 % na 14 % navrhuje ministerstvo např. u léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů nebo bezlepkových výrobků. Naopak snížit DPH z 15 % na 14 % hodlá u potravin, nealkoholických nápojů, zdravotnických pomůcek, stavebních prací či dětských sedaček. O návrhu budou ještě jednat vládní strany.

13. 4. Vláda schválila novelu zákoníku práce

Novelu zákoníku práce schválila počátkem dubna vláda. Jednou z hlavních změn je zakotvení práce na dálku. Zaměstnancům na home office bude možné mimo jiné poskytnout náhrady nákladů formou paušálu. „Dohodářům“ by měla novela přinést větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Vláda schválila v návrhu též rozšíření povinností zaměstnavatelů, např. okruhu informací, které musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu. Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu, nyní poputuje k projednání k poslancům. Více informací se dozvíte na webu MPSV.

11. 4. Vyhotovení a odeslání ELDP

Na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP) se vykazuje především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Za loňský rok musí být ELDP vystaven nejpozději do 30. 4. 2023. České správě sociálního zabezpečení ho musí poté zaměstnavatelé předložit do 30 dnů. Podání se činí pouze v elektronické podobě ve formě datové zprávy a na předepsaném tiskopisu.

6. 4. Změna v cestovních náhradách

Od 1. dubna 2023 nastala změna v cestovních náhradách. Novelizoval se § 4 písm. d) vyhlášky č. 467/2022 Sb. a zvýšila se průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny na 8,20 Kč z původních 6 Kč. Ostatní částky zůstávají beze změny, tedy 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů a 44,10 Kč u motorové nafty.

4. 4. Vracení přeplatku na dani z příjmů

Pokud vám po vyplnění daňového přiznání vznikne přeplatek, nezapomeňte podepsat část žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci formuláře přiznání a uvést v ní, kam chcete peníze zaslat. Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 3. 4.). To platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. Nejpozději 3. 5. 2023 musí tedy dát finanční úřad příkaz do banky ohledně vrácení peněz. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přeplatek vám přijde nejpozději začátkem června. V případě, že vám zaměstnavatel zpracovával roční zúčtování a vyšel vám přeplatek na dani nebo doplatky na daňovém bonusu, můžete je očekávat nejpozději ve mzdě za měsíc březen, tedy do 30. 4. 2023.

Březen 2023

30. 3. Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.

28. 3. Daní se jednorázový příspěvek na dítě?

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč, který v loňském roce úřady práce vyplácely domácnostem, jejichž příjmy nepřesáhly milion korun v hrubém, je příjem od daně osvobozený, protože náleží dítěti. Nemusí se tedy zahrnovat do daňového přiznání. A ani se nebude započítávat do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela nebo manželky při uplatnění slevy na ně.

23. 3. Změny v daňovém přiznání za zdaňovací období 2022

Na jaké změny je třeba pamatovat při vyplňování daňového přiznání fyzických osob za loňský rok? Zvýšila se základní sleva na poplatníka na částku 30 840 Kč a byla též zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Zrušilo se osvobození úroků plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice. A fyzické osoby si mohou také za rok 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně (viz informace Finanční správy).

21. 3. Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.

16. 3. Oznámení o osvobozených příjmech

Nezapomeňte na oznámení příjmu, který je vyšší než 5 000 000 Kč a je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o osvobozené příjmy podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku. Oznámení můžete podat na nepovinném tiskopisu, který najdete na webu Finanční správy. Osvobozené příjmy je třeba oznámit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi (platí to i u těch, kdo povinnost podávat daňové přiznání nemají).

14. 3. Aktualizace informací k internetovým platformám

Došlo k aktualizaci informací GFŘ z roku 2017, které se týkají internetových platforem. Konkrétně se jedná o informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (např. Airbnb, Booking) a informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (např. Uber, Bolt, Liftago). Obě jsou účinné od 1. 1. 2023. Finanční správa stále trvá na názoru, že pokud jsou služby nabízeny přes platformy, tak se pro účely DPH považují za ekonomickou činnost. Příjmy z přepravy osob jsou považovány za příjmy ze samostatné činnosti dle § 7. Poskytování nemovitostí je pro účely DPH až na výjimky považováno za poskytování ubytovacích služeb.

9. 3. Daň z nemovitých věcí na rok 2023 na e-mail

Do poloviny března můžete požádat o zřízení služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023 na e-mail. Tato služba nahrazuje zasílání složenky pro placení daně z nemovitých věcí, všechny informace k platbě daně dostanete na zadaný e-mail. Stačí do 15. 3. 2023 vyplnit formulář „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ a doručit ho na místně příslušný finanční úřad. Další informace k této službě najdete na webu Finanční správy.

7. 3. Prodloužení archivační lhůty

Zaměstnavatelům se od roku 2023 prodloužila novelou zákona o důchodovém pojištění zákonná lhůta pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění. Tyto dokumenty budou muset od letošního roku nově archivovat 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají, místo původní třicetileté lhůty. U mzdových listů a účetních záznamů, které jsou vedeny pro poživatele starobního důchodu, zůstává v platnosti archivační lhůta 10 let.

2. 3. Daňová podpora darů pro Ukrajinu

Ministerstvo financí potvrdilo svůj záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb. Vláda už začátkem roku schválila prodloužení platnosti zákona, který daňově podporoval dary poskytnuté v souvislosti s děním na Ukrajině. Zatím však tento návrh neprošel celým legislativním procesem. Legislativní úprava by měla být součástí letošního daňového balíčku, který je aktuálně ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením. Více se dozvíte na webu ministerstva.

Únor 2023

28. 2. Změna v cestovních náhradách

Nová vyhláška o cestovních náhradách pro letošní rok platí zatím jen krátce, ale už se chystá její úprava. Kvůli výraznému nárůstu ceny elektřiny by se měly mimořádně zvýšit náhrady za využití elektromobilu na pracovní cestě. A to ze stávajících 6 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny na 8,20 Kč. Návrh vyhlášky je v současné době v připomínkovém řízení. Účinnosti by vyhláška měla nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Ostatní ceny pohonných hmot by měly zůstat na stejné úrovni: 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů a 44,10 Kč u motorové nafty.

23. 2. Nový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Novou podobu má vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory podnikatele, a to od 18. 2. 2023. Nově ho upravuje nařízení vlády č. 29/2023 Sb. Poskytnutí vzorového formuláře je pro podnikatele povinné. Spotřebitelé tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy využít nemusí, odstoupit od smlouvy mohou i nadále jakýmkoli jiným jednoznačným způsobem (např. vlastními slovy v e-mailu odeslaném podnikateli). Nařízení vlády stanovuje dále také základní informace o právu na odstoupení od smlouvy obsažené ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně pokynů pro jeho vyplnění.

16. 2. Podání tzv. papírového daňového přiznání

Termín pro podání „papírových“ daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadl na pondělí 3. 4. 2023. Do menších měst, kde nesídlí finanční úřad, organizuje Finanční správa každoročně výjezdy, kde můžete přiznání odevzdat. První se uskuteční už počátkem března, přesné termíny najdete na webu Finanční správy. Týden před koncem lhůty pro podání přiznání se rozšíří také úřední hodiny na finančních úřadech, a to od 8:00 do 17:00 hodin ve dnech 27. 3. až 3. 4. Posledním dnem pro elektronické podání je potom úterý 2. 5. 2023. Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce či advokát, máte čas až do pondělí 3. 7. 2023. Stejná lhůta platí i pro ty, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

14. 2. Roční zúčtování za rok 2022

Nejzazší termín podání žádosti o roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 je středa 15. února. Zaměstnanci by do tohoto data měli svému zaměstnavateli předložit také předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, případně i potvrzení od předchozích zaměstnavatelů. Přeplatek na dani se vyplatí, pokud je vyšší než 50 Kč. Zaměstnanci ho najdou nejpozději ve mzdě za březen. O přeplatek si zaměstnavatel může snížit nejbližší odvod daně finančnímu úřadu, nebo může požádat o jeho vyplacení v případě, že dále neodvádí zálohy na daň.

9. 2. Směrnice DAC7 a nová povinnost provozovatelů platforem

Povinná automatická výměna informací provozovatelům platforem vznikla od 1. 1. 2023. Nová oznamovací povinnost dopadá pouze na provozovatele, nikoliv na prodejce, kteří působí jako uživatelé těchto platforem. Provozovatelé platforem budou jednou ročně podávat oznámení na Specializovaný finanční úřad, který je správcem daně pro DAC7. Generální finanční ředitelství vydalo upřesňující odpovědi na nejčastější otázky, které souvisejí s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatelů platforem.

7. 2. Nová datová schránka a daňové přiznání

Nejpozději do konce března budou mít všechny podnikající fyzické osoby zřízenu datovou schránku (i ty, které mají živnost přerušenou). Přístupové údaje jsou OSVČ postupně doručovány do poštovních schránek v dopisech se žlutým pruhem. Pokud ještě nemáte datovou schránku aktivovanou, můžete podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v papírové podobě, nejpozději však do 3. dubna. Do datové schránky je třeba se přihlásit do 15 dnů od doručení dopisu s přihlašovacími údaji, jinak se po této době aktivuje sama. V období mezi doručením dopisu a aktivací datové schránky se na OSVČ povinnost elektronického podání nevztahuje.

2. 2. Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Od 1. února je již možné posílat Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance na Českou správu sociálního zabezpečení („ČSSZ“). Zaměstnavatel, který chce uplatňovat slevu ve výši 5 % na sociální pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se sjednaným kratším pracovním úvazkem, má na slevu nárok jen tehdy, pokud před jejím uplatněním (na Přehledu o výši pojistného) oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu za jednotlivého zaměstnance. K oznámení slouží tento tiskopis, který zaměstnavatel musí podat povinně v elektronické podobě. Slevu lze uplatnit poprvé ve mzdě za únor 2023.

Leden 2023

31. 1. Doručování písemností podnikatelům

I když vám byla zřízena datová schránka, neznamená to automaticky, že s vámi bude Finanční správa komunikovat výhradně elektronicky. Obecně platí, že se písemnosti doručují podle jejich povahy. Ve vztahu k datové schránce podnikající fyzické osoby tedy podle toho, zda se doručovaná písemnost vztahuje k podnikatelské činnosti či nikoliv. Pokud písemnost nesouvisí s podnikatelskou činností, tak i po zřízení datovky můžete čekat její doručení do poštovní schránky. V případě, že chcete dostávat všechny písemnosti do datové schránky, můžete o to požádat. A to jednotlivě u všech orgánů Finanční správy, které mají písemnosti do datovky doručovat. Více se dozvíte na webu Finanční správy.

26. 1. Oficiální vzor společenské smlouvy

V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2022 Sb., díky které došlo k usnadnění zakládání a zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Nově mohou zájemci využít k založení s. r. o. vzorovou společenskou smlouvu, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky. Nový vzor společenské smlouvy obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání s. r. o., doplněné stručným vysvětlujícím komentářem (který je potřeba v případě použití smlouvy smazat). Využití vzoru je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Vzor společenské smlouvy najdete na Portálu justice.

24. 1. Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích

Od roku 2023 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena z jeho mzdy při provádění exekučních srážek a srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy. Nezabavitelná částka na osobu povinného je od 1. 1. 2023 ve výši 13 638 Kč. Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí 3 409,50 Kč. Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, je od letošního roku 30 685,50 Kč. Schválené změny se poprvé promítnou v lednové výplatě.

19. 1. Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců

Se zvýšením minimální mzdy, která od roku 2023 činí 17 300 Kč, došlo současně ke zvýšení pojistného osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimálního pojistného zaměstnanců. Pro rok 2023 se jedná o částku 2 336 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Platbu za leden musí tedy OBZP uhradit do 8. 2. 2023.

17. 1. Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023

Pokud jste v evidenci úřadu práce a chcete si přivydělat v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání, můžete v letošním roce nejvýše částku 8 650 Kč (polovinu minimální mzdy). Přivydělat si můžete pouze na pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti. Během výkonu nekolidujícího zaměstnání se vyplácení podpory v nezaměstnanosti dočasně zastaví. Pozor, tato doba se nezapočítává do doby potřebné pro opětovný vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Došlo také ke zvýšení maximální výše podpory. V roce 2023 může být maximální výše podpory v nezaměstnanosti 22 798 Kč, při rekvalifikaci potom 25 549 Kč.

12. 1. Zrušení bezplatné „daňové složenky“

Od roku 2023 došlo ke zrušení Poštovní poukázky A – doklad V/DS, kterou šlo zaplatit mimo jiné daň z nemovitých věcí, a to bez poplatku. Od letošního roku je však tato „daňová složenka“ zpoplatněná podle aktuálního ceníku pošty. Pokud nechcete platit poplatek za úhradu daně, může být řešením využití služby úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, případně lze požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail, které jsou zdarma. Více se o možnostech platby a to, jak se k nim přihlásit, dozvíte na webu Finanční správy.

10. 1. Zvýšení stravovacího paušálu

Nová výše stravného v roce 2023 ovlivnila i stravenkový paušál. Benefit ve formě peněžitého příspěvku je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a od odvodů pojistného do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, který je stanovený pro zaměstnance odměňované platem. Od roku 2023 je to částka 107,10 Kč (70 % ze 153 Kč). U stravenek je daňovým nákladem 55 % ceny jídla, nejvýše však 107,10 Kč, což odpovídá „daňově optimální“ hodnotě stravenky 194,73 Kč.

5. 1. Ukončení paušálního režimu do 10. ledna

Vystoupit z paušálního režimu v průběhu zdaňovacího období není možné. Jde to jenom po skončení zdaňovacího období, ve kterém OSVČ v paušálním režimu byla. Pokud se tedy OSVČ rozhodne, že už v paušálním režimu v roce 2023 být nechce, nebo ví, že přestane splňovat podmínky, má nejvyšší čas oznámit to správci daně. Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu (tiskopis MFin 5258 – vzor č. 3) je potřeba podat do 10. ledna 2023.

3. 1. Od roku 2023 se zvýšilo životní a existenční minimum

O 5,2 % se od 1. ledna 2023 navýšily částky životního a existenčního minima. Existenční minimum osoby je od letoška 3 130 Kč měsíčně, životní minimum jednotlivce potom 4 860 Kč za měsíc. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýšila na 4 470 Kč měsíčně. Vláda prodloužila také o tři měsíce poskytování příspěvku pro solidární domácnost a zvýšila příspěvky pro pěstounskou péči. Upravila i maximum, které mohou dětské skupiny účtovat rodičům. Zvýšilo se na 4 720 Kč (ze 4 000 Kč). Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prosinec 2022

30. 12. EET je definitivně u konce

Elektronická evidence tržeb od roku 2023 skončí. Byla zrušena zákonem č. 458/2022 Sb., který vyšel už také ve Sbírce zákonů. Systém EET bude tedy od 1. 1. 2023 nefunkční a tržby nepůjdou evidovat ani dobrovolně. Více informací se dozvíte na webu Finanční správy.

27. 12. Ruší se povinné periodické prohlídky u nerizikových profesí

Periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí, které museli zaměstnavatelé povinně zajišťovat u svých zaměstnanců, budou s účinností od 1. 1. 2023 pouze na dobrovolné bázi. Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno jenom u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Periodické prohlídky u nerizikových profesí se budou od roku 2023 provádět pouze tehdy, když je bude vyžadovat zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

22. 12. Minimální mzda se od roku 2023 zvýší o 1 100 Kč

Na 17 300 Kč za měsíc a 103,80 Kč za hodinu se zvýší minimální mzda od 1. ledna 2023. Zároveň s tím dojde i k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy. První skupina prací, kam se řadí méně kvalifikované pozice, kopíruje minimální mzdu. V osmé skupině prací (specializované pozice jako finanční a obchodní ředitel či náročné tvůrčí systémové práce) se mzda zvýší na 207,60 Kč za hodinu a 34 600 Kč za měsíc. Ostatní skupiny zůstávají na stejné úrovni. Všechny částky zaručené mzdy najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

20. 12. Sazby zahraničního stravného v roce 2023

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 byly v polovině prosince vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 401/2022 Sb. změnila zahraniční stravné pro rok 2023 u 25 států. Například u Polska, kde se sazba zvýšila na 45 € oproti 40 € v roce 2022.

15. 12. Senát schválil zrušení zákona o evidenci tržeb

Senátoři včera schválili zrušení zákona o evidenci tržeb. Systém EET by tedy měl být od 1. 1. 2023 nefunkční a v takovém případě tržby nepůjdou evidovat ani dobrovolně. Právní úprava neruší jen evidenční povinnost samotnou, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o EET. To znamená i povinnost umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek. Návrh zákona nyní putuje k prezidentovi a po jeho podpisu bude publikován ve Sbírce zákonů. Zákon tedy nabude účinnosti s velkou pravděpodobností již 1. 1. 2023.

13. 12. Nové limity pro podání daňového přiznání

Od roku 2023 se zvýší limit pro podání daňového přiznání. Nově bude muset podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly za zdaňovací období 50 000 Kč (původně platil limit 15 000 Kč). Daňové přiznání naopak již nebude muset podávat zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně, pokud podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a neměl jiné příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 20 000 Kč (původně platil limit 6 000 Kč).

8. 12. Zrychlí se lékařská posudková služba

K posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby povede novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Do výkonu lékařské posudkové služby se budou moci nově zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posudkovým lékařům budou tedy od roku 2023 pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči se tak výrazně urychlí. Více se dozvíte na webu MPSV.

6. 12. Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2023

Osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, se od roku 2023 zvýší minimální výše platby pojistného. Budou platit nově 168 Kč (místo 147 Kč). Nezapomeňte si tedy upravit platbu již za leden. Pokud byste totiž zaplatili méně, než je nově stanovené minimum, znamenalo by to pro vás zánik účasti na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

1. 12. EET pomalu míří ke svému konci

Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb od 1. ledna 2023 schválili minulý týden poslanci ve 3. čtení. Pokud projde zákon celým legislativním procesem, od příštího roku by se tedy už nevrátila zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla v posledních měsících pozastavena. Zákon bude projednávat ještě Senát a poté jej musí podepsat i prezident. Pokud by se však zákon nepodařilo schválit, začala by EET od roku 2023 znovu fungovat a rozšířila by se navíc na další obory podnikání.

Listopad 2022

29. 11. Prezident podepsal zvýšení limitu pro registraci k DPH

Od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. V souvislosti s tím od příštího roku vzroste také na dvojnásobek podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. U paušální daně budou platit tři pásma, která budou odvozená od výše příjmů podnikatele. Prodlouží se též mimořádné odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023, a naváže tak na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020 až 2021. Zákon podepsal již i prezident.

24. 11. Pracující důchodci by měli dostat slevu na pojistném

Pokud starobní důchodce zároveň podniká nebo pracuje, zvyšuje se mu v současné době výměra starobního důchodu. A to za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje tuto výhodu zrušit a místo toho zavést slevu na sociálním pojištění. Pojistné by se mělo snížit jak zaměstnaným důchodcům, tak těm podnikajícím o 6,5 procentního bodu. Pokud bude novela, která řeší mimo jiné také možnost podání žádosti o důchod online, schválena, začne tato změna platit v polovině roku 2023.

22. 11. Přídavky na dítě a příspěvek na bydlení od roku 2023

Od ledna by mělo dojít ke zvýšení přídavku na děti a ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Úpravy by měly nastat také u příspěvku na bydlení, o který lze nově žádat i online. U nájmů a podnájmů se má změnit rozdělení normativů podle velikosti obce a měl by se také sjednotit výpočet příspěvku či zrušit tzv. fikce příjmů. Změny, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím novely zákona o státní sociální podpoře, budou ve zrychleném řízení posuzovat ještě poslanci a Senát. Více informací se dozvíte na webu MPSV.

15. 11. Zálohy pro poplatníky v paušálním režimu od roku 2023

Pro rok 2023 se poplatníkům v paušálním režimu změní celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc, a to na 6 208 Kč. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Pokud už jste do paušálního režimu vstoupili, nezapomeňte si od ledna změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí. Můžete si ji ale předplatit i na několik měsíců, či dokonce na celý rok dopředu.

11. 11. Oznámení záměru uplatnit slevu na pojistném

Slevu na pojistném v případě zaměstnání lidí s kratší týdenní pracovní dobou si budou moci uplatnit zaměstnavatelé od 1. února 2023. Musí to však dopředu oznámit České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“). Každý zaměstnavatel bude mít povinnost zaslat takový záměr ČSSZ kvůli tomu, aby se vyloučilo uplatnění slevy na pojistném na stejného zaměstnance více zaměstnavateli. Pokud bude mít zaměstnanec zaměstnavatelů víc, uplatní si ji ten, který svůj záměr oznámí jako první. Oznámení bude možné podávat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Více informací o této novince se dozvíte v článku Nárok na 5% slevu na pojistném za zaměstnance.

8. 11. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění od roku 2023

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění se od 1. ledna 2023 zvýší na 4 000 Kč (z původních 3 500 Kč). Částka rozhodného příjmu se zvyšuje v případě, že 1/10 součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu je po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu (1/10 z částky 40 323,582 Kč = 4 032,36 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů 4 000 Kč).

3. 11. Datové schránky se fyzickým osobám automaticky zřizovat nebudou

Automatické zřizování datových schránek by se od 1. 1. 2023 nemělo týkat fyzických osob („běžných občanů“), které se digitální identitou poprvé přihlásí k elektronickým službám státu. Rozhodla o tom tento týden vláda. V platnosti však zůstává, že Ministerstvo vnitra od příštího roku postupně zřídí datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob. Největší část budou tvořit OSVČ, které mají IČ. Dále se datové schránky budou týkat právnických osob, které je ještě nemají (např. spolků, společenství vlastníků či nadací). O návrhu novely budou rozhodovat ještě poslanci pravděpodobně v polovině listopadu.

1. 11. Zvýšení limitu pro registraci k DPH je ve 3. čtení

Návrh zákona, kterým by se měl mimo jiné zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, měla zavést tři pásma paušální daně či mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023, poslala Poslanecká sněmovna na konci října do třetího čtení. Pokud zákon projde celým legislativním procesem, měly by změny začít platit již od 1. ledna 2023. Více informací najdete v tomto článku na Portálu POHODA.

Říjen 2022

27. 10. Mimořádná daň z neočekávaných zisků

Návrh zákona zavádějícího tzv. daň z neočekávaných zisků představilo Ministerstvo financí. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. 1. 2023 po dobu tří let, a to pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Daň by fungovala jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední čtyři roky (2018–2021) navýšeným o 20 %. Více se dozvíte na webu Ministerstva financí.

25. 10. Tiskopis k oznámení o získání prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby

Nový nepovinný formulář Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby, vydalo v říjnu Generální finanční ředitelství. Tiskopis 25 5259 (vzor č. 1) můžete využít pro splnění jedné ze zákonných podmínek pro osvobození příjmu, tj. oznámení o získání osvobozených příjmů, které byly nebo budou v zákonem stanovených lhůtách vynaloženy na obstarání vlastní bytové potřeby.

20. 10. Živnostníci a odvádění autorských poplatků

Puštěná hudba jako zvuková kulisa v prodejnách už brzy nejspíš nebude důvodem k placení autorských poplatků. Schválila to Poslanecká sněmovna v novele autorského zákona, která nyní míří ještě do Senátu. Změna by se však netýkala restaurací a obchodních domů, kde by povinnost platit autorské poplatky zůstala zachována.

18. 10. Od roku 2023 se změní výše paušální zálohy

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 změní celková výše paušální zálohy. Nově bude ve výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. Pokud se vás tedy paušální režim týká, nezapomeňte si změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši již od ledna 2023. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se platí. Můžete si ji ale i „předplatit“ na několik měsíců nebo na celý rok dopředu. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

13. 10. Prodloužení snížení spotřební daně na naftu

Kvůli postupně se zvětšujícímu cenovému rozdílu mezi naftou a benzinem došlo k prodloužení snížení spotřební daně na naftu o 1,50 Kč na litr. Opatření bylo schváleno až do konce roku 2023. Cílem je zejména pomoc tuzemským autodopravcům, kteří jsou znevýhodněni oproti okolním zemím, kde se tankuje nafta levněji. Snížení mělo původně platit pouze dočasně na naftu i benzin do konce září letošního roku. Na naftu se snížení spotřební daně prodloužilo, na benzin již nikoliv.

11. 10. Vrácení záloh na daň silniční

Zálohy na silniční daň byly od roku 2022 zrušeny. Daň se uhradí až celá najednou po skončení zdaňovacího období ve lhůtě pro podání daňového přiznání (do konce ledna), pokud vaše auto této dani podléhá. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda nemáte na dani silniční přeplatek. V případě, že ano, můžete požádat o jeho vrácení, případně o převedení na jinou daň. Žádost o vrácení přeplatku jednoduše vytvoříte ve webové aplikaci Finanční správy. Zažádat můžete i písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, nebo ústně do protokolu. Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní.

6. 10. Průměrná mzda pro rok 2023

Údaje rozhodné pro určení průměrné mzdy pro příští rok byly zveřejněny v nařízení č. 290/2022 Sb. Průměrná mzda pro rok 2023 bude ve výši 40 324 Kč. Tato částka ovlivňuje mimo jiné i rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. 1. 2023 se rozhodný příjem zvýší na 4 000 Kč oproti dosud platným 3 500 Kč.

4. 10. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvýší z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Vládní nařízení, které příspěvek upravuje, nabylo účinnosti 1. října. Zvýšený příspěvek tedy zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením obdrží už za 3. čtvrtletí letošního roku.

Září 2022

27. 9. Datové schránky od roku 2023

Všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) se musí připravit na to, že jim od 1. 1. 2023 bude zřízena datová schránka. Týkat se to bude i právnických osob, které ji ještě nemají. Např. spolků, společenství vlastníků, obecně prospěšných společností, nadací a ústavů. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023. S datovou schránkou musí počítat také ty fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale použijí prostředek pro elektronickou identifikaci. Pokud tedy někdo využije svoji bankovní identitu (např. k podání daňového přiznání, k zažádání o podporu v nezaměstnanosti, k obnovení řidičského průkazu apod.), bude mu datová schránka také automaticky zřízena.

22. 9. Zvýší se příspěvek na bydlení a dosáhne na něj více lidí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Vláda v tomto týdnu schválila návrh, který příspěvek na bydlení nejen zvýší, ale dosáhne na něj také vyšší počet domácností. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací zjistíte na webu MPSV.

20. 9. Zálohy OSVČ v roce 2023

Osoby samostatně výdělečně činné si v příštím roce opět připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění. A to na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu. Minimální záloha na sociální pojištění u OSVČ hlavní by se měla v roce 2023 zvýšit na 2 944 Kč. Pro vedlejší činnost potom na 1 178 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 by měla být ve výši 2 722 Kč. Průměrná mzda by měla činit 40 324 Kč.

15. 9. Novela zákoníku práce v připomínkovém řízení a práce na dálku

Práci na dálku (tzv. home office) budou muset zaměstnavatelé umožnit těhotným zaměstnankyním, zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby, pokud projde celým legislativním procesem novela zákoníku práce. Zaměstnavatelé budou mít též povinnost hradit náklady, které zaměstnanci vzniknou při výkonu práce z domu, a to formou paušální částky. Paušální částka by se poskytovala za započatou hodinu práce a měla by být ve výši 2,80 Kč za hodinu. Náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné. V současné době je novela teprve v připomínkovém řízení a v případě schválení by neplatila dříve než v roce 2023.

13. 9. Čtvrtletní záloha na daň z příjmů

Splatnost třetí čtvrtletní zálohy na daň z příjmů připadá již na čtvrtek 15. září 2022. Čtvrtletní zálohu platí fyzické a právnické osoby, jejichž daňová povinnost, kterou vykázaly v daňovém přiznání za rok 2021, přesáhla 150 000 Kč. Čtvrtletní záloha se v základní podobě stanoví jako ¼ poslední známé daňové povinnosti. Výši a periodicitu záloh na daň z příjmů fyzických či právnických osob upravuje § 38a zákona o daních z příjmů.

8. 9. Nová sleva na dani za zastavenou exekuci od roku 2022

Slevu na dani za zastavenou exekuci podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů bude možné uplatnit až po uplynutí zdaňovacího období 2022. A to v rámci daňového přiznání, nebo na základě žádosti o roční zúčtování u zaměstnavatele (zaměstnanci do žádosti uvedou výši přiznané náhrady za zastavenou exekuci a doloží ji příslušným usnesením o zastavení exekuce). Sleva se týká nízkých pohledávek do výše 1 500 Kč. Výše náhrady dělá 30 % z vymáhané maximální hodnoty, výše slevy na dani za jednu exekuci může být tedy maximálně 450 Kč. Slevu na dani si mohou uplatnit jak fyzické, tak právnické osoby (oprávnění).

6. 9. Jednorázový příspěvek na dítě je osvobozeným příjmem

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč, který již začaly úřady práce vyplácet, se považuje za příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů. Jedná se totiž o příspěvek hrazený z veřejného rozpočtu. V případě, že bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování slevu na manžela/manželku (až 24 840 Kč), nebude jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela či manželky.

Srpen 2022

31. 8. Firmy mohou žádat o podporu ohledně úspory energií

Malé, střední i velké podniky mohou od 1. září 2022 žádat o podporu ve výzvě Úspory energie. Cílem je podpořit podnikatele v přechodu na energeticky úspornější způsoby výroby, při instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či výměně oken. Míra podpory se bude pohybovat od 35 % do 65 % podle typu podniku a regionu NUTS. Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 0,5 milionu korun a maximálně do výše 200 milionů korun. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

29. 8. Zvýšil se limit stravenkového paušálu

Zvýšení stravného na 142 Kč pro tuzemské pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin má zároveň vliv na osvobozenou část stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek na stravování je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a od odvodů pojistného do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. Od 20. 8. 2022 je tedy stravenkový paušál osvobozen do částky 99,40 Kč (70 % ze 142 Kč) za jednu směnu (předtím se jednalo o částku 82,60 Kč).

26. 8. Do konce srpna musí někteří podnikatelé uhradit 1. splátku daně z nemovitých věcí

Zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musí do středy 31. 8. 2022 zaplatit její první splátku. Daň je možné uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím SIPO, nebo hotově v pokladně finančního úřadu. Druhý termín splátky daně z nemovitých věcí pro zemědělce a chovatele ryb připadá potom standardně na konec listopadu.

24. 8. Prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech

Možnosti prominutí pokuty v případě, že poplatník nepodal oznámení o osvobozených příjmech, řeší nový pokyn D-56, který vydalo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji 11/2022. Oznamovací povinnost pro fyzické osoby ustanovuje § 38v zákona o daních z příjmů. Ten říká, že pokud poplatník obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, musí to oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

22. 8. Cestovní náhrady se letos již počtvrté změnily

Tuzemské cestovní náhrady se letos již počtvrté zvýšily. Nárůst se tentokrát týká stravného a benzinu 98 oktanů. Od 20. 8. 2022 je vyhláškou č. 237/2022 Sb. stravné upraveno následovně: 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin (nejdéle však 18 hodin), 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Pro účely cestovních náhrad se zvyšuje též cena benzinu 98 oktanů na 51,40 Kč (z původních 40,50 Kč). Ostatní zůstává nezměněné.

17. 8. Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.

15. 8. Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.

10. 8. Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

8. 8. O rodičovský příspěvek můžete požádat též on-line

O rodičovský příspěvek lze od srpna zažádat i on-line, a to na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez návštěvy úřadu bude možné také každé tři měsíce měnit výši jeho čerpání. Měsíční výše příspěvku může být až do 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu (maximálně však 47 700 Kč). Pokud měl rodič před narozením dítěte nízké příjmy, může čerpat maximálně 13 000 Kč za měsíc. Žádosti můžete samozřejmě i nadále podávat osobně na úřadu práce.

3. 8. O příspěvek na bydlení můžete žádat i online

Nově můžete žádat o příspěvek na bydlení také online. Stačí jen vyplnit digitální formulář na počítači nebo na chytrém telefonu. I nadále však můžete žádosti podávat na klasickém papírovém formuláři na kterémkoli pracovišti úřadu práce. Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení. Odvíjí se od výše příjmů rodiny a lze jej nárokovat až tři měsíce zpětně. Více se o něm dozvíte na webu úřadu práce.

Červenec 2022

27. 7. Poslední termín pro podání přehledů OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí podat přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok příslušné správě sociálního zabezpečení a přehled o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu. Pokud daňové přiznání za rok 2021 za OSVČ zpracoval a podal daňový poradce po 1. dubnu, platí pro ni lhůta odevzdání přehledů v pondělí 1. 8. 2022.

20. 7. Jedná se o zvýšení hranice příjmů pro podání přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů podává každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly určitou hranici (nepočítají se do nich příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). V současné době je tato hranice ve výši 15 000 Kč. Ministerstvo financí ale v daňovém balíčku navrhuje, aby se hranice pro rozhodné příjmy, od které by se muselo přiznání podávat, zvýšila na 25 000 Kč. Zákon zatím neprošel celým legislativním procesem.

18. 7. Platební terminál na půl roku zdarma

OSVČ, firma, příspěvková organizace či úřad si mohou zdarma zažádat o platební terminál na zkušební dobu šesti měsíců bez jakýchkoli závazků. A to v případě, že v posledních 12 měsících neakceptovali platbu kartou. Terminál zdarma a nulové transakční poplatky se vztahují na obrat v platbách kartou do 50 000 Kč za měsíc. Žádosti můžete podávat až do 31. 3. 2023 u vybraných poskytovatelů. Více se dozvíte na webu Česko platí kartou.

13. 7. S úřadem práce můžete komunikovat i elektronicky

Na úřadu práce už nemusíte stát v dlouhých frontách. Nově je možné si zřídit mobilní klíč na každé krajské pobočce úřadu práce u přepážky označené logem Czech POINT. Díky tomu můžete podklady pro vyhodnocení nároku na dávku (např. příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a zvýšený příspěvek na péči, příjmy a uhrazené náklady na bydlení) zasílat elektronicky. Lidé mohou s úřadem práce komunikovat elektronicky také v případě, že chtějí žádat o podporu či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Více informací najdete na webu úřadu práce.

11. 7. Náhrada mzdy zaměstnancům působícím na táborech jako personál

Zaměstnavatel může uvolnit zaměstnance k činnosti na táborech nebo soustředěních pro děti a mládež, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Uvolnit ho může maximálně na tři týdny v jednom kalendářním roce. V takovém případě zaměstnanci náleží náhrada mzdy po dobu nejdéle jednoho týdne. O refundaci náhrady mzdy může zaměstnavatel požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení, vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ. Podrobnější informace k této oblasti najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

4. 7. Životní a existenční minimum se od července zvýšilo

Vláda od 1. 7. 2022 letos už podruhé mimořádně navýšila životní a existenční minimum, a to o 8,8 %. Životní minimum pro jednotlivce je nově ve výši 4 620 Kč a existenční minimum 2 980 Kč. Od těchto nových částek se budou odvíjet též dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Více rodin dosáhne také na přídavek na dítě nebo porodné. Životní a existenční minimum hraje významnou roli i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Červen 2022

30. 6. Jednorázový příspěvek na dítě podepsal prezident

Příspěvku ve výši 5 000 Kč, určenému pro domácnosti s celkovým ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého, dal zelenou už i prezident. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Ostatní vyplní sami jednoduchou žádost online, případně mohou využít Czech POINT. K žádosti nebude třeba připojovat žádné přílohy, příjmy se budou prokazovat pouze čestným prohlášením. Podrobnější informace o tomto příspěvku najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

28. 6. Nabíjecí stanice elektromobilů změní odpisovou skupinu

Nabíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridů, které budou uvedené do užívání od 1. 7. 2022, budou již zařazeny do odpisové skupiny 2, pokud se bude jednat o samostatný hmotný majetek. Nabíjecí stanice uvedené do užívání před datem 1. 7. 2022 bude také možné přeřadit do druhé odpisové skupiny. V tomto případě bude ale použití odpisové skupiny 2 pouze dobrovolné, nikoliv povinné.

23. 6. Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.

21. 6. Přiznali jste správně silniční daň?

Poplatníci silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, by si měli ověřit, zda za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 přiznali a zaplatili správně daň u nákladních a přípojných vozidel. Finanční správa totiž od září plánuje vydávat výzvy poplatníkům, u kterých byla zjištěna nepřiznaná výše daně na uvedená auta. V případě pochybností se obraťte na svého místně příslušného správce daně.

16. 6. Sleva na pojistném pro zaměstnavatele čeká na projednání

Na první projednání v Poslanecké sněmovně čeká novela na podporu zkrácených pracovních úvazků, která by měla být schvalována v tzv. zrychleném režimu. Novela navrhuje snížení pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem o 5 % v případě, že bude sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance zkrácená – konkrétně v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Týkalo by se to vybrané skupiny zaměstnanců (např. lidí starších 55 let či rodičů dětí do 10 let věku).

14. 6. Úhrada zálohy na daň z příjmů

Už ve středu 15. 6. 2022 je splatná záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 1. pololetí, případně za 2. čtvrtletí roku 2022. A to v případě, že vám tato povinnost vyplývá z podaného daňového přiznání (poslední známé daňové povinnosti). Záloha na daň z příjmů je splatná v běžném režimu, nedochází k žádnému prominutí či odkladu.

9. 6. Rodiny dostanou v srpnu 5 000 Kč na dítě, schválila vláda

Příspěvek pro rodiny, reagující na zvyšující se ceny a inflaci, ve výši 5 000 Kč by měly dostat na každé nezletilé dítě rodiny s celkovým příjmem do jednoho milionu korun hrubého za rok 2021. Rodiče nebudou příjmy nijak prokazovat, jejich výši uvedou pouze v čestném prohlášení. Nárok na příspěvek bude mít dítě, které k 1. 8. 2022 nedovrší 18 let. O peníze budou moci žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, obdrží v srpnu peníze automaticky. Ostatní si budou muset o příspěvek zažádat elektronicky. Zákon musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

7. 6. Doručení fikcí do datové schránky o víkendu či ve svátek

Pokud finanční úřad dodá do datové schránky zprávu a příjemce si ji nepřečte, dojde k jejímu doručení fikcí, a to 10. dnem po jejím přistání ve schránce. Až donedávna nebylo ovšem jasné, jestli 10. den může připadnout i na víkend či svátek. Na konci května v tom udělal jasno rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém rozsudku. Na 10denní časový interval pro doručení fikcí se má použít pravidlo pro počítání času dle § 33 odst. 4 daňového řádu. Pokud tedy připadne poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.

2. 6. Dočasné snížení spotřební daně z benzínu a motorové nafty

V období od 1. června do 30. září 2022 se dočasně sníží sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr. Toto zlevnění by mělo nastat v řádu dnů kvůli doprodeji původního paliva. Ministerstvo financí bude dohlížet na distributory pohonných hmot, aby snížili své velkoobchodní marže na původní úroveň, a na to, aby se snížená spotřební daň plně promítla do konečných cen pro řidiče.

Květen 2022

31. 5. Splatnost daně z nemovitých věcí

Úterý 31. května je poslední den na zaplacení daně z nemovitých věcí nebo její první splátky. V případě, že částka daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá splatná do 31. 5. 2022. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (první do 31. 5., druhá do 30. 11. 2022). Je však možné celou daň zaplatit naráz již v květnovém termínu. Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, daňovou nebo běžnou složenkou či prostřednictvím SIPO.<

26. 5. Balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot byl schválen

Vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot schválil i Senát. Zruší se tedy silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a také povinné přimíchávání biosložky do paliv. Součástí vládního balíčku jsou též daňová opatření na podporu elektromobility. V rámci novely zákona o daních z příjmů dojde ke zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let. Bude tak možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení elektrodobíječek jako daňový výdaj. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva financí.

24. 5. Dojde ke zvýšení kompenzací za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od června letošního roku dojde ke zvýšení kompenzací, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Stávající částky, které dostávají zaměstnanci, případně jejich pozůstalí, se budou valorizovat o 8,2 % průměrného výdělku, z nichž se tyto kompenzace počítají. Při výpočtu náhrad nehraje roli pouze průměrný výdělek, ale i výše vyplácených důchodů. Důchody se budou od června valorizovat o 8,2 % a aby příjemci kompenzací dostali opravdu větší částky, je nutné zvýšit i průměrné výdělky, podle kterých se stanovují zmíněné náhrady.

19. 5. Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.

17. 5. Dokládání podkladů pro úřad práce se zjednodušilo

Lidé, kteří chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti a nemají všechny potřebné dokumenty od svého zaměstnavatele, nemusí tyto podklady od dubna již složitě shánět. Úřad práce si je totiž zajistí sám od České správy sociálního zabezpečení, a to na základě údajů, které jí předávají zaměstnavatelé. Více informací se dozvíte na webu Úřadu práce ČR.

12. 5. Čerpání krátkodobého a dlouhodobého ošetřovného

Onemocněl vám potomek či blízká osoba a potřebujete se o ně postarat? Můžete využít krátkodobé i dlouhodobé ošetřovné. Krátkodobé ošetřovné je možné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za víkend a svátek), samoživitel až 16 dnů, dlouhodobé ošetřovné potom nejdéle 90 kalendářních dnů. Abyste tyto dávky mohli využít, je zapotřebí být jako zaměstnanec takzvaně nemocensky pojištěn. Kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat, se podrobněji dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

10. 5. Cestovní náhrady se už podruhé letos zvýší

Kvůli výraznému růstu cen se zvýší i tuzemské cestovní náhrady, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novou vyhlášku. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty bude po jejím schválení následující: 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů a 47,10 Kč u motorové nafty. K mimořádnému zvýšení průměrných cen pohonných hmot dojde v letošním roce už podruhé. V březnu se zvýšila náhrada za využití elektromobilů z 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny na 6 Kč.

5. 5. Dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzinu schválila Sněmovna

V období od 1. 6. do 30. 9. 2022 by mělo dojít k dočasnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzinu o 1,50 Kč na litr. Spotřební daň z litru benzinu by tak měla klesnout z 12,84 Kč na 11,34 Kč, z litru nafty potom z 9,95 Kč na 8,45 Kč. Zároveň s tím by se měla dočasně snížit také výše některých vratek spotřební daně z tzv. zelené nafty, a to z 8,50 Kč na 7,30 Kč za litr. Novela zákona o spotřebních daních se projednává ve zrychleném legislativním procesu. Pokud ji potvrdí i Senát, měla by nabýt účinnosti 1. 6. 2022.

3. 5. Začínají chodit složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (případně její první splátku) na letošní rok je třeba zaplatit do 31. 5. 2022. Koncem dubna začala Finanční správa rozesílat první obálky se složenkami. Kdo se přihlásil k zasílání údajů e-mailem, neměl by zapomenout kontrolovat svoji e-mailovou schránku. Pokud vlastníte datovou schránku, dostanete všechny potřebné informace do ní. Složenky s údaji k zaplacení daně z nemovitých věcí k vám dorazí nejpozději 25. 5. Daň můžete zaplatit převodem z účtu, na poště i prostřednictvím SIPO.

Duben 2022

28. 4. Nezapomeňte na vystavení ELDP pro zaměstnance

Pokud jste měli v loňském roce zaměstnance, nezapomeňte na vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP). Ten je třeba vystavit nejpozději 30. dubna a České správě sociálního zabezpečení odeslat na předepsaném tiskopise do 30 dnů, tedy do 30. 5. 2022. ELDP obsahuje důležité údaje pro nárok na důchod a jeho výši. Uvádí se v něm zejména doba účasti na důchodovém pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok.

26. 4. Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění

Do jednoho měsíce od podání daňového přiznání musí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně. Základní lhůta podání je pro letošní rok 2. 5. 2022 (pokud daňové přiznání – papírové i elektronické, podala OSVČ nebo daňový poradce do 1. dubna). Termín 1. 6. 2022 (sociální pojištění) a 2. 6. 2022 (zdravotní pojištění) platí tehdy, kdy OSVČ podala daňové přiznání elektronicky až po 1. dubnu. V případě, že daňové přiznání podá daňový poradce po 1. dubnu, přehledy je možné podat až do 1. 8. 2022.

21. 4. S nárůstem cen energií pomůže podnikatelům nová záruka

Nová záruka zajistí podnikatelům snazší přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytí zvýšených provozních nákladů kvůli prudkému růstu cen energií. Využít ji mohou OSVČ, malé a střední podniky, které působí na celém území České republiky, kromě Prahy. Program je určen pro různé obory podnikání, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, dopravu a skladování, ubytování a pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby. Více informací a veškeré formuláře najdete na webu Národní rozvojové banky.

19. 4. Těžké poškození bederní páteře jako nová nemoc z povolání

Od roku 2023 bude možné uznat těžké poškození bederní páteře jako nemoc z povolání. Podle nařízení vlády budou mít na odškodnění nárok ti lidé, kteří mají těžké poškození bederní páteře vysokou zátěží fyzickou prací. Nová nemoc z povolání se může týkat zaměstnanců ve stavebnictví, zdravotnictví, při dobývání surovin či při transportu těžkých nákladů.

14. 4. Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami

Informace GFŘ seznamuje s daňovými povinnostmi, které vyplývají z činností s virtuální či digitální měnou nebo také s převodními tokeny. Pro zjednodušení se v příkladech opírá zejména o kryptoměnu bitcoin, protože byla první, je nejrozšířenější a nejvíce známá. Informaci jde však obecně aplikovat i na všechny ostatní kryptoměny.

12. 4. Předání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

Poprvé za účetní období roku 2021 je možné požádat správce daně, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo obchodní korporace. Žádost o předání účetní závěrky je koncipována jako příloha, je tedy nedílnou součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a nelze ji podat samostatně. Finanční správa zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy ohledně předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.

7. 4. Prominutí úroku z prodlení vzniklého na DPH

Úrok z prodlení vzniklý na DPH za měsíce únor až srpen 2022, případně za zdaňovací období I. nebo II. čtvrtletí 2022, bude prominutý plátcům DPH, u kterých převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy. Je třeba to oznámit příslušnému správci daně při podání řádného nebo dodatečného přiznání k DPH za zdaňovací období, kterého se to týká. Pro oznámení můžete využít speciální formulář. Daň, k níž se úrok váže, musí být však uhrazena nejpozději 31. 10. 2022.

5. 4. Zvýší se životní minimum a na přídavek na dítě dosáhne víc rodin

Od dubna se mimořádně zvýší životní a existenční minimum, a to rovnou o 10 %. Navýšení bude mít dopad i na některé další příspěvky. Finančně si polepší ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Dojde i ke zvýšení mimořádné okamžité pomoci. Více rodin dosáhne také na přídavek na dítě a porodné. Navýšení se všem příjemcům projeví již v dubnové výplatě. Více informací se dozvíte na webu MPSV.

Březen 2022

31. 3. Splatnost daně z příjmů za rok 2021

V případě, že jste již podali přiznání, je daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2021 splatná v pátek 1. dubna 2022. Platí to jak pro elektronickou, tak písemnou formu podání. Toleranční lhůta jsou tři kalendářní dny, úrok z prodlení by se tedy počítal od 5. dubna. Pokud podáte daňové přiznání elektronicky 2. dubna a později, je daň splatná až 2. května 2022.

29. 3. Podnikatelé mohou žádat o další podporu

V období od 31. března do 17. května 2022 mohou podnikatelé žádat o podporu z programu Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Požádat o dotaci mohou podnikatelé z oblasti stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, dále prádelny, cestovní agentury a kanceláře. Podpora se vztahuje i na pořadatele a organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb. Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

24. 3. Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022

Kvůli výraznému zvýšení cen pohonných hmot dochází k hromadnému prominutí záloh na silniční daň, které jsou splatné v těchto termínech: 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. 2022. A to na základě „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“ zveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2022. Prominutí se týká všech poplatníků daně silniční, není tedy nutné provádět jakékoliv úkony vůči správci daně. Pozor, prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

22. 3. Odevzdat daňové přiznání můžete kromě FÚ i ve vybraných městech

Zaměstnanci finančních úřadů se vydají do menších měst, kde nejsou sídla finančních úřadů, a budou zde vybírat daňová přiznání, případně pomáhat s jejich vyplněním. Přehled o termínech výjezdů do konkrétních obcí podle krajů najdete na webu Finanční správy. Posledním dnem pro odevzdání papírového daňového přiznání je pátek 1. dubna. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je pondělí 2. května. Pokud přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, platí termín 1. července. Stejné datum platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

18. 3. Oznámení o osvobozených příjmech vyšších než 5 mil. Kč

Každý, kdo obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč, jej musí oznámit příslušnému finančnímu úřadu. A to do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. 4. 2022, případně 2. 5. 2022 (elektronické podání) nebo 1. 7. 2022 (přiznání podáváno daňovým poradcem). Oznámení se může týkat též osob postižených tornádem (plnění z pojištění majetku, dotace z veřejného rozpočtu, příjmu z veřejné sbírky nebo daru). Více informací se dozvíte na webu Finanční správy.

16. 3. Musí se danit ošetřovné pro OSVČ či kompenzační bonus?

Blíží se čas, kdy budou podnikatelé podávat daňová přiznání. Spousta z nich čerpala nějakou finanční pomoc od státu kvůli omezení svého podnikání. Které příjmy je třeba zdanit a které zdanění nepodléhají? Kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, jednorázový příspěvek důchodcům ani antivirus pro OSVČ se zaměstnanci se nepočítají mezi zdanitelné příjmy. Covidové provozní dotace už ale do daňového přiznání zahrnout musíte. Kromě jednorázového příspěvku důchodcům se všechny uvedené finanční výpomoci také započítávají do vlastního příjmu manžela či manželky.

14. 3. Na konci roku 2022 dojde ke zrušení elektronické evidence tržeb

Vláda schválila zrušení zákona o evidenci tržeb. Od roku 2023 už se tedy nevrátí zákonná povinnost elektronicky tržby evidovat. EET byla poslední dva roky pozastavena, dobrovolně tržby však v současné době eviduje zhruba 53 tisíc podnikatelů, tedy přibližně čtvrtina z původního celkového počtu subjektů. Vládou schválený návrh ale již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele.

10. 3. Splatnost první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů se blíží

První letošní záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 1. čtvrtletí roku 2022 je splatná v úterý 15. března. A to v případě, že tato povinnost vyplývá z podaného daňového přiznání či poslední známé daňové povinnosti. Stejně jako u předchozích záloh je v odůvodněných případech možné požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení. Případnou žádost je potřeba podat ještě před splatností zálohy.

8. 3. Vláda schválila podpůrné programy pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí programy na podporu podnikatelů, na které v listopadu a prosinci loňského roku dopadla vládní opatření. Finanční pomoc je připravená pro oblast cestovního ruchu, stravování a ubytování a dále prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy. Konkrétní podmínky najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

3. 3. Změny v přehledu OSVČ a ve výpočtu penále u zdravotního pojištění

Od letošního roku se změnil název formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. A to na Přehled o výši daňového základu OSVČ. V přehledu za rok 2021 u zdravotního pojištění tak budou OSVČ vyplňovat pouze jeden údaj ohledně výše daňového základu, kterým se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů. Změní se také výpočet penále. Od 1. 1. 2022 se jeho výše odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Penále od roku 2022 je 0,0322 % dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.

1. 3. Doručování zpráv do datové schránky mezi podnikateli

Od dnešního dne už není možné v systému datových schránek zakázat zasílání a doručování dokumentů mezi podnikajícími osobami. Zároveň se od 1. 1. 2022 u těchto zpráv připouští doručení fikcí. Dokument se tedy bude považovat za doručený 10. dnem od jeho dodání do datové schránky. Platí to pro všechny dokumenty, včetně faktur či předžalobních výzev.

Únor 2022

25. 2. Jednodušší a levnější založení firmy

Vzorové společenské smlouvy, které by byly dostupné na webu, chce připravit Ministerstvo spravedlnosti. Založení společnosti s ručením omezeným by tak vyšlo levněji. Nebylo by ani nutné získat živnostenské oprávnění ještě před vznikem obchodní korporace, s. r. o. by tedy bylo možné založit během jednoho setkání s notářem (fyzicky i on-line). Měla by být vytvořena také nová neveřejná evidence vyloučených osob, ve které by byly uvedeny osoby, které se nemohou stát členem voleného orgánu obchodní korporace. Pokud návrh, který navazuje na již přijaté změny notářského řádu, projde celým legislativním procesem, mohly by výše uvedené novinky platit už od července.

23. 2. Paušální režim a daňové přiznání

Také u poplatníků, kteří využívají paušální daň, mohou nastat situace, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2021 musí podat daňové přiznání ti, kteří měli vloni jiný příjem než ze samostatné činnosti vyšší než 15 000 Kč nebo příjmy ze zaměstnání, které nejsou zdaněny srážkovou daní. Přiznání je třeba podat i v případech, kdy příjmy ze samostatné činnosti převýšily 1 000 000 Kč (plátcovství DPH), nebo v případě, že jste se stali společníkem veřejné obchodní společnosti. Další informace najdete na webu Finanční správy.

21. 2. Účetní závěrku může za společnost zveřejnit i správce daně

Od roku 2022 mohou účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky, požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu. Žádost o předání účetní závěrky podáte vyplněním přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Více se dozvíte v informaci k novele zákona o účetnictví na webu Finanční správy.

18. 2. Elektronické podání přiznání pouze pro ty, kdo mají datovku zřízenu ze zákona

Do konce roku 2020 museli podat všichni, kdo měli zpřístupněnou datovou schránku, přiznání k daním z příjmů elektronicky. V opačném případě hrozila pokuta 2 000 Kč. Od roku 2021 nemusí daňové přiznání podat elektronicky lidé, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně na vlastní žádost. Elektronické podání se týká už jen těch osob, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Povinnost elektronicky podat přiznání nastane tedy pouze v těch případech, kdy za poplatníka dělá podání zástupce (daňový poradce či advokát), a dále tehdy, kdy má poplatník zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokuta se navíc snížila na 1 000 Kč.

16. 2. Jednotný kurz pro neúčetní jednotky pro rok 2022

Také letos došlo k aktualizaci výše jednotného kurzu, který je možné využít pro přepočet příjmů a výdajů roku 2021, a to u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. Pro přepočet veškerých příjmů a výdajů za rok 2021 z EUR na Kč lze použít například jednotný kurz 25,65 Kč/EUR. Přehled kurzů u vybraných měn uváděných v kurzovním lístku ČNB najdete ve Finančním zpravodaji 1/2022.

14. 2. Příspěvek na bydlení bude dostupný pro více domácností

Kvůli vysokým cenám energií parlament odsouhlasil navýšení příspěvku na bydlení. Nejen že se příspěvek zvýší, ale dosáhne na něj i více domácností. K dispozici je také online kalkulačka, aby si lidé mohli spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké výši. Více informací se dozvíte na webu Úřadu práce.

11. 2. Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení už nebude OSVČ zasílat inventury pohledávek. Nahradí je nová online služba „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“, která poskytne informace o předpisu záloh na pojistné na důchodové pojištění, stavu jejich úhrad a přehled o uhrazených platbách. Součástí je i odkaz k vyplnění a podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. Novou službu, která je zdarma, najdete na ePortálu ČSSZ. Více informací se dozvíte na webu ČSSZ.

9. 2. Nezapomeňte oznámit plnění povinného podílu za rok 2021

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2021 zaměstnávali v průměru více než 25 zaměstnanců, musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost mohou splnit ale i tak, že odeberou výrobky či služby od zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavřel dohodu, případně odvést příslušnou částku rovnou do státního rozpočtu. Je také možné řešit to kombinací uvedených možností. Vyplněný formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“ je třeba odevzdat nejpozději v úterý 15. 2. 2022 na příslušném úřadu práce.

7. 2. Doplacení krizového ošetřovného

Pokud bylo zaměstnancům krizové ošetřovné vyplacené pouze za standardních devět kalendářních dnů a péče spojená s karanténou nebo izolací trvala déle, mohou požádat o jeho doplacení. A to prostřednictvím svého zaměstnavatele na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“. Tiskopis vyplní pečující osoba.

3. 2. Informace GFŘ k uplatnění daňové ztráty

Koncem loňského roku zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci k aplikaci zvláštního ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně podle § 38zh zákona o daních z příjmů. Informace se vztahuje ke speciálnímu ustanovení, kdy poplatník podá dodatečné daňové přiznání, ve kterém uplatňuje daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, a tato ztráta nebyla zatím pravomocně stanovena. Cílem informace je zvýšení informovanosti a právní jistoty, její úplné znění najdete na webu Finanční správy.

1. 2. Prohlášení k dani v roce 2022

Pro rok 2022 je u formuláře „Prohlášení k dani“ platný vzor č. 26. Mzdoví účetní by měli při výpočtu záloh za měsíc leden 2022 myslet na to, že je třeba zohlednit vyšší slevu na druhé (1 860 Kč za měsíc), třetí a každé další dítě (2 320 Kč za měsíc) i na poplatníka (2 570 Kč za měsíc). Od roku 2022 byl také zrušen limit měsíčního daňového bonusu, ještě pro zúčtování mezd za prosinec 2021 přitom platil limit 5 025 Kč.

Leden 2022

28. 1. Nezapomeňte na přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí

Pondělí 31. 1. 2022 je poslední den, kdy je možné podat přiznání hned ke dvěma daním – k silniční a z nemovitých věcí (zde pouze v případě, že k 1. 1. tohoto roku evidujete změnu u svých nemovitých věcí oproti předchozímu roku). Poslední lednový den je zároveň i  termín, kdy je třeba zaplatit silniční daň. U daně z nemovitých věcí máte na placení čas až do konce května. Případnou druhou splátku (pokud je daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč) je potom potřeba zaplatit až do konce listopadu.

26. 1. DPH není od ledna 2022 prominuta u energií ani u respirátorů

O prominutí DPH na dodávky elektřiny a plynu uskutečněné v průběhu listopadu a prosince 2021 (resp. u zálohových plateb na dodávky přijaté v tomto období) rozhodla bývalá ministryně financí. Současná vláda toto prominutí již neprodloužila, od ledna letošního roku tyto dodávky tedy podléhají znovu DPH ve výši 21 %. Nebyl prodloužen ani režim prominutí daně u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, skončil taktéž k 31. 12. 2021.

24. 1. Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

20. 1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).

18. 1. Účast na nemocenském pojištění a srážková daň v roce 2022

Hranice příjmů, která je rozhodná pro účast na nemocenském pojištění, zůstává v roce 2022 ve výši 3 500 Kč. Dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění až při překročení částky 10 000 Kč měsíčně, taktéž se tedy nezměnila. V případě, že zaměstnanec nepodepsal tzv. růžový papír (prohlášení k dani), odvádí se mu z odměny u dohody o provedení práce do 10 000 Kč srážková daň, stejně tak u ostatních příjmů do 3 500 Kč za měsíc.

14. 1. Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za první období

Žádosti o kompenzační bonus je v současné době možné podávat za období 22. 11. 2021 až 31. 12. 2021. Lhůta pro podání žádosti je do 1. 3. 2022. Mohou o něj žádat (při splnění podmínek) OSVČ, společníci s. r. o. nebo lidé pracující na základě dohod. Výše kompenzačního bonusu může být až 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den. Více informací ke kompenzačnímu bonusu najdete na webu Finanční správy.

12. 1. Testování ve firmách a změny u karantény a izolace

Doba karantény a izolace se od 11. ledna zkrátila na 5 dnů. Osoby, kterým karanténa a izolace skončila, musí ještě následujících 5 dní nosit respirátor. Od pondělí 17. ledna bude povinné testování zaměstnanců, a to dvakrát týdně. Testovat se budou muset též očkovaní a ti, kdo onemocnění v nedávné době prodělali. Rychlý antigenní samotest dvakrát týdně budou muset podstoupit také OSVČ. Výjimku budou mít pouze ty OSVČ, které se v místě výkonu činnosti nesetkávají s dalšími osobami. Podrobnější informace naleznete v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

10. 1. Nová služba ČSSZ pro zaměstnavatele

Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou online službu pro zaměstnavatele. Na ePortálu ČSSZ mohou získat přístup k údajům o otevřených pojistných vztazích svých zaměstnanců. Je možné vyhledat zaměstnance všech nebo jedné mzdové účtárny i údaje o jednom konkrétním zaměstnanci. Do nové služby Seznam zaměstnanců účastných pojištění mají po přihlášení k ePortálu přístup všichni zaměstnavatelé, kteří jsou evidovaní v registru zaměstnavatelů ČSSZ.

7. 1. Stravenkový paušál v roce 2022

Stravenkový paušál je dle zákona o daních z příjmů osvobozen od daně do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Maximální částka peněžního stravovacího paušálu, který je u zaměstnance osvobozen od daně, v roce 2022 činí 82,60 Kč (70 % ze 118 Kč). Oproti loňskému roku se tato částka zvedla o sedm korun.

5. 1. Antivirus B předčasně skončil

Vláda se rozhodla předčasně ukončit program Antivirus B k poslednímu dni roku 2021, přestože byl původně schválený až do konce února letošního roku. Režim A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace, zůstává v platnosti do 28. 2. 2022.

3. 1. Paušální režim v roce 2022

Pokud máte zájem vstoupit v letošním roce do paušálního režimu, je třeba podat oznámení o vstupu do 10. 1. 2022. Výše zálohy vychází letos na 5 994 Kč za měsíc a za leden je splatná do 20. 1. 2022. A to jak pro ty, kteří do paušálního režimu vstoupí nově, tak pro ty, kteří v něm pokračují. V případě, že v paušálním režimu chcete pokračovat, nemusíte podnikat žádné kroky, pouze nezapomeňte změnit výši záloh na trvalém příkazu k úhradě. Jestliže v roce 2022 již o tento režim nemáte zájem, podejte do 10. 1. 2022 oznámení o dobrovolném vystoupení. Více informací o paušální dani se dozvíte na webu Finanční správy.

Prosinec 2021

28. 12. Příspěvek na testování zaměstnanců bude 60 Kč

Povinné testování s sebou nese i nemalé náklady. Firmy i OSVČ proto dostanou příspěvek ve výši 60 Kč za samotest. Na jednu osobu bude možné čerpat příspěvek na nákup nejvýše čtyř testů za kalendářní měsíc, maximálně tedy 240 Kč. A to bez ohledu na počet jejích zaměstnavatelů. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 1. 1. 2022 a pouze přes webovou aplikaci. Na jaké testy lze příspěvek získat a jak žádost odeslat, se dozvíte na společných webových stránkách zdravotních pojišťoven.

22. 12. Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje domu či bytu

Od roku 2021 došlo ke zpřísnění podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky. Pokud v nich měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem kratší než dva roky, existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky. A to použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a podání oznámení o získání těchto prostředků správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Podrobnosti se dozvíte na webu Finanční správy.

20. 12. Nová vyhláška pro zahraniční stravné v roce 2022

Ministerstvo financí aktualizovalo vyhlášku o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 (vyhláška č. 462/2021 Sb.). Ke zvýšení sazeb došlo u devíti zemí (Alžírsko, Etiopie, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Pákistán a Rumunsko). Ke změně sazby zahraničního stravného a zároveň ke změně měny došlo u tří zemí, a to u Džibutska, Konžské demokratické republiky a u Seychel.

17. 12. Žádosti o kompenzační bonus podávejte až od 1. ledna 2022

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky s. r. o. a „dohodáře“ schválil Senát v podobě, ve které ho navrhli poslanci. Podnikatelé budou moci žádat o příspěvek až 1 000 Kč (resp. 500 Kč) denně v rámci dvou bonusových období. U prvního bonusového období (22. 11. až 31. 12. 2021) bude srovnávaným obdobím prosinec 2021, u druhého bonusového období (1. 1. až 31. 1. 2022) to bude leden 2022. Za první bonusové období mohou tedy dotčené osoby provést srovnání nejdříve v lednu. Žádosti o kompenzační bonus by tedy měly být podávány až od 1. ledna 2022.

16. 12. Senát posvětil izolačku i krizové ošetřovné, chybí už jen podpis prezidenta

Senát včera schválil návrh na vyplácení mimořádného příspěvku, tzv. izolačku. Lidé v karanténě či izolaci kvůli infekčnímu onemocnění dostanou až 370 Kč za každý kalendářní den jako náhradu mzdy. A to zpětně po 30. 11. 2021 a až do konce února 2022. Zpětně bude náležet jen těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30. 11. 2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona – tedy k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nárok na izolačku budou mít i „dohodáři“, pokud přispívají do systému nemocenského pojištění. Senátem prošel též návrh na krizové ošetřovné. Bude dosahovat 80 % denního vyměřovacího základu (minimálně 400 Kč na den) a bude se vztahovat i na „dohodáře“ účastnící se nemocenského pojištění. Nebude třeba potvrzení školy, stačí čestné prohlášení. Krizové ošetřovné se vztahuje i na nařízenou individuální karanténu v rodině a bude platit zpětně od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

15. 12. Dojde k prominutí některých správních poplatků

O prominutí správních poplatků kvůli mimořádné události rozhodla ministryně financí ve Finančním zpravodaji číslo 35/2021. Jedná se o prominutí správních poplatků vybíraných Finanční a Celní správou za podání některých žádostí, jejichž následné projednání je podmíněno zaplacením správního poplatku. O které žádosti se konkrétně jedná a jaké podmínky je třeba splnit, se dozvíte na webu Finanční správy.

13. 12. Záloha na daň z příjmů je splatná ve středu 15. 12.

Do poloviny prosince je splatná záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob za 4. čtvrtletí, případně za 2. pololetí roku 2021. A to v případě, že tato povinnost vyplývá z podaného daňového přiznání. V odůvodněných případech (tj. ekonomický dopad v mimořádné situaci) je možné požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, nebo požádat o její zrušení.

10. 12. Vystavení e-Neschopenky hygienou

Pokud hygiena nařídí zaměstnanci nebo OSVČ účastné nemocenského pojištění karanténu, vystaví jim také Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského. Hlášení o karanténě zasílá hygienická stanice pomocí e-Neschopenky. Podrobnější informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.

8. 12. Aktualizovaná informace ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu

Generální finanční ředitelství zareagovalo na změny vyvolané novelou zákona o DPH, účinné k 1. 10. 2021, a aktualizovalo informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti). Úplné znění informace je k vidění na webu Finanční správy.

6. 12. S úřadem práce můžete komunikovat online

Pokud potřebujete zažádat o nepojistnou sociální dávku (např. příspěvek či doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.), nemusíte osobně chodit na úřad práce. Žádost i všechny podklady k ní můžete poslat elektronicky. A to pomocí datové schránky či e-mailem. Zaručený elektronický podpis není po dobu nouzového stavu potřeba. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost můžete poslat samozřejmě i poštou, odevzdat ji na podatelně nebo do schránky umístěné u vstupu na úřad práce.

3. 12. Při uzavření škol budete moci čerpat ošetřovné ve výši 80 %

Pokud dojde k uzavření třídy či školy, kterou navštěvuje vaše dítě mladší 10 let, budete moci čerpat tzv. krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (minimálně 400 Kč denně), a to po celou dobu jejího uzavření. Nárok budou mít také ti, kdo pracují na dohodu a účastní se nemocenského pojištění. Rodiče i další blízcí příbuzní (např. prarodiče) se budou moci v péči střídat. Školy nebudou muset vydávat potvrzení o uzavření, bude stačit čestné prohlášení rodičů. Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa kvůli výskytu onemocnění v rodině. Pokud návrh schválí Senát, bude platit od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

2. 12. Izolačku schválil Parlament

Příspěvek pro ty, kterým byla nařízena karanténa či izolace, tzv. izolačku, schválil Parlament. Nárok na částku 370 Kč denně budete mít, pokud v karanténě či izolaci skončíte po 30. 11. Karanréna však musí trvat také po vyhlášení izolačky ve Sbírce zákonů, což se očekává po 15. 12. Příspěvek musí ještě schválit Senát. Vyplácet by se izolačka měla do 28. 2. 2022. Zaměstnavatel si tento příspěvek sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

1. 12. Program Antivirus A i B je možné čerpat do konce února 2022

Příspěvek z programu Antivirus A, který poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci, ve výši 80 % (max. 39 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance), je nově možné čerpat až do 28. 2. 2022. Obnovil se také program Antivirus B, jenž poskytuje náhradu mzdových nákladů firmám, které z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno. Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance). Čerpat ho je možné od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Celý program Antivirus vláda prodloužila do 30. 6. 2022.

Listopad 2021

29. 11. Druhou splátku daně z nemovitých věcí je třeba poslat do 30. listopadu

Nejpozději v úterý 30. 11. je potřeba uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Termín se týká těch lidí, kteří měli daň z nemovitých věcí na rok 2021 vyšší než 5 000 Kč a celou částku neuhradili do 31. 5. 2021. Pokud by poplatníci kvůli zhoršené ekonomické situaci druhou splátku daně nemohli zaplatit, mohou požádat finanční úřad o posečkání, případně o rozložení daně na splátky. Za tuto žádost je však třeba zaplatit správní poplatek ve výši 400 Kč.

25. 11. Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

23. 11. Kompenzační bonus je opět ve hře

Vláda schválila nový zákon o kompenzačním bonusu, který by opět mohli využít OSVČ a společníci s. r. o., jimž poklesnou v období 22. 11. až 31. 12. 2021 tržby alespoň o 30 %. Jeho výše by měla činit 1 000 Kč na den. Lidé pracující na dohodu a podnikatelé v karanténě či izolaci by pak dostali 500 Kč denně. Stejně jako u předchozích kompenzačních bonusů ho nebude možné kombinovat s jinými podpůrnými programy, vyjma programu Antivirus. Zákon bude ještě ve zrychleném legislativním procesu schvalovat Parlament.

22. 11. Ode dneška se musí testovat neočkovaní zaměstnanci

V pátek 18. 11. vláda schválila povinné testování zaměstnanců ve firmách, kteří nejsou očkovaní. Původně se testovat měli i očkovaní zaměstnanci starší 60 let, to ale nakonec schváleno nebylo. Opatření se týká také živnostníků.

18. 11. Změny ve vykazování Intrastatu od roku 2022

Od 1. 1. 2022 bude zavedena možnost zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, které umožní po splnění určitých podmínek odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Rozšíří se i okruh údajů, jež budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU. Dojde též k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se nově bude provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti. Podrobnosti a další novinky v oblasti Intrastatu najdete na webu ČSÚ.

15. 11. Jak se změní otcovská od roku 2022?

Od příštího roku dojde k prodloužení otcovské ze současných 7 na 14 kalendářních dnů. Otcovskou je nyní možné čerpat po dobu 6 týdnů od narození dítěte, jde o nemocenskou dávku ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Od roku 2022 se šestitýdenní lhůta pro nástup na otcovskou prodlouží o dobu, po kterou jsou novorozenec či matka hospitalizováni ze zdravotních důvodů. Tyto změny se dotknou i rodin, kde se dítě narodilo 6 týdnů před nabytím účinnosti zákona, tedy i v druhé půli listopadu a prosinci 2021.

12. 11. Samoplátcům se od nového roku zvedne zdravotní pojištění

Spolu se zvýšením minimální mzdy od ledna roku 2022 dojde také ke zvýšení částky, kterou musí uhradit lidé bez zdanitelných příjmů (tzv. samoplátci) na zdravotním pojištění. Tato částka se zvýší o 135 Kč, ze současných 2 052 Kč tak vzroste na 2 187 Kč. Novou výši musí osoby bez zdanitelných příjmů uhradit již za leden 2022, a to do 8. 2. 2022.

10. 11. Jak se změní výše paušální daně ve zdaňovacím období 2022

Těm, kdo využívají paušální daň, se od roku 2022 změní měsíční záloha na částku 5 994 Kč. Částka zahrnuje zdravotní pojistné 2 627 Kč, minimální pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pokud se chcete k paušální dani přihlásit, pak tak musíte učinit do 10. 1. 2022. Můžete využít aplikaci Finanční správy.

8. 11. Minimální mzda se od roku 2022 zvýší o tisícovku

Od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení minimální mzdy na 16 200 Kč za měsíc a 96,40 Kč za hodinu. Spolu s minimální mzdou vzroste také zaručená mzda, která se odvíjí od odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Je odstupňovaná v osmi skupinách a její úroveň bude od příštího roku v rozmezí 16 200 Kč až 32 400 Kč. Minimální mzda se týká zhruba 139 tisíc lidí.

4. 11. Změna formuláře k nemocenskému pojištění se dotkne zaměstnavatelů

Od 1. dubna 2022 vznikne zaměstnavatelům nová oznamovací povinnost vůči ČSSZ ve vztahu k nemocenskému pojištění. Nově budou muset při ukončení zaměstnání prostřednictvím formuláře hlásit také údaje důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti, jako jsou doba trvání zaměstnání, doba důchodového pojištění, výše nároku na odstupné a další. V případě nesplnění této povinnosti bude zaměstnavateli hrozit pokuta do výše 100 000 Kč.

2. 11. Ošetřovné během podzimních prázdnin

Během podzimních prázdnin a ředitelského volna, o které byly prázdniny v některých školách prodlouženy, nemají rodiče na ošetřovné standardně nárok. Ten vzniká pouze v případech, pokud rodič pečuje o nemocné dítě či dítě v karanténě. Žádost o ošetřovné vystavuje ošetřující lékař, zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli. Pokud je uzavřena škola nebo třída z důvodu nařízené karantény, obdrží rodiče od školy formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který také předá svému zaměstnavateli.

Říjen 2021

29. 10. Přiznání k OSS podejte do 31. října

31. října vyprší lhůta pro podání přiznání ve zvláštním režimu One Stop Shop (OSS) za třetí čtvrtletí 2021. Tento režim umožňuje přiznat a zaplatit daň do členských států EU prostřednictvím jednoho správního místa, kterým je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně. Více informací najdete také v článku Většinu přiznání k OSS podáme poprvé do konce října.

27. 10. Část programu Antivirus A se prodloužila do konce roku

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus A do konce roku 2021. Vláda prodloužila tu část programu, která slouží k náhradě výdělku zaměstnanců s nařízenou izolací či karanténou. Původně měl program končit v říjnu. Maximální částka příspěvku pro zaměstnavatele je 80 % vyplacené mzdy včetně odvodů a nejvyšší možná měsíční částka na zaměstnance činí 39 000 Kč.

25. 10. Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.

21. 10. Přiznání k DPH za říjen podejte už na novém tiskopisu

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 10. 2021, přinesla zejména nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zřízení systému One Stop Shop. V souvislosti s těmito změnami došlo také k zavedení nových tiskopisů pro DPH a ke změnám stávajících formulářových podání. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly po 1. říjnu 2021, se použijí již nová formulářová podání. Nové formuláře i popis veškerých změn, které v nich nastaly, najdete na webu Finanční správy.

19. 10. Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.

14. 10. Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.

8. 10. Minimální zálohy se v roce 2022 zvednou, stejně tak paušální daň

Na zdravotním i sociálním pojištění zaplatí drobní živnostníci, kteří platí minimální zálohy, v příštím roce dohromady o 487 Kč víc. Zdravotní pojištění se zvýší na 2 627 Kč, sociální na 2 841 Kč. V roce 2022 bude paušální daň vycházet na 5 994 Kč a zvýšení se promítne již do zálohy za leden. V paušální dani je zahrnuto minimální zdravotní pojistné, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů 100 Kč.

6. 10. Průměrná mzda se pro rok 2022 zvýší

Průměrná mzda vzroste v příštím roce na 38 911 Kč. Její výše ovlivňuje například rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, ten však zůstává ve stejné výši 3 500 Kč i příští rok. 48násobek průměrné mzdy, který zakládá povinnost progresivního zdanění příjmů 23 %, bude činit 1 867 728 Kč. Tato částka je také stropem vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

4. 10. Konec telemarketingu v ČR od ledna 2022

Poslanci schválili novelu zákona o elektronických komunikacích, která od ledna ve své podstatě zakazuje telemarketing v České republice. Nově se totiž bude předpokládat, že majitel telefonního čísla nemá o volání spojené s nabídkou zboží či služeb zájem. Aby mohl být za tímto účelem kontaktován, bude se muset výslovně obrátit na svého poskytovatele telefonních služeb a udělit souhlas. Zákaz takového volání se týká jak soukromých osob, tak i firem a podnikatelů.

Září 2021

29. 9. Předčasný odchod do důchodu

Chtěli byste odejít do důchodu, ale zatím jste nedosáhli na důchodový věk? V tom případě musíte získat alespoň 35 let pojištění. Pokud je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o pět let dříve, ale ne před dosažením 60 let. Předčasný důchod má však také svá „ale“. Předčasný starobní důchod je trvale krácen a až do dosažení důchodového věku budete mít omezené možnosti přivýdělku. Více informací o předčasném důchodu se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

27. 9. Ve čtvrtek 30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

Dne 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.

22. 9. Novelu zákona o DPH schválili poslanci

Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli One Stop Shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

20. 9. Pronajímáte přes Airbnb? Jde o podnikatelskou činnost

Pokud fyzická osoba pronajímá nemovitost ke krátkodobým pobytům, například přes platformu Airbnb, pak příjmy takto získané se musí v daňovém přiznání zahrnout do dílčího základu daně z příjmů z podnikatelské činnosti, nikoli do základu daně z příjmů z nájmu. Rozhodl o tom Městský soud v Praze a týká se všech obdobných krátkodobých nájmů, nejen platformy Airbnb.

16. 9. Ošetřovné se od září vrací do starých kolejí

Od září platí opět podmínky nároku na ošetřovné dle klasických pravidel. To znamená, že rodič může pečovat o nemocné dítě mladší 10 let po dobu 9 kalendářních dnů na základě vystaveného rozhodnutí ošetřujícím lékařem, které rodič předá zaměstnavateli. V případě uzavření školského zařízení vydá toto rozhodnutí škola a rodič jej následně také předá zaměstnavateli.

13. 9. Řemeslníci by měli mít možnost skládat mistrovskou zkoušku

Novela Ministerstva průmyslu a obchodu by měla umožnit řemeslníkům skládat mistrovskou zkoušku. Tato zkouška by pomohla dokázat absolventům odborných škol, že jsou mistry svého řemesla. Také by měla pomoci uznávat kvalifikace napříč Evropskou unií. Zkoušku by pak mohli skládat ti, kteří mají střední vzdělání nebo splňují všechny podmínky určené pro úplnou profesní kvalifikaci v daném povolání a 5 let praxe v příslušném povolání. Cena je stanovena na 25 000 Kč a byla by daňově uznatelným nákladem.

9. 9. Ošetřovné by mohli čerpat také prarodiče

Na ošetřovné, které čerpají většinou rodiče nemocných dětí, by měli mít nárok také další blízcí příbuzní. A to i když s dítětem nežijí ve společné domácnosti. O nemocné dítě by se tedy mohli starat a ošetřovné dostávat i babička s dědečkem, kteří ještě pracují. Novelu zákona o nemocenském pojištění schválil již Senát. Pokud ji podepíše také prezident, platila by nová pravidla, že není nutné žít ve společné domácnosti, pokud se blízcí příbuzní starají o nemocného, od roku 2022.

7. 9. I v roce 2022 se zvýší sleva na poplatníka

V rámci daňového balíčku, který také zrušil superhrubou mzdu, je ukotveno zvýšení slevy na poplatníka nejen na letošní rok, ale také na rok 2022. Proto je téměř jisté, že v roce 2022 vzroste tato sleva o 3 000 Kč na 30 840 Kč. Nárok na slevu se nemění, mají ho všichni, kdo měli alespoň část roku zdanitelné příjmy.

3. 9. Datové schránky budou muset od roku 2023 využívat všichni podnikatelé

Od 1. 1. 2023 zřídí Ministerstvo vnitra datové schránky i právnickým osobám, které jsou zapsány například ve spolkovém či nadačním rejstříku či společenství vlastníků. Dále také fyzickým podnikajícím osobám, které dosud datové schránky povinně využívat nemusely. A nakonec se změna dotkne i fyzických osob nepodnikajících, které využívají občanku s aktivovaným elektronickým čipem nebo bankovní identitu. Ty si budou moci schránku deaktivovat, ale pouze na vlastní žádost.

Srpen 2021

31. 8. Víc času na odpočinek pro zaměstnance železnice

2021 | Pracovní dobu a odpočinek pro zaměstnance ve vnitrostátní drážní dopravě (především pro strojvedoucí) upravuje nové vládní nařízení. Zpřesňuje délku směny, jejíž součástí je režijní jízda, včetně samostatné evidence trvání režijní jízdy. Směnu bude možné naplánovat nejvýše na 13 hodin, pokud však její součástí bude režijní jízda, bude možné tuto směnu prodloužit pouze o dobu jejího trvání (nejvýše však na 15 hodin). Prodlouží se i minimální doba zkráceného nepřetržitého odpočinku mezi směnami z 6 hodin na minimálních 7 hodin. Podrobnější informace se dozvíte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

27. 8. Znovu se prodloužilo prominutí DPH u respirátorů

O dalším prodloužení prominutí DPH u respirátorů v období od 1. 9. do 31. 10. 2021 rozhodlo Ministerstvo financí. A to při dodání v tuzemsku, při pořízení z jiného členského státu či při dovozu ze třetích zemí. Rozhodnutí vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 a navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích.

25. 8. Nová úprava péče o dítě v dětské skupině

Původně se dětské skupiny měly přejmenovat na jesle a měly být určeny pouze dětem do věku 3 let. Nakonec omezení schváleno nebylo, tato zařízení se budou nadále nazývat dětskými skupinami a budou je moci navštěvovat děti od svých 6 měsíců až do zahájení povinné školní docházky. Novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině schválil už i Senát a nabude účinnosti 1. 10. 2021. Spolu s tím se změní také ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů (sleva za umístění dítěte – školkovné), protože se taková dětská skupina bude považovat za předškolní zařízení, a nově se zde stanoví, že se může jednat i o obdobné zařízení v zahraničí. Tato změna se poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2022.

20. 8. Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny

Místo jednoho týdne si budou moci tatínkové užít nově narozeného potomka týdny rovnou dva. Změnu odsouhlasil Senát, pokud ji podepíše i prezident, začne platit od roku 2022. Podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na tuto dávku (např. zaměstnání). OSVČ musí být dobrovolně účastna nemocenského pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Rodiče nemusí být sezdaní, ale otec musí být zapsaný v rodném listě dítěte.

19. 8. Notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě

Digitalizaci notářské činnosti přinesla novela, kterou podepsal již i prezident. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře tak nahradí elektronická podoba. Notáři budou ověřovat též pravost elektronických podpisů. Online budou moci zájemci založit obchodní společnost a také další úkony ohledně fungování firem. Novela je účinná už od září letošního roku.

17. 8. Jednou za rok si můžete požádat o přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Každý člověk si může požádat svoji zdravotní pojišťovnu o výpis uhrazených služeb, regulačních poplatků, doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za posledních 12 měsíců. O výpis je možné požádat i za nezletilé dítě.

11. 8. Poslanci schválili zvýšení důchodů

Poslanci schválili zvýšení důchodů o 300 Kč nad rámec částky dané zákonem, průměrný důchod by tedy činil 16 275 Kč. Plánuje se také zavedení tzv. výchovného – důchod by se tak navýšil každému, kdo byl hlavním pečujícím o děti, o 500 Kč za každé vychované dítě. Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem, zvýšení důchodů by platilo od 1. 1. 2022 a výchovné od 1. 1. 2023.

6. 8. Od příštího roku by se mohla prodloužit otcovská

Poslanci schválili novelu zákona o nemocenském pojištění, která by mohla přinést změny v oblasti péče. Nově by totiž na ošetřovné mohli dosáhnout i lidé nežijící ve společné domácnosti, ale blízcí příbuzní, kteří se o nemocného budou starat. Prodloužit by se měla také otcovská ze současných 7 na 14 dní. Změny by se dotkly též dlouhodobého ošetřovného. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, nabyla by účinnosti od 1. 1. 2022.

4. 8. O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.

2. 8. Pondělí 2. 8. je posledním dnem pro podání přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2020

Dnes vyprší termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně za uplynulý rok. Termín byl letos posunut až na 2. 8. 2021. V případě, že OSVČ vyjde v přehledu jiná výše zálohy, musí ji poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, v němž je povinná přehled podat. Pokud tedy OSVČ přehled podá dnes, musí novou výši také uhradit.

Červenec 2021

30. 7. Novela zákona o DPH stále nebyla schválena

Novelu zákona o DPH, která měla zapracovat změny předpisů EU již od 1. července letošního roku, vrátil Senát s pozměňovacími návrhy znovu do Poslanecké sněmovny. Poslanci ji budou projednávat nejdřív v průběhu měsíce srpna. U dovozu zboží ze třetích zemí do 22 EUR je stále možné uplatnit osvobození od DPH. U prodeje zboží na dálku můžete již využít nový režim One Stop Shop. Než ale nabude účinnosti novela zákona o DPH, lze stále postupovat podle dosud účinného zákona.

28. 7. Nová aplikace ukáže, kdy budete moct jít do důchodu

Informativní důchodová aplikace IDA České správy sociálního zabezpečení přináší přehled evidovaných let důchodového pojištění, a dokáže tak spočítat, kdy vznikne nárok na důchod a orientačně i jeho výši. IDA slouží každému pojištěnci, který dosáhl 19 let a má alespoň jeden rok placeného pojištění. Je možné také doplnit chybějící údaje, které ČSSZ nemá k dispozici a které pojištěnec může doložit (například studium na střední či vysoké škole, poslední dva roky výdělečné činnosti či péče o dítě do 4 let věku). Do aplikace se přihlásíte elektronickou identitou. V současnosti probíhá její testování veřejností.

26. 7. Přehled pro zdravotní pojišťovnu podejte do 2. srpna

Přehled za rok 2020 musí OSVČ předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Letos musí přehled za zdravotní pojistné podat nejpozději v pondělí 2. srpna 2021. Tento termín platí pro všechny OSVČ. Nedoplatek pojistného je potřeba uhradit do osmi dnů ode dne podání přehledu. Pokud by se tak nestalo, začne po tomto termínu nabíhat penále, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Návod na vyplnění přehledu najdete v tomto článku.

23. 7. Bezvýsledně vedené exekuce by měly po 6 letech skončit

Novela exekučního řádu přináší řadu změn v oblasti exekucí. Jednou z nich je zavedení šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by se měly zastavovat bezvýsledně vedené exekuce. To by mělo začít platit v roce 2023 se zpětnou účinností, takže by se to týkalo exekucí započatých již v roce 2017. Dále by se mělo zmírnit zabavování movitých věcí důchodců a postižených lidí a omezit vymáhání dluhů z dětství. Novelu exekučního řádu již podepsal prezident.

21. 7. Zvýší se daňové zvýhodnění a přídavky na děti

Prezident podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, a zvýší se tak daňové zvýhodnění na druhé dítě na částku 22 320 Kč ročně, na třetí a další dítě na 27 840 Kč ročně. Nová pravidla platí zpětně od počátku roku 2021. To znamená, že se uplatní poprvé až v daňovém přiznání za rok 2021, resp. v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021. Dochází také ke zrušení měsíčního omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5 025 Kč. To začne platit v měsíci nabytí účinnosti novely. Zvýší se také přídavky na dítě a dosáhne na ně více rodin. Víc se dozvíte v článku Zvýší se daňové zvýhodnění i přídavky na děti.

16. 7. Zboží do 22 EUR dovezené z 3. zemí může být i nadále osvobozeno od DPH

Protože ještě nenabyla účinnosti novela zákona o DPH, platí stále osvobození od DPH pro dovoz zboží v hodnotě do 22 EUR ze třetích zemí. Přesto dodavatelé už nyní mohou postupovat podle směrnice EU a toto zboží DPH zatížit (tzv. zvláštní režim Import One Stop Shop). Kupující se pak může obrátit na dodavatele či provozovatele e-shopu a požádat jej o opravu a vrácení částky DPH, nicméně dodavatel mu vyhovět nemusí.

14. 7. Poslanci přehlasovali Senát a schválili stavební zákon

Poslanci včera schválili nový stavební zákon, který předtím Senát vetoval. Hlavním cílem novely je zrychlení stavebního řízení, kdy se například zavede jednotné řízení o povolení stavby, a možnost žádat o stavební povolení elektronicky. Zákon vstoupí v platnost 1. července 2023, některé jeho části dříve, a to od počátku roku 2022.

12. 7. Zaměstnavatelům a OSVČ zasaženým tornádem ČSSZ promine pokutu za pozdní zaplacení pojistného

Česká správa sociálního zabezpečení promine penále za opožděné zaplacení povinného sociálního pojistného zaměstnavatelům a OSVČ zasaženým tornádem za červen až listopad 2021. Podmínkou prominutí penále je zaplacení pojistného nejpozději do 31. 12. 2021, přičemž pojistné za prosinec 2021 je splatné od 1. do 20. ledna 2022, záloha na prosinec 2021 je pak splatná v průběhu prosince 2021.

9. 7. Po návratu ze zahraniční dovolené do práce jen s negativním testem

Od dnešního dne se budou muset neočkovaní lidé po návratu ze zahraničí u zaměstnavatele prokázat negativním testem, jinak nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. Pokud se vrátí ze zemí s nízkým a středním rizikem, budou moci do práce docházet. Ale než se prokážou negativním testem, budou povinni na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2. Nově se také za bezinfekčního ve všech případech bude člověk považovat až za čtrnáct dnů po dokončení očkovacího procesu.

7. 7. Prominutí DPH při dodání respirátorů bylo prodlouženo do konce srpna

Ministerstvo financí prodloužilo prominutí DPH při dodání respirátorů, a to včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu. Rozhodnutí najdeme ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. 6. 2021. K prodloužení dochází v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021 a rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně. Více se dozvíte v informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, která byla zveřejněna již počátkem roku.

2. 7. Daňové úlevy pro zasažené tornádem

Vláda vydala tzv. tornádový generální pardon, který přináší daňové úlevy pro ty, kdo žijí v oblastech zasažených tornádem. Poplatníci daní z příjmů s povinným auditem či daňovým poradcem, kteří měli daňové přiznání odevzdat 1. 7. 2021, mohou bez pokuty podat daňové přiznání a bez úroku z prodlení doplatit daň za rok 2020 do konce srpna 2021. Pardon také umožňuje bez sankcí podat kontrolní hlášení za květen a červen do 25. 8., stejně tak přiznání k DPH. Silniční daň splatnou 15. 7. zasažení podnikatelé nebudou muset hradit.

Červen 2021

30. 6. Program Antivirus A se prodluží do konce října

Ačkoli se program Antivirus postupně vypíná, jeho část A poběží až do 31. října. Využít ji mohou ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace. Po tomto datu již nebude možné uzavírat nové dohody mezi zaměstnavateli a Úřadem práce pro zajištění výplat příspěvků do konce roku 2021.

28. 6. Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě zatím poslanci neodsouhlasili

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě zatím nestihla Poslanecká sněmovna projednat. Má se změnit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Na druhé dítě na 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc) a na třetí a každé další dítě na 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). Konečná podoba účinnosti, resp. platnosti jednotlivých změn stále není jasná. Zvýšení daňového zvýhodnění bude vztaženo až pro roční zúčtování roku 2021.

25. 6. Lidé v exekuci si budou moci od července založit chráněný účet

Lidé, kteří jsou v exekuci, si budou moci od 1. července založit tzv. chráněný účet, který jim zajistí, že nepřijdou o nezabavitelné minimum. Účet bude možné založit pouze u banky, u níž má dotyčný vedený i obstavený účet. K zřízení chráněného účtu bude mimo jiné zapotřebí potvrzení od všech, kteří vyplácí tzv. chráněný příjem, na nějž se nevztahuje exekuce. Jde například o okresní správu sociálního zabezpečení či zaměstnavatele. Tato potvrzení je nutné zaslat exekutorovi, který bance oznámí čísla účtů, z nichž přichází chráněný příjem, a také číslo obstaveného účtu. Banka poté zřídí a povede chráněný účet zdarma.

23. 6. Náhradní výživné bude možné čerpat od července

Od 1. července budou moci rodiče, opatrovníci či pěstouni žádat o náhradní výživné, které má kompenzovat situaci, kdy druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost. Náhradní výživné tvoří rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného soudem a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období 4 měsíců a její maximální výše je 3 000 Kč měsíčně. Podmínkou pro nárok je aktivní řešení situace, tzn. že rodič, který výživné nedostává, využije všech zákonných prostředků k jeho vymáhání.

21. 6. Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.

17. 6. Od července již nebude povinné testování ve firmách

Od 1. července nebude nadále nutné testovat zaměstnance. Stejné opatření bude platit také pro osoby samostatně výdělečně činné, které se dosud také musely testovat. V současné době se již nemusí nosit roušky v zaměstnání, pokud zaměstnanec pracuje na jednom pracovním místě a setkává se pouze se spolupracovníky.

15. 6. Daňové přiznání ještě stihnete podat bez sankcí

Pokud k podání daňového přiznání využijete služeb daňového poradce, nehrozí vám žádné pokuty. Lhůta podání uplyne 1. července. Nově platí, že plnou moc daňovému poradci není třeba na finanční úřad nosit předem, ale stačí až společně s daňovým přiznáním. Letos se zvýšila minimální hranice pro vznik pokuty za pozdní podání daňového přiznání na 1 000 Kč, ale snížila se zároveň lhůta, kdy lze daň bez sankcí doplatit, ze čtyř na tři dny.

11. 6. Zvýší se daňové zvýhodnění na dítě

Mělo by dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Na druhé dítě se částka zvýší na 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc) a na třetí a každé další dítě potom na 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). Na jedno dítě se částka nemění a zůstane stále ročně 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně). Změny částek posvětil Senát v rámci novely zákona o státní sociální podpoře. Zatím ale není jasné, zda zvýšení bude platit již od 1. července, nebo by se projevilo až v ročním zúčtování za rok 2021, jednat o tom budou ještě poslanci. Novela ruší také omezení měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč.

9. 6. One Stop Shop od 1. července 2021

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) se od 1. července 2021 dotknou hlavně prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. Aby mohl nový uživatel používat OSS, musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Žádost musí být autentizována na daňovém portálu a následně z něj i odeslána. Návod na registraci do režimu EU v rámci One Stop Shop najdete na webu Finanční správy. Pokud už máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa dle současné právní úpravy (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSS.

7. 6. Od srpna se budou vydávat občanské průkazy s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začnou vydávat občanské průkazy s bezkontaktním čipem, který bude obsahovat biometrické údaje, a to zobrazení obličeje a dva otisky prstů. Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, poté budou smazány. Povinnost zavedení biometrických údajů do občanek vychází z evropského nařízení. Občanské průkazy budou postupně obměněny při skončení jejich platnosti, nejpozději do 3. srpna 2031.

3. 6. Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Výše rodičovského příspěvku je v současné době 300 000 Kč na jedno dítě a 450 000 Kč pro vícerčata. Od července se možná změní možnost vyčerpání celkové částky při narození dalšího dítěte, a to díky novele zákona o státní sociální podpoře. V momentě, kdy přibude do rodiny další dítě, u kterého vznikne nárok na rodičovský příspěvek, nepřijdete o ten původní a bude vám vyplacen jednorázově. Částka by se stanovila jako rozdíl mezi celkovou částkou a součtem částek rodičovského příspěvku, které by byly vyplaceny na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Novelu ještě projedná Senát.

1. 6. Program Antivirus A se prodloužil do konce června

Program Antivirus A, o nějž si mohou žádat ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu či izolaci, se prodloužil do 30. června 2021. Jedná se o jeden z posledních otevřených programů na podporu zaměstnanosti, neboť od června již téměř neplatí zákazy omezující ekonomickou činnost.

Květen 2021

28. 5. Kurzarbeit musí ještě schválit Senát

Kurzarbeit, který má zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v případě hospodářských potíží, čeká na schválení Senátu. Podle novely zákona o zaměstnanosti by tak musel zaměstnavatel v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % hrubého výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody by pak zaměstnavatel obdržel příspěvek ve výši 80 % nákladů. Stropem pro příspěvek by byl 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by v tomto režimu ale mohli zůstat maximálně čtyři dny v týdnu.

26. 5. Kompenzační bonus za červen již nebude

Protože dochází k postupnému uvolňování a znovuotevírání uzavřených provozoven, nebude možné čerpat kompenzační bonus za měsíc červen 2021. Podnikatelé, jejichž činnost bude i nadále omezena, budou moci využít jen program Antivirus a programy Ministerstva průmyslu a obchodu. V současnosti je možné žádat o kompenzační bonus za březen (žádost lze podat do 1. 6.), duben (žádost lze podat do 1. 7.) a květen (žádost lze podat do 2. 8.).

24. 5. Blíží se termín pro elektronická podání přiznání k dani z příjmů

Kdo letos podává přiznání k dani z příjmů elektronicky, má čas do 1. června. Stejně jako loni nedošlo k faktickému prodloužení termínu podání, ale pouze k prominutí sankcí, proto je třeba do 1. června daň také uhradit. Povinně elektronicky v dané struktuře a formátu musí letos podat přiznání pouze ti, kdo mají zřízenou datovou schránku ze zákona. Za nedodržení elektronické formy podání se snižuje pokuta ze 2 000 Kč na 1 000 Kč.

21. 5. Vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království

Při vracení DPH z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se postupuje podle § 83 zákona o DPH. Finanční správa k tomu vydala informaci, která shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení DPH a vysvětluje, jakou formou podat žádost o vrácení daně.

19. 5. Daň z nemovitých věcí zaplaťte do 31. května

Poslední květnový den uplyne lhůta splatnosti daně z nemovitých věcí nebo její první splátky, pokud je vyměřená daň vyšší než 5 000 Kč. Zemědělci a chovatelé ryb musí daň zaplatit do 1. září. Pokud nemůžete nyní daň uhradit, je možné do 16. 8. 2021 podat žádost o posečkání daně, a tím lhůtu splatnosti posunout. Do stejného termínu je ale nutné také požádat o prominutí úroku z prodlení, který by byl jinak vyměřen.

17. 5. Změny u malých zásilek ze zemí mimo EU

Od 1. července 2021 budeme muset zaplatit DPH i u zásilek do 22 eur ze zemí mimo EU a ty budou podléhat též celnímu řízení. Povinnost podat elektronické celní prohlášení bude stejná jako nyní u zásilek v hodnotě 22 až 150 eur. Celní řízení si bude moci příjemce zásilky projednat sám, případně se může nechat za poplatek zastoupit. Limit hodnoty zásilky se bude počítat z hodnoty zboží, DPH potom z celkové ceny zásilky (tedy hodnoty zboží včetně poplatku za dopravu). Zásilky do 150 eur budou i nadále od cla osvobozeny.

13. 5. Kontrolujete si pravidelně doby důchodového pojištění?

Pokud jste zaměstnaní, měli byste si pravidelně kontrolovat, jestli vás zaměstnavatel přihlásil na ČSSZ k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal evidenční list důchodového pojištění. Je to důležité z hlediska nároku na čerpání dávek z těchto pojištění. Můžete si nechat vyhotovit informativní osobní list důchodového pojištění obsahující komplexní informace o získaných dobách důchodového pojištění, kde jsou uvedeny též údaje o tzv. náhradních dobách důchodového pojištění (doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.). Na jeho sestavení máte nárok jednou ročně. Lze si o něj požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Po jeho vyhotovení ho budete mít k dispozici na ePortálu ČSSZ nebo si ho můžete nechat zaslat do datové schránky či poštou.

11. 5. Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.

10. 5. Máte již ve schránce složenku k úhradě daně z nemovitých věcí?

Finanční správa rozesílá v současné době všem poplatníkům, kterých se to týká, složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Obdržet by ji měli všichni do 25. 5. 2021. Pokud jste se ale přihlásili k zasílání údajů pro platbu e-mailem, složenku do schránky již nedostanete. Vzhledem k současné situaci je možné daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, uhradit do 31. 12. 2021.

5. 5. Krizové ošetřovné se rozšířilo i na další příbuzné

Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji tedy půjde o prarodiče či tetu a strýce. Splnění podmínky příbuznosti se dokládá čestným prohlášením v části B tiskopisu žádosti o dávku ošetřovného.

3. 5. Informace k peněžitému příspěvku na stravování

Generální finanční ředitelství vydalo zpřesňující informaci ohledně peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců. Dozvíte se v ní mimo jiné, že nic nebrání tomu, aby část zaměstnanců dostávala stravenky, část peněžitý příspěvek na stravování a část se stravovala ve stravovacím zařízení zaměstnavatele. Záleží pouze na dohodě zaměstnavatele se zaměstnanci, jakou formu si v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu dohodnou.

Duben 2021

29. 4. Daňové přiznání v listinné podobě podejte do 3. května

Pokud chcete podat daňové přiznání v listinné podobě, termín pro jeho odevzdání vyprší v pondělí 3. května a je to také den splatnosti daně. Pokud daňové přiznání podáte elektronicky přes online finanční úřad, lhůta se prodlužuje do 1. června. V případě, kdy k podání přiznání využíváte služeb daňového poradce, termín se nemění a zůstává na 1. červenci 2021. Daňové přiznání musí za rok 2020 podat i živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021.

27. 4. Žádost o kompenzační bonus za únor podejte do 3. května

V pondělí 3. května končí příjem žádostí o kompenzační bonus za období únor 2021. Žádost můžete podat elektronicky prostřednictvím online aplikace nebo na papírovém tiskopisu. Maximální výše podpory pro OSVČ a společníky malých s. r. o. je 1 000 Kč za den, tzn. 28 000 Kč za celý únor. Pro „dohodáře“ je maximální denní částka 500 Kč, to platí i pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří čerpají kompenzační bonus z důvodu nařízené karantény.

23. 4. OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.

22. 4. Krizové ošetřovné se zvýší na 80 %

Ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských zařízení se zvýší ze 70 % na 80 % denního vyměřovacího základu, a to zpětně od 1. 3. 2021. Pokud bylo již vyplaceno ošetřovné v nižší výši, bude automaticky doplaceno. Také by mělo dojít k rozšíření okruhu příjemců především o rodiče dětí starších 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou schopny účastnit se samostatně online výuky. Zvýšení ošetřovného podepsal už i prezident.

20. 4. Prodloužení programu Antivirus a „izolačky“

Vláda na svém včerejším jednání prodloužila program Antivirus do 31. 5. 2021. Dále také schválila prodloužení tzv. „izolačky“, příspěvku pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa, a to do 30. 6. 2021. Návrh musí ještě projít Poslaneckou sněmovnou.

19. 4. V úterý 20. 4. je splatná další záloha na paušální daň

Zítra je splatná další záloha na paušální daň, tentokrát za duben. Paušální daň je letošní novinkou, a proto při její úhradě dochází často k chybám. Poplatníci například neustále hradí zdravotní a sociální pojištění zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení místo finančnímu úřadu, čímž jim vzniká dluh právě u finančního úřadu. K chybám dochází také při platbách v předčíslí daně – to správné je 2866, variabilní symbol u FO je rodné číslo.

16. 4. Můžete si žádat o příspěvky z nového programu COVID 2021

Podnikatelé, kterým poklesly tržby oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %, si mohou od 12. 4. do 31. 5. 2021 požádat o příspěvek z programu COVID 2021. Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, avšak nelze ji kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Žádost je možné podávat online přes portál AIS MPO.

15. 4. Ošetřovné a rotační systém výuky

V pondělí 12. dubna se většina dětí vrátila do školních zařízení. Do mateřských škol se mohly vrátit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. U prvního stupně základních škol začal probíhat rotační systém výuky. V případě rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné ve dnech, kdy mají děti distanční výuku. Pokud máte více dětí a každé má domácí výuku v jiný týden, je možné čerpat ošetřovné na obě děti, u každého ale musíte podat žádost samostatně. Ve dnech, kdy mají děti umožněnu prezenční výuku ve školách, nelze ošetřovné čerpat. Více informací se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

13. 4. Ošetřovné během velikonočních prázdnin

První duben patřil velikonočním prázdninám. Jak to bude s nárokem na ošetřovné? Nárok se bude lišit u mateřských a základních škol. V případě základních škol nárok na ošetřovné za čtvrtek 1. 4. nebude. Zbylé dny (2. 4. a 5. 4.) jsou státním svátkem a za tyto dny nárok na ošetřovné již vznikne. Na mateřské školy se velikonoční prázdniny 1. 4. nevztahují a nárok na ošetřovné mají rodiče i za tento den. Je ale třeba splnit i ostatní podmínky nároku. Více aktuálních informací o ošetřovném se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

9. 4. Můžete žádat o nový kompenzační bonus za duben 2021

Prostřednictvím nového formuláře je možné žádat o výplatu nového kompenzačního bonusu za duben 2021. Bonusová období se již nevážou na trvání nouzového stavu a za duben je možné podávat žádost až do 1. 7. 2021. Nárok mají podnikatelé, kterým klesly příjmy alespoň o 50 %, výše nového kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč pro OSVČ a společníky malých s. r. o. Lidé pracující „na dohodu“ mohou dostat 500 Kč na den. Stejnou částku pak mohou dostat i OSVČ a společníci malých s. r. o., pokud mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Více informací najdete na webu Finanční správy.

6. 4. Krizové ošetřovné by se mělo zvýšit

Poslanci schválili ještě před Velikonocemi zvýšení ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení ze současných 70 % na 80 % redukovaného výdělku. Pokud zvýšení projde celým legislativním procesem, bude platit zpětně od 1. března 2021. Senát se ošetřovným bude zabývat ale až na konci dubna. Pokud návrh podpoří, měl by být rozdíl za březen doplacen do konce května.

1. 4. Přehledy příjmů a výdajů OSVČ za rok 2020

OSVČ mohou bez sankcí podat přehled o příjmech a výdajích na sociální pojištění za rok 2020 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 30. 6. 2021. Zároveň ale musí uhradit případný doplatek pojistného. Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021, platí i nadále lhůta nejpozději do 2. 8. 2021. Termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu je pro všechny OSVČ stanoven na 2. 8. 2021. Případný doplatek je pak nutné uhradit do osmi dnů od podání přehledu.

Březen 2021

31. 3. O příspěvky na samotesty můžete žádat po celý duben

Do konce března by měly zdravotní pojišťovny rozeslat do datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ přístupové údaje do aplikace pro nárokování příspěvků na samotesty. Od 1. dubna 2021 bude potom možné podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021, a to online webovým formulářem, který bude přístupný na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven a na webu Samotestování. Žádat bude možné v průběhu celého dubna. Maximální výše příspěvku je 60 Kč včetně DPH za jeden test. Na jednoho zaměstnance lze čerpat příspěvek na nákup maximálně čtyř testů za kalendářní měsíc.

29. 3. Daňové povinnosti k 1. 4. 2021

Přiznání k dani silniční za rok 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Termín se výjimečně letos prodloužil kvůli mimořádným událostem. Nezapomeňte v tomto termínu podat také formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2020, zatím nebylo rozhodnuto o tom, že by bylo možné vyúčtování podat později bez sankcí.

26. 3. Od dubna se budou povinně testovat i OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců

Od 6. dubna se budou muset povinně testovat antigenními testy i firmy do 10 zaměstnanců, neziskové organizace a OSVČ, které přichází do styku s dalšími lidmi. Testování bude probíhat jednou týdně. Stejně jako u větších firem, bude stát na testování přispívat 4 × měsíčně 60 Kč/test/zaměstnanec (OSVČ).

24. 3. O víkendu vypukne sčítání lidu

V sobotu 27. 3. se zahájí sčítání lidu, domů a bytů 2021. Účast na něm je povinná, týká se všech občanů ČR s trvalým bydlištěm na území ČR bez ohledu na to, jestli zde skutečně žijí. Dále se týká také cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Za neúčast hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč. Sčítací formulář můžete od soboty vyplňovat online, a to do 9. 4. Pokud to do této doby nestihnete, obdržíte listinný formulář od sčítacího komisaře, který následně vyplněný můžete odevzdat na poště, sčítacím místě nebo zdarma odeslat poštou.

22. 3. Testovat zaměstnance budou muset i malé firmy

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit také malé firmy, které zaměstnávají alespoň deset lidí. Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít ti, kdo jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali onemocnění v posledních 90 dnech. Podrobnosti k samotestování ve firmách najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

19. 3. OSVČ mohou žádat o ošetřovné za únor

Podnikatelé, kteří v průběhu února museli omezit svou činnost z důvodu péče o dítě mladší 10 let kvůli uzavření školských zařízení, si mohou ode dneška požádat o ošetřovné za tento měsíc. Výše příspěvku činí 400 Kč a žádosti se mohou podávat do 19. 4. 2021. O ošetřovné nelze žádat za období jarních prázdnin a také není možné ho kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný a podepsaný formulář zaslat poštou.

17. 3. O vratku DPH za rok 2020 z Velké Británie požádejte do konce března

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH podle § 82 zákona o DPH z Velké Británie za rok 2020 vyprší 31. 3. 2021. Standardně je možné o vrácení DPH ze zemí EU žádat do konce září, kvůli vystoupení Velké Británie z EU se ale termín pro tuto zemi zkrátil. Kdo by nestihl žádost do konce března podat, může tak učinit později, ale pouze přes britské daňové a celní správy.

15. 3.  Osvobození od DPH z dodání respirátorů bylo prodlouženo

K prominutí DPH z dodání ochranných prostředků dýchacích cest s vyšší filtrační účinností došlo již v období 3. 2. až 3. 4. 2021. Nově bylo rozhodnuto o prodloužení tohoto prominutí. Daň z přidané hodnoty se promine také v případě, že se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 4. 4. do 3. 6. 2021. Kterých ochranných prostředků se toto prominutí konkrétně týká? Podrobnější informace najdete ve Finančním zpravodaji 16/2021.

11. 3. Přiznání k DPH a kontrolní hlášení za únor můžete podat do 15. dubna

Dochází k prominutí sankcí spojených s opožděným plněním daňových povinností vztahujících se k DPH, a to tak, že pokud plátce podá přiznání k DPH za únor do 15. 4. 2021, bude mu prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení. Totéž platí pro dodatečné daňové přiznání k DPH, které má být podáno do konce března. Prominutí úroku z prodlení se netýká plátců, kteří mohou z důvodu omezení či zákazu činnosti splnit daňovou povinnost až do 16. 8. 2021. Plátcům se také promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, které měli podat do konce února, pokud ho podají do 15. 4. Pokud plátci vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor, a lhůta pro splnění povinností běží částečně i v období 1. 3. až 21. 3., také se promíjí pokuta, pokud plátce hlášení podá do 15. 4. 2021. Více informací najdete ve Finančním zpravodaji číslo 13/2021.

9. 3. Generální pardon ohledně termínů podání daňového přiznání za rok 2020

Vláda dne 8. 3. 2021 vyhlásila generální pardon, který upravuje termíny podání daňového přiznání za rok 2020 a posouvá je o jeden měsíc. Ten, kdo podává přiznání klasickým způsobem, může tedy tak nyní bez sankce učinit do 3. 5. 2021. Kdo by využil nové možnosti elektronického podání, má čas do 1. 6. 2021. Termíny pro ty, kdo mají povinnost auditu či podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce, se nemění a zůstávají na 1. 7. 2021. Nejedná se o faktické posunutí termínu přiznání, ale jde o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (pokud bude ve stejném termínu uhrazena daňová povinnost, promíjí se i úrok z prodlení za opožděnou úhradu této daně).

8. 3. Informace o výši platby daně z nemovitých věcí e-mailem

Pokud se nechcete spoléhat na oznámení ve schránce, můžete si zažádat o zasílání výše platební povinnosti ohledně daně z nemovitých věcí e-mailem. Stačí do 15. března odevzdat správci daně tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“. Zasílání informace do e-mailu mohou využít pouze poplatníci, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, jež nemají zřízenu datovou schránku.

5. 3. Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

4. 3. Můžete podávat žádosti o nový kompenzační bonus

Živnostníci, společníci malých s. r. o. a lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus za únor a březen 2021. Nárok mají ti, u nichž došlo ke snížení příjmů alespoň o 50 %, výše bonusu činí maximálně 1 000 Kč za den (u dohodářů 500 Kč/den). Nově mohou o bonus žádat i podnikatelé a společníci, kteří byli v karanténě, výše tohoto bonusu pak činí 500 Kč/den. Bližší informace o novém kompenzačním bonusu najdete na webu Finanční správy. Žádost pak můžete podat elektronicky.

3. 3. Testování zaměstnanců bude povinné od 5. března

Ode dneška jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, povinni zajistit testy pro své zaměstnance a od 5. 3. pak testování zahájit. Pro zaměstnavatele s 50–249 zaměstnanci toto platí od 5. 3., resp. 8. 3. Od 12. 3. (15. 3.) pak nesmí zaměstnance bez negativního testu v uplynulých 7 dnech vpustit na pracoviště. Na testování dostanou zaměstnavatelé 4× měsíčně příspěvek ve výši 60 Kč na jeden pro jednoho zaměstnance, který obdrží od zdravotní pojišťovny po vykázání provedených testů. Vzor těchto výkazů a podrobné pokyny jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. 3. Zákaz stravování ve firemních jídelnách se zmírnil

Vláda včera schválila, že od 2. března se zaměstnanci nemohou stravovat ve firemních jídelnách. Nařízení však dnes odpoledne zmírnila. A to tak, že může být pouze jeden strávník u stolu a u dlouhého stolu musí být rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky bránící šíření kapének.

1. 3. Spustil se portál MOJE daně

Včera se naplno spustil daňový portál MOJE daně. Ten je určený pro všechny, kdo mají daňovou povinnost, tedy pro zaměstnance, OSVČ, podnikatele, firmy. Prostřednictvím portálu je možné daně podat i zaplatit. FO zde budou nejčastěji řešit daň z příjmů či daň z nemovitých věcí, PO například daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň či kontrolní hlášení. Více informací naleznete na webu MOJE daně.

Únor 2021

26. 2. Testování zaměstnanců se spustí od března

Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.

25. 2. Na kompenzační bonus dosáhne více lidí

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (v konkurzu či oddlužení). Nároku na kompenzační bonus už nebrání ani výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo práce na dohodu u lidí pobírajících zároveň odměnu pěstouna. Posledním dnem pro podání žádosti o kompenzační bonus je 26. 4. 2021. Žádost je možné podat za všechna bonusová období (od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021), případně též za jednotlivé kalendářní dny spadající do těchto bonusových období. Žádost můžete podat přes webovou aplikaci či formulář.

23. 2. Program na podporu zaměstnanosti se prodlužuje do konce dubna

Program Antivirus se posouvá do 30. 4. 2021, původně měl trvat pouze do konce března. Příspěvek se bude nadále poskytovat jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Více informací o programu včetně návodu k žádosti najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 2. Právnická osoba členem voleného orgánu společnosti po novele ZOK

Pokud je členem voleného orgánu, tedy statutárního či kontrolního orgánu, kapitálové společnosti (a. s. a s. r. o.) nebo družstva právnická osoba, musí zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji zastupovala. V případě, že je tedy právnická osoba například jednatelem, musí do obchodního rejstříku zapsat konkrétní fyzickou osobu, která ji bude při výkonu funkce jednatele zastupovat, a doložit zmocnění. Právnické osoby, které jsou již zapsané jako členové volených orgánů, tuto změnu musí provést nejpozději do konce března roku 2021. Tuto povinnost přinesla novela zákona o obchodních korporacích, najdeme ji konkrétně v § 46.

18. 2. Platební terminál mohou drobní podnikatelé získat na rok zdarma

OSVČ a malé firmy do 10 zaměstnanců mohou až do konce března zdarma požádat o platební terminál. A to v případě, že v posledních 12 měsících neakceptovaly platbu kartou. Terminál zdarma a nulové transakční poplatky se vztahují na obrat v platbách kartou do 50 000 Kč za měsíc. Terminál je možné vyzkoušet na jeden rok bez jakýchkoli transakčních poplatků či poplatků za jeho pořízení. Pokud se podnikatelům terminál během roku neosvědčí, budou ho moci poté bez sankcí vrátit. Více informací se dozvíte na webu Česko platí kartou.

17. 2. Paušální daň zaplaťte do 22. února

Lednovou i únorovou zálohu na paušální daň je nutné zaplatit do pondělí 22. února 2021. Místo tří jednotlivých záloh (záloha na daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění) stačí zaplatit jednu částku 5 469 Kč za měsíc. Platbu je možné provádět pravidelně každý měsíc, případně si můžete předplatit několik měsíců nebo rovnou celý rok dopředu. Paušální daň je nutné zaslat na bankovní účet vašeho místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866 a kódem banky 0710. Konkrétní čísla účtů naleznete na webu Finanční správy.

15. 2. OSVČ v kultuře mohou žádat o jednorázový příspěvek

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 Kč můžou od pondělí 15. 2. žádat OSVČ z uměleckých a umělecko-technických profesí, na které nejvíce dopadla omezující opatření, a zůstaly tak bez hlavního zdroje příjmů. Žádost je možné podat až do 30. 4. 2021, a to prostřednictvím systému AIS MPO. Žadatelé musí být činní v těchto oborech: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura. A tato činnost musí být příjmově převažující. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva kultury.

12. 2. OSVČ mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

OSVČ mohou v současné době až do 11. 3. 2021 žádat o ošetřovné, a to za dva dny v prosinci loňského roku a za leden 2021. Podmínkou je péče o dítě do věku 10 let. Výše ošetřovného je 400 Kč za den a počítá se i za víkendy. Ošetřovné je možné kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádost mohou OSVČ odeslat datovou schránkou nebo papírově. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, může žádost odeslat též elektronickou poštou. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, kde najdete i formulář žádosti.

10. 2. Potvrzení o bezdlužnosti a generální pardony

Generální pardony sice promíjejí úrok z prodlení za opožděnou platbu daně, ale nemění den splatnosti daně. Proto by mohli mít někteří lidé problém v případě, že budou žádat finanční správu o potvrzení o bezdlužnosti. Pokud generální pardon využijí a budou chtít daň zaplatit později, budou o potvrzení žádat zrovna v období, kdy jsou z pohledu zákona vlastně v prodlení s úhradou daně. Potvrzení tedy nedostanou, protože nedoplatek na dani reálně existuje. Jak se s touto situací vypořádat, se dozvíte v informaci Finanční správy.

9. 2. Zvýší se kompenzační bonus až na dvojnásobek?

Místo 500 Kč rovnou na 1 000 Kč chce zvýšit kompenzační bonus pro podnikatele a společníky s. r. o. ministr průmyslu a obchodu. Na každého zaměstnance by potom měli zaměstnavatelé získat 500 Kč za den. Tisícikorunový bonus by platil pro firmy a OSVČ, u nichž došlo k poklesu tržeb alespoň o 50 %. V plánu je také speciální program pro veletrhy a kongresy. Nový systém kompenzací bude předložen vládě ke schválení.

8. 2. Prominutí DPH u dodání respirátorů

V období od 3. 2. do 3. 4. 2021 bude prominuta DPH za dodání respirátorů a filtračních polomasek. Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat daň u dodání zboží vznikla právě v tomto období. To tedy znamená, že v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH ve smyslu dodání vyjmenovaného zboží, nebo vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty v souvislosti s dodáním tohoto zboží. Více najdete v informaci GFŘ.

5. 2. Třetí kolo žádostí o podporu na nájemné

Od pátku 5. února 2021 je již potřetí otevřený program ohledně podpory nájemného. Žádosti je možné posílat elektronicky prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu až do 8. dubna 2021. Podpora na nájemné je určena podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít své provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Žadatel má nárok na kompenzaci 50 % nájemného zaplaceného za rozhodné období. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Více informací se dozvíte na webu ministerstva.

2. 2. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru mají podle § 81 zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % na celkový počet zaměstnanců. Povinnost splní zaměstnáváním těchto osob, odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením či odvodem do státního rozpočtu. Způsoby je možné i vzájemně kombinovat. Odvod do státního rozpočtu za předchozí rok zaměstnavatel musí provést do 15. února prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu má sídlo.

Leden 2021

29. 1. Slevu na evidenci tržeb uplatní za rok 2020 jen někteří podnikatelé

V období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022 nemusí podnikatelé evidovat tržby. To se také promítne do možnosti uplatnit si slevu na evidenci tržeb. Ti, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají nárok na uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2020. Ale podnikatelé, kteří zaevidovali či ještě zaevidují první tržbu v období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022, nemohou uplatnit nárok na slevu na EET za zdaňovací období let 2020 až 2022. Nárok na slevu si budou moci uplatnit až za zdaňovací období roku 2023, kdy jim vznikne povinnost tržby evidovat a reálně je zaevidují.

27. 1. Žádost o kompenzační bonus za šesté bonusové období

Už za šesté bonusové období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021) je možné podávat žádost o kompenzační bonus. Za celkem 23 dní je možné získat maximálně 11 500 Kč. Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu OSVČ, z titulu společníka s. r. o. nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Žádost za toto období je třeba podat nejpozději 16. 4. 2021 například za pomocí online formuláře.

25. 1. Novinky v kompenzačním bonusu

Nově budou moci kompenzační bonus čerpat i osoby v úpadku. Žádosti budou ale finanční úřady vyřizovat až poté, co nabude novela účinnosti. Od data platnosti zákona budou mít podnikatelé dva měsíce na to, aby si o kompenzační bonus zažádali. Pokud někdy v minulosti již žádost stáhli, je nutné podat novou. Dále mají za určitých podmínek nárok na kompenzační bonus také provozovatelé taxislužby (za období od 22. 10. 2020 do 18. 1. 2021) a sezonní podnikatelé (např. provozovatelé vleku či lyžařští instruktoři). Pro podání bude možné využít online formulář na stránkách Finanční správy, ve kterém lze podat žádost za všechna uplynulá bonusová období najednou.

22. 1. Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.

18. 1. Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.

15. 1. Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.

13. 1. Pro rok 2021 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může být v roce 2021 až 20 075 Kč za měsíc. Při rekvalifikaci nastoupené v roce 2021 potom až 22 498 Kč měsíčně. Běžná sazba podpory v nezaměstnanosti je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. V případě, že zaměstnání skončí bez vážného důvodu, je nárok na podporu 45 % po celou podpůrčí dobu. Délka podpůrčí doby je u osob do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

11. 1. Identifikované osoby musí nově komunikovat výhradně elektronicky

Od 1. ledna 2021 musí identifikovaná osoba podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná nebo jiná hlášení (s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH) i přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronické formy vzniká nejdříve u podání za zdaňovací období leden 2021 a za všechna následující. K této nové povinnosti je možné využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

7. 1. Do režimu paušální daně se můžete přihlásit do pondělí 11. ledna

Pokud chcete využívat v roce 2021 paušální daň, je potřeba, abyste podali oznámení o vstupu do tohoto režimu nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Daň vychází na letošní rok na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje zdravotní pojištění 2 393 Kč, sociální pojištění 2 976 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pro vstup do paušálního režimu nesmí být OSVČ plátce DPH (ani být k DPH registrována) a nemůže mít ani příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání). OSVČ, která vstoupí do paušálního režimu, může být i dobrovolně nemocensky pojištěna. Zálohy ale musí platit zvlášť, v paušální dani zahrnuty nejsou. Maximální měsíční platba na nemocenské pojištění pro OSVČ v paušálním režimu v roce 2021 je 215 Kč.

4. 1. Kompenzační bonus za páté období

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den mohou OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohody žádat i za páté bonusové období 25. 12. 2020 až 23. 1. 2021. Žádost za toto období bude možné podat až do 24. 3. 2021. Nově je také možné čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné a podporu z programu Antivirus (který byl prodloužen na leden a únor 2021 za stávajících podmínek) a na nájemné, a to i zpětně.

Prosinec 2020

22. 12. Daňový balíček pro rok 2021 schválen

Poslanci dnes schválili daňový balíček pro rok 2021 v senátní podobě. To znamená, že dojde ke zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 % a 23 %. Dále se zvýší základní sleva na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022 a bude zaveden stravenkový paušál či zrychlené odpisy hmotného majetku. Návrh zákona nyní zamíří k prezidentu republiky, který se nechal slyšet, že daňový balíček nepodepíše, ale ani ho nebude vetovat.

18. 12. Nemocenské pojištění bude od roku 2021 vyšší

Od 1. ledna 2021 platí nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to 147 Kč. Zbystřit by tedy měly OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění. Pokud se vás to týká, nezapomeňte si změnit výši záloh, protože pokud byste v lednu zaplatili pojistné nižší než nově stanovené minimum 147 Kč, účast na nemocenském pojištění by zanikla. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí (za leden tedy nejpozději do 31. 1.).

16. 12. Novinky v kompenzačním bonusu

Poslanci schválili pozměňovací návrh, který podnikatelům umožňuje kombinovat kompenzační bonus s dalšími podpůrnými programy. Zákon už jen musí podepsat prezident. Nově je v zákoně o kompenzačním bonusu uvedeno, že bonus lze kombinovat s podporami, které slouží k úhradě nájemného, s podporami poskytovanými zaměstnavatelům a s ošetřovným pro OSVČ. OSVČ, které jsou v insolvenci, jsou z podpory i nadále vyloučeny. O kompenzační bonus při souběhu podpor bude možné žádat zpětně i za proběhlá bonusová období, a to další dva měsíce od účinnosti návrhu.

14. 12. Nová vyhláška o sazbách zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

10. 12. Kompenzační bonus bude možné kombinovat s ošetřovným

Pokud projde novela podzimního zákona o kompenzačním bonusu celým legislativním procesem, bude možné kombinovat souběžně kompenzační bonus a jiné mimořádné pomoci podle § 8 zákona č. 461/2020 Sb., a to i zpětně. OSVČ budou moci tedy čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné, podporu z programu Antivirus i na nájemné či jiný obdobný program, pokud by byl v budoucnu rozšířený také na období od října 2020.

7. 12. Paušální daň podepsal prezident

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

4. 12. Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání budou od roku 2021 vyšší

Od ledna příštího roku se zvýší náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání. Navýšení náhrad se dočkají také pozůstalí po zemřelých pracovnících. Je to z toho důvodu, že dojde ke zvýšení průměrného příjmu, z něhož se tyto náhrady počítají, a náhrady porostou o 7,1 %. Stejně by se měly navýšit též náhrady u policistů, hasičů, celníků nebo vojáků.

1. 12. Kompenzační bonus a program Antivirus bude možné kombinovat

OSVČ, které mají nárok na kompenzační bonus, ale nemohou jej čerpat, protože využívají příspěvků z programu Antivirus, by nově mohly získat i kompenzační bonus. Novinku oznámilo Ministerstvo financí a platit by měla i zpětně. V současnosti mohou kombinovat tyto dva programy pouze společníci malých s. r. o. Nyní lze žádat o kompenzační bonus za třetí období, tj. od 22. 11. do 13. 12. Aktualizovaná verze žádosti je k dispozici na webu Finanční správy a podat ji můžete za toto období až do 15. 2. 2021.

Listopad 2020

27. 11. Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.

24. 11. Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.

20. 11. Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021, míří ale ještě do Senátu

Poslanci odhlasovali zrušení tzv. superhrubé mzdy v rámci daňového balíčku na rok 2021. Od příštího roku by měla být zavedena sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a počítat by se měla z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % by měla potom nahradit „solidární přirážku“ a danit příjmy nad 141 764 Kč měsíčně. Opatření je zamýšleno pouze jako dočasné po dobu dvou let. Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 34 125 Kč. Schválen byl také stravenkový paušál a urychlení odpisů dlouhodobého majetku. Daňový balíček ale míří ještě ke schválení do Senátu, takže zatím není nic definitivní.

19. 11. Podnikatelům začíná chodit kompenzační bonus na účet

První platby kompenzačního bonusu by se již měly podnikatelům objevit v těchto dnech na účtu. Na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně mají nárok podnikatelé s činností podnikání, které se dotkla vládní nařízení, a to za každý den omezení. Kompenzační bonus se nemusí danit ani nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

18. 11. Minimální mzda v roce 2021 by měla být 15 200 Kč

Vláda schválila návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2021 o 600 Kč na 15 200 Kč. V letošním roce činí 14 600 Kč. S růstem minimální mzdy souvisí také zvýšení minimální zaručené mzdy. Více informací o jednotlivých skupinách prací a nové výši zaručené mzdy najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

9. 11. OSVČ mohou ode dneška žádat o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 9. 11. od 9 hodin do středy 9. 12. 2020 pomocí předepsaného formuláře. Za jeden kalendářní den ošetřovného mají nárok na 400 Kč, a to včetně víkendů a svátků (vyjma podzimních prázdnin). Za říjen mohou dostat OSVČ maximálně 6 400 Kč. Nejrychleji se žádost o ošetřovné vyřídí, pokud přijde datovou schránkou. Je možné ji poslat ale i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

5. 11. Můžete začít žádat o kompenzační bonus

OSVČ již mohou začít žádat o kompenzační bonus. Žádosti je možné podávat, i když zatím nebyl dokončen legislativní proces. Bonus ve výši 500 Kč za den začne Finanční správa vyplácet ale až poté, co zákon nabyde účinnosti. Kde najdete formulář a jak o něj můžete požádat, se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn: podzim 2020.

4. 11. Končící certifikáty vyměňovat zatím nemusíte

Protože povinnost elektronicky evidovat tržby se posunula až na 1. 1. 2023, nemusíte si v současnosti měnit certifikáty, jimž končí platnost. To můžete řešit opět až v období mezi 1. 7. 2022 a 31. 12. 2022. Přesto je třeba nezapomenout na ochranu autentizačních údajů, certifikátu či bloku účtenek určených k evidenci ve zvláštním režimu. Více informací se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn.

3. 11. Nová délka oddlužení pro všechny fyzické osoby bude činit tři roky

Vláda schválila novou délku oddlužení pro všechny fyzické osoby, a to zkrácením z pěti let na tři roky. Nová délka oddlužení by měla platit od 1. července 2021, pokud projde celým legislativním procesem. Tříletá lhůta v současnosti platí pouze pro vybrané skupiny dlužníků, například důchodce.

Říjen 2020

30. 10. Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.

27. 10. Program Antivirus B prodloužen do konce roku

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do 31. 12. 2020. Ten mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci například kvůli omezení provozu pro nedostupnost vstupních surovin či omezení poptávky po výrobcích. Výše příspěvku bude 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

26. 10. Nový formulář k žádosti o ošetřovné najdete na webu ČSSZ

Rodiče, kteří chtějí požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení, mají již k dispozici aktuální podobu formuláře žádosti na webu ČSSZ. Oproti jaru není potřeba dokládat potvrzení o uzavření školy, rodiče místo toho dodají čestné prohlášení.

23. 10. OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.

22. 10. Uzavření obchodů a služeb od 22. října

Od čtvrtečního rána do 3. listopadu se opět uzavírají maloobchody a služby. Existuje ale celá řada výjimek, zavírat nemusí například obchody s potravinami a drogistickým zbožím, lékárny a také velkoobchody. Podrobné informace najdete na webu Vlády ČR.

19. 10. EET se odkládá do roku 2023

Elektronická evidence tržeb, která byla na jaře pozastavena, se měla plně rozjet od ledna 2021. Vláda však schválila odklad nástupu všech vln EET na 1. ledna 2023. Ti podnikatelé, kteří ale tržby budou chtít evidovat, tak mohou činit i nadále.

16. 10. Režim A programu Antivirus se prodloužil do konce roku

Režim A, který vynahrazuje mzdové náklady na zaměstnance podnikům, které musely uzavřít či omezit svůj provoz, se prodlužuje do konce roku 2020. Nově mají zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na 100 % vyplacených náhrad, maximálně 50 000 Kč na zaměstnance. Náhrada za zaměstnance s nařízenou karanténou ovšem činí stále 80 %.

13. 10. Zaměstnavatelům se zvedl příspěvek na zaměstnávání OZP o 800 Kč

Příspěvek pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce se zvedl zpětně už za červenec, srpen a září. Z nynějších 12 800 Kč vzrostl o 800 Kč na 13 600 Kč. Opatření reaguje na zvyšování minimální mzdy a růst mzdových nákladů zaměstnavatelů, kteří lidi se zdravotním postižením zaměstnávají, a zároveň chce předcházet jejich možnému propuštění.

7. 10. Nový zákon o účetnictví schválila vláda

Úprava zákona o účetnictví má reagovat na mezinárodní trendy i na rozvoj ICT v účetnictví. Navrhuje se rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty, např. bankami. Další změnou má být vymezení základních účetních zásad a důležitých pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva financí.

2. 10. Zálohy na silniční daň zaplaťte do 15. 10.

V polovině října vyprší termín splatnosti zálohy na silniční daň. Týká se to i odpuštěných záloh za duben a červenec. Pokud by podnikatel v říjnu neuhradil zároveň tyto minulé zálohy, budou mu napočítány úroky od původního termínu.

Září 2020

29. 9. Jak bude fungovat kurzarbeit

Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.

23. 9. Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.

18. 9. Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.

16. 9. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na podpis prezidenta čeká návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tu nebude muset zaplatit ten, kdo nabyl nemovitost od prosince 2019, a zároveň nebude muset ani podávat přiznání. Dále se prodlouží časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let, a to pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Dojde též ke změně limitů pro odpočty úroků u hypoték – od ledna 2021 nesmí tato částka překročit 150 000 Kč.

11. 9. Přehledy pro ČSSZ podejte do 18. 9. 2020

OSVČ podnikající alespoň část roku musí podat přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020. Pokud k tomuto datu zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nehrozí jim penále za pozdní platbu. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění byly odpuštěny všem OSVČ od března do srpna. Pokud podnikatel zálohu za březen přece jen zaplatil, další uhradí až za říjen 2020.

7. 9. 2020 Zdanění příjmů po zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmů by se měla po zrušení superhrubé mzdy vypočítávat pouze z hrubé mzdy, a to ve výši 15 %. Zaměstnanci s minimální mzdou 14 600 Kč by si tak polepšili o 750 Kč, ti s průměrnou mzdou 34 077 Kč pak o 1 728 Kč. Solidární zvýšení daně pro ty, kdo vydělají více než 48násobek průměrné mzdy, by činilo 23 %.

2. 9. Od září tři tiskopisy pouze v elektronické podobě

Zaměstnavatelé musí od 1. 9. 2020 zasílat ČSSZ některé tiskopisy pouze elektronicky prostřednictvím služeb e-Podání ve formátu XML. Jde o Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání, Přílohu k žádosti o dávku a Evidenční list důchodového pojištění. Zaměstnavatelé, kteří prokazatelně nemohou zasílat dokumenty elektronicky, je mohou doručit v písemné podobě s udáním důvodu.

Srpen 2020

26. 8. Program Antivirus se prodlouží do konce října

Režimy A a B programu Antivirus se prodlužují do 31. října 2020, předtím platily do 31. srpna. Režim A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. Režim B přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které současná situace dopadla nepřímo, například poklesem odbytu nebo dodávek vstupního materiálu.

14. 8. Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.

6. 8. „Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

5. 8. Žádost o kompenzační bonus za druhé období lze podat do 7. 8.

OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za období od 1. května do 8. června do pátku 7. srpna. Kromě nich mohou o kompenzační bonus žádat lidé vykonávající práci na základě dohod, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Červenec 2020

27. 7. Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.

16. 7. OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za červen

Do 14. srpna mohou OSVČ podávat žádosti o ošetřovné za červen 2020. Podmínky jsou stejné jako v květnové výzvě. Žádat se může prostřednictvím online formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, výše ošetřovného činí 500 Kč denně.

14. 7. Zrušení předkupního práva

S účinností od 1. 7. 2020 došlo opět ke změně v předkupním právu, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu nebudou povinní nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

8. 7. Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

3. 7. Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.

1. 7. Chystá se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V legislativním procesu je návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení na 10 let. Test bude účinný pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021. Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 také platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Červen 2020

30. 6. Paušální daň pro OSVČ schválila vláda

Paušální daň se zavádí od 1. ledna 2021, přihlásit se k ní může každý podnikatel s maximálním ročním obratem 800 000 Kč a neregistrovaný k DPH. Na rok 2021 je daň ve výši 5 740 Kč, z toho 2 514 Kč zahrnuje zdravotní pojistné, 100 Kč daň z příjmů a 3 126 Kč sociální pojistné.

26. 6. Přehled o příjmech a výdajích podejte do 18. 9. 2020

Pokud OSVČ podají Přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020 a zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nebudou muset platit penále za opožděnou platbu.

23. 6. Zpětné uplatnění daňové ztráty

Návrh novely zákona o daních z příjmů, kterým se zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, je ve finále legislativního procesu. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit jak v bezprostředně následujících obdobích, tak i ve dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty, a to formou dodatečných daňových přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

22. 6. Mění se podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, nikoli tedy jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Více informací najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 6. Paušální daň pro živnostníky by měla platit od 1. ledna 2021

Paušální platba zahrnuje povinnost k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Výše daně by na rok 2021 měla být 5 740 Kč. Přihlášení k této dani bude dobrovolné, využít ji mohou OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, tedy neplátci DPH.

16. 6. Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Návrh zákona o sociálním pojištění rozšiřuje dosavadní program Antivirus o režim C, který odpouští platby odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Přesné podmínky a další informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

15. 6. Schváleno náhradní výživné

Vláda schválila návrh na náhradní výživné, které má pomoci samoživitelům, jimž druhý rodič nepřispívá na dítě. V takové situaci jim stát vyplatí náhradní výživné ve stejné výši, jakou stanovil soud, maximálně však 3 000 Kč. Podmínkou je, aby rodič situaci aktivně řešil, tzn. je podán návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému.

8. 6. Prodloužení režimu A programu Antivirus

Režim A programu Antivirus se prodlouží do 31. 8. 2020. Tento režim kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit provoz.

8. 6. Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů

Vláda schválila tzv. Liberační balíček III, jehož součástí je mimo jiné faktické posunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Dále se promíjí pokuty a sankce spojené s pozdějším podáním a placením daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 či dochází k prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020. Více informací na webu Ministerstva financí.

2. 6. Splatnost zálohy na daň z příjmů

Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

Květen 2020

28. 5. Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.

22. 5. Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, které jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.

22. 5. Odklad splatnosti sociálního pojištění

Zaměstnavatelé si mohou až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 5. Ošetřovné

Nárok na ošetřovné do 30. června mají všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školky či školy. Mezi tyto důvody se řadí například situace, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod. Návrh musí schválit Senát a podepsat prezident.

Rychlé zprávy

Novela zákona o účetnictví

11. 4. 2024 | Od 1. ledna 2025 by měla vejít v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o účetnictví, která přináší důkladné změny v oblasti základních cílů a zásad účetnictví, které mají za cíl zlepšit kvalitu účetních informací. Nová úprava definuje jasnější směrnice pro účetní jednotky, zdůrazňuje relevanci, věrohodnost a srozumitelnost účetních dat, a to vše s ohledem na potřeby ekonomického rozhodování. Tato novela přináší také specifika pro veřejný sektor a podrobněji upravuje zásady věrného a poctivého zobrazení účetních informací. Celkově má novela za cíl zajistit jednotnější a transparentnější vykazování účetních informací.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Václav Kracík - pokrývač
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce.
strechyvaclavkracik.business.site

AirFilters
výroba vzduchových filtrů, čištění vzduchotechniky suchým ledem.
www-airfilters.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,065 Kč
23,78 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru