Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 2. 2013
Účinnost do: 31. 12. 2013
 

Poznámky:

Pozn. č. 1a: Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Pozn. č. 2: § 842 občanského zákoníku.

Pozn. č. 2a: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 2b: Např. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Pozn. č. 2c: § 117 občanského zákoníku.

Pozn. č. 2d: § 25 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pozn. č. 2e: § 21 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Pozn. č. 2aa: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

Pozn. č. 2cc: § 59 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 2cd: § 59a obchodního zákoníku.

Pozn. č. 3: § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: § 10a odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5: Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6: § 20a zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 8: Např. zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 9: Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

Pozn. č. 9a: Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 10: § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 11: § 19 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 12c: Např. § 29 zákona č. 72/1994 Sb.

Pozn. č. 12d: § 84 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Pozn. č. 12f: Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13: Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Pozn. č. 13a: § 116 občanského zákoníku.

Pozn. č. 13b: Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).

Pozn. č. 13c: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Pozn. č. 15: Zákon ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 16: § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.