Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Účinnost od: 16. 1. 1992
Účinnost do: 31. 12. 2006

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

§18

§18 (1) Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší. Není-li mzda sjednána v kolektivní nebo pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen poskytování mzdy projednat s příslušným odborovým orgánem. (Pozn. č. 8: § 272 odst. 5 zákoníku práce)

§18 (2) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím stanoví poskytování mezd. Neplatný je vnitřní mzdový předpis nebo jeho část, pokud nebyl vydán písemně nebo byl vydán v rozporu s právními předpisy.

§19

Ustanovení § 4a odst. 1, § 10, 11 a 12 se vztahují obdobně na odměnu za pracovní pohotovost a náhradu mzdy, pokud jde o jejich rovné poskytování mužům a ženám, splatnost, výplatu a provádění srážek.

§20

zrušen

§21

Pokud lze podle tohoto zákona sjednat mzdu v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě, lze tak u členů družstev provést usnesením ustavující nebo členské schůze družstva.

§22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se pracovněprávní vztahy zákoníkem práce.

§23

Nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů. Průměrný výdělek se podle tohoto zákona zjistí již pro první čtvrtletí 1992.

§24

§24 (1) Zrušují se:

1. § 70 odst. 2 zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

2. Vyhláška Státní mzdové komise č. 49/1956 Ú.l., o mzdových a některých pracovních podmínkách osob zaměstnaných v domácnosti.

3. Odst. 38 až 46, 53 a 56 vyhlášky Státní plánovací komise č. 62/1966 Sb., o zásadách zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů.

4. Odst. 22 až 28 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenní pracovním týdnem.

5. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků.

6. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.

7. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků požární ochrany, ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. II/3-459/77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).

8. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách.

9. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích, ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-459/77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).

10. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 4/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů.

11. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 18/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi.

12. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku.

13. § 6 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době.

14. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 122/1990 Sb., o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací.

15. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.

16. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.

17. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 118/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.

18. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 146/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které vykonávají podnikatelskou činnost.

19. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 151/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností.

20. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky, ve znění vyhlášky č. 471/1991 Sb.

21. Sdělení Státní mzdové komise k rozvrhu měsíčního platu na jednotlivé pracovní dny (reg. částka 11/1957 Ú.l.).

22. Výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy z 29.7.1967, o odměňování domovníků v obytných domech některých organizací a soukromníků (reg. částka 34/1967 Sb.).

23. Výnos ministerstva dopravy č.j. 33011/66-21 o zvláštním příspěvku pro civilní letce (reg. částka 35/1967 Sb.).

24. Výnos ministerstva dopravy č.j. 7644/68/21, o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti (reg. částka 20/1968 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 16 177/72-03 (reg. částka 9/1973 Sb.), výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-2324/78), (reg. částka 24/1978 Sb.) úpravy ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD 28181-4 (reg. částka 17/1981 Sb.).

25. Výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č.j. 2994/1969-VS, o úpravě platových poměrů pracovníků Slovenské státní spořitelny (reg. částka 10/1969 Sb.).

26. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č.j. 1814/1969-OM, o změně platové stupnice pro technické pracovníky strojně početních stanic (reg. částka 25/1969 Sb.).

27. Výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky č.j. 8250/1969-Z o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníků poštovní přepravy (reg. částka 32/1969 Sb.).

28. Výnos ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky č. 4211/20-1969, o bezplatném poskytování cestovních lístků některým pracovníkům poštovní přepravy (reg. částka 30/1970 Sb.).

29. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-72/71-7400/Šm, o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na stavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 6/1971 Sb.), ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27.1.1975 č.j. II/4-8917/74/7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).

30. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-190/71-7208/Šm, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 13/1971 Sb.).

31. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 29 160/SB 1971, o mzdovém zvýhodnění pracovníků státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve významných územních oblastech pohraničí, ve znění doplňku č.j. 58 713/833/SV/71 (reg. částka 36/1971 Sb.), ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 18332/SO/79 (reg. částka 25/1979 Sb.).

32. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/4-886/72-7400, o mzdové preferenci a dalších náležitostech pracovníků zajišťujících montáž technologického zařízení na trase tranzitního plynovodu (reg. částka 8/1972 Sb.), ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb. a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27.1.1975 č.j. II/4-8917/74-7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).

33. Výnos federálního ministerstva spojů čj. 4822/1972-PaM, o poskytování příplatku ke mzdě v místech s extrémně nepříznivými a ztíženými podmínkami (reg. částka 16/1972 Sb.).

34. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 16 177/72-03, o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních železničního provozu (reg. částka 9/1973 Sb.).

35. § 1 a 2 výnosu ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č.j. MK-665/1973-ek. o odměňování podílovou mzdou (reg. částka 18/1973 Sb.).

36. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 37 553/3096/72, kterými se provádějí některá ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 13/1971 Úředního věstníku České socialistické republiky, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 26/1973 Sb.).

37. Výnos federálního ministerstva spojů, kterým se vydává kvalifikační katalog dělnických povolání ve spojích (reg. částka 20/1974 Sb.).

38. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27.1.1975 č.j. II/4-8917-7204, o některých opatřeních v odměňování a dalších náležitostech pracovníků při výstavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 10/1975 Sb.).

39. Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 14173/75, o nástupních platech absolventů škol v organizacích v působnosti Federálního statistického úřadu (reg. částka 16/1975 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 2951/77 (reg. částka 28/1977 Sb.).

40. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 1976 č.j. F V/1-342-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro učitele a vychovatele (reg. částka 21/1976 Sb.).

41. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 1976 č.j. F V/1-700/76-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních (reg. částka 21/1976 Sb.).

42. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. I/5-661/75-6820-816 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky, zaměstnaných v Československé socialistické republice (reg. částka 23/1975 Sb.).

43. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 3227/76-11 ze dne 27.9.1976, o poskytování kampaňového cukru pracovníkům organizací cukrovarnického průmyslu za účast na cukrovarské kampani (reg. částka 29/1976 Sb.).

44. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-399/77-7300, o odměňování organizátorů a vedoucích mongolských pracovníků dočasně zaměstnávaných v organizacích v Československé socialistické republice (reg. částka 11/1977 Sb.).

45. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/6-1071/77-7503, o úpravě poskytování mzdy a náhrady mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 20/1977 Sb.).

46. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 16.8.1977 č.j. II/5-1152/77-7419, o poskytování odměn závodním obvodním lékařům (reg. částka 21/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze 7.12.1983 č.j. 314-5901-3120,051083 (reg. částka 4/1984 Sb.) a výnosu č.j. 514-36671-5144,131187 (reg. částka 4/1988 Sb.).

47. Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 2952/77, o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8.2.1985 č.j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

48. Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 2951/77, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 260/1980 (reg. částka 7/1980) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 514-9348-3123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

49. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. E/PM-600-10.8.1976, o odměňování pracovníků stravovacích a ubytovacích provozů lázeňských organizací v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 5/1978 Sb.).

50. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č.j. NV-158/1978, o odměňování technickohospodářských pracovníků výpočetního střediska Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích (reg. částka 20/1978 Sb.).

51. Směrnice federálního ministerstva spojů č.j. 4413/531978 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v odvětví spojů (reg. částka 22/1978 Sb.).

52. Výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č.j. 131/542-1979, o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 12/1979 Sb.).

53. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č.j. MK-4 940/1979-ek./PAM, o mzdových poměrech pracovníků uměleckých svazů a kulturních svazů národností (reg. částka 20/1979 Sb.).

54. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 17/483/79-Va/3, o odměňování pracovníků uměleckých svazů (reg. částka 23/1979 Sb.).

55. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 11/1979 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky, o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích státního obchodu (reg. částka 24/1979 Sb.), ve znění úředního sdělení ministerstva obchodu České socialistické republiky (částka 9/1981 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky.

56. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3 z 12.3.1980, o úpravě odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích s obchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 13/1980 Sb.).

57. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 29.2.1980, o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (reg. částka 18/1980 Sb.), ve znění výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 10.6.1982 (reg. částka 21/1982 Sb.), výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1983 (reg. částka 9/1983 Sb.) a výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1986 (reg. částka 1/1986 Sb.).

58. Směrnice Ústřední rady družstev č.j. 23-408/80, o odměňování odborných a administrativních pracovníků Ústřední rady družstev (reg. částka 19/1980 Sb.).

59. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 28/1970 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací spotřebního družstevnictví pracujících ve vybraných oblastech pohraničí (reg. částka 20/1980 Sb.).

60. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1979 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.), ve znění oznámení Českého svazu spotřebních družstev č. 9/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev.

61. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. května 1980 č.j. F 32-145-1980-1110/223, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při ověřování osobního ohodnocení technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1980 Sb.).

62. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2 886/80-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy a silničního hospodářství (reg. částka 31/1980 Sb.).

63. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 316-1465/80-7420, o odměňování externích učitelů v pomaturitním studiu v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních (reg. částka 1/1981 Sb.).

64. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 8/1980, o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář (reg. částka 1/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 (reg. částka 23/1983 Sb.).

65. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-4678/80, o odměňování dělníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).

66. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-4679/80, o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-101/82 (reg. částka 25/1982 Sb.).

67. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. AD/33-4680/80, o odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).

68. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3 ze 4.6.1980, o mzdových opatřeních při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (reg. částka 14/1981 Sb.).

69. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4 z 8.7.1980, o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

70. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 5 z 15.7.1980, o odměňování dělníků zaškolovaných a přeškolovaných na povolání tesař a šamotář (reg. částka 14/1981 Sb.).

71. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 11/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1981 Sb.).

72. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 27/1981 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev (reg. částka 20/1981 Sb.).

73. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 47 ze 17.12.1980, o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 20/1981 Sb.).

74. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7 z 29.6.1981 pro poskytování prémií a výkonnostních odměn pracovníkům v projektové a inženýrské činnosti (reg. částka 23/1981 Sb.).

75. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8 z 21.7.1981, o přidělování a používání prostředků na mimořádné odměny za vyřešení a realizaci významných úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě a standardizace (reg. částka 24/1981 Sb.).

76. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 316-1099/81-7300, o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 221-8747-5123,060589 (reg. částka 26/1989 Sb.).

77. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 3/1981, o odměňování dělníků (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1984 (reg. částka 22/1984 Sb.).

78. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1981 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 2/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 (částka 3/1984 Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství).

79. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 5/1981 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 2/1982 Sb.).

80. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1981, o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1 z 28.1.1985 (reg. částka 8/1985 Sb.).

81. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2 z 1.12.1981, o odměňování dělníků (reg. částka 7/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 3/1984 (reg. částka 10/1985 Sb.) a výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2/1988 (reg. částka 12/1988 Sb.).

82. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky, o odměňování dělníků (reg. částka 9/1982 Sb.).

83. Úprava ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 4/1981-E, o odměňování dělníků (reg. částka 10/1982 Sb.), ve znění úpravy ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E (reg. částka 3/1985 Sb.).

84. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 8 ze 14.12.1981, o odměňování dělníků (reg. částka 11/1982 Sb.).

85. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňovaní dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění úpravy ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č.j. MH-2458/203/1982 (reg. částka 5/1984 Sb.).

86. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 č.j. 1400-FS/5-1981, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. listopadu 1985 č.j. 3040-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).

87. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 č.j. 1450-FS/5-1981, o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č.j. 13024-FS/5-1986 (reg. částka 6/1987 Sb.), a výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 4/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).

88. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 5/1982 z 2.4.1982, o poskytování náležitostí pracovníkům vybraných povolání, získaným z organizací určených resortů pro dočasnou výpomoc v koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most (reg. částka 14/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva paliv a energetiky č. 10 z 29.10.1982 (reg. částka 3/1983 Sb.).

89. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD-33-100/82, o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

90. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-3100/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

91. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-3101/82 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

92. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 4/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.).

93. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 10/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).

94. Směrnice ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 10/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).

95. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 6/1982, o odměňování dělníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).

96. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 7/1982, o odměňování technickohospodářských pracovníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).

97. Výnos federálního ministerstva spojů č.j. 13228/1981-53, o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva spojů č.j. 15885/1984-53 (č. 32/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů), (reg. částka 13/1985 Sb.).

98. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 38 260/1002/OELH/82, o odměňování dělníků v organizacích státních lesů (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 2383/OELH/82 (reg. částka 14/1984 Sb.), výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 14 554/2812/OELH/83 (reg. částka 15/1984 Sb.) a výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 40 422/1946/ OELH/-84 (reg. částka 7/1985 Sb.).

99. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 č.j. 6580-FS/5-1982, o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č.j. 12176-FS/5-1986 (reg. částka 11/1986 Sb.) 100. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. července 1982 č.j. F 43-5434-4302-060782, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění osobního ohodnocení u technickohospodářských pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).

101. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 11053-V/3, o odměňování pracovníků Českého svazu ochránců přírody (reg. částka 22/1982 Sb.).

102. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňovaní dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění úpravy ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č.j. MH-2458/203/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

103. Úprava ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu (reg. částka 25/1982 Sb.).

104. Směrnice Svazu pro spolupráci s armádou č.j. 6300/1982, o odměňování pracovníků základních organizací Svazu pro spolupráci s armádou a jejich vedlejších hospodářství (reg. částka 26/1982 Sb.).

105. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 22/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev, o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 30/1982 Sb.).

106. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3233/1982-4, o odměňování dělníků v organizacích dopravy silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 32/1982 Sb.).

107. Úprava ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2100/200/82-EP, o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění úpravy ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2712/288/1983-EP (reg. částka 19/1983 Sb.), a úpravy ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-8059/765/1983-EP (reg. částka 11/1984 Sb.).

108. Úprava ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 185/26/82/320, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.).

109. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. EP-600-22.7.1982, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. EP-600-15.3.1985 (reg. částka 28/1985 Sb.), a výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.j. EP-600-20.6.1988 (reg. částka 49/1988 Sb.).

110. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 2630/81-223, o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.).

111. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 358/82-223, o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku (reg. částka 32/1982 Sb.).

112. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 38 550/1189/OELH/82, o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 35/1982 Sb.).

113. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 42 275/1262/OELH/85, o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc (reg. částka 25/1985 Sb.).

114. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/4-586/5508/1982, pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1983 Sb.).

115. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH-595/5508/1982, pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 1/1983 Sb.).

116. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6050/1982-C/4 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky (reg. částka 1/1983 Sb.).

117. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2 z 19.3.1982 pro uplatňování mzdových forem ve stavebnictví (reg. částka 3/1983 Sb.).

118. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-590/4660/1982, o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství v působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. částka 5/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/4-770/7280/1983 (reg. částka 24/1983 Sb.).

119. Výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu z 8.11.1982, o odměňování dělníků (reg. částka 5/1983 Sb.).

120. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 24/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro uplatňování mzdových forem ve výrobních družstvech (reg. částka 6/1983 Sb.).

121. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníků (reg. částka 6/1983 Sb.).

122. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 46/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev, o odměňování pracovníků obchodních jednotek a sběren výrobních družstev a pracovníků obchodních podniků Českého svazu výrobních družstev Družba a UVA (reg. částka 6/1983 Sb.).

123. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 47/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev, o odměňování dělníků v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev (reg. částka 6/1983 Sb.).

124. Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 26 z 30.12.1982 - Úprava odměňování pracovníků Stavební výroby federálního ministerstva vnitra (reg. částka 7/1983 Sb.).

125. Výnos federálního ministerstva financí č.j. XI/1-18770/82, o odměňování pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 7/1983 Sb.).

126. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 3708/83-V/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 9/1983 Sb.).

127. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 38 346/1382/OELH/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům organizací Státních lesů České socialistické republiky (reg. částka 10/1983 Sb.).

128. Směrnice federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1983 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu pro poskytování prostředků na mimořádné odměny za docilování úspor v dovozu (reg. částka 13/1983 Sb.).

129. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 5. ledna 1983 č.j. 7460-FS/5-1982, o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 2. září 1988 (reg. částka 30/1988 Sb.).

130. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-54/1983-13/PaM, o poskytování osobního ohodnocení dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).

131. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-30/1983, o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení ve Státní bance československé (reg. částka 19/1983 Sb.).

132. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 2460/82-224, o odměňování dělníků ve stavebních organizacích a v závodech zemědělských organizací se stavební a meliorační činností v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 21/1983 Sb.).

133. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 2470/82-224, o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích s charakterem strojírenské výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (národním výborem hlavního města Prahy), v České socialistické republice (reg. částka 21/1983 Sb.).

134. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 38 122/OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).

135. Směrnice Ústřední rady družstev č.j. 23-821/83, o odměňování pracovníků dělnických povolání v Ústřední radě družstev (reg. částka 24/1983 Sb.)

136. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č.j. EO 6/82, o odměňování dělníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

137. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 17. února 1983 č.j. 7486-FS/5-1982, o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku v trustu podniků Vojenské lesy a statky (reg. částka 24/1983 Sb.).

138. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 44/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev k zajišťování placených služeb obyvatelstvu formou zvláštního zapojení pracovníků ve výrobních družstvech (reg. částka 25/1983 Sb.).

139. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č.j. EO 8/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

140. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č.j. EO 7/82, o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

141. Pokyny ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 9212/83-V/3 pro jednotné uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v přímo řízených organizacích ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).

142. Výnos Federálního statistického úřadu č.j. 2952/77, o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8.2.1985 č.j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

143. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. července 1983 č.j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 10/1984 Sb.).

144. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 7577/83-0-03, o odměňování dělníků v organizacích výrobně hospodářské jednotky Železničního stavitelství (reg. částka 14/1984 Sb.).

145. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1983 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 30/1983 Sb.).

146. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-2458/203/1983, kterou se mění a doplňuje úprava č. MH-764/203/1982, o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).

147. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 16343/1984-03, o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů na práci ve vybraných železničních zdravotnických zařízeních v Severočeském kraji a železniční lékařské stanici Sokolov (reg. částka 21/1984 Sb.).

148. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 17 830/1984-03, o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 22/1984 Sb.).

149. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev, o odměňování pracovníků malých družstev služeb (reg. částka 25/1983 Sb.).

150. Pokyn předsedy Československé akademie věd o odměňování technickohospodářských pracovníků a pracovníků dělnických povolání v Academia, nakladatelství Československé akademie věd (reg. částka 29/1984 Sb.).

151. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1984 č.j. F 72-13893-4302-131184, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy (reg. částka 32/1984 Sb.).

152. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 18 267/1984-03, o odměňování pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů (reg. částka 1/1985 Sb.).

153. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4533/84-4, o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 3/1985 Sb.).

154. Úprava ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E, kterou se mění úprava č. 4/1981-E o odměňování dělníků v organizacích v působnosti ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 3/1985 Sb.).

155. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1984 Věstníku Českého svazu výrobních družstev, o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání na úsecích služeb, oprav a údržby bytového fondu ve výrobních družstvech (reg. částka 22/1984 Sb.).

156. Směrnice federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1985, o odměňování pracovníků báňské záchranné služby při vrtných a geologických pracích, při těžbě, úpravě a podzemním skladování nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. částka 7/1985 Sb.).

157. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 22 699/81-3, o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 22 000/1984-03 (reg. částka 8/1985 Sb.).

158. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-6/203/1983, o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 11/1984 Sb.).

159. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1/1985, o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 7/1985 Sb.).

160. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1984, o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky vybraných stavbách (reg. částka 7/1985 Sb.).

161. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 23 335/1984-03, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 20 468/1980-03, o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. částka 10/1985 Sb.).

162. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-1243/373/85, o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory (reg. částka 8/1985 Sb.).

163. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 2/1985, o výjimkách při uplatňování mzdových forem (reg. částka 10/1985 Sb.).

164. Výnos federálního ministerstva spojů č.j. 4279/1985-53, o poskytování zvláštních odměn pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách (reg. částka 13/1985 Sb.).

165. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1985, o odměňování členů posádek civilních letadel v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství (reg. částka 16/1985 Sb.).

166. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 34537/OEVH/3/84, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 25 933/OEVH/3/81, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 16/1985 Sb.).

167. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 11/1985, o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 16/1985 Sb.).

168. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 515-13994-3124, o odměňování vedoucích a koordinátorů skupin polských pracovníků zaměstnaných v Československé socialistické republice (reg. částka 24/1985 Sb.).

169. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1985, o odměňování dělníků (reg. částka 24/1985 Sb.).

170. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4/1985, o poskytování jednorázových odměn dělníkům v organizacích místního stavebnictví v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. částka 24/1985 Sb.).

171. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-35/1985, o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky Státní banky československé (reg. částka 25/1985 Sb.).

172. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-568/203/1985, o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání při poskytování služeb, vykonávání oprav a údržby bytového majetku v organizacích místního hospodářství (reg. částka 28/1985 Sb.).

173. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1985, o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 33/1985 Sb.).

174. Výnos federálního ministerstva spojů č.j. 9039/85-53, o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami (reg. částka 33/1985 Sb.).

175. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 31284/OEVH/3/85, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 13 494/OEVH/3/82, o odměňování dělníků národního podniku Vodohospodářské opravny a strojírny Písek (reg. částka 33/1985 Sb.).

176. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 40331/1412/OELH, kterým se mění výnos a odměňování dělníků v organizacích Státních lesů tím, že se příloha 2 nahrazuje v plném rozsahu (reg. částka 33/1985 Sb.).

177. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, č.j. FM 041-1805/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 17 75/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č.j. 8888/85-Ek pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce (reg. částka 34/1985 Sb.).

178. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, č.j. FM 041-1803/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 1773/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č.j. 8887/85-Ek pro poskytování diferenciálních příplatků (reg. částka 34/1985 Sb.).

179. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, č.j. FM 041-1804/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 1774/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č.j. 8889/85-Ek pro poskytování prémií u některých zemědělských výrobků (reg. částka 34/1985 Sb.).

180. Výnos ministerstva financí České socialistické republiky č.j. 241/24231/85, o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny (reg. částka 35/1985 Sb.), ve znění výnosu č.j. 241/8059/1986 (reg. částka 14/1986 Sb.).

181. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-370/90/86, o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č.j. MH/13-4436/1313/88 (reg. částka 16/1988 Sb.).

182. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-300/85, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství a výnos č.j. SD/33-4400/85, o odměňování dělníků národního podniku Silnice (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č.j. SD/33-300/88 (reg. částka 12/1988 Sb.).

183. Úprava ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 131/1617/1985, o odměňování technickohospodářských pracovníků Slovenské státní spořitelny a Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 2/1986 Sb.), ve znění úpravy č. 131/350/1986 (reg. částka 13/1986 Sb.).

184. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 41/1985, kterým se doplňuje rozhodnutí č. 32/1982, o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 4/1986 Sb.).

185. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č.j. FM 01-1721/85, o odměňování členů a pracovníků vykonávajících dělnické pracovní činnosti v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).

186. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č.j. FM 01-2115/85, o poskytování ročních odměn vedoucím funkcionářům a některým vedoucím odborným pracovníkům v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).

187. Příkaz ministra kultury České socialistické republiky č. 105/1986, kterým se upravuje povolování výjimek ze stanovených kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 7/1986 Sb.).

188. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 4/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků (reg. částka 7/1986 Sb.).

189. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1985, kterými se stanoví výjimky z výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků a způsob jeho uplatnění (reg. částka 7/1986 Sb.).

190. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 6. ledna 1986 č.j. 3060-FS/1986, o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1987 (reg. částka 1/1988 Sb.).

191. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 č.j. 1100-FS/5-1981, o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby (reg. částka 34/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 21. prosince 1985 č.j. 2400-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).

192. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č.j. 12150-FS/5-1986, o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 3/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).

193. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-611/203/1985, kterou se mění a doplňuje úprava č.j. MH-764203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 7/1986 Sb.).

194. Výnos Českého statistického úřadu č.j. 118/86-04, o odměňování technickohospodářských pracovníků SEVTu v Praze (reg. částka 9/1986 Sb.).

195. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-1638/1986-4, kterou se mění a doplňuje úprava č. SD-3233/82-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 13/1986 Sb.).

196. Výnos federálního ministerstva financí č.j. XI/2-9386/86, o odměňování odborných pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 16/1986 Sb.).

197. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).

198. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 5/1986, o poskytování zvláštních odměn za práce s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity (reg. částka 19/1986 Sb.).

199. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2955/1986-4, o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg. částka 20/1986 Sb.).

200. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1986, o odměňování pracovníků Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT (reg. částka 21/1986 Sb.).

201. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 10/1986, o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).

202. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 11/1986, o odměňování obchodně provozních pracovníků ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).

203. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 17/1986 k uplatňování výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výrobního družstevnictví (reg. částka 21/1986 Sb.).

204. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1986, kterými se mění a doplňují směrnice č. 22/1982 o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 21/1986 Sb.).

205. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky z 22. září 1986 č. 16/1986 o odchylném uplatňování některých mzdových forem (reg. částka 25/1986 Sb.).

206. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4566/86-4, kterou se mění a doplňuje úprava č. SD-4533/1984-4 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 25/1986 Sb.).

207. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 51-29398-5134, o poskytování mzdy po dobu léčebných pobytů pracovníkům hlubinných dolů (reg. částka 27/1986 Sb.).

208. Výnos federálního ministerstva financí č.j. XI/2-22555/86, o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).

209. Výnos federálního ministerstva financí č.j. XI/2-9387/86, o odměňování dělníků a obchodně provozních pracovníků Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).

210. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí č.j. 514-29340-5119,251186, o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. částka 6/1987 Sb.) ve znění výnosu č.j. 223-6117-5119,050189 (reg. částka 6/1989 Sb.).

211. Výnos federálního ministerstva národní obrany č.j. 3051-FS/5-1985 ze dne 19.12.1985, o poskytování naturálních požitků některým pracovníkům v trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).

212. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. listopadu 1985 č.j. 3050-FS/5-1985, o odměňování dělníků trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).

213. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 6230/86-V/3, o odměňování pracovníků stavební činnosti Projektové a inženýrské organizace ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1987 Sb.).

214. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 137/OELH/87, kterým se doplňuje výnos č. 38 071/195/OELH/82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů, zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů (reg. částka 6/1987 Sb.).

215. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky, č.j. MH/13-2355/780/87, o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních výborů pro komunální služby (reg. částka 9/1987 Sb.)

216. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK 7120/1986-13/PaM, kterou se mění a doplňuje úprava č. MK 53/1983-13/PaM o odměňování dělníků (reg. částka 11/1987 Sb.).

217. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1987, kterým se doplňuje výnos č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).

218. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1977, o úpravě poskytování mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 17/1987 Sb.)

219. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-5236/1586/87, o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 17/1987 Sb.).

220. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. SD/33-2900/87, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).

221. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. SD/33-1704/87, kterým se doplňuje výnos č.j. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy (reg. částka 17/1987 Sb.).

222. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 1357/1987-3, o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 18/1987 Sb.).

223. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3137/1987-4, kterým se mění a doplňuje úprava č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 18/1987 Sb.).

224. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.j. 23794/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 25352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 21/1987 Sb.).

225. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/4-358/1972, o mzdovém zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí (reg. částka 21/1987 Sb.).

226. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 515-31053-5123, o odměňování a poskytování cestovních náhrad angolským občanům dočasně zaměstnaným v československých organizacích (reg. částka 25/1987 Sb.).

227. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 515-35390-5114, o odměňování práce přesčas některých technickohospodářských pracovníků při výstavbě jaderných elektráren Mochovce a Temelín (reg. částka 25/1987 Sb.).

228. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 14616/87-V/2, o odchylném uplatňování mzdových forem (reg. částka 25/1987 Sb.).

229. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 78/203/1987, o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 25/1987 Sb.).

230. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č.j. 137/87, o odměňování technickohospodářských pracovníků v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).

231. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č.j. 152/87, kterými se mění a doplňují směrnice č.j. 89/86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).

232. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 22758/1987-03, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 11 121/1983-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. částka 1/1988 Sb.).

233. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 1/1987, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 1/1988 Sb.).

234. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 513-35673-5118, o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. částka 1/1988 Sb.).

235. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 51-37608-5116, o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. částka 1/1988 Sb.).

236. Výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 6640/1988-03, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 22 699/1981-03 o odměňování dělníků (reg. částka 4/1988 Sb.).

237. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 1/1988, o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda Uralmaš (reg. částka 4/1988 Sb.).

238. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-38/1988, kterými se mění směrnice č. R-36/86 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 4/1988 Sb.).

239. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 58/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 37 ze dne 31.5.1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 4/1988 Sb.).

240. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 80/1988-224, o odměňování žáků středních škol, studentů vysokých škol a pracovníků při sezónních zemědělských pracích a odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a studentů na zemědělských pracích (reg. částka 7/1988 Sb.).

241. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988, o odměňování pracovníků převedených pro překročení nejvýše přípustné dávky ionizujícího záření v jaderných elektrárnách na jinou práci (reg. částka 8/1988 Sb.).

242. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 8/1988 Sb.).

243. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1988, o poskytování odstupného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren (reg. částka 8/1988 Sb.).

244. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.j. 723/OELH/88, o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 12/1988 Sb.).

245. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 1/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

246. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

247. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 5/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

248. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 6/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

249. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 59/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 55/1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 17/1988 Sb.).

250. Výnos federálního ministerstva financí č.j. VIII/2-9549/88, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. XI/2-9386/86 o odměňování odborných pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 26/1988 Sb.).

251. Výnos federálního ministerstva dopravy a spojů č.j. 12483/1988-03,031, o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť (reg. částka 26/1988 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 20967/1990-320 ze dne 9.1.1991 č. 77/1991 Sb.

252. Výnos ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č.j. 33191/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982, ve znění výnosu č. 4/1986, o odměňování dělníků (reg. částka 26/1988 Sb.).

253. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-39/1988, o odměňování obchodně provozních pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 26/1988 Sb.).

254. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 14. prosince 1988 č. 14/1988, o odměňování dělníků v Československém armádním filmu (reg. částka 27/1988 Sb.).

255. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-40/1988, o odměňování pracovníků dělnických povolání ve Státní bance československé (reg. částka 29/1988 Sb.).

256. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. MH 39/08.04/1988, o naturálních požitcích dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 30/1988 Sb.).

257. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. srpna 1988 č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků, ve znění výnosu č. 2520/1986-22 (reg. částka 35/1988 Sb.).

258. Výnos federálního ministerstva dopravy a spojů č.j. 15466/1988-0320, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 13857/1987-03 o odměňování občanských pracovníků železničního vojska (reg. částka 41/1988 Sb.).

259. Výnos ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1985 o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).

260. Výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 1/1988-E, kterým se mění a doplňuje úprava č. 4/1981-E o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).

261. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4021/1988-4, kterým se doplňuje úprava č. SD-3233/1982-4 o odměňovaní dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 44/1988 Sb.).

262. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4022/1988-4, kterým se doplňuje úprava č. SD-2955/1986-4 o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg. částka 44/1988 Sb.).

263. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 20/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 8450-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

264. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 21/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 47/1988 Sb.).

265. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 22/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

266. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 15/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

267. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 14491/88-V/3, o odměňování pracovníků v jiných než socialistických organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 49/1988 Sb.).

268. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č.j. FM-1/1901/1988, o odměňování členů a pracovníků v jednotných zemědělských družstvech a ve společných podnicích (reg. částka 50/1988 Sb.)

269. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky č.j. 20214/52/OEVH/88, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 50/1988 Sb.).

270. § 210, § 12 a 13, přílohy č. 1, 2, 3 výnosu federálního ministerstva dopravy a spojů č.j. 19404/1988-0320, o odměňování členů posádek československých námořních lodí (reg. částka 14/1989 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 7071/1990-0320, výnosu federálního ministerstva dopravy č. 562/1990 Sb. a výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 18676/1991-0130.

271. Výnos federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 1/1989, o odměňování pracovníků podniků se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 18/1989 Sb.).

272. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 223-8599-5123, o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 26/1989 Sb.).

273. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 22-10932-5119 pro úpravu poskytování mzdových preferencí (reg. částka 29/1989 Sb.).

274. Výnos federálního ministerstva financí č.j. VIII/2-20391/89, o odměňování odborných pracovníků Investiční banky (reg. částka 34/1989 Sb.).

275. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 2/1989, o platnosti mzdových předpisů vydaných pro bývalé výrobní hospodářské organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 34/1989 Sb.).

276. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 223-11255-5150, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 34/1989 Sb.).

277. Výnos ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky č. 13489-21, o odměňování pracovníků a usměrňování mzdových prostředků ve společných podnicích ve vnitřním obchodě a cestovním ruchu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 34/1989 Sb.).

278. Výnos ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1989, o odměňování pracovníků ve společných podnicích stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 35/1989 Sb.).

279. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 6054/1989-C/4, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky (reg. částka 35/1989 Sb.).

280. Výnos ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky ze dne 25. ledna 1990 č.j. 32/V/DE/90, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního a dřevozpracujícího průmyslu České republiky č. 332/1990.

281. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 44/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 60 ze dne 13.12.1989, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu.

282. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1990 ze dne 23.1.1990 č. 59/1990 Sb., o deputátním uhlí a dříví.

283. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 152/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

284. Výnos ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 188/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny.

285. Výnos ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. 219/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní spořitelny.

286. Výnos Státní banky československé č. 43/1990 Sb., o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance.

287. Výnos Státní banky československé č. 244/1990 Sb., o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí.

288. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 255/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy.

289. Výnos federálního ministerstva financí č. 256/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků Investiční banky.

290. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a.s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance.

291. Výnos federálního ministerstva obrany č. 511/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

292. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 538/1990 Sb., o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu.

§24 (2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá tohoto zákona, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:

1. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění vyhlášky č. 120/1988 Sb.

2. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.

3. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků.

4. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.

5. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 9889/77-Va/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 20/1977 Sb.).

6. Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. října 1965 č. 509 o zásadách pro určování termínů výplat mezd (reg. částka 55/1965 Sb.).

7. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 16820/78-Va/3, o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústřední státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).

8. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 1. února 1979 č.j. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.

9. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6300/1980-C/4, o platových poměrech zdravotnických pracovníků (reg. částka 2/1981 Sb.), ve znění úpravy ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-1291/1983-C/4 (reg. částka 3/1984 Sb.), úpravy ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-5884/1983-C-4 (reg. částka 3/1984 Sb.), a úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky č. Z-8938-C/4 (reg. částka 10/1985 Sb.).

10. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1.12.1980, kterým se mění a doplňuje výnos z 19.12.1977, o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvarů centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).

11. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 31-588/81-7308 o odměňování redaktorů - novinářů (reg. částka 16/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 514-13530-3127 (reg. částka 8/1985 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 221-2073-5126 č. 202/1991 Sb.

12. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-7100/1980-C/4, o prémiování zubních laborantů (reg. částka 21/1981 Sb.).

13. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 z 30.9.1981, o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 34/1981 Sb.).

14. Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 313-1422/81-7103 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. částka 8/1982 Sb.).

15. Rozhodnutí ústředního ředitele Československého rozhlasu z 26.6.1981, o odměňování redaktorů Československého rozhlasu (reg. částka 8/1982 Sb.).

16. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 z 19.2.1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

17. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 z 19.2.1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavního architekta (reg. částka 12/1982 Sb.).

18. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. F314-4674-3145,040682, o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu č.j. 514-612-5154 (reg. částka 29/1988 Sb.).

19. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 z 1.6.1982, o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).

20. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22, o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).

21. Úprava Slovenského geologického úřadu č. 1 ze 16.4.1982, o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského geologického úřadu (reg. částka 32/1982 Sb.).

22. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

23. Úprava Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982, o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského úřadu geodézie a kartografie (reg. částka 6/1983 Sb.).

24. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 315-1731/79-7313, o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. částka 30/1979 Sb.).

25. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 515-38434-5147, o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. částka 26/1988 Sb.).

26. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 3707/83-V/3, o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).

27. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/4-762/7584/82, o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb.), výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).

28. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1.11.1982, o odměňování dělníků Československého rozhlasu (reg. částka 12/1983 Sb.).

29. Směrnice federálního ministerstva dopravy č.j. 23 792/82-03, o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků (reg. částka 13/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 22412/1983-03 (reg. částka 4/1984 Sb.), výnosu federálního ministerstva dopravy č.j. 10083/1986-03 a výnosu federálního ministerstva dopravy a spojů č.j. 13116/1989 (reg. částka 29/1989 Sb.).

30. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-1619/210/1982, o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění úpravy ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 1186/210/1984 (reg. částka 20/1984 Sb.).

31. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-53/1983-13/PaM, o odměňování dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).

32. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-4380/1983-13/PaM, o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích řízených národními výbory s výzkumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 26/1983 Sb.).

33. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 10 580/83-V/3, o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).

34. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 6194/84-V/3, o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).

35. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 51-25345-5123,080586, o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik (reg. částka 13/1986 Sb.).

36. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 51-12430-3156 z 12.9.1984, o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1984 Sb.), ve znění opatření federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30.8.1985 č.j. 515-19738-5122 (reg. částka 22/1985 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13.7.1987 č.j. 514-33885-5112 (reg. částka 17/1987 Sb.).

37. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38/1984 Ústředního věstníku Československého rozhlasu o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlasu (reg. částka 3/1985 Sb.).

38. Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 51-14824-3115,281284 z 29.12.1984 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. částka 7/1985 Sb.).

39. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 514-9348-3123 z 8.2.1985, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

40. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8.2.1985 č.j. 514-10779-3123, o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

41. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-3500/1090/1985, o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).

42. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 514-18544-5111, o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 24/1985 Sb.).

43. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1985, kterým se mění a doplňuje výnos č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 26/1985 Sb.).

44. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.j. 16084/87-42, o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).

45. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 4163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).

46. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 9450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizací odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).

47. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1987, o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány (reg. částka 1/1988 Sb.).

48. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 515-34364-5129, o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

49. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č.j. MH/13-9517/1807/88, o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 10. dubna 1989 č.j. MH/1-4696/976/89 (reg. částka 17/1989 Sb.).

50. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

51. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 16. června 1988 č.j. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři.

52. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-8607/1988-13, o odchylném uplatňování úpravy federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 17/1989 Sb.).

53. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 5695-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).

54. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 9728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 5626/88-V/3, o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 24/1989 Sb.).

55. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. 78/1990 Sb., kterým se určují nomenklatury funkcí, kvalifikační stupně a mzdové tarify uměleckých pracovníků v organizacích kultury v působnosti ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích kultury řízených národními výbory.

56. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

§24 (3) Mzdová opatření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto zákona.

§25

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (tj. dnem 16. ledna 1992.)

* * *

Zákon č. 590/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon č. 10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon č. 37/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon č. 74/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994. Zákon č. 118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1995. Zákon č. 217/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001. Zákon č. 257/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2004. Zákon č. 436/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2004.