DPH u stravovacích a ubytovacích služeb


Bc. Zuzana Bartůšková
20. 11. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud snídaně tvoří součást ceny za ubytovací službu, účtuje se poskytování ubytování ve snížené sazbě DPH.

Foto: Depositphotos

 

Uplatňování DPH u stravovacích a ubytovacích služeb s sebou nese určité problémy. V článku se podíváme na řešení těch nejčastějších a nebudou samozřejmě chybět ani praktické příklady. Co se změní od roku 2024?


 

Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou

Z pohledu DPH je potřeba rozlišovat mezi nájmem a ubytovací službou. Nájem nemovité věci (kromě krátkodobého nájmu – kratšího než 48 hodin) je osvobozen od DPH podle § 56a zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Naopak ubytovací služby podléhají zdanění, a to ve snížené sazbě (pro rok 2023 ve výši 10 %, od 1. 1. 2024 ve výši 12 %).

Vzhledem k praktickým komplikacím při rozlišování nájmu od ubytovacích služeb vydala 3. 3. 2023 Finanční správa informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023.

V informaci se uvádí, že za ubytovací služby se považuje zejména (ne však výhradně):
 • ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních (motely, penziony atd.) s každodenním úklidem a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
 • ubytovací služby v mládežnických hostelech, horských chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez nich,
 • ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek (time-share), pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště,
 • ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách, ne s každodenními úklidovými službami, např. v bytech a domech pro dovolenou, bungalovech a chatách, pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
 • poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny,
 • poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo prostých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích pytlů a další.
Nájmem se dle judikatury Soudního dvora Evropské unie rozumí, že pronajímatel převede na nájemce za úplatu na sjednanou dobu právo užívat nemovitost způsobem, jako kdyby byl vlastníkem (včetně práva vyloučit jakoukoli další osobu z výkonu takového práva). Nájem je spíše pasivní činností.

Poskytování ubytování prostřednictvím platforem, jako je Airbnb nebo Booking, se dle informace GFŘ považuje za poskytování ubytovací služby.

Místo plnění při poskytování ubytovacích služeb

Ubytovací služby mají dle § 10 odst. 1 ZDPH místo plnění tam, kde se nachází nemovitá věc, která slouží k poskytování ubytování. Pokud se nemovitá věc nachází v ČR, je místo plnění vždycky v ČR. A nelze v tomto případě použít režim přenesení daňové povinnosti například v případě, kdy se ubytuje osoba povinná k dani registrovaná v jiném členském státě.

Rovněž pokud se český plátce v rámci své ekonomické činnosti ubytuje např. v jiném členském státě EU, bude mít na daňovém dokladu uvedenou DPH příslušného členského státu. A nebude ji moci uplatnit v českém přiznání k DPH.

Příklad 1

Tuzemský plátce vyslal svého zaměstnance na služební cestu do Německa. V rámci služební cesty se zaměstnanec ubytoval v hotelu v Německu. Hotel mu vystavil daňový doklad s uvedením německé DPH. A to přesto, že poskytl platné české DIČ. Je to správně? Může si plátce DPH uplatnit?

Německý hotel postupoval správně – v případě ubytovací služby je vždycky místo plnění tam, kde se nachází nemovitá věc. Nelze použít přenesení daňové povinnosti. Tuzemský plátce – příjemce dokladu, si nemůže německou DPH uplatnit ve svém českém přiznání k DPH. Při splnění podmínek může požádat o vrácení DPH z Německa.

Povinnost přiznat daň při poskytování ubytování prostřednictvím online platforem

Pokud osoba povinná k dani nabízí ubytovací služby prostřednictvím online platforem (Airbnb, Booking), které jsou usazené mimo ČR, vznikne jí pravděpodobně povinnost odvést DPH z důvodu přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku (dle § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH). A to z důvodu odměny (provize) za zprostředkování ubytování účtované online platformou – odměna placená Airbnb, Booking apod.

V případě, že je poskytovatel ubytování osoba povinná k dani neplátcem DPH, vznikne mu povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba dle § 6h ZDPH. Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba z důvodu přijetí služby od osoby neusazené v ČR nemá žádný finanční limit – poskytovatel ubytování se musí registrovat hned od prvního přijetí služby. Přičemž na povinnost odvést DPH nemá žádný vliv ani to, pokud poskytovatel ubytování odměnu přímo neplatí a je mu stržena z vybrané platby od zákazníků – dostává peníze od zákazníků (ubytovaných hostů) očištěné o odměnu online platformy.

Z toho vyplývá, že prakticky každý, kdo poskytuje ubytování přes online platformy usídlené v zahraničí (Airbnb, Booking), má povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba a odvádět DPH. Pokud není plátcem DPH, pak odměnu zahrne do svého přiznání plátce DPH.

Doplňkové služby k ubytovací službě

Generální finanční ředitelství vydalo informaci pro určení sazby DPH při poskytování doplňkových služeb k ubytovací službě. Pro posouzení je podstatné, zda jde o samostatnou službu, nebo vedlejší plnění k hlavnímu plnění – ubytovací službě. Ve snížené 10% sazbě (od 1. 1. 2024 ve 12% sazbě) se účtuje poskytování ubytování se snídaní, kdy snídaně není hostům samostatně účtována, ale tvoří součást ceny za ubytovací službu.

Rovněž služba parkování poskytovaná jako součást ubytovací služby nemusí být samostatně rozúčtována, ale může být součástí ceny za ubytování ve snížené sazbě. Pokud by však bylo parkování poskytnuto jako samostatné plnění, uplatní se u něj základní sazba 21 %.

Poskytování ostatního stravování kromě snídaně se považuje za samostatnou stravovací službu. Uplatní se u něj sazba DPH jako u stravovací služby (viz níže).

Při poskytování balíčků, které zahrnují kromě ubytování i stravování formou tzv. polopenze či plné penze, a případně též další služby (např. wellness), je potřeba balíček rozdělit a u každého plnění aplikovat příslušnou sazbu DPH. Pokud by rozdělení balíčku na jednotlivé služby nebylo možné, bylo by nutné uplatnit základní 21% sazbu DPH.

V případě pochybností o správné sazbě DPH může plátce DPH využít závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění dle § 47a ZDPH.

Příklad 2

Hotel (plátce DPH) poskytuje ubytovací balíčky. Balíček je kalkulován následovně:
 • ubytování s možností parkování v garáži hotelu a se snídaní: 2 000 Kč,
 • oběd a večeře: 600 Kč (v ceně je zahrnuta konzumace nealkoholických nápojů, ale není zahrnuta konzumace alkoholických nápojů).
Host navíc utratil 500 Kč za konzumaci alkoholických nápojů během stravování, z toho 300 Kč za točené pivo a zbylých 200 Kč za ostatní alkoholické nápoje. Hotel použije sazbu DPH:
 • u ubytování s možností parkování v garáži hotelu a se snídaní (2 000 Kč): druhá snížená sazba 10 %,
 • u oběda a večeře (600 Kč) včetně nealkoholických nápojů: druhá snížená sazba 10 %,
 • u točeného piva zkonzumovaného během poskytování stravování (300 Kč): druhá snížená sazba 10 %,
 • u ostatních alkoholických nápojů (200 Kč): základní sazba 21 %.

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

Stravovací služba má dle § 10c ZDPH místo plnění tam, kde je skutečně poskytnuta. V případě, že je stravovací služba poskytnuta na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropské unie, je místem plnění místo zahájení přepravy osob. Při poskytnutí stravovací služby se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti.

Příklad 3

Plátce DPH poskytuje stravovací služby ve vlaku během přepravy osob na trati Brno–Vídeň. Kde bude místo plnění?

Při cestě z Brna do Vídně bude místo plnění v ČR – místo zahájení přepravy. Po celou dobu cesty bude aplikovat českou DPH. Při zpáteční cestě z Vídně do Brna bude místo plnění v Rakousku – místo zahájení přepravy. Celou zpáteční cestu bude aplikovat rakouskou DPH. Plátce bude muset odděleně sledovat tržby podléhající české DPH při cestě z ČR a tržby podléhající rakouské DPH při cestě z Rakouska.

Sazby DPH při poskytnutí stravovací služby do 31. 12. 2023

Do konce roku 2023 se při poskytování stravovacích služeb uplatní druhá snížená sazba 10 % (dle přílohy 2a ZDPH). Do 10% sazby patří také podávání nápojů včetně točeného piva. U ostatních alkoholických nápojů se uplatňuje základní sazba 21 %.

Při odnosu jídla mimo provozovnu tzv. s sebou v krabičkách se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 % (považuje se za dodání zboží podle přílohy 3 ZDPH).

Změny od 1. 1. 2024

Konsolidační balíček, který by měl začít platit od 1. 1. 2024, ruší dvě snížené sazby DPH ve výši 10 % a 15 % a zavádí jen jednu sníženou sazbu ve výši 12 %. Tato změna se dotkne rovněž sazeb DPH u stravovacích a ubytovacích služeb.

Poskytování stravovacích a ubytovacích služeb bude i nadále ve snížené sazběod 1. 1. 2024 ve výši 12 %. Avšak podávání nápojů se přesouvá do základní 21% sazby daně. Výjimku bude mít pouze pitná voda a vybrané nápoje. Pitnou vodou se myslí pitná voda dodávaná vodovodem, tj. pouze kohoutková voda.

Vybraným nápojem se myslí nealkoholický nápoj, pokud jde o:
 
a) mléko a tekuté mléčné výrobky uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 4,

b) nápoje uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2202 99 11 a 2202 99 15,

c) mléko a tekuté mléčné výrobky podle písmene a) a nápoje podle písmene b) obsahující přidaný cukr nebo jiné sladidlo, přísadu nebo jinou potravinu, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo tekutých mléčných výrobků podle písmene a) nebo nápojů podle písmene b).

K datu vydání článku prošel sněmovní tisk 488, který obsahuje konsolidačním balíček, Senátem a čeká se na podpis prezidenta. Výše zmíněná úprava tedy ještě není zcela definitivní.

Příklad 4

Hotel (plátce DPH) poskytuje ubytovací balíčky. Balíček je kalkulován následovně:
 • ubytování s možností parkování v garáži hotelu a se snídaní: 2 000 Kč,
 • oběd a večeře: 600 Kč,
 • konzumace nealkoholických nápojů (kromě kohoutkové vody) během poskytování stravovací služby: 300 Kč.
Host navíc utratil 500 Kč za konzumaci alkoholických nápojů během stravování, z toho 300 Kč za točené pivo a zbylých 200 Kč za ostatní alkoholické nápoje. Od 1. 1. 2024 hotel použije sazbu DPH:
 • u ubytování s možností parkování v garáži hotelu a se snídaní (2 000 Kč): snížená sazba 12 %,
 • u oběda a večeře (600 Kč): snížená sazba 12 %,
 • u konzumace nealkoholických nápojů (kromě kohoutkové vody) během poskytování stravovací služby (300 Kč): základní sazba 21 %,
 • u alkoholických nápojů včetně točeného piva (500 Kč): základní sazba 21 %.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MUNARO Trade s.r.o.
Vše pro kanceláře a sklady.


Daňová a účetní kancelář
Účetnictví a daně pro podnikatele a neziskové organizace.

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,060 Kč
22,39 Kč
0,176 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme