Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Předmět úpravy a působnost

Účinnost od: 1. 1. 2016

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

Ikona zobrazí komentář...
§1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,

e) směrnou účtovou osnovu,

f) účetní metody,

g) metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.

Ikona zobrazí komentář...
§2
Ikona zobrazí komentář...

§2 (1) Vyhláška se týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), b), i) a l) zákona a na které se vztahují zvláštní právní předpisy; jedná se zejména o tyto účetní jednotky:

a) politické strany a politická hnutí podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

b) spolky podle občanského zákoníku,

c) církve a náboženské společnosti podle zákona upravujícího svobodu náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,

d) obecně prospěšné společnosti podle zákona upravujícího práva a povinnosti obecně prospěšných společností,

e) zájmová sdružení právnických osob podle zákona upravujícího zájmová sdružení právnických osob,

f) nadace, nadační fondy a ústavy podle občanského zákoníku,

g) společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, 

h) veřejné vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy a

i) jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, (Pozn. č. 10: Například zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.) s výjimkou obchodních korporací (dále jen "účetní jednotky").

§2 (2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis. (Pozn. č. 11: Například vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.)

§2 (3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a) tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů, (Pozn. č. 11a: Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

b) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí § 18, 24, 30, 34, 35, 36, 36a, 41, a 42 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,

c) sestavují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.