Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 4. 2. 2021
Účinnost do: 30. 6. 2021

Pozn. č. 1: zrušena

Pozn. č. 1a: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Pozn. č. 1b: zrušena

Pozn. č. 1c: Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod č. 243/1998 Sb.

Pozn. č. 1d: zrušena

Pozn. č. 1e: zrušena

Pozn. č. 2: Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2a: Např. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád), vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia.

Pozn. č. 2b: zrušena

Pozn. č. 2c: zrušena

Pozn. č. 3: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Pozn. č. 3a: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: zrušena

Pozn. č. 4a: Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

Pozn. č. 4b: zrušena

Pozn. č. 4c: zrušena

Pozn. č. 4d: zrušena

Pozn. č. 4g: zrušena

Pozn. č. 4h: Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č 436/2004 Sb.

Pozn. č. 4i: zrušena

Pozn. č. 4j: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pozn. č. 4k: zrušena

Pozn. č. 4m: zrušena

Pozn. č. 4aaa: zrušena

Pozn. č. 5: Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.

Pozn. č. 5a: zrušena

Pozn. č. 5b: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pozn. č. 5c: zrušena

Pozn. č. 6a: Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

Pozn. č. 6b: § 139 zákona č. 361/2003 Sb.

Pozn. č. 6c: § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.

Pozn. č. 6d: § 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

Pozn. č. 6e: Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6f: zrušena

Pozn. č. 6g: Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 7: § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Pozn. č. 7aa: zrušena

Pozn. č. 8: zrušena

Pozn. č. 9: zrušena

Pozn. č. 9a: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pozn. č. 9b: zrušena

Pozn. č. 9c: zrušena

Pozn. č. 9d: zrušena

Pozn. č. 9e: zrušena

Pozn. č. 9f: zrušena

Pozn. č. 10: zrušena

Pozn. č. 11: zrušena

Pozn. č. 12: zrušena

Pozn. č. 12a: Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13: Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13b: zrušena

Pozn. č. 13c: zrušena

Pozn. č. 13d: zrušena

Pozn. č. 14d: § 1215 zákona č. 117/1995 Sb.

Pozn. č. 14e: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Pozn. č. 15a: zrušena

Pozn. č. 15b: § 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 16aa: zrušena

Pozn. č. 17: zrušena

Pozn. č. 17a: zrušena

Pozn. č. 17b: zrušena

Pozn. č. 17c: zrušena

Pozn. č. 17d: zrušena

Pozn. č. 17e: Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 17f: zrušena

Pozn. č. 17g: zrušena

Pozn. č. 17h: zrušena

Pozn. č. 17i: zrušena

Pozn. č. 17j: zrušena

Pozn. č. 17k: zrušena

Pozn. č. 17l: zrušena

Pozn. č. 17m: zrušena

Pozn. č. 17n: zrušena

Pozn. č. 17o: zrušena

Pozn. č. 17p: zrušena

Pozn. č. 17ch: zrušena

Pozn. č. 17dad: zrušena

Pozn. č. 17ddd: zrušena

Pozn. č. 18a: zrušena

Pozn. č. 18b: zrušena

Pozn. č. 18c: zrušena

Pozn. č. 18d: zrušena

Pozn. č. 18e: zrušena

Pozn. č. 18f: zrušena

Pozn. č. 19a: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 19c: zrušena

Pozn. č. 19d: zrušena

Pozn. č. 19e: § 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Pozn. č. 19g: zrušena

Pozn. č. 20: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 20c: zrušena

Pozn. č. 20d: zrušena

Pozn. č. 20i: Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.

Pozn. č. 20ccb: zrušena

Pozn. č. 21: zrušena

Pozn. č. 21a: § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb. § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 22: zrušena

Pozn. č. 22a: Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 22b: Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.

Pozn. č. 22d: zrušena

Pozn. č. 23: § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

Pozn. č. 23a: § 8 nařízení vlády č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění č. 117/1993 Sb.). Vyhláška č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění vyhlášky č. 155/1993 Sb.

Pozn. č. 23b: § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Pozn. č. 23d: zrušena

Pozn. č. 23e: zrušena

Pozn. č. 23bab: § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb.

Pozn. č. 24: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 25: zrušena

Pozn. č. 25a: Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

Pozn. č. 26: zrušena

Pozn. č. 26c: zrušena

Pozn. č. 26f: zrušena

Pozn. č. 26g: zrušena

Pozn. č. 26i: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 26j: Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Pozn. č. 26k: zrušena

Pozn. č. 26ch: zrušena

Pozn. č. 28a: zrušena

Pozn. č. 28b: zrušena

Pozn. č. 28c: zrušena

Pozn. č. 28d: zrušena

Pozn. č. 28e: § 139b odst. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Pozn. č. 29: zrušena

Pozn. č. 29a: Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29b: Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 29c: zrušena

Pozn. č. 30: zrušena

Pozn. č. 30b: zrušena

Pozn. č. 31: § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.

Pozn. č. 31a: zrušena

Pozn. č. 31b: zrušena

Pozn. č. 31c: Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 31d: zrušena

Pozn. č. 31e: zrušena

Pozn. č. 32: zrušena

Pozn. č. 33: § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

Pozn. č. 34: zrušena

Pozn. č. 34b: zrušena

Pozn. č. 34c: zrušena

Pozn. č. 34d: zrušena

Pozn. č. 35a: zrušena

Pozn. č. 35b: zrušena

Pozn. č. 35c: zrušena

Pozn. č. 35d: zrušena

Pozn. č. 35e: zrušena

Pozn. č. 35f: Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE). Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.

Pozn. č. 35g: Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE).

Pozn. č. 36: zrušena

Pozn. č. 36a: zrušena

Pozn. č. 36b: zrušena

Pozn. č. 37: zrušena

Pozn. č. 38: Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají právnické a fyzické osoby při jejich převodu z vlastnictví státu, publikované ve Finančním zpravodaji č. 9/1991.

Pozn. č. 38a: zrušena

Pozn. č. 39: zrušena

Pozn. č. 39a: § 41 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 39b: § 67 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 39c: zrušena

Pozn. č. 39d: zrušena

Pozn. č. 39e: zrušena

Pozn. č. 39f: zrušena

Pozn. č. 39g: § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Pozn. č. 39i: zrušena

Pozn. č. 39aa: zrušena

Pozn. č. 40a: zrušena

Pozn. č. 41: zrušena

Pozn. č. 41c: zrušena

Pozn. č. 41d: zrušena

Pozn. č. 41ddd: zrušena

Pozn. č. 42: zrušena

Pozn. č. 43: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pozn. č. 44: zrušena

Pozn. č. 44a: zrušena

Pozn. č. 45: zrušena

Pozn. č. 46: zrušena

Pozn. č. 47: zrušena

Pozn. č. 47a: Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 47b: § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Pozn. č. 48: zrušena

Pozn. č. 49: § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 50: § 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 51: zrušena

Pozn. č. 52: zrušena

Pozn. č. 53: zrušena

Pozn. č. 55: zrušena

Pozn. č. 56: § 2 zákona č. 96/1993 Sb.

Pozn. č. 57: zrušena

Pozn. č. 57a: zrušena

Pozn. č. 58: zrušena

Pozn. č. 59: zrušena

Pozn. č. 60: zrušena

Pozn. č. 61: zrušena

Pozn. č. 62: zrušena

Pozn. č. 63: § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb. § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Pozn. č. 64a: zrušena

Pozn. č. 65: Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Pozn. č. 67: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Pozn. č. 67a: zrušena

Pozn. č. 69: zrušena

Pozn. č. 70: zrušena

Pozn. č. 71: zrušena

Pozn. č. 72: zrušena

Pozn. č. 73: zrušena

Pozn. č. 73a: zrušena

Pozn. č. 78: Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 80: § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 81: zrušena

Pozn. č. 82: § 18 a násl. zákoníku práce.

Pozn. č. 82a: Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Pozn. č. 83: zrušena

Pozn. č. 84: zrušena

Pozn. č. 85: § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Pozn. č. 87: zrušena

Pozn. č. 88: zrušena

Pozn. č. 89: zrušena

Pozn. č. 92: zrušena

Pozn. č. 93: Směrnice Rady 2011/96/EU. Směrnice Rady 2009/133/ES. Směrnice Rady 2003/49/ES.

Pozn. č. 93aa: zrušena

Pozn. č. 94: zrušena

Pozn. č. 96: zrušena

Pozn. č. 98: zrušena

Pozn. č. 99: Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.

Pozn. č. 101: zrušena

Pozn. č. 104: Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.

Pozn. č. 105: zrušena

Pozn. č. 106: zrušena

Pozn. č. 106a: Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 106aa: zrušena

Pozn. č. 108: zrušena

Pozn. č. 109: Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 110: zrušena

Pozn. č. 110a: § 88 odst. 4 zákoníku práce.

Pozn. č. 111: zrušena

Pozn. č. 112: Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 114: Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 115: zrušena

Pozn. č. 116: zrušena

Pozn. č. 117: zrušena

Pozn. č. 118: zrušena

Pozn. č. 119: zrušena

Pozn. č. 121: zrušena

Pozn. č. 122: Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 123: zrušena

Pozn. č. 124: Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 125: Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 125a: zrušena

Pozn. č. 126: Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

Pozn. č. 127: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 128: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 130: § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 132: Například § 230 zákoníku práce.

Pozn. č. 133: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 134: zrušena

Pozn. č. 136: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.

Pozn. č. 137: Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (přepracované znění), ve znění směrnice Rady 2013/13/EU, směrnice Rady 2014/86/EU a směrnice Rady 2015/121/EU. Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění), ve znění směrnice Rady 2013/13/EU. Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES, směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2013/13/EU. Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES, směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2014/48/EU. Směrnice Rady 2016/1164/EU ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady 2017/952/EU.

Pozn. č. 138: Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 139: Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 140: Nařízení Komise 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16.

Pozn. č. 141: Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.