Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 25. 7. 2017

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Pozn. č. 1a: Čl. 211 až 219 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Pozn. č. 1b: Například § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 20f a následující a § 829 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2: Například § 60 zákona č. 455/1991 Sb., § 12c zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 3: Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

Pozn. č. 4a: § 35 odst. 3 správního řádu.

Pozn. č. 4b: § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

Pozn. č. 4c: Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4f: Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Pozn. č. 5: Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6: Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.

Pozn. č. 7: § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pozn. č. 8: Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.