Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 1. 2021

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 160/1993 Sb.

Pozn. č. 1abb: Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a) d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2: Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Pozn. č. 2a: Zákon č. 121/2000 Sb.

Pozn. č. 2b: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2c: § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Pozn. č. 2d: Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2e: Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 3: Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5a: Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Pozn. č. 6: Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.

Pozn. č. 6a: Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Pozn. č. 7: Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Pozn. č. 8: Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

Pozn. č. 8a: Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Pozn. č. 8b: Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 9: § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.

Pozn. č. 10: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pozn. č. 10a: § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 10b: § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pozn. č. 11: Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 11a: Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Pozn. č. 11d: Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 12: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví). Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Pozn. č. 12a: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pozn. č. 12b: Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13: Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13a: § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Pozn. č. 13b: Zákon č. 256/2004 Sb.

Pozn. č. 13c: Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.

Pozn. č. 14: zrušena

Pozn. č. 15: § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 16: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 17: Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Pozn. č. 18: § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Pozn. č. 19: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Pozn. č. 20: Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Pozn. č. 21: Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Pozn. č. 22: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 22a: Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 22b: Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Pozn. č. 23: Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23a: Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23c: Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Pozn. č. 23d: Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 4547 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č.147/2001 Sb.

Pozn. č. 23e: Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23f: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23h: § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Pozn. č. 23i: § 4 odst. 2 písm. b) a § 4850 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Pozn. č. 23j: Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.

Pozn. č. 23k: Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Pozn. č. 23l: Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Pozn. č. 23m: Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

Pozn. č. 23n: Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

Pozn. č. 23o: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Pozn. č. 23p: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pozn. č. 23q: Zákon č. 179/2006 Sb.

Pozn. č. 24: § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Pozn. č. 24a: Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Pozn. č. 24b: Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 24c: § 503 občanského zákoníku.

Pozn. č. 24cc: § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 25a: Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.

Pozn. č. 25b: Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 25c: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 25d: Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 26: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 28: § 62 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 28a: Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 28b: Např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Pozn. č. 28c: § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Pozn. č. 28d: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Pozn. č. 28cc: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Pozn. č. 29: § 1553 až 1560 občanského zákoníku. § 157159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Pozn. č. 29a: Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29b: Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pozn. č. 29c: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29e: Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Pozn. č. 29f: § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29g: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29aa: § 175e a 175f občanského soudního řádu. § 480a až 480e občanského zákoníku.

Pozn. č. 29aaa: § 175e občanského soudního řádu.

Pozn. č. 30: Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 30a: Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb. Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Pozn. č. 31: Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 31a: § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 31d: § 108 zákona č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Pozn. č. 31e: § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.

Pozn. č. 31f: § 27 a násl. obchodního zákoníku.

Pozn. č. 31g: § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Pozn. č. 33: Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Pozn. č. 36a: zrušena

Pozn. č. 36b: § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36c: § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36d: § 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36e: § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

Pozn. č. 36f: § 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

Pozn. č. 36g: § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

Pozn. č. 36i: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36aa: § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 37: § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 38: Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 38b: § 826 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 38c: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Pozn. č. 38d: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 38e: Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 39: Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 40: zrušena

Pozn. č. 40a: zrušena

Pozn. č. 40b: zrušena

Pozn. č. 41: zrušena

Pozn. č. 41aa: zrušena

Pozn. č. 42: Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 43: § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 44: § 36a odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

Pozn. č. 47: § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.

Pozn. č. 49: Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

Pozn. č. 50: Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

Pozn. č. 51: Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

Pozn. č. 52: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.

Pozn. č. 53: Například § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 424/2010 Sb.

Pozn. č. 54: § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

Pozn. č. 55: Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Pozn. č. 56: § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.

Pozn. č. 57: Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 58: § 33 občanského zákoníku.

Pozn. č. 59: § 197, 203205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Pozn. č. 60: § 1448 až 1456 občanského zákoníku.

Pozn. č. 61: Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

Pozn. č. 62: Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

Pozn. č. 63: Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.

Pozn. č. 64: Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.

Pozn. č. 65: zrušena

Pozn. č. 66: Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

Pozn. č. 67: Článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Pozn. č. 68: Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 69: § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Pozn. č. 70: Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 72: Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.