Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o hazardních hrách

ZÁKON
ze dne 26. května 2016
č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
 zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.
a zákona č. 364/2019 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 186/2016 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 186/2016 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 111/2019 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 186/2016 Sb.

ČÁST PRVNÍ

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

§2

Působnost zákona

§2 (1) Tento zákon se vztahuje na provozování hazardních her na území České republiky.

§2 (2) Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen "internetová hra") se považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky.

§2 (3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, na jinou smlouvu, jejímž předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo na smlouvu, jejímž předmětem je pojištění.

§3

Hazardní hra

§3 (1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. 

§3 (2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:

a) loterii,

b) kursovou sázku,

c) totalizátorovou hru,

d) bingo,

e) technickou hru,

f) živou hru,

g) tombolu,

h) turnaj malého rozsahu.

§4

Účastník hazardní hry, sázející, vklad a sázka

§4 (1) Pro účely právní úpravy hazardních her se rozumí

a) účastníkem hazardní hry fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad,

b) sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil sázku,

c) vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména


1. jedna nebo více sázek, nebo

2. další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře,

d) sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně

1. rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou; za cenu obvyklou se považuje cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku, a

2. částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

§4 (2) V případě internetové hry je účastníkem hazardní hry pouze fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která má bydliště na území České republiky.

§4 (3) Neprokáže-li provozovatel hazardní hry, že fyzická osoba, která se účastní internetové hry na území České republiky, má bydliště v jiném státě, má se za to, že má bydliště na území České republiky.

§5

Provozování hazardní hry

Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.
§6

Provozovatel

§6 (1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze

a) Česká republika,

b) právnická osoba, která má

1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,

3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"),

4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,

5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,

6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"), a

7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

§6 (2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§6 (3) Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a

c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti

§7

Zákonná omezení

§7 (1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.

§7 (2) Zakazuje se provozovat hazardní hru,

a) jejíž druh není upraven tímto zákonem,

b) ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona,

c) která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,

d) která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,

e) u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,

f) u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry,

g) která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit,

h) která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny,

i) ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo

j) jejíž výsledek je předem znám.

§7 (3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.

§7 (4) V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky.

§7 (5) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.

HLAVA II

  OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER

§8

Herní plán

§8 (1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti:

a) pravidla hazardní hry,

b) způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,

c) výši výhry nebo způsob jejího určení,

d) způsob a lhůty pro výplatu výhry.

§8 (2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:

a) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry,

b) minimální výherní podíl,

c) pravděpodobnost výhry.

§9

Jazyk informací

Veškeré informace a údaje související s provozováním hazardních her musí být každému snadno dostupné v českém jazyce.
§10

Výhra

§10 (1) Předmětem výhry hazardní hry, s výjimkou věcné loterie, okamžité loterie, doplňkové loterie a tomboly, mohou být pouze peněžní prostředky.

§10 (2) Předmětem výhry věcné loterie a tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů. 

§10 (3) Předmětem výhry okamžité loterie nebo doplňkové loterie mohou být pouze peněžní prostředky, hmotné věci nebo služby.

§10 (4) Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.

§10 (5) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve lhůtě stanovené herním plánem, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru sázejícím.

§10 (6) Sázející může u provozovatele hazardní hry uplatnit právo na výhru nejpozději do 1 roku ode dne vyhodnocení sázkové příležitosti, u okamžité loterie pak nejpozději do 1 roku ode dne ukončení prodeje losů, jinak právo na výhru zaniká.

§10 (7) Hodnota nepeněžních výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

§11

Mlčenlivost

§11 (1) Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní hry a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hazardní hry zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem.

§11 (2) Provozovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o osobách uvedených v rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

§11 (3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odstavců 1 a 2 se provozovatel nemůže rovněž dovolávat vůči

a) správním orgánům vykonávajícím působnost podle tohoto zákona,

b) soudům pro účely soudního řízení,

c) orgánům činným v trestním řízení, nebo

d) Probační a mediační službě pro účely výkonu její činnosti.

§12

Obecně závazná vyhláška

§12 (1) Obec může na základě jiného zákona (Pozn. č. 1: § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.

§12 (2) Obec je povinna bez zbytečného odkladu zaslat Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 1, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení.

§13

Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry

§13 (1) Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

§13 (2) Kursová sázka a totalizátorová hra nesmí být provozovány v prostorech uvedených v odstavci 1 a v prostoru sloužícím orgánu veřejné moci.

HLAVA III

 OPATŘENÍ PRO ZODPOVĚDNÉ HRANÍ

§14

Sebeomezující opatření

§14 (1) U hazardní hry, u které je to technicky možné, zejména pro loterie uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) až f), je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit mu jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

§14 (2) Využije-li účastník hazardní hry opatření podle odstavce 1, nesmí mu provozovatel umožnit účast na hazardní hře, pokud by tím nebylo dodrženo opatření nastavené účastníkem hazardní hry.

§15

Druhy sebeomezujících opatření

§15 (1) U kursové sázky je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální výši

a) sázek za 1 den,

b) sázek za 1 kalendářní měsíc,

c) čisté prohry za 1 den,

d) čisté prohry za 1 kalendářní měsíc.

§15 (2) U technické hry a internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální

a) výši sázek za 1 den,

b) výši sázek za 1 kalendářní měsíc,

c) výši čisté prohry za 1 den,

d) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,

e) počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,

f) dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení,

g) dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta.

§15 (3) U binga a živé hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální

a) výši čisté prohry za 1 den,

b) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,

c) počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc.

§15 (4) Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do čisté prohry se započítávají pouze sázky do hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího rozhodne v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření stanovil.

§16

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

§16 (1) Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen "rejstřík") je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je ministerstvo.

§16 (2) Do rejstříku se zapisují tyto údaje:

a) identifikační údaje fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,

b) datum zápisu fyzické osoby do rejstříku a

c) důvod zápisu fyzické osoby do rejstříku.

§16 (3) Zápis a výmaz údajů podle odstavce 2 provádí ministerstvo.

§16 (4) Uživatelem údajů podle odstavce 2 je provozovatel hazardní hry za podmínek stanovených v odstavci 9 a celní úřad.

§16 (5) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,

a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

c) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

d) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo

e) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.

§16 (6) Ministerstvo zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její vlastní žádost.

§16 (7) V případech uvedených v odstavci 5 ministerstvo provede neprodleně výmaz osoby z rejstříku, pominou-li důvody pro tento zápis, a v případě osoby, vůči které byl pravomocně zjištěn úpadek, neprodleně po skončení insolvenčního řízení. U zápisu na vlastní žádost může osoba zapsaná v rejstříku požádat o výmaz z rejstříku nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu; o této skutečnosti musí být žadatel poučen.

§16 (8) Zápis a výmaz podle tohoto ustanovení jsou úkony podle části čtvrté správního řádu.

§16 (9) Ministerstvo je povinno zajistit provozovatelům hazardních her při ověření totožnosti fyzické osoby nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku pouze k údaji o tom, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku.

Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 186/2016 Sb.
§17

Důsledky zápisu fyzické osoby do rejstříku

Osobu zapsanou v rejstříku nesmí provozovatel vpustit dále do herního prostoru a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto podle § 29, 44 nebo 76.

  ČÁST DRUHÁ

  DRUHY HAZARDNÍCH HER A PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ

  HLAVA I

  LOTERIE

  Díl 1

  Druhy loterií

§18

Loterie

§18 (1) Loterií se rozumí číselná loterie, peněžitá loterie, věcná loterie a okamžitá loterie.

§18 (2) Číselnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel nebo číselného pořadí. U číselné loterie není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny a výhra se vypočítá podle počtu výherců nebo úhrnné výše sázek předem stanoveným podílem, nebo se stanoví násobkem sázky podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl sázející herním plánem určený počet tažených čísel.

§18 (3) Peněžitou a věcnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna vylosováním určitého losu. U peněžité a věcné loterie je provozovatelem vydán určitý počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy.

§18 (4) Okamžitou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna výherní kombinací po setření zakryté části losu. U okamžité loterie se sázející na vyznačené, a až do doby koupě zakryté, části losu bezprostředně po jejím odkrytí dozví případnou výhru.

§19

Sdílené loterie

§19 (1) Loterii lze provozovat i s jinými provozovateli nebo osobami oprávněnými k provozování loterie na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na principu sdílení herní jistiny se společným slosováním.

§19 (2) Při provozování sdílené loterie výhru vyplácí a další povinnosti podle tohoto zákona plní vždy provozovatel, u něhož byla sázka přijata.

§20

Doplňková loterie

U loterií lze za účelem splnění podmínek stanovených v § 21 provozovat i doplňkovou loterii, která je loterií, v níž se hraje o výhry vytvářené z části sázek sázejících podle podmínek uvedených v herním plánu, ustanovení § 18 se použije přiměřeně.

Díl 2

 Společná ustanovení k loteriím

§21

Úhrnná cena výher a pravděpodobnost

§21 (1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

§21 (2) Herní jistinou u číselné loterie je součin počtu uzavřených sázek a výše vkladu za uzavřenou sázku, která je případně doplněna o nedosažené výhry z předchozích sázkových období.

§21 (3) Herní jistinou u peněžité, věcné nebo okamžité loterie je součin počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los.

§21 (4) Pravděpodobnost výhry u peněžité, věcné nebo okamžité loterie nesmí být nižší než 1 : 200.

§22

Los


Los musí obsahovat alespoň

a) identifikační údaje provozovatele,

b) počet vydaných losů a prodejní cenu,

c) pořadové číslo, popřípadě číslo série,

d) druh, počet a úhrnnou cenu výher,

e) způsob, místo a den slosování, popřípadě okolnost, která rozhoduje o výhře,

f) způsob oznámení výhry,

g) označení místa, kde se výhra vydává,

h) lhůtu, do které provozovatel musí výhru vydat, a

i) ochranné prvky proti padělání nebo pozměnění.

§23

Kontrola losů

Provozovatel před vydáním losů do prodeje zkontroluje počet losů a u věcné a peněžité loterie správnost pořadových čísel losů, popřípadě správnost pořadových čísel sérií. Tato kontrola musí být osvědčena notářským zápisem.

§24

Oznámení zahájení provozování

Provozovatel je povinen oznámit celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie.
§25

Slosování loterie

§25 (1) Slosování loterie se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

§25 (2) Provozovatel před slosováním zajistí uschování neprodaných losů v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě a učiní opatření, aby nemohly být zneužity losy, které jsou vráceny prodejcem.

§26

Loterní komise

§26 (1) Plnění povinností provozovatele podle § 21§ 25 kontroluje jím jmenovaná nejméně tříčlenná komise, jejíž členové musí být bezúhonní. Ustanovení § 92 odst. 2, 3 a 4 se použije obdobně.

§26 (2) Loterní komise zajišťuje řádný průběh slosování loterie.

§26 (3) O průběhu slosování sepíše loterní komise protokol obsahující zejména identifikační údaje členů komise, údaj o průběhu slosování, seznam výherních čísel losů a u číselné loterie seznam výherních čísel. Přílohou protokolu jsou notářské zápisy podle § 23 a 25.

§26 (4) O průběhu okamžité loterie sepíše loterní komise protokol obsahující zejména identifikační údaje členů komise, seznam výherních čísel losů a údaj o neprodaných losech. Přílohou protokolu je notářský zápis podle § 25.

§26 (5) Opis protokolu je povinen provozovatel zaslat celnímu úřadu do 20 dnů ode dne slosování nebo ukončení prodeje losů.

HLAVA II

 KURSOVÁ SÁZKA A TOTALIZÁTOROVÁ HRA

 Díl 1

 Kursová sázka

§27

§27 (1) Kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti.

§27 (2) Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti.

§27 (3) Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen "kurs"), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.

§28

Živá kursová sázka

§28 (1) Živá kursová sázka je druh kursové sázky, na kterou jsou sázky přijímány v průběhu konání sázkové příležitosti.

§28 (2) Sázkový tiket živé kursové sázky musí obsahovat přesný časový údaj o přijetí sázky na sázkovou příležitost.

§28 (3) Provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou kursovou sázku, pořídí datový záznam se současným záznamem přesného času. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 1 roku.

§29

 Účast na kursové sázce

§29 (1) Podmínkou účasti na kursové sázce je registrace, nejde-li o kursovou sázku na zvířecí dostih.

§29 (2) Registraci zajišťuje provozovatel. 


§29 (3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele.

§29 (4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

§29 (5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po zadání přístupových údajů k uživatelskému kontu nebo předložení jiného přístupového prostředku.

§30

Registrace

§30 (1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna

a poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje a

b jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 1 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

§30 (2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1.

§30 (3) Registraci nelze provést bez

a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 1 způsobem podle odstavce 1 písm. b),

b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a

c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

§31

Zákaz převodu mezi uživatelskými konty

Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty.

Díl 2

 Totalizátorová hra

§32

§32 (1) Totalizátorová hra je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti. 

§32 (2) Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti.

§32 (3) Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher

§33

Úhrnná cena výher

§33 (1) Úhrnná cena výher u totalizátorové hry nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

§33 (2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů a výše vkladu za jeden sázkový tiket.

Díl 3

 Společná ustanovení ke kursové sázce a totalizátorové hře

§34

Oznámení zahájení provozování

Provozovatel je povinen oznámit celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto hazardních her.
§35

Centrální stanovení kursů a sázek

§35 (1) Provozovatel je povinen prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení

a) stanovovat kursy centrálně, přijímá-li provozovatel kursovou sázku na více místech, nebo

b) zaznamenávat jednotlivé sázky, přijímá-li provozovatel totalizátorovou hru na více místech.

§35 (2) Provozovatel je povinen zajistit telekomunikační datové spojení elektronického komunikačního zařízení podle odstavce 1 s informačním systémem provozování hazardních her.

§36

Evidence přijatých kursových sázek a sázek na totalizátorovou hru

§36 (1) Provozovatel je povinen vést u každé sázkové příležitosti evidenci

a) přijatých sázek,

b) vyplacených výher a

c) všech kursů, jejich změn, uzavření kursů a časových údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo uzavřen.

§36 (2) Evidenci podle odstavce 1 musí provozovatel uchovávat po dobu 2 let.

§37

Zákaz přijímání sázek

§37 (1) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sázkovou příležitost, na které se přímo podílí.

§37 (2) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sportovní soutěž dětí.

§37 (3) Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže,

a) kterých se účastní zvíře, jehož je vlastníkem nebo které má v nájemním, pachtovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu,

b) kterých se účastní jednotlivec, který je s ním v pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu, nebo

c) kterých se účastní soutěžní družstvo, jehož členové jsou s provozovatelem v pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu.

§37 (4) Odstavec 3 se nevztahuje na vlastníky, nájemce a pachtýře dostihových zvířat, s výjimkou sázky na prohru.

§38

Zákaz sázek

§38 (1) Osoba oprávněná přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímá.

§38 (2) Osoba stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy stanovuje; tato osoba se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení podle tohoto zákona.

§38 (3) Osoba, která se přímo podílí na sázkové příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky, nebo osoba, která může ovlivnit výsledek této sázkové příležitosti, nesmí sázet na tuto sázkovou příležitost.

§38 (4) Osoba, která se přímo podílí na sportovní události, na kterou provozovatel přijímá sázky, se nesmí účastnit sázek na události v závodech, utkáních nebo soutěžích, jejichž je účastníkem nebo se na nich jinak podílí, nebo kterých se účastní sportovní klub, v němž zastává funkci.

HLAVA III

 BINGO

§39

§39 (1) Bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování čísel, a při níž není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny.

§39 (2) Bingo lze provozovat pouze v herním prostoru.

§39 (3) Provozovatel je povinen určit v herním plánu vzorec, který má být na sázkovém tiketu vytvořen k dosažení výhry.

§39 (4) Každý sázkový tiket musí mít odlišné uspořádání čísel.

§40

Úhrnná cena výher

§40 (1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

§40 (2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

§41

Denní herní zápis

§41 (1) Provozovatel je povinen vést denní herní zápis, ze kterého musí být zřejmý průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga.

§41 (2) Provozovatel je povinen zaslat celnímu úřadu denní herní zápis za každý kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí.

HLAVA IV

 TECHNICKÁ HRA

§42

 Druhy technických her

§42 (1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.

§42 (2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.

§42 (3) Technické zařízení je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované sázejícím.

§42 (4) Technickým zařízením se rozumí též zařízení, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně.

§42 (5) Server podle odstavce 4 se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§42 (6) Koncovým zařízením se pro účely technické hry, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, rozumí též technické zařízení podle odstavce 3.

§42 (7) Pro účely provozování technické hry jako internetové hry se technickým zařízením rozumí server, k němuž se jednotliví sázející připojují kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením, které netvoří se serverem nedělitelný celek.

§43

Herní pozice

§43 (1) Sázející se účastní technické hry prostřednictvím herní pozice.

§43 (2) Herní pozicí se rozumí přístupové místo k technické hře, jehož prostřednictvím lze hazardní hru ovládat a které je, s výjimkou § 42 odst. 7, součástí koncového zařízení.

§43 (3) Koncové zařízení může disponovat více herními pozicemi současně.

§44

Účast na technické hře

§44 (1) Podmínkou účasti na technické hře je registrace.

§44 (2) Registraci zajišťuje provozovatel.

§44 (3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele.

§44 (4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

§44 (5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po úspěšném zadání přístupových údajů k uživatelskému kontu do softwarového hracího systému provozovatele nebo předložení jiného přístupového prostředku.

§44 (6) Uživatelské konto nesmí umožnit účast na technické hře na více technických zařízeních současně.

§45

Registrace

§45 (1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna

a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje,

b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

§45 (2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1.

§45 (3) Registraci nelze provést bez

a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 2 způsobem podle odstavce 1 písm. b),

b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a

c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

§46

Ověření totožnosti a věku

§46 (1) Pro účely registrace ministerstvo zajistí ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci dálkovým způsobem. To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

§46 (2) Nelze-li ověřit totožnost a věk u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, dálkovým způsobem podle odstavce 1, může být ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci provedeno pouze za fyzické přítomnosti identifikovaného a na základě jím předloženého průkazu totožnosti.

§46 (3) Při identifikaci osoby žádající o registraci podle odstavce 2 provozovatel identifikační a kontaktní údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

§46 (4) Osoba žádající o registraci je povinna poskytnout provozovateli pro účely identifikace podle odstavce 2 veškeré informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, a předložit příslušné doklady. Provozovatel může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace.

§46 (5) Identifikační údaje získané podle odstavce 3, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci účastníka hazardní hry, je provozovatel povinen uchovávat po dobu 10 let.

§47

Dočasné uživatelské konto

§47 (1) Bylo-li provedeno ověření totožnosti a věku podle § 46 odst. 2, zřídí provozovatel danému účastníku hazardní hry pouze dočasné uživatelské konto, které může být aktivní nejdéle 90 dní.

§47 (2) Pro aktivaci dočasného uživatelského konta musí být splněny i podmínky uvedené v § 45 odst. 3.

§48

Zákaz převodu mezi uživatelskými konty

Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty.
§49

Informační povinnost u technické hry

§49 (1) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem na technické hře zveřejnit varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.

§49 (2) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem po celou dobu účasti účastníka hazardní hry na technické hře zveřejnit ukazatel délky účasti na hazardní hře a celkový přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta.

§49 (3) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit

a) zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry,

b) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry.

§49 (4) Provozovatel je povinen účastníka hazardní hry upozornit na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření, a to po každém přihlášení do uživatelského konta.

§50

Hra technické hry

§50 (1) Jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na jednu hru.

§50 (2) V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než 2 vteřiny.

§50 (3) Účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy po uplynutí 120 minut přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které nebude účastníkovi hazardní hry umožněna účast na žádné technické hře.

§51

Výherní podíl

§51 (1) Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.

§51 (2) Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek zjištěná na souboru nejméně 100 000 her. Výherním podílem se rozumí rovněž střední hodnota výherního podílu.

§52

Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra

§52 (1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 50 000 Kč.

§52 (2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.

§52 (3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.

Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 186/2016 Sb.
§53

 Nejvyšší hodinová prohra

§53 (1) Nejvyšší hodinová prohra je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici během jedné hodiny. Je součinem nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveného výherního podílu.

§53 (2) Hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 1

§54

Výplata výhry

§54 (1) Koncové zařízení provozovatele nesmí vyplatit výhru ve formě bankovek a mincí.

§54 (2) Výhru proplatí sázejícímu provozovatel technické hry nebo jím pověřená osoba po ověření její výše na příslušném elektronickém ukazateli.

§55

Technické zařízení

§55 (1) K provozování technických her může provozovatel použít pouze technická zařízení s platným dokumentem odborného posouzení a osvědčení.

§55 (2) Provozovatel je povinen zajistit dálkový přenos dat poskytujících přehled o finančních tocích a herních procesech souvisejících s danou hazardní hrou (dále jen "herní a finanční data") a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her. Bez zajištění dálkového přenosu a datového spojení není možné technické zařízení k provozování technických her použít.

§56

Zákaz účasti na technické hře

Provozovatel se nesmí účastnit hazardní hry na jemu povolených koncových zařízeních, ani pověřit jinou osobu takovouto účastí.

HLAVA V

 ŽIVÁ HRA

§57

Druhy živé hry

§57 (1) Při živé hře sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry.

§57 (2) Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky.

§57 (3) Živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.

§58

Žetony

§58 (1) K živé hře se používají žetony s vyznačením hodnoty a oficiální zkratky měny (dále jen "hodnotové žetony"). Hodnotové žetony musí být hmotné podstaty. Stejně označené hodnotové žetony se mohou používat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. Provozovatel je povinen ve všech jím provozovaných kasinech používat stejnou sadu hodnotových žetonů.

§58 (2) Pro živou hru se mohou používat i hrací žetony, které lze získat výměnou hodnotových žetonů u hracího stolu. Hrací žetony musí být hmotné podstaty. Po ukončení hry vymění obsluha hracího stolu účastníkovi hazardní hry hrací žetony za hodnotové žetony.

§58 (3) U živé hry provozované jako internetová hra se mohou používat pouze hodnotové žetony; odstavec 1 věta druhá se nepoužije.

§58 (4) Nákup nebo výměnu hodnotových žetonů je možné provádět pouze v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu.

§58 (5) Provozovatel je povinen vést evidenci všech platebních transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně uvedení data a času transakce a identifikačních údajů účastníka hazardní hry, který transakci provádí. Tuto evidenci musí uchovávat po dobu 10 let.

§58 (6) Umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových žetonů současně v pokladně a u hracího stolu, je povinen veškeré platební transakce a výměnu žetonů provádět a zaznamenávat prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.

§58 (7) Provozovatel je povinen vyplácet výhru proti hodnotovým žetonům předloženým v pokladně kasina. V případě vyplacení výhry bezhotovostním převodem je provozovatel povinen vystavit sázejícímu potvrzení o výhře.

§58 (8) Zakazuje se používat hodnotové nebo hrací žetony na úhradu jakéhokoliv dluhu, který nevznikl z hazardní hry.

§58 (9) O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel povinen sepsat záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí.

§59

zrušen

§60

Denní herní výkaznictví

§60 (1) Provozovatel je povinen vést denní herní výkaznictví, ze kterého musí být zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu.

§60 (2) Provozovatel je povinen vést denní herní výkaznictví v elektronické podobě ve formátu a struktuře stanovených vyhláškou ministerstva a zaslat jej celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí.

HLAVA VI

 TOMBOLA

§61

§61 (1) Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

§61 (2) Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

§61 (3) Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 10, 62, 63 a § 105108 se nepoužijí na tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč.

§62

Úhrnná cena výher

§62 (1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

§62 (2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

§62 (3) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.

§63

 Slosování tomboly

§63 (1) Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

§63 (2) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

§63 (3) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

HLAVA VII

 TURNAJ MALÉHO ROZSAHU

§64

§64 (1) Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin.

§64 (2) Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry.

§64 (3) U turnaje malého rozsahu nesmí provozovatel vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.

§64 (4) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.

§64 (5) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu obce, které byl turnaj ohlášen.

ČÁST TŘETÍ

 HERNÍ PROSTOR

 HLAVA I

 OBECNÁ USTANOVENÍ

§65

§65 (1) Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino.

§65 (2) V herním prostoru mohou být provozovány hazardní hry vždy pouze jedním provozovatelem, kterému byla vydána povolení v souladu s tímto zákonem.

§65 (3) V herním prostoru se nesmí nacházet nepovolené technické zařízení technické hry nebo nepovolený hrací stůl živé hry

§66

 Informační povinnost

§66 (1) Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě v herním prostoru

a) identifikační a kontaktní údaje provozovatele,

b) identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,

c) informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,

d) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,

e) nabídku využití sebeomezujících opatření,

f) herní plán,

g) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, umožňuje-li to povaha provozované hazardní hry, a

h) ukazatel času viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře.

§66 (2) Na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní prostor nachází, nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace, zejména slovní, zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické, na provozování hazardních her nebo získání výher.

§66 (3) Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor.

§67

Herna

§67 (1) Hernou se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována technická hra jako hlavní činnost.

§67 (2) Herna musí být viditelně označena názvem, který obsahuje slovo "herna".

§67 (3) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.

§67 (4) V herně lze provozovat pouze technickou hru.

§67 (5) V herně lze provozovat nejméně 15 povolených herních pozic technické hry.

Ikona zobrazí komentář:
k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
§68

Kasino

§68 (1) Kasinem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována živá hra jako hlavní činnost.

§68 (2) Kasino musí být viditelně označeno názvem, který obsahuje slovo "kasino".

Ikona zobrazí komentář:
k § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

§68 (3) V kasinu lze provozovat pouze

a) živou hru,

b) živou hru společně s technickou hrou,

c) živou hru společně s bingem, nebo

d) živou hru společně s technickou hrou a bingem.

§68 (4) V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina.

§68 (5) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být provozováno nejméně 30 povolených herních pozic technické hry.

§68 (6) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být s každým dalším hracím stolem živé hry, provozovaným nad minimální počet stanovený v odstavci 4, provozováno nejvýše 10 povolených herních pozic technické hry. To neplatí pro kasino, ve kterém je po celou provozní dobu kasina umožněna hra nejméně u 10 hracích stolů živé hry.

§69

Zákaz vstupu do herny a kasina

Provozovatel nesmí umožnit vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let.
§70

Oznámení zahájení provozu

Provozovatel je povinen oznámit celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení tohoto provozování.

HLAVA II

 IDENTIFIKACE A MONITOROVÁNÍ V HERNĚ A KASINU

§71

Identifikace v herně a kasinu

§71 (1) Provozovatel herny nebo kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina, ověřit jeho věk a ověřit, zda není zapsán v rejstříku podle § 16.

§71 (2) Provozovatel herny nebo kasina je povinen vést denní evidenci všech návštěvníků.

§71 (3) Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost; způsob provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§72

Monitorování v herně a kasinu

§72 (1) Provozovatel je povinen vybavit hernu nebo kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase zaznamenávat vstup do herny nebo kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci.

§72 (2) Provozovatel herny je povinen vybavit hernu monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celý prostor herny, který je využíván k provozování hazardních her, zejména prostor, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 46 odst. 2.

§72 (3) Provozovatel kasina je povinen vybavit kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celou plochu všech hracích stolů umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového stolu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny na spropitné, dále pokladnu a celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her, tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými k živé hře. Z monitorovacího záznamu musí být zřetelně patrné číslice na ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů a hodnota bankovek a mincí.

§72 (4) Monitorovací zařízení podle odstavců 2 a 3 musí být vybaveno časovou a datovou funkcí a pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je zaznamenáván současně se snímaným obrazem. Zaznamenaný zvuk nesmí být zkreslený oproti monitorované skutečnosti.

§72 (5) Provozovatel je povinen uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením podle odstavců 1 až 4 a jeho zálohu po dobu 2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jejich poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Provozovatel je současně povinen při nakládání se záznamy dodržovat podmínky stanovené zákonem upravujícím nakládání s osobními údaji.

§72 (6) Provozovatel je povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího zařízení, pořídit o ověření písemný záznam a oznámit celnímu úřadu každou jeho poruchu a termín jejího odstranění do 24 hodin od zjištění poruchy. Příslušným celním úřadem pro oznámení poruchy je celní úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor nachází. V případě poruchy monitorovacího zařízení nesmí být na hracím stole, jehož monitorování se porucha týká, provozována živá hra. Dojde-li k poruše monitorovacího zařízení u pokladny, na vstupu nebo u všech hracích stolů nacházejících se v kasinu zároveň, musí být kasino až do odstranění poruchy tohoto zařízení uzavřeno.

§72 (7) Celnímu úřadu musí být umožněn přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací zařízení. Provozovatel má povinnost zpřístupnit celnímu úřadu záznamy pořízené monitorovacím zařízením, a to i mimo prostor herny nebo kasina.

ČÁST ČTVRTÁ

  DÁLKOVÝ PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

 HLAVA I

 INTERNETOVÁ HRA

§73

§73 (1) Hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také jako internetová hra za podmínek stanovených tímto zákonem pro jednotlivé druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.

§73 (2) Při internetové hře hraje účastník hazardní hry proti softwarovému hracímu systému provozovatele nebo jeho prostřednictvím proti jiné osobě. Internetová hra umožňuje účastnit se hazardní hry předem neomezenému počtu osob.

§73 (3) Softwarovým hracím systémem provozovatele podle odstavce 2 musí být vytvářen náhodný proces výsledku hry; to neplatí pro číselnou loterii, kursovou sázku a totalizátorovou hru.

§73 (4) Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat žádné zařízení umožňující účast na internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby.

§74

Provoz internetové hry

§74 (1) Internetová hra může být provozována pouze prostřednictvím internetové stránky dostupné v českém jazyce.

§74 (2) Server internetové hry a zařízení využívané k provozování číselné loterie jako internetové hry se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§75

Informační povinnost u internetové hry

§75 (1) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným a kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit

a) identifikační a kontaktní údaje provozovatele,

b) identifikační a kontaktní údaje a označení orgánu státní správy, který hazardní hru povolil, včetně čísla povolení,

c) identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,

d) zákaz účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,

e) herní plán,

f) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.

§75 (2)  Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným a viditelným způsobem po celou dobu účasti účastníka hazardní hry na internetové hře zveřejnit

a) ukazatel délky účasti na hazardní hře viditelný po celou dobu účasti a

b) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.

§75 (3)  Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit.

a) zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry podle § 76,

b) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, umožňuje-li to povaha hazardní hry.

§75 (4) Provozovatel je povinen účastníka hazardní hry upozornit na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření, a to po každém přihlášení do uživatelského konta.

§76

Podmínky účasti

§76 (1) Podmínkou účasti na internetové hře je registrace, nejde-li o případ podle § 77 odst. 4.

§76 (2) Registraci zajišťuje provozovatel.

§76 (3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele.

§76 (4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

§76 (5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po zadání přístupových údajů k uživatelskému kontu do softwarového hracího systému provozovatele.

§77

Registrace

§77 (1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna

a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje,

b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout,

c) poskytnout provozovateli potřebné údaje o platebním účtu nebo platební kartě podle § 78.

§77 (2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1.

§77 (3) Registraci nelze provést bez

a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 2 způsobem podle odstavce 1 písm. b),

b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a

c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

§77 (4) Do okamžiku registrace zřídí provozovatel účastníkovi hazardní hry dočasné uživatelské konto.

§77 (5) Registraci nelze provést po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci.

§77 (6) Ministerstvo zajistí dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci. To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

§78

 Registrovaný platební účet a platební karta

§78 (1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna uvést

a) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu, jehož je majitelem, a ze kterého bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80, na uživatelské konto převádět peněžní prostředky a na který bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní prostředky (dále jen "registrovaný platební účet"), nebo

b) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platební karty nebo jiného platebního prostředku, jejichž je držitelem, a ze kterých bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80, na uživatelské konto převádět peněžní prostředky a na které bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní prostředky (dále jen "registrovaná platební karta"),

tak, aby ji na základě tohoto čísla nebo tohoto identifikátoru bylo možno identifikovat jako majitele registrovaného platebního účtu nebo držitele registrované platební karty.

§78 (2) Registrovaným platebním účtem může být pouze platební účet vedený u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§78 (3) Registrovanou platební kartou může být pouze platební karta vydaná osobou, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§79

 Vícezdrojové financování internetové hry

§79 (1) Na uživatelské konto mohou být vkládány a z uživatelského konta mohou být vypláceny i peněžní prostředky v hotovosti, a to nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin.

§79 (2) O každé hotovostní transakci podle odstavce 1 je provozovatel povinen provést záznam obsahující zejména identifikační údaje účastníka hazardní hry, výši transakce a datum provedení.

§79 (3) Provozovatel je povinen záznam podle odstavce 2 uchovávat po dobu 10 let.

§80

Dočasné uživatelské konto

§80 (1) Dočasné uživatelské konto může být aktivní nejdéle 30 dní.


§80 (2) Během doby, kdy je dočasné uživatelské konto aktivní, nesmí celkový vklad přesáhnout částku 3 000 Kč, a to ani v součtu jednotlivých vkladů.

§80 (3) Z dočasného uživatelského konta nelze vybírat vložené vklady nebo výhry.

§80 (4) Dojde-li k registraci účastníka hazardní hry, je provozovatel povinen převést evidované peněžní nebo hrací prostředky z jeho dočasného uživatelského konta na jeho uživatelské konto.

§80 (5) Nedojde-li k registraci účastníka hazardní hry, je provozovatel povinen mu vrátit nevyčerpaný vklad nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení jeho dočasného uživatelského konta.

§81

Zákaz převodu mezi uživatelskými a dočasnými uživatelskými konty

Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty ani mezi dočasnými uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4.

HLAVA II

 NEPOVOLENÉ INTERNETOVÉ HRY

§82

Blokace nepovolených internetových her

§82 (1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen "seznam nepovolených internetových her").

§82 (2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

§82 (3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu povinni splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.

§83

Blokace plateb u nepovolených internetových her

§83 (1) Poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her.

§83 (2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

§83 (3) Zákaz podle odstavce 1 jsou poskytovatelé platebních služeb povinni dodržovat nejpozději od patnáctého dne po zveřejnění jedinečného identifikátoru platebního účtu v seznamu nepovolených internetových her.

§84

 Seznam nepovolených internetových her

§84 (1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo.

§84 (2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje

a) adresu internetové stránky, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),

b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),

c) den zápisu a výmazu údajů uvedených v písmenech a) a b).

§84 (3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu.

§84 (4) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách ze seznamu nepovolených internetových her údaje podle odstavce 2 písm. a) a b).

§84 (5) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí.

ČÁST PÁTÁ

 POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ

  HLAVA I

 POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ

  Díl 1

 Povolení k provozování hazardní hry

§85

Povolení podléhají tyto druhy hazardních her:

a) loterie,

b) kursová sázka,

c) totalizátorová hra,

d) bingo,

e) technická hra,

f) živá hra.

§86

Základní povolení

§86 (1) Základní povolení je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování druhu hazardní hry.

§86 (2) O vydání základního povolení rozhoduje ministerstvo na žádost.

§86 (3) V případě žádosti o základní povolení ke sdílené loterii podává každý žadatel žádost samostatně.

§87

 Vydání základního povolení

§87 (1) Ministerstvo vydá základní povolení,

a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 6, 91 a 92,

b) poskytl-li žadatel kauci podle § 89,

c) není-li žadatel v době vydání rozhodnutí nebo nebyl v posledních 3 letech v likvidaci a nebyl-li vůči žadateli v posledních 3 letech pravomocně zjištěn úpadek,

d) nebude-li provozování hazardní hry narušovat veřejný pořádek a

e) je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné technické vybavení.

§87 (2) V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí herní plán a zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována.

§87 (3) Základní povolení se vydává nejdéle na dobu 6 let.

§87 (4) Povolení podle tohoto zákona je nepřevoditelné.

§88

Náležitosti žádosti o základní povolení

§88 (1) Žádost o základní povolení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat požadovaný druh hazardní hry a žadatel k ní musí přiložit zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

§88 (2) K žádosti o základní povolení žadatel přiloží

a) seznam osob, které

1. jsou členem žadatele,

2. jsou členem statutárního orgánu žadatele,

3. jsou členem kontrolního orgánu žadatele,

4. vykonávají činnost prokuristy,

5. jsou skutečným majitelem žadatele,

b) doklad o poskytnutí kauce; s výjimkou žádosti o bingo, technickou hru a živou hru,

c) doklad prokazující bezdlužnost,

d) identifikační údaje osob, jichž se týká povinnost bezúhonnosti, a v případě cizích státních příslušníků doklad o bezúhonnosti,

e) herní plán,

f) dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,

g) dokument o umístění serveru, jde-li o druh hazardní hry, u níž nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře.

§88 (3) V případě žádosti o živou hru je žadatel povinen přiložit i sadu znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů.

§88 (4) V případě žádosti o peněžitou, věcnou nebo okamžitou loterii je žadatel povinen přiložit i vzor losu, který musí být takto označen, a dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo jejich výrobní specifikaci.

§88 (5) V případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru je žadatel povinen přiložit i seznam míst, kde bude umožňována účast na kursové sázce nebo totalizátorové hře, a smlouvu uzavřenou s tím, kdo bude monitorovat ovlivňování sportovních výsledků.

§89

Kauce

§89 (1) Žadatel o vydání základního povolení je povinen poskytnout kauci za každý druh hazardní hry a za každý druh internetové hry

a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.

§89 (2) Kauce složená na zvláštním účtu ministerstva musí být na tomto účtu uložena v plné výši po celou dobu platnosti základního povolení.

§89 (3) Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, nejméně však na dobu o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování.

§89 (4) Kauci lze použít pouze k úhradě

a) daně z hazardních her a jejího příslušenství,

b) pokuty uložené za přestupek podle tohoto zákona,

c) nevyplacené výhry sázejícímu.

§89 (5) Výše kauce činí

a) 5 000 000 Kč u kursových sázek na zvířecí dostihy a totalizátorových her na zvířecí dostihy,

b) 30 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. b) a c) a hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. b) až d) provozovaných jako internetová hra,

c) 50 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) a hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a), e) a f) provozovaných jako internetová hra.

§89 (6) Žadatel je povinen prokázat původ peněžních prostředků použitých na složení kauce.

§89 (7) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu. 

§90

Použití kauce

§90 (1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku základního povolení, stávají se složené peněžní prostředky přeplatkem provozovatele. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej ministerstvo provozovateli do 90 dnů ode dne vzniku tohoto přeplatku.

§90 (2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem podle tohoto zákona nebo správcem daně vedeno řízení,

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, nebo

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku základního povolení.

§90 (3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku základního povolení, vyzve ministerstvo výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku základního povolení u

a) celního úřadu, nebo

b) správce daně z hazardních her.

§90 (4) Ministerstvo vyzve výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 6 měsíců ode dne zrušení nebo zániku základního povolení.

§90 (5) Pokud kauce nepostačuje k uhrazení nedoplatku, uhradí se pohledávky podle § 89 odst. 4 poměrně podle jejich výše.

§91

Bezdlužnost

§91 (1) Bezdlužnými musí být

a) žadatel o základní povolení,

b) osoba, která je členem statutárního orgánu žadatele, a je-li tímto členem právnická osoba, též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,

c) osoba, která je členem kontrolního orgánu žadatele, a je-li tímto členem právnická osoba, též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,

d) prokurista a

e) skutečný majitel žadatele.

§91 (2) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek

a) u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

b) na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,

c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,

d) na peněžitých plněních obdobných plněním uvedeným v písmenech a) až c) ve státě, ve kterém má tato osoba sídlo, místo podnikání nebo bydliště, nebo ve státě, ve kterém se zdržovala a působila déle než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o vydání povolení.

§91 (3) Bezdlužnost se v případě skutečností podle odstavce 2 písm. a) až c) prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu, příslušného celního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, které nesmí být starší než 30 kalendářních dnů přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení.

§91 (4) Bezdlužnost se v případě skutečností podle odstavce 2 písm. d) prokazuje potvrzením o bezdlužnosti, popřípadě obdobným zahraničním dokladem vydaným orgánem státu, jehož je osoba podle odstavce 1 občanem nebo v němž má trvalý pobyt anebo sídlo, a rovněž obdobným zahraničním dokladem vydaným orgánem státu, v němž se zdržovala nebo působila nepřetržitě déle než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení. Nevydává-li tento stát obdobný zahraniční doklad, předloží osoba uvedená v odstavci 1 čestné prohlášení o bezdlužnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení. Jsou-li doklady o bezdlužnosti v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka; v pochybnostech má ministerstvo právo požadovat úředně ověřený překlad.

§92

Bezúhonnost

§92 (1) Bezúhonnými musí být

a) žadatel o základní povolení,

b) osoba, která je členem statutárního orgánu žadatele, a je-li tímto členem právnická osoba, též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,

c) osoba, která je členem kontrolního orgánu žadatele, a je-li tímto členem právnická osoba, též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,

d) prokurista a

e) skutečný majitel žadatele.

§92 (2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

§92 (3) Za účelem prokázání bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si ministerstvo vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§92 (4) Bezúhonnost cizích státních příslušníků se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, popřípadě obdobným zahraničním dokladem vydaným státem, jehož je osoba podle odstavce 1 občanem nebo v němž má trvalý pobyt anebo sídlo, nebo obdobným zahraničním dokladem vydaným orgánem státu, v němž se zdržovala nebo působila nepřetržitě déle než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení. Nevydává-li tento stát obdobný zahraniční doklad, předloží osoba uvedená v odstavci 1 čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení. Jsou-li doklady o bezúhonnosti v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka; v pochybnostech má ministerstvo právo požadovat úředně ověřený překlad.

§93

Oznámení změn skutečností

§93 (1) Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§93 (2) Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má ministerstvo k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§94

Změna základního povolení

§94 (1) Ministerstvo nahradí dosavadní základní povolení novým, pokud

a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny základního povolení,

b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v základním povolení, nebo

c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky pro řádné provozování hazardní hry stanovené v dosavadním základním povolení.

§94 (2) Základní povolení podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního základního povolení.

§94 (3) K nahrazení dosavadního základního povolení novým ministerstvo přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání základního povolení.

§94 (4)  V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.

§95

Zrušení základního povolení

§95 (1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel přestal splňovat podmínky stanovené pro vydání základního povolení, vyzve provozovatele k jejich splnění ve stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

§95 (2) Ministerstvo zruší základní povolení z moci úřední,

a) nezajistí-li provozovatel na výzvu ministerstva ve stanovené lhůtě splnění podmínek stanovených pro vydání základního povolení,

b) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné základní povolení udělit,

c) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, zákonem upravujícím daň z hazardních her nebo základním povolením, nebo

d) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání základního povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.

§95 (3) Ministerstvo zruší základní povolení na žádost provozovatele.

§96

 Zánik a přechod základního povolení

§96 (1) Základní povolení zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo

b) zánikem provozovatele, kterému bylo základní povolení uděleno.

§96 (2) Dojde-li přeměnou provozovatele, kterému bylo uděleno základní povolení, k jeho zániku, přechází základní povolení na nástupnickou právnickou osobu, pokud ministerstvo udělí k přeměně provozovatele předem souhlas.

Díl 2

 Povolení k umístění herního prostoru

§97

Umístění herního prostoru

§97 (1) K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.

§97 (2) Odstavec 1 neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

§97 (3) Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

§98

Vydání povolení k umístění herního prostoru

§98 (1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,

a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99,

b) poskytl-li žadatel kauci podle § 100 a

c) nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

§98 (2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.

§98 (3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

§99

  Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru

§99 (1) V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

§99 (2) K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží

a) základní povolení k provozování hazardní hry,

b) doklad o složení kauce,
 
c) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
 
d) doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a
 
e) schéma kamerového systému.

§100

 Kauce

§100 (1) Žadatel o vydání povolení k umístění herního prostoru je povinen poskytnout kauci, a to

a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo
 
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.

§100 (2) Kauce složená na zvláštním účtu ministerstva musí být na tomto účtu uložena v plné výši po celou dobu platnosti povolení k umístění herního prostoru.

§100 (3) Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, nejméně však na dobu o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování.

§100 (4) Výše kauce činí

a) 1 000 000 Kč za každou hernu, nejméně však 10 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč za všechny herny jednoho provozovatele,
 
b) 10 000 000 Kč za každé kasino, nejméně však 20 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč za všechna kasina jednoho provozovatele.

§100 (5) Pro placení, správu a použití kauce se použijí § 89 a 90.

§101

  Oznámení změn skutečností

§101 (1) Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§101 (2) Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje,

a)které má obecní úřad k dispozici, nebo
 
b) jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§102

  Změna povolení k umístění herního prostoru

§102 (1) Obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým, pokud

a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny povolení k umístění herního prostoru, nebo
 
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení k umístění herního prostoru.

§102 (2) Nové povolení k umístění herního prostoru podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.

§102 (3) K nahrazení dosavadního povolení k umístění herního prostoru novým obecní úřad přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání povolení k umístění herního prostoru.

§102 (4) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.

§103

  Zrušení povolení k umístění herního prostoru

§103 (1) Zjistí-li obecní úřad, že nejsou splněny podmínky stanovené pro vydání povolení k umístění herního prostoru, vyzve provozovatele k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

§103 (2) Obecní úřad zruší povolení k umístění herního prostoru z moci úřední,

a) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, zákonem upravujícím daň z hazardních her nebo základním povolením, nebo
 
b) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání povolení k umístění herního prostoru a nelze-li postupovat podle odstavce 1.

§103 (3) Obecní úřad zruší povolení k umístění herního prostoru na žádost provozovatele.

§104

Zánik povolení k umístění herního prostoru

Povolení k umístění herního prostoru zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
 
b) zrušením nebo zánikem základního povolení.

  HLAVA II

OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY

§105
Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
 
b) turnaj malého rozsahu.
§106

Ohlášení obecnímu úřadu

Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

§107

  Náležitosti ohlášení

§107 (1) Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

a) název a popis ohlašované hazardní hry,
 
b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
 
c)  dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 
d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
 
e) herní plán,
 
f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

§107 (2) Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

§108

  Zákaz provozování ohlášené hazardní hry

§108 (1) Obecní úřad zakáže provozování ohlašované hazardní hry, nesplňuje-li podmínky stanovené tímto zákonem. Rozhodnutí podle věty první je prvním úkonem v řízení.

§108 (2) O zákazu provozování ohlašované hazardní hry rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení se všemi náležitostmi stanovenými v § 107.

§108 (3) Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry se oznamuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a současně jej obecní úřad zašle ohlašovateli na vědomí.


 ČÁST ŠESTÁ

TECHNICKÉ POŽADAVKY A JEJICH ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ

§109

 Požadavky na hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány

§109 (1) Provozovatel hazardní hry je povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetová hra a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, splňovaly požadavky podle tohoto zákona.

§109 (2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny technické požadavky na přístroje a zařízení a kontrola nad jejich dodržováním stanovené zákonem upravujícím elektronickou komunikaci (Pozn. č. 2: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.) a právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky. (Pozn. č. 3: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.)

§110

  Pověření k odbornému posuzování a osvědčování

§110 (1) Výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1, vydává právnická osoba se sídlem v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pověřená ministerstvem (dále jen "pověřená osoba").

§110 (2) O vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (dále jen "pověření") rozhoduje ministerstvo na žádost.

§110 (3) Ministerstvo vydá pověření,

a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 92,
 
b) je-li žadatel akreditován pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení a
 
c) je-li zaručen řádný výkon odborného posuzování a osvědčování.

§110 (4) Pověření se vydává nejdéle na dobu 5 let.

§110 (5) Výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení se vydávají nejdéle na dobu 5 let.

§111

  Zrušení pověření k odbornému posuzování a osvědčování

§111 (1) Zjistí-li ministerstvo, že pověřená osoba přestane splňovat podmínky stanovené pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování, vyzve pověřenou osobu k jejich splnění ve stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

§111 (2) Ministerstvo zruší pověření k odbornému posuzování a osvědčování z moci úřední,

a) nezajistí-li pověřená osoba na výzvu ministerstva ve stanovené lhůtě splnění podmínek stanovených pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
 
b) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné pověření k odbornému posuzování a osvědčování udělit,
 
c) poruší-li pověřená osoba opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo
 
d) přestane-li pověřená osoba splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování a nelze-li postupovat podle odstavce 1.

§111 (3) Ministerstvo zruší pověření k odbornému posuzování a osvědčování na žádost pověřené osoby.

§112

  Zánik a přechod pověření k odbornému posuzování a osvědčování

§112 (1) Pověření k odbornému posuzování a osvědčování zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
 
b) zánikem pověřené osoby.

§112 (2) Dojde-li přeměnou pověřené osoby k jejímu zániku, přechází pověření k odbornému posuzování a osvědčování na nástupnickou právnickou osobu, pokud ministerstvo udělí k přeměně pověřené osoby předem souhlas.

  ČÁST SEDMÁ

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

§113
Orgány vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona jsou
a) ministerstvo,
 
b) obecní úřad,
 
c) celní úřad.
§114

  Ministerstvo

Ministerstvo

a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry, 
 
b)vykonává dozor nad dodržováním
 
1. tohoto zákona,
 
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
 
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
 
c) projednává přestupky v oblasti internetových her,
 
d) je správcem rejstříku podle § 16,
 
e) je správcem informačního systému provozování hazardních her,
 
f) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
 
g) vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby,
 
h) vede seznam nepovolených internetových her,
 
i) spravuje kauce.
§115

  Obecní úřad

Obecní úřad

a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
 
b) je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.
§116

  Celní úřad

Celní úřad

a)vykonává dozor nad dodržováním
 
1. tohoto zákona,
 
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
 
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
 
b) projednává přestupky v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her.
§117

  Poskytování informací

§117 (1) Obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, je povinen poskytnout ministerstvu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru.

§117 (2) Celní úřad je povinen poskytnout ministerstvu a obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru.

§117 (3) Ministerstvo je povinno poskytnout bezodkladně

a) celnímu úřadu veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru a
 
b) obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu má být hazardní hra provozována, veškeré informace nezbytné pro povolovací řízení.

§117 (4) Informace podle odstavců 1 až 3 se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu a způsobem dohodnutým mezi poskytovatelem a příjemcem informací.

  ČÁST OSMÁ

DOZOR A PŘESTUPKY

HLAVA I

DOZOR

§118

  Dozorující orgán

Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává ministerstvo a celní úřady (dále jen "dozorující orgán").

§119

  Právo vstupu dozorujícího orgánu

Osoba pověřená dozorujícím orgánem je oprávněna za účelem vstupu do prostor, do kterých je v souvislosti s výkonem dozoru oprávněna vstupovat podle kontrolního řádu, tyto prostory otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

§120

  Právo testovat hrací zařízení

Dozorující orgán je v herním prostoru oprávněn provádět zkoušky technických zařízení. 

§121

  Zadržení věci

§121 (1) Osoba pověřená dozorujícím orgánem je povinna zadržet věc, je-li zde důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování tohoto zákona. Osoba pověřená dozorujícím orgánem ústně oznámí opatření o zadržení věci osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zadržení, popis zadržených věcí a jejich množství. Osoba pověřená dozorujícím orgánem předá kopii úředního záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a stejnopis doručí dozorované osobě.

§121 (2) Dozorující orgán je oprávněn uskladnit zadržené věci podle odstavce 1 mimo dosah dozorované osoby. Dozorovaná osoba nebo osoba, která má věc v době zadržení u sebe, je povinna zadržené věci osobě pověřené dozorujícím orgánem vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto věci odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše osoba pověřená dozorujícím orgánem úřední záznam. Osoba pověřená dozorujícím orgánem předá kopii úředního záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a stejnopis doručí dozorované osobě. Náklady na skladování hradí dozorovaná osoba, které byla věc zadržena.

§121 (3) Proti uloženému opatření o zadržení věci může dozorovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dozorované osobě.

§121 (4) Zadržení věci trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o věc, v souvislosti s jejímž užíváním dochází k porušování tohoto zákona. Zrušení opatření o zadržení věci provede písemně ředitel celního úřadu. Písemnost se doručí dozorované osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zadržení, musí být dozorované osobě zadržená věc bez zbytečných průtahů vrácena v neporušeném stavu. O vrácení sepíše osoba pověřená dozorujícím orgánem písemný záznam.

  HLAVA II

PŘESTUPKY

Díl 1

Přestupky fyzických osob

§122

§122 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
 
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
 
c) zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
 
d) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,
 
e) v rozporu s § 7 odst. 5 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává,
 
f) v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní kursové sázky u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá,
 
g) v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou příležitost,
 
h) v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní události, jejíž je účastníkem nebo se na ní jinak podílí, nebo které se účastní sportovní klub, v němž zastává funkci, sází na tuto sportovní událost, nebo
 
i) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře.

§122 (2) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo i),
 
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g) nebo h).

§122 (3) Příkazem na místě lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) pokutu do 40 000 Kč.

  Díl 2

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

§123

§123 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
 
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
 
c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,
 
d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,
 
e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her,
 
f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
 
g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,
 
h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,
 
i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,
 
j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,
 
k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazardní hry,
 
l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,
 
m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,
 
n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,
 
o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout,
 
p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,
 
q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní, 
 
r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,
 
s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat uživatelské konto,
 
t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,
 
u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,
 
v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,
 
w) nesplní povinnosti podle § 26,
 
x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj o přijetí sázky,
 
y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo
 
z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.

§123 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,
 
b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
 
c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,
 
d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,
 
e) nesplní povinnost podle § 35,
 
f) v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých sázek,
 
g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,
 
h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,
 
i) prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,
 
j) neplní povinnost podle § 41,
 
k) v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor, 
 
l) v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,
 
m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,
 
n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,
 
o) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
 
p) provede registraci v rozporu s § 46,
 
q) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 90 dní,
 
r) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,
 
s) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2 nebo 3,
 
t) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření,
 
u) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,
 
v) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,
 
w) nezajistí dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,
 
x) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízeních nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,
 
y) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo
 
z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina nebo hrací stůl.

§123 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,
 
b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 58 odst. 6,
 
c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,
 
d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60,
 
e) poruší povinnost podle § 65 nebo 66,
 
f) provozuje hernu v rozporu s § 67,
 
g) provozuje kasino v rozporu s § 68,
 
h) umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,
 
i) v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,
 
j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,
 
k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,
 
l) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,
 
m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným způsobem povinné informace podle § 75,
 
n) v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,
 
o) v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,
 
p) v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
 
q) v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci,
 
r) registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,
 
s) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,
 
t) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 30 dní,
 
u) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného uživatelského konta přesáhl částku 3 000 Kč,
 
v) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného uživatelského konta, nebo
 
w) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného uživatelského konta na uživatelské konto.

§123 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,
 
b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4,
 
c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo
 
d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§123 (5) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí přestupku tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám podle § 82.

§123 (6) Osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze na území České republiky se dopustí přestupku tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení platebních služeb ve spojitosti s platebními účty zařazenými do seznamu nepovolených internetových her podle § 83.

§123 (7) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo r),
 
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s), v), w) nebo z),
 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).

§123 (8) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu

a) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo y),
 
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), e), f), g), k), m), o), q), r) nebo t),
 
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d), i), j), s), u), v), x) nebo z).

§123 (9) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l),
 
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene e), f), g), h), j), k) nebo n),
 
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), b), c), o), p), q), s) nebo t),
 
d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d), i), m), r), u), v) nebo w).

§123 (10) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) nebo d),
 
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b).

§123 (11) Za přestupek podle odstavce 5 a 6 lze uložit pokutu až do 1 000 000 Kč.

Díl 3

Zákaz činnosti, propadnutí a zabrání věci

§124

Zákaz činnosti

§124 (1) Za přestupky podle § 122 odst. 1 písm. c) a f) a § 123 lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.

§124 (2) Upuštění od výkonu zbývající části zákazu činnosti není možné.

§125

zrušen

§126

zrušen

§127

Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

§127 (1) Orgán, který přestupek projednal, rozhodne, že propadlá nebo zabraná věc bude zničena, anebo je-li využitelná pro charitativní účely, může rozhodnout, že věc bude poskytnuta k těmto účelům, a to bezplatně.

§127 (2) Je-li rozhodnutí podle odstavce 2 pravomocné a rozhodl-li orgán, který přestupek projednal, že zabraná nebo propadnutá věc bude zničena celním úřadem, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem celního úřadu. O zničení sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise. Zničení se provede na náklad osoby, které věc propadla nebo jíž byla věc zabrána.

§127 (3) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byly zabrané věci zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

§127 (4) Proti rozhodnutí o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci se nelze odvolat.

  Díl 4

Společná ustanovení k přestupkům

§128

zrušen

§129

  Příslušnost

Přestupky v oblasti internetových her podle toho zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. Přestupky v ostatních případech podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad.

  ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§130

  Identifikační a kontaktní údaje

Pro účely hazardních her se rozumí:

a) identifikačními údaji
 
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
 
2. u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
 
b) kontaktními údaji korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty, identifikátor datové schránky.
§130a

Zpracování údajů

§130a (1) Orgány podle tohoto zákona jsou oprávněny zpracovávat údaje nezbytné pro vedení rejstříku podle § 16, výkon povolovacího řízení, působnosti související s ohlášením hazardní hry a dozoru nad provozováním hazardních her a pro zajištění řádného provozování hazardních her, včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.

§130a (2) Orgán podle tohoto zákona při zpracování osobních údajů

a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, a

b) může provádět výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede orgán v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.

§130a (3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně ustanovení jiného zákona o stížnosti.

§131

  Informační systém provozování hazardních her

Ministerstvo je správcem informačního systému provozování hazardních her, který obsahuje a zpracovává zejména údaje podle § 130a o provozovatelích, hazardních hrách, účastnících hazardních her, osobách zapsaných v rejstříku podle § 16, technických zařízeních, herních prostorech a dozorové činnosti.

§132

  Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z jiných informačních systémů veřejné správy

§132 (1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,
 
b) jméno, popřípadě jména,
 
c) adresa místa pobytu,
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

§132 (2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 
b) datum narození,
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) rodné číslo,
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 
f) adresa místa trvalého pobytu,
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti popřípadě jako den, který nepřežil.

§132 (3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
 
b) datum narození,
 
c) místo a stát narození,
 
d) rodné číslo,
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
 
f) adresa místa pobytu,
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

§132 (4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z rejstříku vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí údaje v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení,
 
b) jméno, popřípadě jména,
 
c) adresa místa pobytu,
 
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.

§132 (5) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti údaje v rozsahu

a) příjmení, rodné příjmení,
 
b) jméno, popřípadě jména,
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.

§132 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§132 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§133

  Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

§133 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat,
 
b) rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry,
 
c) požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona,
 
d) rozsah technických parametrů pro informační systém provozování hazardních her, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, požadavků na přenášená data, způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich technické parametry.

§133 (2) Vyžaduje-li to řádné provozování hazardní hry, ministerstvo může vyhláškou stanovit

a) další přílohy žádosti o základní povolení,
 
b) další náležitosti, které je provozovatel povinen upravit v herním plánu.

§134

  Oznámení

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

  HLAVA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§135

Správní řízení podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§136

§136 (1) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. a), c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, podle § 6 odst. 3 a § 11 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle podmínek stanovených v povolení.

§136 (2) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. g). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. g) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, podle § 6 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle podmínek stanovených v povolení.

§136 (3) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. e), l) a n) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. j), m) bodu 2 a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná prostřednictvím technického zařízení, se považují za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. e). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Tento provozovatel je povinen splnit povinnosti podle § 4448 nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a povinnosti podle § 55 odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení. Povolený přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za herní pozici povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního prostoru. Pro účely rozpočtového určení daně z hazardních her se povolený přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za herní pozici povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního prostoru, pouze pokud obecní úřad nebo krajský úřad, který je povolil, poskytne ministerstvu do konce kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabývá účinnosti, informace o počtu těchto přístrojů a zařízení povolených ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a o tom, na území které obce jsou tyto přístroje a zařízení povoleny, jakému provozovateli jsou tyto přístroje a zařízení povoleny a do kdy jsou tyto přístroje a zařízení povoleny. Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně informace o jimi nově vydaném povolení. Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně informace o jimi provedené změně povolení, kterou se mění údaj podle věty šesté nebo sedmé, nebo o jimi provedeném zrušení povolení přístroje a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§136 (4) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. f) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. c). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. f) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. c) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 35 a 36, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a s výjimkou povinnosti podle § 33 odst. 1, a podle podmínek stanovených v povolení.

§136 (5) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. d). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. d) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 39 odst. 5 a § 41 odst. 1, a podle podmínek stanovených v povolení.

§136 (6) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. h) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a loterie nebo jiná podobná hra podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná jako internetová kursová sázka, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. b). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. h) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. b) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 2931, § 35 odst. 1 a § 36 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 35 odst. 2, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení. Je-li hazardní hra podle tohoto odstavce provozována jako internetová hra, provozuje provozovatel tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 75 odst. 13, § 76, 77 a 80 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 75 odst. 4, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení.

§136 (7) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. i) a m) bodu 1 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a loterie nebo jiná podobná hra podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná jako internetová karetní hra, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. f). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Tento provozovatel je povinen splnit povinnosti podle § 58 odst. 5 a 6 nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je-li hazardní hra podle tohoto odstavce provozována jako internetová hra, provozuje provozovatel tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 75 odst. 13, § 76, 77 a 80 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 75 odst. 4, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení.

§136 (8) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. j) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení.

§136 (9) Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§136 (10) Provozovatel podle odstavců 1 až 8 se považuje za provozovatele podle tohoto zákona, splňuje-li podmínky kladené na provozovatele podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§137

§137 (1) Do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem není provozovatel povinen plnit povinnosti podle § 14, § 15 odst. 3, § 17, § 30 odst. 3 písm. c), § 35 odst. 2, § 45 odst. 3 písm. c), § 55 odst. 2, § 75 odst. 4 a § 77 odst. 3 písm. c).

§137 (2) Dnem vyhlášení technické specifikace ministerstvem se rozumí den, kdy ministerstvo zveřejní na své úřední desce a na svých internetových stránkách kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her.

§138

§138 (1) Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti.

§138 (2) Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12.

§138 (3) Pokud povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvádí jako orgán státního dozoru Specializovaný finanční úřad nebo místně příslušný finanční úřad, rozumí se jimi ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona celní úřad.

§139

Pro odvodové povinnosti u odvodu z loterií a jiných podobných her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

HLAVA III

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§140
 Zrušují se:
1. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
 
2. Zákon č. 70/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
 
3. Čl. I zákona č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
 
4. Část první zákona č. 63/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů.
 
5. Část šestá zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 
6. Část první zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 
7. Část druhá zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 
8. Část dvacátá devátá zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 
9. Část dvanáctá zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 
10. Část první zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
11. Část čtvrtá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 
12. Část první zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
 
13. Část čtvrtá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
 
14. Zákon č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 
15. Zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 
16. Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
 
17. Vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu.
 
18. Vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií.

  ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§141

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou § 8689, § 91, 92, § 97100 a § 109112, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. (tj. dnem 15. 6. 2016)

* * *

Zákon č. 183/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2017. Zákon č. 251/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2018. Zákon č. 111/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 24. dubna 2019. Zákon č. 364/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Pozn. č. 2: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 3: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.