Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ZÁKON
ze dne 11. října 1996
č. 273/1996 Sb.,
o působnosti Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže,
ve znění zákona č. 187/1999 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 417/2009 Sb.
a zákona č. 250/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

§1 (1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.

§1 (2) Sídlem Úřadu je Brno.

§1 (3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

§1 (4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.

§1 (5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.

§1 (6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.

§1 (7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí

a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,

b) uplynutím jeho funkčního období,

c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

§1 (8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen

a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců,

b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.

§1 (9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů,  naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

§1 (10) Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

§1 (11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

§2

Úřad:

a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,

b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,

c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

§3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (tj. dnem 1. listopadu 1996)

* * *

Zákon č. 187/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 2. září 1999. Zákon č. 359/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. června 2004. Zákon č. 626/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zákon č. 264/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zákon č. 417/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 27. listopadu 2009. Zákon č. 250/2014 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Čl. II
zákona č. 187/1999 Sb.

U předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná běžet šestileté funkční období podle § 1 odst. 5 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: § 27 odst. 4 zákoníku práce.