Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Organizace a provádění úrazového pojištění

Účinnost od: 1. 10. 2015
Účinnost do: 30. 9. 2015

ČÁST ČTVRTÁ

ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

§46

Ministerstvo

§46 (1) Ministerstvo

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v úrazovém pojištění,

b) řídí a kontroluje Českou správu sociálního zabezpečení,

c) zřizuje posudkové komise,

d) projednává správní delikty uvedené v § 59 odst. 4,

e) vybírá a vymáhá pokuty za správní delikty, o kterých rozhodlo,

f) zřizuje Radu úrazového pojištění podle tohoto zákona, stanoví její statut a jmenuje její členy.

§46 (2) Ministerstvo prostřednictvím svých posudkových komisí posuzuje míru poškození zdraví zaměstnance pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech úrazového vyrovnání a úrazové renty. Postup při vydávání posudků upravuje zvláštní právní předpis. (Pozn. č. 18: § 16a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.)

§46 (3) Ministerstvo je oprávněno dát podnět ke kontrolní lékařské prohlídce zaměstnance za podmínek uvedených v § 55 odst. 2 písm. b).

§47

Česká správa sociálního zabezpečení

§47 (1) Česká správa sociálního zabezpečení

a) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení v oblasti úrazového pojištění,

b) rozhoduje o

1. přiznání, odnětí, zastavení výplaty a o změně výše dávek uvedených v § 17 odst. 1 písm. b), c), h) a i),

2. vrácení přeplatku na dávkách, o kterých rozhodla,

3. regresních náhradách v případě dávek, o kterých rozhodla,

4. námitkách proti rozhodnutí podle § 73 odst. 2,

5. odvoláních ve věcech úrazového pojištění, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení,

c) vyplácí dávky, o kterých rozhodla,

d) vede registr zaměstnanců a registr zaměstnavatelů jako součást registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění,

e) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách, o kterých rozhodla; přitom je oprávněna provádět správní exekuci ve věcech úrazového pojištění,

f) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech úrazového pojištění,

g) provádí analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů,

h) poskytuje zaměstnavatelům, zaměstnancům a oprávněným odbornou pomoc ve věcech úrazového pojištění,

i) stanoví výši průměrné úrazové zátěže v jednotlivých kategoriích činností, tvořících předmět podnikání zaměstnavatele, a tyto údaje zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

j) vede evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, která obsahuje údaje potřebné pro zjištění nákladů na dávky, pro analýzu nákladů na dávky a pro analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů,

k) stanoví vzory a zajišťuje vydávání formulářů předepsaných podle tohoto zákona a jejich uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně elektronické adresy své podatelny,

l) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti úrazového pojištění,

m) vypracovává přehled vývoje úrazového pojištění podle tohoto zákona,

n) projednává správní delikty uvedené v § 58 odst. 2 písm. h) a v § 59 odst. 1 písm. h),

o) vybírá a vymáhá pokuty za správní delikty, o kterých rozhodla.

§47 (2) Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje prostřednictvím svého lékaře poškození zdraví zaměstnance pro účely odvolacího řízení správního, pokud v prvním stupni o dávce rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení.

§47 (3) Česká správa sociálního zabezpečení spolupracuje s Radou úrazového pojištění v rozsahu stanoveném v § 53.

§48

Okresní správa sociálního zabezpečení

§48 (1) Okresní správa sociálního zabezpečení

a) rozhoduje v prvním stupni o

1. přiznání, odnětí, zastavení výplaty a o změně výše dávek, o kterých nerozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení,

2. vrácení přeplatku na dávkách, o kterých rozhodla,

3. regresních náhradách v případě dávek, o kterých rozhodla,

4. vzniku, trvání a zániku úrazového pojištění, vznikl-li spor o účast na úrazovém pojištění,

5. pojistném, o přirážce k pojistnému a o penále,

b) vybírá pojistné podle tohoto zákona,

c) vyplácí dávky, o kterých rozhodla,

d) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách, o kterých rozhodla, a pohledávky na pojistném a penále; přitom je oprávněna provádět správní exekuci ve věcech úrazového pojištění,

e) vede potřebnou statistiku a účetní evidenci,

f) vede evidenci potřebnou pro účely úrazového pojištění,

g) přijímá oznámení o vzniku pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání,

h) přijímá žádosti zaměstnance a oprávněného o dávku,

i) opatřuje podklady pro rozhodnutí o dávkách a pro správní výkon těchto rozhodnutí,

j) poskytuje zaměstnavatelům, zaměstnancům a oprávněným odbornou pomoc ve věcech úrazového pojištění,

k) kontroluje plnění povinností uložených tímto zákonem zaměstnavatelům a zaměstnancům,

l) stanoví výši úrazové zátěže a sděluje ji zaměstnavateli,

m) sděluje zaměstnavateli do 31. března následujícího roku náklady na dávky poskytnuté v předchozím kalendářním roce jeho zaměstnancům,

n) projednává přestupky a správní delikty s výjimkou správních deliktů, které projednává Česká správa sociálního zabezpečení nebo ministerstvo,

o) vybírá a vymáhá pokuty za přestupky a správní delikty, o kterých rozhodla.

§48 (2) Okresní správa sociálního zabezpečení prostřednictvím svého lékaře

a) posuzuje poškození zdraví při zjišťovacích nebo kontrolních lékařských prohlídkách,

b) stanovuje míru poškození zdraví,

c) posuzuje účelnost vynaložených nákladů spojených s léčením z důvodu poškození zdraví, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,

d) posuzuje žádosti o poskytnutí rehabilitace v úrazovém pojištění zaměstnanci,

e) kontroluje, zda příčinou dočasné pracovní neschopnosti je poškození zdraví,

f) kontroluje bodové hodnocení navržené pro účely bolestného a příspěvku za ztížení společenského uplatnění příslušným lékařem,

g) kontroluje plnění povinností příslušných lékařů při posuzování poškození zdraví, tj. správnost a úplnost zdravotnické dokumentace a podkladů pro posouzení poškození zdraví a dodržení stanovených lhůt.

§49

Místní příslušnost

§49 (1) Místní příslušností okresní správy sociálního zabezpečení pro provádění úrazového pojištění včetně kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v úrazovém pojištění se rozumí místní příslušnost stanovená zvláštním právním předpisem pro účely nemocenského a důchodového pojištění.

§49 (2) Podání učiněné u místně nepříslušné okresní správy sociálního zabezpečení postoupí tato okresní správa místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a písemně vyrozumí toho, kdo podání učinil.

§49 (3) Nelze-li místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení určit podle odstavce 1, stanoví Česká správa sociálního zabezpečení okresní správu sociálního zabezpečení, která bude příslušná k provádění úrazového pojištění a kontrole plnění povinností v úrazovém pojištění.

§50

Oprávnění orgánů úrazového pojištění

§50 (1) Orgány úrazového pojištění jsou oprávněny

a) ověřit u zaměstnavatele údaje týkající se pojistného,

b) ověřit u zaměstnavatele údaje nezbytné pro poskytování dávek,

c) využívat pro účely úrazového pojištění údaje získané podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

d) vyzvat zaměstnance, aby se za účelem posouzení poškození zdraví podrobil zjištění svého zdravotního stavu jejím lékařem a vyšetření zdravotního stavu příslušným lékařem nebo u jiného určeného poskytovatele zdravotních služeb.

§50 (2) Při výkonu kontrolní činnosti jsou pověření zaměstnanci orgánů úrazového pojištění oprávněni

a) vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele, s výjimkou objektů a pracovišť ozbrojených sil a bezpečnostních sborů,

b) nahlížet do záznamů o příjmech zaměstnanců a do jiných záznamů důležitých pro výkon úrazového pojištění,

c) vyžadovat od kontrolovaného zaměstnavatele a jeho zaměstnanců, aby jim ve stanovené lhůtě poskytli doklady a jiné písemnosti (včetně nosičů dat) potřebné pro výkon kontroly,

d) vyžadovat od kontrolovaného zaměstnavatele a jeho zaměstnanců součinnost potřebnou k výkonu kontroly, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak.

§50 (3) Podle výsledků analýzy příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, prováděné Českou správou sociálního zabezpečení podle § 47 odst. 1 písm. g) zejména při zjištění nárůstu počtu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání v některém odvětví činnosti zaměstnavatele, u některého zaměstnavatele nebo při některých pracích, může dát okresní správa sociálního zabezpečení podnět k výkonu a zaměření kontroly orgánům inspekce práce nebo orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytnout těmto orgánům potřebnou součinnost.

§51

Shromažďování a zveřejňování údajů o zaměstnancích
a zaměstnavatelích

§51 (1) Česká správa sociálního zabezpečení shromažďuje v registru zaměstnanců identifikační a jiné údaje, potřebné pro plnění úkolů v úrazovém pojištění, kterými jsou vedle údajů získaných pro účely nemocenského a důchodového pojištění

a) identifikační údaje zaměstnance nebo oprávněného, který uplatnil nárok na dávku, a adresa pro doručování,

b) údaje o pracovním úrazu (nemoci z povolání), jimiž jsou údaje o zdrojích, příčinách a okolnostech jeho vzniku a o důsledcích pracovního úrazu (nemoci z povolání).

§51 (2) Česká správa sociálního zabezpečení shromažďuje pro plnění úkolů v úrazovém pojištění identifikační údaje o zaměstnavateli a o převažující činnosti zaměstnavatele, vyjádřené v souladu s Odvětvovou klasifikací ekonomických činností vydanou Českým statistickým úřadem. (Pozn. č. 16: Sdělení č. 486/2003 Sb., o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).)

§51 (3) Česká správa sociálního zabezpečení zveřejňuje statistické údaje o výkonu úrazového pojištění.

§52

Přehled vývoje úrazového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vypracovává v návaznosti na zvláštní účet úrazového pojištění (Pozn. č. 19: Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.) do jednoho měsíce po schválení státního rozpočtu na kalendářní rok přehled vývoje úrazového pojištění, který obsahuje podrobné údaje o výši pojistného, o výdajích na dávky, na prevenci v úrazovém pojištění a o výši provozních nákladů v rozsahu ukazatelů statistiky pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně jejich zdrojů a příčin. Přehled vývoje úrazového pojištění zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§53

Rada úrazového pojištění

§53 (1) Rada úrazového pojištění má 15 členů a je složena stejným dílem ze zástupců orgánů úrazového pojištění a organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Členy Rady úrazového pojištění jmenuje ministr práce a sociálních věcí na návrh orgánů úrazového pojištění a organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Výkon funkce člena Rady úrazového pojištění se posuzuje jako jiný úkon v obecném zájmu. Zaměstnavatel je povinen poskytnout členu Rady úrazového pojištění k výkonu jeho činnosti pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

§53 (2) Rada úrazového pojištění

a) schvaluje na návrh jejích členů rozdělení prostředků k použití na programy prevence v úrazovém pojištění (§ 16 odst. 2) na následující kalendářní rok,

b) schvaluje přehled vývoje úrazového pojištění,

c) navrhuje ministerstvu programy prevence v úrazovém pojištění na následující kalendářní rok.