Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ustanovení přechodná a závěrečná

Účinnost od: 1. 2. 2013
Účinnost do: 31. 12. 2013

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ikona zobrazí komentář...
§23

§23 (1) Po dobu dvou let od účinnosti tohoto zákona se u prvních převodů a darování movitých a nemovitých věcí, vydaných podle zvláštních předpisů, (Pozn. č. 8: Např. zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.) mezi oprávněnými osobami navzájem a mezi oprávněnými osobami a osobami třetími, vyměří daň darovací a daň z převodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatků podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1992, je-li to pro poplatníka výhodnější.

§23 (2) Jde-li o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod nebo přechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek osvobozen při prvním převodu nebo přechodu vlastnictví od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. To platí i v případě nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka podle § 22 zákona č. 229/1991 Sb. a § 11 a 12 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, jde-li o první převod nebo přechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku.

§24

§24 (1) Pokud nastala před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla podle dřívějších předpisů předmětem poplatku (daně) z dědictví, z darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí, postupuje se podle dřívějších předpisů.

§24 (2) Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem poplatku podle dosavadních předpisů, ale poplatek nebyl ještě vyměřen a zaplacen, příslušné územní finanční orgány dokončí zahájené řízení o vyměření notářských poplatků uvedených v odstavci 1, které nebylo v den účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno.

§24 (3) Notářské poplatky, vyměřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovněž o opravách zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutích o vyměření notářských poplatků, která nabyla právní moci do 31. prosince 1992.

§24 (4) U notářských poplatků za úkony, kde byl proveden úkon státním notářstvím do 31. prosince 1992 a notářský poplatek za úkony nebyl vyměřen nebo byl vyměřen v nižší částce, vyměří nebo doměří notářský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se příslušný spis nachází v úschově tohoto soudu. Jestliže je příslušný spis uložen u katastrálního úřadu, vyměří nebo doměří notářský poplatek za úkony tento katastrální úřad. V tomto řízení postupují soudy i katastrální úřady podle dřívějších předpisů. (Pozn. č. 15: Zákon ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.) Obdobně postupují tyto orgány v případech oprav zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutí o vyměření notářských poplatků za úkony.

§24 (5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notářství o vyměření notářských poplatků za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu působí příslušný okresní soud nebo působilo příslušné státní notářství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o vyměření notářských poplatků za úkony rozhodne příslušný nadřízený orgán.

§25

§25 (1) Ministerstvo financí může ve vztahu k cizině podle potřeby stanovit odchylky od zákona k zabránění dvojímu zdanění, k zachování vzájemně stejného postupu s cizinou nebo k provádění opatření nutných s ohledem na postup cizích orgánů.

§25 (2) Ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti k výpočtu daně dědické podle ustanovení § 4 tohoto zákona.

§25 (3) Generální finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo na základě podnětu ručitele z moci úřední daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací promine v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady, nebo zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k nim dojde ve lhůtě 3 let

a) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí (Pozn. č. 16: § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.)

b) ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí,

c) ode dne bezúplatného nabytí movité věci,

d) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění

a daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět Generálnímu finančnímu ředitelství nejpozději do 3 let ode dne, kdy nastanou skutečnosti uvedené v písmenech a) až d); je-li vedeno řízení z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí daňový subjekt i ručitel.

§25 (4) Generální finanční ředitelství na žádost daňového subjektu daň z převodu nemovitostí z převodu vlastnictví k nemovitosti, uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo z přechodu vlastnictví k nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky, promine, dojde-li ke zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění závazku na věřitele nebo dojde-li k zániku zajišťovacího převodu práva vyvlastněním, pokud daňový subjekt požádá o prominutí daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem nebo vyvlastnitelem.

§25 (5) Dojde-li k převodu vlastnictví k nemovitosti na základě

a) smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou, s výjimkou smlouvy o zajišťovacím převodu práva,

b) smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví k nemovitosti,

c) jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví k nemovitosti zrušena,

Generální finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo na základě podnětu ručitele z moci úřední daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací promine, dojde-li ke zpětnému nabytí nemovitosti původním převodcem do 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, a v této lhůtě daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět Generálnímu finančnímu ředitelství. Je-li vedeno řízení z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí o prominutí daně daňový subjekt i ručitel.

§25 (6) Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí nebo daně darovací podle odstavců 3 až 5 je podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka nebo vyvlastnitele v katastru nemovitostí.

§25 (7) Generální finanční ředitelství České republiky může na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední, a to i z podnětu ručitele, daň zcela nebo částečně prominout při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti, je-li vedeno řízení z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí daňový subjekt i ručitel.

§26

§26 (1) Zrušují se

1. Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích.

2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 153/1992 Sb.

3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o opatření k odstranění tvrdosti při vyměřování notářských poplatků č.j. 153/14779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v částce 29/1988 Sb.).

4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o osvobození osobních počítačů a mikropočítačů od notářského poplatku z darování č.j. 153/17283/1989 ze dne 28. září 1989 (reg. v částce 30/1989 Sb.).

5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o osvobození od notářských poplatků za úkony č.j. 153/17282/1989 ze dne 28. září 1989 (reg. v částce 34/1989 Sb.).

6. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků ze dne 19. října 1990 (vyhlášeno v částce 73/1990 Sb.).

7. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. března 1991 (vyhlášeno v částce 24/1991 Sb.).

8. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§26 (2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepoužijí

1. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky k provedení zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, č.j. 153/1690/1985 ze dne 7. února 1985.

2. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky o úlevách u notářských poplatků č.j. 153/2350/1985 ze dne 7. února 1985.

3. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky o odvodu notářských a soudních poplatků do státního rozpočtu České socialistické republiky č.j. 153/20783/1986 ze dne 28. listopadu 1986.

4. Opatření Ministerstva financí České socialistické republiky o osvobození členů Českého svazu protifašistických bojovníků od soudních a notářských poplatků č.j. 153/8399/1987 ze dne 12. června 1987.

§27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

* * *

Zákon č. 18/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Zákon č. 322/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994. Zákon č. 42/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 21. března 1994. Zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994. Zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994. Zákon č. 113/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 8. června 1994. Zákon č. 248/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Zákon č. 96/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení, to jest 26. dubna 1996. Zákon č. 151/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zákon č. 203/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 28. srpna 1997. Zákon č. 227/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zákon č. 169/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. srpna 1998. Zákon č. 95/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 25. května 1999. Zákon č. 27/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2000. Zákon č. 103/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000. Zákon č. 132/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001. Zákon č. 340/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001. Zákon č. 364/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2000. Zákon č. 117/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 2001. Zákon č. 120/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2001. Zákon č. 148/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 17. dubna 2002. Zákon č. 198/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003. Zákon č. 320/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003. Zákon č. 420/2003 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004. Zákon č. 669/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zákon č. 179/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006. Zákon č. 342/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 13. září 2005. Zákon č. 186/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zákon č. 230/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 2006. Zákon č. 245/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. května 2006. Zákon č. 261/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 270/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. října 2007. Zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 476/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. Zákon č. 215/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 20. července 2009.  Zákon č. 281/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011. Zákon č. 199/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011. Zákon č. 402/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011. Zákon č. 30/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. března 2011. Zákon č. 351/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012. Zákon č. 375/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2012. Zákon č. 428/2011 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 457/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 466/2011 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 2011. Zákon č. 275/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2012. Zákon č. 396/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 399/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 405/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. února 2013. Zákon č. 500/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou

a) části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,

b) částí deváté  a desáté, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů,

c) částí jedenácté až třinácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Zákon č. 503/2012 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Článek II
zákona č. 322/1993 Sb.

1. Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 18/1993 Sb., postupuje se podle těchto předpisů i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 25 odst. 3 se použije i na případy, kdy skutečnost, která je předmětem daně z převodu nemovitostí, nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí daně do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

Čl. II
zákona č. 96/1996 Sb.

1. Nastala-li v době od 24. června 1991 skutečnost uvedená v čl. I bodech 1 a 2, (Pozn. autora: § 20 odst. 12 a 13, § 23 odst. 2.) která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, nebo předmětem notářského poplatku, příslušný finanční úřad na základě žádosti podané do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona daň, popř. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v čl. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikne-li prominutím vratitelný přeplatek, vrátí jej finanční úřad bez žádosti do 30 dnů.

2. Soud je povinen do 30 dnů ode dne doručení výzvy zaslat finančnímu úřadu spisy související s provedením tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 203/1997 Sb.

1. Došlo-li v době od zápisu změn v obchodním rejstříku k prvému převodu nebo přechodu vlastnictví nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka podle § 11 a 12 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových nároků v družstvech, mezi osobami blízkými, (Pozn. č. 13a: § 116 občanského zákoníku.) příslušný finanční úřad na základě žádosti podané do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona promine daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí nebo notářský poplatek. Vznikne-li prominutím vratitelný přeplatek, vrátí jej finanční úřad bez žádosti do 30 dnů.

2. Soud je povinen do 30 dnů ode dne doručení výzvy zaslat finančnímu úřadu spisy související s provedením tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 169/1998 Sb.

1. Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem daně dědické podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., postupuje se podle tohoto předpisu i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění tohoto zákona, se použije na případy, kdy právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, účinnost smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí nebo bezúplatné nabytí movité věci nastaly po účinnosti tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 420/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Je-li daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí vyměřená podle dosavadních předpisů nižší než 100 Kč, tato daň se nepředepíše a neplatí.

Čl. XIII
zákona č. 261/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

2. Dojde-li k převodu vlastnictví k nemovitosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se na prominutí daně § 25 odst. 46 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XXXII
zákona č. 296/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z převodu nemovitostí související s tímto řízením ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

2. Dojde-li po účinnosti tohoto zákona v konkursním nebo vyrovnacím řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, při prodeji nemovitosti mimo dražbu k právním účinkům vkladu práva do katastru nemovitostí nebo k nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, použije se pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí § 10 odst. 1 písm. j) tohoto zákona.

Čl. II
zákona č. 476/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

2. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v roce 2009 nabude majetek osvobozený od daně dědické a daně darovací podle § 20 odst. 4 nebo 10, podá daňové přiznání podle § 21 odst. 1 písm. d) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení
zákona č. 275/2012 Sb.

Došlo-li v období od 8. února 2012 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona k bezúplatnému nabytí majetku, který je určený na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky při první volbě prezidenta republiky podle tohoto zákona, postupuje se podle § 6 odst. 4 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XII
zákona č. 399/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Čl. VII
zákona č. 500/2012 Sb.

Přechodné ustanovení

Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se sazba daně z převodu nemovitostí podle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

(7. 1. 2013)

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se k 1. 1. 2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí z 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013.

Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí, do 31. 12. 2012, použije se sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%, tj. podle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti uvedené novely.

Ke změně vlastnictví dochází např. ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; ke dni účinnosti smlouvy u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí; nabytím právní moci rozhodnutí, kterým se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, v případech výše neuvedených.