Silniční daň v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
28. 4. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Předmětem silniční daně je vozidlo tehdy, jakmile je v měsíci splněna podmínka pro to, aby bylo předmětem daně.

Foto: 123RF

 

Novela zákona o dani silniční z roku 2022 přinesla mnoho zásadních změn. A to jak v samotném předmětu a výši daně, tak i ve způsobu výpočtu této daně. Například oproti předchozí úpravě se již při zdaňování vozidel nezohledňuje stáří vozidla.


 
Zdaňovacím obdobím silniční daně zůstává i po novele kalendářní rok. Skutečnosti rozhodné pro stanovení silniční daně k jednotlivému vozidlu se určí podle údajů uvedených v technickém průkazu tohoto zdanitelného vozidla, které jsou platné k prvnímu dni zdaňovacího období nebo ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v ČR, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozidla zapsaný v technickém průkazu nebo osoba, která užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsán provozovatel, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen.

Příklad 1

Společnost Auta, s.r.o. koupila na zajišťovací úvěr nákladní vozidlo. Vlastníkem zapsaným v technickém průkazu je úvěrová společnost, provozovatelem vozidla je společnost Auta, s.r.o.

Poplatníkem silniční daně u zdanitelného vozidla je provozovatel, tedy společnost Auta, s.r.o., bez ohledu na to, kdo automobil vlastní.


Předmětem silniční daně po novele jsou pouze automobily kategorie N2 a N3 (druh karoserie BA, BB, BC a BD) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4 (kromě druhu karoserie DA), pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.
 • vozidla N2 = motorová vozidla s maximální povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 12 tun
 • vozidla N3 = motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun
 • vozidla O3 = přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • vozidla O4 = přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun (kromě druhu karoserie DA)
Pro výpočet silniční daně je potřeba získat minimálně tyto základní informace:
 • kategorie vozidla – označenou jako „N“ nebo „O“,
 • druh karoserie BA, BB, BC, BD,
 • největší povolená hmotnost v tunách nebo největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách,
 • počet náprav.
Výše uvedené informace lze obvykle získat z technického průkazu zdanitelného vozidla. Pouze druh karoserie mají napsaný většinou jenom novější technické průkazy a starší mají jen názvy, například nákladní vozidlo nebo tahač. V takovém případě je potřeba hledat informace v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2018/858, kde jsou uvedeny informace o karoseriích a jejich kódy.

Nejčastěji jsou karoserie rozděleny následovně:
 • BA – nákladní vozidlo,
 • BB – skříňové vozidlo,
 • BC – tahač návěsů,
 • BD – silniční tahač.
Výše daně pro zdanitelná vozidla je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční.

Tab. 1: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Příklad 2

Provozovatel nákladního vozidla kategorie N, druhu karoserie BA, o největší povolené hmotnosti 15 tun a počtu náprav tři potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla.

Z výše uvedené tabulky 1 je zřejmé, že roční výše daně za toto vozidlo je 1 400 Kč.


Původní úprava zákona o dani silniční (před 1. 1. 2022) upravovala i oblast zaokrouhlování, kdy se vypočítaná daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo zaokrouhlovala na celé koruny nahoru.

V novém zákoně o dani silniční již ustanovení o zaokrouhlování nenalezneme. Proto je potřeba postupovat v souladu s daňovým řádem, konkrétně dle § 146, kde je uvedeno, že výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se provádí s přesností na dvě desetinná místa a zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. Konečná daň se pak zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Příklad 3

Mějme stejné vozidlo, jako v předchozím příkladě 2, avšak s tím rozdílem, že bylo pořízeno 1. 9. 2023. Provozovatel potřebuje stanovit výši daně na čtyři měsíce v roce 2023.

Správný postup je takový, že se v jednom vzorci vypočítá výše daně za jeden měsíc, vynásobí počtem měsíců, kdy provozovatel nebyl poplatníkem silniční daně za toto zdanitelné vozidlo, a tento výsledek se odečte od celkové roční výše daně.
 1. Výpočet: 1 400 − [(1 400 / 12) × 8] = 466,6668
 2. Zaokrouhlení na dvě platná desetinná místa dle daňového řádu: 466,66 Kč
Tab. 2: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Příklad 4

Provozovatel nákladního vozidla kategorie N, druhu karoserie BD, s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 34 tun a počtu náprav čtyři potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla.

Z výše uvedené tabulky 2 je zřejmé, že roční výše daně je 0 Kč. V tomto případě se vozidlo vůbec do daňového přiznání neuvede.


Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

Příklad 5

Provozovatel nákladního vozidla N, karoserie BC, s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 17 tun, počtem náprav dvě a datem pořízení 1. 11. 2023 potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla. Jiné zdanitelné vozidlo neprovozuje.

Výše roční daně je 400 Kč.

Výpočet: 400 − [(400 / 12 × 10)] = 66,66 Kč (výše daně za jednotlivé zdanitelné vozidlo)

Výše daně celkem uvedená v daňovém přiznání: 67 Kč

Jelikož silniční daň vyšla méně než 100 Kč, nebude ji správce daně předepisovat k platbě.


Tab. 3: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie OZdanitelným vozidlem není vozidlo:
 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie: vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení, nebo
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
Od daně silniční je osvobozeno zdanitelné vozidlo:
 • vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
 • určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 • kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
 • poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem:
  • diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
  • poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
  • Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
  • vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

Slevy na dani

Slevu na dani silniční je možné od 1. 1. 2022 uplatnit v daňovém přiznání pouze v případě, že poplatník během zdaňovacího období uskuteční u zdanitelného vozidla tzv. kombinovanou dopravu v rozsahu vyšším než 30 jízd.

Kombinovanou dopravou se pro účely zákona o dani silniční rozumí přeprava zboží železniční nebo vnitrozemské vodní dopravy, pokud úsek po těchto tratích přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou, a to v jedné přepravní jednotce například v kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače. Další podmínkou je, že počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou. Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.

Výše slevy u zdanitelného vozidla v souvislosti s kombinovanou dopravou se stanoví následovně:
 • od 31 do 60 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 61 do 90 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 91 do 120 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
 • více než 120 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo.
U zdanitelného vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo – i v tomto případě musí být vozidlo uvedeno v daňovém přiznání.

Pro uplatnění slevy z titulu kombinované přepravy musí provozovatel vozidla doložit záznamní povinnost, jejíž součástí jsou mimo jiné přepravní doklady.

Příklad 6

Provozovatel zdanitelného vozidla má dle výpočtu výši daně v částce 12 100 Kč za celé zdanitelné období. Během tohoto zdanitelného období uskutečnil v souvislosti s tímto zdanitelným vozidlem 63 jízd v kombinované dopravě, kterou doložil řádnou záznamní evidencí.

Provozovatel zdanitelného vozidla uplatní slevu v souvislosti s kombinovanou dopravou 50 % výše daně pro toto vozidlo a výsledná výše daně bude 6 050 Kč.


Další důležitou informací je skutečnost, že při stanovení výše silniční daně postupujeme podle informací platných k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období.

Příklad 7

Provozovatel vozidla kategorie N a karoserie BC provedl v květnu na svém zdanitelném vozidle takovou přestavbu, že se z něj stalo od 1. 6. 2023 dle technického průkazu vozidlo s karoserií BD.

Vozidlo bude po celé zdaňovací období 2023 považováno za zdanitelné vozidlo karoserie BC, jelikož určující je informace uvedená v technickém průkaze k 1. 1. 2023. Za vozidlo s karoserií BD bude považováno až od 1. 1. 2024.

Daňové přiznání

V daňovém přiznání se uvádí v souladu s ustanovením § 15 zákona o dani silniční pouze zdanitelná vozidla:
 • za která je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
 • za která se uplatňuje sleva na dani, nebo
 • která jsou osvobozena, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Příklad 8

Společnost provozuje nákladní automobil karoserie BA o největší povolené hmotnosti 18 tun. Společnost je správcem pozemní komunikace a toto vozidlo je využíváno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti této komunikace.

Nákladní automobil je zdanitelné vozidlo, které je osvobozeno v souladu s ustanovením § 3 písm. d) bod 4. zákona o dani silniční. Provozovatel však ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 psím. c) musí toto vozidlo uvést do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, jelikož by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč, pokud by nesplňovalo podmínky osvobození.

Vozidlo, aby mohlo být osvobozeno, musí splňovat podmínku osvobození po celý kalendářní měsíc. Pokud tedy provozovatel začne vozidlo k zabezpečení sjízdnosti používat 7. ledna, pak nemůže za měsíc leden dojít k osvobození v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o dani silniční.


Zásadní novinkou, uvedenou v § 4 odst. 2 zákona o dani silniční, je skutečnost, že předmětem daně je vozidlo tehdy, jakmile je v měsíci splněna podmínka pro to, aby bylo předmětem daně. Z tohoto ustanovení v praxi vyplývá, že pokud prodáme zdanitelné vozidlo v průběhu měsíce, tak potom jsou v tomto měsíci dva poplatníci silniční daně jednoho zdanitelného vozidla – prodávající i kupující.

Příklad 9

Provozovatel pan Starý prodal 16. 4. 2023 zdanitelné vozidlo – tahač návěsů. Kupující pan Nový byl zapsán do technického průkazu jako provozovatel vozidla dne 17. 4. 2023.

Za duben 2023 bude vozidlo zdaňováno jak panem Starým, tak i panem Novým.

Příklad 10

Provozovatel vlastní silniční tahač kategorie N s kódem karoserie BD a k tomu přípojné vozidlo kategorie O s kódem karoserie DB.

Vozidlo kategorie O je osvobozené, pokud je poplatník tohoto přípojného vozidla i poplatníkem silničního tahače karoserie BD. Poplatník přesto osvobozené přípojné vozidlo kategorie O uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.


Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví a mzdové agendy

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme