Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Účinnost od: 1. 1. 2021
Účinnost do: 31. 12. 2021
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 299/2020 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

CZ-CPA

Popis služby

 

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

33.17.19

Opravy invalidních vozíků.

 

 

 

 

38.1

Sběr a přeprava komunálního odpadu.

38.2
38.3

Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.

49

zrušena

49.39.2

zrušena

50

zrušena 

51

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

55
 

zrušena 

59.14

zrušena 

 

 

 

 

86

Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.

87

Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.

 

 

90

Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.

90, 91, 93

zrušena

93.11, 93.12

zrušena

93.13

zrušena

93.29.11

zrušena

93.29.21

zrušena

96.03

Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.

96.04

zrušena

 

 

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od k 1. lednu a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 

Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 299/2020 Sb.

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

 

CZ-CPA
36.00.2
37

Popis služby
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

49

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky.

50
55
56

 

 

59.14, 90, 91, 93

 77, 85, 91


 

81.21.10
81.22.11
88.10, 88.91
93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 
95.23
95.29.11
95.29.12
96.02
96.04

Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Ubytovací služby.
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.
Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.

Opravy obuvi a kožených výrobků.
Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
Opravy jízdních kol.
Kadeřnické a holičské služby.
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

 

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018. (Pozn. č. 72: Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.) 

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.