Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 13. 11. 2020
Účinnost do: 31. 5. 2022

Pozn. č. 1: zrušena

Pozn. č. 2: Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

Pozn. č. 2a: zrušena

Pozn. č. 3: Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: Občanský soudní řád.

Pozn. č. 5: zrušena

Pozn. č. 6: zrušena

Pozn. č. 7: § 92 odst. 1 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 8: § 92 odst. 2 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 9: § 134 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 9a: Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 10: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 11: Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 12: § 137 a násl. občanského zákoníku.

Pozn. č. 13: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 16: zrušena

Pozn. č. 17: § 53 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 18: § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

Pozn. č. 19: § 76 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.

Pozn. č. 20: § 42 odst. 4 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 21: § 66a obchodního zákoníku.

Pozn. č. 22: Například § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23: § 29 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 77/1993 Sb.

Pozn. č. 24: § 79 odst. 1 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 25: § 43 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 26: Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Pozn. č. 27: Například § 76 odst. 1 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 28: Například § 321, § 322 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 29: § 279 odst. 2 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 30: Například § 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 31: Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 32: § 5 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 33: § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Pozn. č. 34: § 58 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 35: Například § 7b odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36: Například § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 37: § 91 odst. 2 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 38: § 93 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 39: Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

Pozn. č. 40: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 41: § 8 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. § 28 vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Pozn. č. 42: § 22, § 23 odst. 1 a 3 a § 27 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 43: zrušena

Pozn. č. 44: zrušena

Pozn. č. 45: Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 46: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 47: Například zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 48: zrušena

Pozn. č. 49: zrušena

Pozn. č. 50: § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

Pozn. č. 50aa: zrušena

Pozn. č. 51: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2399 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii.

Pozn. č. 52: § 5a7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 53: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.

Pozn. č. 54: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

Pozn. č. 55: § 5c zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

Pozn. č. 56: § 5a odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

Pozn. č. 57: Zákon č. 363/1999 Sb.

Pozn. č. 58: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 59: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

Pozn. č. 60: § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 61: § 2 písm. k) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Pozn. č. 62: § 2427 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 63: Čl. 2 odst. 1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.

Pozn. č. 64: § 3 a 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 65: Například § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 66: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 68: Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 69: Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.

Pozn. č. 70: § 3 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Pozn. č. 71: § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 304/2013 Sb.

Pozn. č. 72: § 1190 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pozn. č. 73: § 16b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 74: § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.