Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o nadacích a nadačních fondech

ZÁKON
č. 227/1997 Sb.
ze dne 3. září 1997,
o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění zákona č. 210/2002 Sb.
(úplné znění č. 526/2002 Sb.),
 zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
 zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 158/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.
a zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 158/2010 Sb.

ČÁST PRVNÍ

NADACE A NADAČNÍ FONDY

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

zrušena

§28

zrušen

ČÁST TŘETÍ

DOPLNĚNÍ
OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

§29

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu. 1a)

___________________

1a) § 7 odst. 35, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST ČTVRTÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 549/1991 Sb.,
O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§30

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

"l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.".

ČÁST PÁTÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ

RADY č. 357/1992 Sb.,
O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ
A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

zrušena

§31

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 586/1992 Sb.,
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§32

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".

2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:

"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem. 57)

___________________

57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

ČÁST SEDMÁ

ZMĚNA ZÁKONA č. 563/1991 Sb.,

O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA

č. 117/1994 Sb.

§33

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:

V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".

ČÁST OSMÁ

ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

č. 102/1992 Sb., KTERÝM SE UPRAVUJÍ
NĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

S VYDÁNÍM ZÁKONA č. 509/1991 Sb.,
KTERÝM SE MĚNÍ, DOPLŇUJE
A UPRAVUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK

§34

Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, se mění takto:

§ 12 včetně poznámky č. 8) se vypouští.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení

§35

zrušen

§36

zrušen

§37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

* * *

Zákon č. 210/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2002. Zákon č. 257/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2004. Zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 126/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.  Zákon č. 227/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2010. Zákon č. 158/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2010. Zákon č. 160/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 7. června 2010. Zákon č. 188/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. července 2011. Zákon č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Čl. XII
zákona č. 160/2010 Sb.

Přechodné ustanovení

Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.