Finanční leasing a daň z příjmů


Bc. Michaela Hauzarová
20. 8. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Finančním leasingem se rozumí přenechání hmotného majetku uživateli za úplatu, přičemž se musí splnit určité podmínky.

Foto: 123RF

 

Finanční leasing představuje variantu financování při pořízení hmotného majetku. Jaké jsou podmínky sjednání finančního leasingu a daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů související s předmětem finančního leasingu?


 
Pojem finančního leasingu je vymezen v ustanovení § 21d zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), kde je uvedeno, že se finančním leasingem rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, přičemž musí být splněny tyto podmínky:
  1. Při vzniku smlouvy o finančním leasingu je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu financování leasingu nebo je za stejných podmínek ujednáno právo uživatele na převod.
  2. Ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování. Výjimkou je případ, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny.
  3. Při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:
    • užívací práva k předmětu leasingu,
    • povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
    • rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.
  4. Je splněna minimální doba finančního leasingu. Doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Minimální dobou finančního leasingu je doba daňového odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP, nebo doba odpisování podle § 30a nebo § 30b ZDP v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů se tato doba zkracuje o šest měsíců.
Nový hmotný majetek zařazený v první nebo druhé odpisové skupině a pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 lze mimořádně odpisovat, a tedy i v případě finančního leasingu je minimální doba užívání takového majetku 12 měsíců pro majetek v 1. odpisové skupině a 24 měsíců pro majetek ve 2. odpisové skupině.

Není-li splněna podmínka minimální doby užívání, nejedná se z pohledu ZDP o finanční leasing, ale o nájemní vztah.

Příklad 1

Podnikatel uzavřel leasingovou smlouvu v květnu 2021 na nákup nového automobilu zařazeného v 2. odpisové skupině. Doba užívání vozidla by měla být v leasingové smlouvě uzavřena na nejméně 54 měsíců (5 let = 60 měsíců − 6 měsíců). Jedná se o nový automobil a leasingová společnost jako první odpisovatel mohla uplatnit mimořádné odpisy na 24 měsíců, tedy i minimální doba užívání u finančního leasingu může být u takového hmotného majetku zkrácena na 24 měsíců.

Finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování nebo nehmotného majetku. Pro finanční leasing jsou v zákoně o daních z příjmů stanoveny další podmínky mající vliv na daňovou uznatelnost souvisejících nákladů (výdajů) vztahujících se k financovanému hmotnému majetku.

Úplata jako daňový náklad

Za daňový náklad je v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP považována úplata ve vazbě na definici finančního leasingu. Podmínkou je časové rozlišení i v případě, že uživatel nevede účetnictví.

Příklad 2

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, si sjednal smlouvu o finančním leasingu na nový automobil 15. května letošního roku, který k tomuto datu i obdržel. Kolik poměrných částek je možné v letošním roce uplatnit do daňových výdajů?

Podnikatel může v roce 2021 uplatnit při splnění všech zákonných podmínek osm poměrných částí úplaty (za květen až prosinec).

Příklad 3

Společnost má na základě smlouvy o finančním leasingu v užívání osobní automobil, a to od 1. 6. 2021 na 54 měsíců. Součástí leasingové smlouvy je splátkový kalendář, podle kterého uhradí uživatel vozidla mimořádnou splátku ve výši 95 000 Kč, a dále bude splácet 54 splátek po 10 000 Kč.

Společnost za celou dobu leasingu celkem uhradí 635 000 Kč, což vychází na měsíční splátku ve výši 11 759,26 Kč.

Daňově uznatelné jsou potom tyto úplaty:

 
Rok Počet měsíců Výpočet Částka v Kč
2021 7/54 7 × 11 759,26 82 314,82
2022 12/54 12 × 11 759,26 141 111,12
2023 12/54 12 × 11 759,26 141 111,12
2024 12/54 12 × 11 759,26 141 111,12
2025 11/54 11 × 11 759,26 129 351,86
 

Zahrnutí do obchodního majetku

Ustanovení § 24 odst. 4 ZDP stanovuje podmínku zařazení předmětu do obchodního majetku uživatele po skončení finančního leasingu, a to jak u fyzických, tak i právnických osob.

Pokud by nebyl majetek po ukončení finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku, bylo by ustanovení § 24 odst. 4 ZDP porušeno, a následkem by byla daňová neuznatelnost zaplacených úplat za užívání majetku i v předchozích letech.

V roce odkoupení věci musí v takovém případě poplatník zvýšit základ daně o uplatněné úplaty v souladu s § 5 odst. 6 ZDP.

Příklad 4

Podnikatel (fyzická osoba) vedoucí daňovou evidenci si prostřednictvím finančního leasingu pořídil automobil. V letošním roce byl finanční leasing ukončen, ale podnikatel by chtěl za letošní rok uplatnit výdaje procentem z příjmů.

Podnikatel by nesplnil podmínku dle ustanovení § 24 odst. 4 ZDP, jelikož by po ukončení finančního leasingu nemohl při uplatnění výdajů procentem z příjmů zahrnout majetek do obchodního majetku v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 ZDP. Při takovém postupu by podnikatel musel v letošním roce zvýšit základ daně o veškerou úplatu uplatněnou po dobu trvání finančního leasingu do daňových výdajů.

Akontace nebo záloha

V případě akontace (první vyšší úplata v rámci finančního leasingu) je nutné rozlišit, zda se jedná o zálohu výrobci nebo prodejci na prodej výrobku či zboží, nebo zda se jedná o první vyšší splátku úhrady leasingové firmě, resp. vlastníkovi.

Pokud by se jednalo o zálohu na nákup hmotného majetku, lze takovouto zálohu zahrnout do výdajů pouze prostřednictvím odpisů, a to až v době po zakoupení příslušného hmotného majetku do vlastnictví. Jedná se totiž o zálohu na odkoupení majetku. Jestliže však akontace představuje první vyšší splátku úplaty vlastníkovi, zahrne se do výdajů již ve formě časově rozlišené úplaty, tzn. úplaty rozpočítané na dobu trvání finančního leasingu.

Příklad 5

Podnikatel při sjednání finančního leasingu uhradil zálohu na nákup hmotného majetku ve výši 100 000 Kč. Po ukončení finančního leasingu odkoupí hmotný majetek za 20 000 Kč.

Při převodu majetku do vlastnictví je vstupní cenou koupeného majetku částka 120 000 Kč. Podnikatel zatřídí majetek do příslušné odpisové skupiny a zahájí odpisování majetku v souladu se ZDP.

Z příkladu je zřejmé, že poskytnutí zálohy na nákup hmotného majetku při finančním leasingu není výhodné, jelikož si podnikatel nemůže během finančního leasingu tuto částku uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

Předčasné ukončení finančního leasingu

Ne vždy lze při předčasném ukončení finančního leasingu daňově uznat úplaty za užívání, zejména pak je nutná obezřetnost při nerovnoměrných splátkách.

Podle ustanovení § 24 odst. 6 ZDP je v případě předčasného ukončení finančního leasingu daňovým nákladem pouze poměrná část úplaty připadající ze sjednané doby na skutečnou dobu finančního leasingu anebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.

Příklad 6

Společnost má v užívání na základě smlouvy o finančním leasingu osobní automobil od 15. ledna 2021 na 54 měsíců. Při podpisu leasingové smlouvy a převzetí vozu dne 15. 1. 2021 zaplatila mimořádnou leasingovou splátku ve výši 150 000 Kč, dále měla dle splátkového kalendáře k 15. dni každého měsíce (počínaje lednem 2021) platit běžné splátky ve výši 12 000 Kč. Těchto běžných splátek měla zaplatit celkem 54, zaplatila jich však jen šest a z finančních důvodů vozidlo vrátila dne 30. 7. 2021 pronajímateli a smlouvu ukončila.

Dle § 24 odst. 6 ZDP je daňově uznatelná pouze část zaplacené úplaty za užívání. Společnost by v případě neukončení leasingu zaplatila celkem 150 000 + (54 × 12 000) = 798 000 Kč. Bez mimořádné splátky by měsíční splátka byla ve výši 14 777,78 Kč. Vzhledem k tomu, že leasing trval jen šest měsíců, je dle § 24 odst. 6 ZDP daňovým nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze skutečná doba užívání, tedy v našem případě je náklad 6 × 14 777,78 Kč = 88 666,68 Kč.

I když společnost zaplatila celkem 222 000 Kč (mimořádnou splátku 150 000 Kč a 6 × 12 000 Kč jako běžné splátky), rozdíl ve výši 133 333,32 Kč nebude daňově uznatelným nákladem.

Poplatek za sjednání leasingu

Některé leasingové smlouvy si účtují poplatek za sjednání leasingové smlouvy. K daňovému posouzení těchto poplatků je pak nutné přistupovat individuálně v kontextu se zněním smlouvy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýší se příspěvek na bydlení a dosáhne na něj více lidí

22. 9. 2022 | Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Vláda v tomto týdnu schválila návrh, který příspěvek na bydlení nejen zvýší, ale dosáhne na něj také vyšší počet domácností. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací zjistíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

Dobrá účetní - Plzeň
Vedení účetnictví, zpracování mezd a poradenství pro podnikatele.
ucetnictvi-dane-plzen.cz

Daňový kalendář

26. 9. 2022 Přiznání DPH (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Souhrnné hlášení (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Kontrolní hlášení (za srpen 2022)
17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
0,005 Kč
25,27 Kč
0,330 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme