Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 1. 2021

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

Pozn. č. 2: § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 3: § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4a: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5: Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

Pozn. č. 6: Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 7: § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

Pozn. č. 7aa: § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 8a: § 54 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 8b: § 3 odst. 5 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Pozn. č. 10: § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

Pozn. č. 11: § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.

Pozn. č. 11a: § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 11b: § 78 zákona č. 435/2004 Sb.

Pozn. č. 11c: § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Pozn. č. 12aa: § 31 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

Pozn. č. 13: § 6c písm. a až j) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.

Pozn. č. 14: § 2 odst. 3 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku.

Pozn. č. 15: § 127 zákoníku práce.

Pozn. č. 16: § 129 a 130 zákoníku práce.

Pozn. č. 16a: § 5 písm. a bod 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.

Pozn. č. 16b: § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 17: zrušena

Pozn. č. 18: zrušena

Pozn. č. 19: zrušena

Pozn. č. 20: Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pozn. č. 21: zrušena

Pozn. č. 21a: zrušena

Pozn. č. 21b: zrušena

Pozn. č. 23: § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Pozn. č. 24: § 10 odst. 1 a § 11 písm. a až c) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

Pozn. č. 25c: Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 26: § 40 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Pozn. č. 27d: § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/2002 Sb.

Pozn. č. 28: Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Pozn. č. 31: § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.

Pozn. č. 32: zrušena

Pozn. č. 33: § 18 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Pozn. č. 34: Např. § 125 odst. 7 zákoníku práce, § 8 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, § 24a odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 13/1991 Sb., § 7 odst. 4 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

Pozn. č. 35: § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce.

Pozn. č. 36: § 2 odst. 3 a § 8 vyhlášky Ústřední rady odborů a Federálního ministerstva financí č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí.

Pozn. č. 37: Zákon č.48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 38: § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Pozn. č. 38a: § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Pozn. č. 39: Např. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 39a: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 40: zrušena

Pozn. č. 40a: zrušena

Pozn. č. 40b: § 55 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb.

Pozn. č. 40c: Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 40d: § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

Pozn. č. 41: Například zákon č. 182/2006 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 42: § 17 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pozn. č. 53: Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 54: § 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Pozn. č. 55: Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 56: § 222a zákoníku práce.