Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Závěrečná ustanovení

Účinnost od: 13. 11. 2020
Účinnost do: 31. 5. 2022

HLAVA IV

Závěrečná ustanovení

§431

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) náležitosti a formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele, soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, přihlášky pohledávek, hlasovacích lístků, návrhu na povolení oddlužení, záznamu o jednání insolvenčního správce s dlužníkem v oddlužení, zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, zprávy o plnění oddlužení, zprávy o splnění oddlužení, popření pohledávky přihlášeným věřitelem, konečné zprávy a zprávy o plnění reorganizačního plánu, dále náležitosti záznamu podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu, reorganizačního plánu a zprávy o reorganizačním plánu a dále náležitosti manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich,

b) způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem,

c) způsob určení nutných výdajů a odměny členů a náhradníků věřitelského výboru a jejich nejvyšší přípustnou výši,

d) jednací řád pro insolvenční řízení,

e) formuláře elektronických podání a druhy formátů,

f) obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku období, na které se sestavuje výhled vývoje likvidity, požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity anebo výhledu vývoje likvidity,

g) obsah požadavků na plnění povinností insolvenčního správce stanovených v § 31, 36, 45, 136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 a § 430a,

h) způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. 

§432

Přechodné ustanovení

§432 (1)

Pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

§432 (2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 101 odst. 1), pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.

§432 (3) Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rejstřík seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.

§432 (4) V případě postupu podle § 422 odst. 1 a 2 se do 31. prosince 2008 nepřipojují informace o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.

§433

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

2. Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

3. Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání.

§434

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

* * *

Zákon č. 312/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2007. Zákon č. 108/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 11. května 2007. Zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 362/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 301/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2009. Zákon č. 458/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. Zákon č. 7/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2009. Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 9. června 2009. Zákon č. 217/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 20. července 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2012. Zákon č. 227/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2010. Zákon č. 285/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2009. Nález Ústavního soudu č. 241/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. března 2011. Nález Ústavního soudu č. 260/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 10. září 2010. Zákon č. 69/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. března 2011. Zákon č. 73/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2011. Zákon č. 139/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 27. května 2011. Zákon č. 188/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. července 2011. Zákon č. 466/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 2011. Zákon č. 167/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2012. Zákon č. 334/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2012. Zákon č. 396/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 399/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 45/2013 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2013. Zákon č. 185/2013 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2013. Zákon č. 294/2013 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Zákon č. 375/2015 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2016. Zákon č. 377/2015 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Zákon č. 298/2016 Sb. nabyl účinnosti dnem 19. září 2016. Zákon č. 64/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2017. Zákon č. 183/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2017. Zákon č. 291/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2017. Zákon č. 182/2018 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2018. Zákon č. 307/2018 Sb. nabyl účinnosti dnem 4. ledna 2019. Zákon č. 31/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 2019, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 25 a 34, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2022, s výjimkou části třetí, která nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2019, a s výjimkou části páté, která nabyla účinnosti dnem 7. února 2019. Zákon č. 80/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2019. Nález Ústavního soudu č. 223/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 5. září. 2019. Zákon č. 230/2019 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2019. Zákon č. 119/2020 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2020. Zákon č. 191/2020 Sb. nabyl účinnosti dnem 24. dubna 2020. Zákon č. 460/2020 Sb. nabyl účinnosti dnem 13. listopadu 2020.

Čl. II
zákona č. 217/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Čl. II
zákona č. 69/2011 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Není-li dále stanoveno jinak, platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže v nich dosud nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

2. Ustanovení § 178 a 179 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže v nich dosud nebyla zjištěna pohledávka, pro kterou insolvenční správce podal návrh podle těchto ustanovení.

3. Ustanovení § 16, § 160 odst. 3, § 336 odst. 2 a § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže v nich účinky popření pohledávky dlužníkem pro účely jejího zjištění v insolvenčním řízení nastaly až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i pro spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, v nichž dosud nebylo vůči dlužníku pravomocně rozhodnuto o nákladech řízení.

5. Ustanovení § 394 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže v nich dlužník vzal návrh na povolení oddlužení zpět až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 334/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Čl. XXIX
zákona č. 396/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části druhé čl. IV bodu 1.

Čl. II
zákona č. 294/2013 Sb.

Přechodné ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Čl. II
zákona č. 64/2017 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

2. Právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává nikoliv za účelem dosažení zisku nejméně po dobu 6 měsíců činnost odpovídající některé z činností, které jsou zahrnuty mezi služby v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovat služby v oblasti oddlužení podle § 418a zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho zákona bez akreditace. Ustanovení § 390a odst. 4, § 418g odst. 13 a ustanovení hlavy II části třetí zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na osobu podle věty první obdobně. K vadě návrhu na povolení oddlužení nebo také insolvenčního návrhu, který byl podán v době 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, spočívající v tom, že návrh nebyl sepsán a za dlužníka podán právnickou osobou k tomu oprávněnou podle věty první nebo podle § 390a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely insolvenčního řízení nepřihlíží. Zjistí-li soud vadu návrhu podle věty třetí, vyrozumí o tom ministerstvo a označí osobu, která takový nedostatek způsobila.

Čl. XII
zákona č. 307/2018 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Insolvenční řízení, které nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončeno, se dokončí podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve vztahu k hypotečním zástavním listům podle § 28 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona a které se nepovažují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 375 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro stanovení pořadí uspokojování nezajištěných pohledávek z dluhových nástrojů vydaných osobou, která je povinnou osobou podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

Čl. XVIII
zákona č. 80/2019 Sb.

Přechodné ustanovení

Insolvenční řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 31/2019 Sb.

Přechodné ustanovení

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 230/2019 Sb.

Přechodné ustanovení

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka po 31. květnu 2019, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 33
zákona č. 191/2020 Sb.

Přechodné ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, však zůstávají zachovány.