Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory


Mgr. Jana Doušová
18. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Její výše se odvíjí od způsobu ukončení pracovního poměru.

Foto: Fotolia

 

Způsob, kterým skončí vaše zaměstnání, ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti. Dále je způsob skončení pracovněprávního vztahu rozhodný pro to, zda vám vznikne nebo naopak nevznikne nárok na odstupné.


 
Jednotlivé způsoby skončení základního pracovněprávního vztahu, tj. pracovního poměru, vyjmenovává zákoník práce (dále jen „ZP“) v ustanovení § 48 (zákon č. 262/2006 Sb.).
 
Pracovní poměr může být rozvázán jen:
 • dohodou,
 • výpovědí,
 • okamžitým zrušením,
 • zrušením ve zkušební době.
 
Dále vám pracovní poměr může skončit v případě pracovní smlouvy uzavřené na určitý časový horizont (např. na dobu jednoho roku) uplynutím sjednané doby. Posledním možným způsobem zániku je smrt zaměstnance či zaměstnavatele (viz podrobněji článek Změny v zákoníku práce vlivem přijetí nového občanského zákoníku).
 
Než začneme rozebírat konkrétní varianty skončení pracovního poměru s jejich dalšími důsledky, musíme si připomenout, že zákoník práce vyžaduje, aby pracovní poměr byl sjednán písemnou formou. Ten samý formální požadavek je zopakován i u jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru – u dohody, výpovědi, okamžitého zrušení.
 
Každý z těchto výše uvedených důvodů skončení pracovního poměru ovlivňuje, zda vám v rámci evidence na úřadu práce, při splnění zákonných předpokladů, bude přiznána podpora v nezaměstnanosti a případně v jaké výši. Proto je žádoucí znát základní rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení pracovněprávního vztahu.
 
V následujícím článku tyto rozebereme z pohledu zákoníku práce a rovněž upozorníme na to, jakým způsobem dopadají na ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle něhož se rozhoduje o přiznání, respektive nepřiznání podpory v nezaměstnanosti.
 
Konkrétně § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti stanovuje procentní sazbu podpory v nezaměstnanosti právě s promítnutím způsobu ukončení pracovněprávního vztahu. Je tak posílena osobní odpovědnost uchazečů o zaměstnání.
 
Obecně je výše podpory vymezena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Ve většině případů ukončení pracovněprávního vztahu náleží nárok na podporu v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících podpůrčí doby ve výši 65 %, v dalších dvou měsících 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního výdělku.
 
Bylo-li však poslední zaměstnání uchazeče o zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti na 45 % po celou tzv. podpůrčí dobu. Nicméně pokud v tomto případě doložíte úřadu práce, že k rozvázání pracovního poměru vás vedly vážné důvody, získáte podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 % a 45 %.

Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na pět měsíců, od 50 do 55 let na osm měsíců a nad 55 let jedenáct měsíců.
 
Pro úplnost je nutné upozornit, že zákon stanovuje maximální možnou výši podpory v nezaměstnanosti, a to 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Proto pokud máte to štěstí a patříte mezi vysokopříjmovou skupinu lidí, bude vaše podpora „zastropována“ aktuálně částkou 14.281 Kč.

Skončení pracovního poměru dohodou

V dnešní době se asi nejčastěji setkáváme s ukončením pracovního poměru dohodou. Jak již ze slova „dohoda“ logicky plyne, jedná se o souhlasný projev vůle obou stran, že již nechtějí v pracovním vztahu nadále zůstávat. Respektive mělo by se o takový souhlasný projev vůle jednat. Nicméně ať už je dohoda uzavřena za jakýchkoliv okolností, je nutné mít na paměti „výhody a nevýhody“, které z uzavření dohody o skončení pracovního poměru plynou.
 
Jaká může být výhoda při ukončení pracovního poměru dohodou dle § 49 ZP? Stanovíte den, kterým zaměstnání chcete ukončit. Což pro obě smluvní strany zajišťuje jistotu ohledně dne skončení pracovního poměru. Minimalizují se tak případné soudní spory o neplatnost skončení pracovního poměru, ke kterým dochází v případě jednostranných právních jednání (výpovědí a okamžitých zrušení).
 
Při ukončení zaměstnání dohodou zákoník práce nevyžaduje, aby byl důvod ukončení pracovního poměru výslovně uveden. Nicméně lze to jen doporučit. Zúročí se vám to, ať již v souvislosti se vznikem nároku na odstupné, nebo s nárokem na podporu v nezaměstnanosti.
 
Uvede-li zaměstnavatel jako důvod skončení pracovního poměru dohodou některý z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP, tedy důvod, že se zaměstnavatel ruší, přemísťuje nebo již pro vás nemá nadále práci, vznikne vám nárok na odstupné, ač jste se na skončení se zaměstnavatelem dohodli.
 
Bezesporu stinná stránka rozvázání pracovního poměru dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se nachází v zákoně o zaměstnanosti. Pokud totiž k dohodě dojde bez vážného důvodu, bude náležet zaměstnanci, jakožto uchazeči o zaměstnání evidovaném na úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45 % průměrného čistého výdělku po celou délku podpůrčí doby.
 
Některé důvody pro skončení pracovního poměru dohodou mohou tedy být úřadem práce při rozhodování o výši podpory uváženy jako tzv. vážné důvody. Díky tomu by vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši, tak jak bylo citováno výše (65 %, 50 %, 45 %).
 
Určitě si kladete otázku, co všechno jsou ony tzv. vážné důvody? Zákon o zaměstnanosti je konkrétně uvádí v § 5 písm. c) a spočívají v:
 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
 • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
 
A právě poslední bod dává prostor pro správní uvážení úřadu práce, aby i v případech, kdy byl ukončen pracovní poměr dohodou, přiznal podporu v plné výši. Stává se tak většinou v ojedinělých případech.
 
Situací, kterou lze zařadit pod tyto vážné důvody, může být skončení pracovního poměru zaměstnance v důsledku úplné modernizace zaměstnavatele, spočívající v zavedení zcela nových technologií. Přičemž po zaměstnanci vzhledem k jeho věku či vzdělání není objektivně spravedlivé požadovat, aby se adaptoval na nový, zcela odlišný způsob práce.
 
Za vážný důvod však můžeme považovat i okolnost, že ke skončení pracovního poměru je stěhování zaměstnance za rodinou do značně vzdáleného místa, do kterého není reálné denně dojíždět.

Výpověď daná zaměstnancem

I v případě skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance je nutné pro případ rozhodovaní o výši podpory v nezaměstnanosti zjišťovat, zda zaměstnanec měl ke skončení pracovního poměru vážné důvody (např. zdravotní či rodinné).
 
Pokud žádné takové nebyly prokázány, náležela by takovému uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti pouze ve snížené výši, tj. ve výši 45 % po celou podpůrčí dobu.

Výpověď daná zaměstnavatelem

Jak jsme si již řekli, výpověď musí být v písemné formě a zaměstnavatel ji zaměstnanci předává osobně či např. poštou. Zákoník práce vypočítává důvody, pro které zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď. Tyto důvody je pak povinen skutkově vymezit ve výpovědi. Rozlišuje se výpověď z tzv. důvodů organizačních (§ 52 písm. a) až c) ZP). To jsou situace, kdy se zaměstnavatel ruší, přemísťuje, či kdy se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným.
 
Druhou skupinou výpovědních důvodů bychom mohli označit za důvody zdravotní (§ 52 písm. d) a e) ZP). Patří mezi ně důvody, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku již dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. A dále případ, kdy zaměstnavatel může dát výpověď, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci.
 
Pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo požadavky pro řádný výkon této práce (např. dosažení určitého stupně vzdělání, složení předepsané zkoušky), může zaměstnavatel propustit zaměstnance dle ustanovení § 52 písm. f) ZP. Dalším důvodem pro výpověď zaměstnanci dle tohoto ustanovení je i odvádění neuspokojivých pracovních výsledků (za předpokladu, že byl zaměstnanec na toto v posledních 12 měsících upozorněn a vyzván k nápravě).
 
Ve všech těchto případech budete mít bezpochyby jako uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši, tedy 65 %, 50 % a 45 %.
 
Malou náplastí na smutek z výpovědi dle některých výše uvedených důvodu (§ 52 písm. a) až d) ZP) pro vás může představovat finanční kompenzace v podobě odstupného, pokud jsou splněny zákonné předpoklady dle § 67 ZP, či v ostatních případech, pokud vám jej poskytne zaměstnavatel dobrovolně.
 
Nicméně právě i vyplacené odstupné bude mít vliv na to, ke kterému dni vám bude podpora v nezaměstnanosti vyplacena. Je tedy nutné tyto zákonné jemné odchylky vnímat v souvislostech.
 
Na zbývající dva výpovědní důvody vymezené v zákoníku práce nahlíží zákon o zaměstnanosti v souvislosti s nárokem na podporu v nezaměstnanosti zcela rozdílně. Zcela bezpodmínečně nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne uchazeči o zaměstnání, který šest měsíců před zařazením do evidence úřadu práce porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo porušil léčebný režim zvlášť hrubým způsobem a zaměstnavatel s ním i z těchto důvodů pracovní poměr rozvázal.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může mít tak závažný zdravotní stav, který znemožňuje konat práci u zaměstnavatele bez vážného ohrožení sebe sama. Za předpokladu, že mu zaměstnavatel neumožní výkon jiné pro něj vhodné práce, ačkoliv mu předložil lékařský posudek (rozhodnutí příslušného správního orgánu) potvrzující jeho zdravotní stav, je toto důvodem pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance.
 
Druhým, o nic méně příjemným, důvodem pro využití tohoto způsobu ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance je situace, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (či její část) do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (tj. nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu).
 
V obou těchto případech, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr okamžitým zrušením, mu od zaměstnavatele náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá výpovědní době, tj. zpravidla za dva měsíce (je možné domluvit delší dobu).
 
Na rozdíl od klasické výpovědi, kdy po výpovědní dobu zaměstnanec nemůže do evidence uchazečů do zaměstnání, ačkoliv například již práci pro zaměstnavatele nekoná, v případě okamžitého zrušení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce den následující po doručení okamžitého zrušení zaměstnavateli.
 
V případech platební neschopnosti zaměstnavatele chrání zaměstnance zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
 
Zákon o zaměstnanosti na okamžité zrušení pracovního poměru pohlíží jako na ukončení zaměstnání z vážných důvodů (viz výše § 5 písm. c) bod 5). Proto uchazeči o zaměstnání náleží při splnění zákonných předpokladů podpora v plné výši.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Pozornost je třeba věnovat okolnostem, pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr svého zaměstnance. Tento způsob skončení pracovního poměru má totiž pro budoucí uchazeče o zaměstnání dosti výrazný dopad.
 
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jednak pro porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem (pro porušení této intenzity lze dát i výpověď, záleží pouze na vůli zaměstnavatele, který způsob skončení pracovního poměru zvolí) a dále pro pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo na dobu nejméně šesti měsíců, pokud trestný čin byl spáchán při plnění pracovních úkolů.
 
Pokud byl se zaměstnancem skončen pracovněprávní vztah pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností (ať ji výpovědí, nebo okamžitým zrušením) v období šesti měsíců před zařazením do evidence úřadu práce, takovému uchazeči o zaměstnání vůbec nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 
V případě zprostředkování vhodného zaměstnání úřadem práce je rozhodující, jakým způsobem bylo toto zprostředkované zaměstnání ukončeno. Bylo-li totiž skončeno pro porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, nebo jste takové zaměstnání ukončili sami, popřípadě dohodou se zaměstnavatelem, nebudete moci být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání hned, ale až po uplynutí šesti měsíců ode dne, který byl sjednán jako nástup do zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce.
 
Pro úplnost je vhodné upozornit, že dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu nelze okamžité zrušení pracovního poměru, které bylo doručeno druhému účastníku, dodatečně odvolat. Pracovní poměr tedy skončí okamžikem doručení, ledaže by byla podána žaloba na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru dle podmínek zákoníku práce. A soud rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné, nebo se strany dohodly o sporných nárocích v průběhu řízení u soudu tak, že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trval a že bude trvat i nadále.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ZP)

Institut zkušební doby předpokládá možnost ověření vhodnosti uzavřeného pracovněprávního vztahu. Z jeho povahy vyplývá i jednoduchost v rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec tak může učinit z jakéhokoliv důvodu (i bez udání důvodu). Přičemž pracovní poměr je ukončen dnem, kterým bylo zrušení doručeno druhé straně.
 
Z pohledu posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti však zaměstnanec musí případný vážný důvod pro skončení pracovního poměru prokázat, tak aby mu náležela podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 %, 45 % průměrného výdělku.

Skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby (§ 65 ZP)

Výše uvedenými způsoby skončení pracovního poměru lze rozvázat obě varianty pracovního poměru, tedy jak pracovní poměr na dobu neurčitou, tak i pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Při volbě toho, v jakém rozmezí bude pracovní poměr sjednáván, záleží na vůli každého zaměstnavatele.
 
Dle současné právní úpravy může zaměstnavatel pracovní poměr časově omezit až na tři roky, přičemž toto může být pouze dvakrát opakováno.
 
Pro pracovní poměr na dobu určitou však platí další způsob skončení pracovního poměru, kterým je uplynutí sjednané doby. Tímto způsobem pracovní poměr skončí automaticky, není k tomu zapotřebí žádné jednání ani ze strany zaměstnance, ani ze strany zaměstnavatele.
 
V případě, že končí pracovní poměr na dobu určitou v období před uplynutím sjednané doby, je nutné v souvislosti se vznikem nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výši zohlednit způsob skončení pracovního poměru a popřípadě vážné důvody pro skončení pracovního poměru. To pro případ skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby odpadá a podpora v nezaměstnanosti náleží v tzv. třístupňové výši (65 %, 50 %, 45 %).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petr
26. 5. 2020 19:53:59
Došlo k ukončení PP Dohodou z organizačních důvodů-budemi krácená podpora?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavel
20. 12. 2019 16:01:13
Dobrý den, dne 15.12.2019 jsem dojel do prace v Rakousku,16ho jsem dostal volno tak sem se sel přihlásit na úřad a 17ho jsem zacal pracovat. Prace je tu hrozná a nevim si rady uz. Na to abych dostal podporu mi chybí 10 dní. Mam na ni nárok když odejdu ve zkušební době třeba po 12ti dnech a z čeho se mi bude počítat? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Mary
19. 9. 2018 21:17:27
Dobrý den, dávám výpověď z důvodu péče o blízkou osobu a podávám žádost o příspěvek na péči. Než se příspěvek vyřídí, zaregistruji se na úřadu práce. Ale co když bude příspěvek na péči potom nižší než příspěvek z úřadu práce ?
Hlášení závadného obsahu

Holas
26. 2. 2018 19:19:19
Dobrý den,
měl jsem dvě zaměstnání trvající dva roky. Jedno mi bylo ukončeno k 31.12.2017 (příjem 16000kč/měs. čistého, druhé jsem měl jako v době volna a plat 5000kč/měs. ukončeno 2.1.1018.
Obdržel jsem podporu cca 1500kč. protože se vypočítala z posledního zaměstnání. To se oba příjmy nesčítají, když první je na hlavní prac. poměr a druhé mám jen jako dohodu?
Hlášení závadného obsahu

Alois Metzner
30. 1. 2018 11:26:18
Dobrý den, jsem pracující důchodce se smlouvou na dobu neurčitou. Dostal jsem výpověď od insolvenčního správce 27.9.2017 dle §52 písm.a) 3.11.2017 nás koupila nová společnost. Rozeslala dopisy pro neplatnost výpovědi insolvenčního správce. Oznámení o neplatnosti jsem si nepřevzal. 27.11.2017 poslala tato firma výpovědi zhruba 80 pracovníkům dle §55. Tuto nepravdivou výpověď jsem si převzal na poště 11.12.2017 V této věci jsem se obrátil na OIP v Ostravě. Chci se zeptat, jak mám postupovat a jaké mám možnosti získat nějaké peníze, třeba i od úřadu práce. Děkuji za odpověď. Alois Metzner
Hlášení závadného obsahu

Zuzikas
27. 6. 2017 18:09:05
Dobrý den, dnes mi zaměstnavatel oznámil, že pro mne nadále nemá místo - měla jsem se vracet koncem září po tříleté pauze - mateřská, rodičovská, - nabídl mi výpověď dohodou s odstupným 6 platů (přičemž rodičovské volno mám do 24.9. a výpověď by byla ke 30.6.tr.) Zajímalo by mne, zda budu mít právo na podporu (pokud se mi nepovede najít ihned práci) a pokud bych znovu otěhotněla (s partnerem bychom stále rádi druhé dítě), co bude s mateřskou a rodičovskou...
Podotýkám, že mám ještě ŽL na vedlejší činnost. Díky moc. Zuzana
Hlášení závadného obsahu

Petr
20. 3. 2017 9:52:53
Dobry den, resim aktualne zapeklitou situaci. Zamestnavatel, se mnou ukoncil pracovni pomer zrusenim ve zkusebni dobe, t.j. duvod byl na jeho strane. Urad prace, mi ale odmitl uznat narok na podporu v nezamestnanosti, protoze jsem nemel u zamestnavatele odpracovane plne tri mesice (chybely mi asi ctyri dny). Rozhodl urad prace spravne, kdyz mi narok na podporu zamitnul? Vsechny dalsi aspekty nutne pro ziskani pidpory, jsem splnil. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Hela
11. 3. 2017 19:22:31
Musím dát výpověď dohodou.Ze dne na den ode mě odešel manžel , já pracuji v třísměnném prac. procesu a mám 4,5 letého syna a nikoho poblíž, kdo by mi ho pohlídal,když budu v práci a zavedl nebo vyzvedl ze školky, než dorazím domů. Jinak to nejde. Je to dostatečně vážný důvodů pro úřad práce, kvůli výši podpory? Práci si snad pak najdu,která bude vyhovovat, ale zatím nevím jak to jinak vyřešit.
Hlášení závadného obsahu

Sonia
8. 3. 2017 7:33:58
Může mě zaměstnavatel donutit ke změně pracovní pozice, která je z části jinak zaměřená než jak jsem měla dosud uvedeno v pracovní náplni? Jak to mohou řešit? Patrně mě budou nutit k dohodě, ale to dostanu na ÚP jen 45 % průměru podporu v nezam.
Hlášení závadného obsahu

Míla
9. 1. 2017 13:45:35
Luboš: Nárok na podporu máte. Počítat se Vám bude z předchozího výdělku. Zajděte si co nejdřív na Úřad práce se zaevidovat.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
6. 1. 2017 18:50:51
Dobrý den . Pracovní poměr mi skončil k 31. 12 . dle smlouvy . Od 1.1 . jsem nastupil k novému zaměstnavateli . Prac. p.jsem ukončil již po týdnu . Tříměsíční zkušební doba . Mám nárok na podporu? A Z čeho se bude vypočítávat ? Děkuji .
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
9. 10. 2016 20:27:16
Prosím pěkně. Pokud chápu dobře. Pracují v zahraničí v Lednu mi končí smlouva na rok a zaměstnavatel mě už smlouvu neprodlouží tudíž se vracím do Čech. Budu mít tedy nárok na třístupňovou výši 65%,50%,45? Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

alena
4. 10. 2016 18:50:52
Dobrý den, ukončila jsem pracovní poměr dohodou z důvodu stěhování kvůli manželově práci. Ve výpovědi to výslovně uvedeno není, ale v následném potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu to uvedeno je. Na úřadu práce v novém městě po přestěhování mi však přiznali pouze 45% podporu v nezaměstnanosti. Můžu se proti tomu nějak ohradit?
Hlášení závadného obsahu

Iveta
13. 9. 2016 10:18:53
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jaká podpora v nezaměstnanosti mi bude náležet pokud jsem ukončila předchozí HPP dohodou (zažila jsem bossing- skončila jsem v lékařské péči) a nastoupila do jiné práce. V nové práci chci skončit ve zkušební době (jsou zde jiné podmínky, než byly uvedeny na přijímacím pohovoru). Je mi 50 let. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

martina
19. 8. 2016 14:33:55
Dobrý den,

ráda bych se ifnromovala, zda když dostanu výpověď dle důvodu:Dalším důvodem pro výpověď zaměstnanci dle tohoto ustanovení je i odvádění neuspokojivých pracovních výsledků (za předpokladu, že byl zaměstnanec na toto v posledních 12 měsících upozorněn a vyzván k nápravě).
zda tot budu mít někde vedeno, či ne? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Karel Scholz
2. 8. 2016 8:50:34
Dobrý den. Marodím asi 10 měsíců se zády. Chtěl bych ukončit pracovní poměr dohodou ze zdravotních důvodů. Zajímalo by mě, jestli k tomu stačí vyjádření ošetřujícího lékaře, že nebudu schopen vykonávat dosavadní práci. Zaměstnavatel mi tvrdí, že se musím podrobit lékařské prohlídce u závodního lékaře. Děkuji Scholz
Hlášení závadného obsahu

Ilona
7. 6. 2016 9:45:35
růža: Nároku na odstupné se nelze vzdát. Pokud tedy budete mít smlouvu na neurčito a propustí Vás např. z "organizačních důvodů" (zrušilo se Vaše místo), odstupné Vám náleží, i kdybyste podepsala papír, že ho nechcete.

Pokud byste dostala jako odstupné např. dva platy, tak by se Vám dva měsíce nevyplácela podpora v nezaměstnanosti. Podporu byste dostala až po uplynutí těch dvou měsíců.
Hlášení závadného obsahu

růža
6. 6. 2016 16:28:15
Dobrý den mám dotaz ohledně práce.
Je mi 56 let jsem čid.
Pracuji ve firmě ,která se zabývá úklidem pro jiné firmy.
Ve firmě pracuji na dobu určitou , mám již 3 x prodlouženou smlouvu do 30.6.02016
Tak bych měla skončit 30.6.2016 , můj zaměstnavatel má smlouvu s firmou ve které pracuji do 31.10.2016 .
tak mi nabídl že mi dá smlouvu na dobu neurčitou /na ty 4 měsíce/ s tím že mu podepíši doklad že nebudu uplatňovat odstupné , když neuspějí u této firmy ve výběrovém řízení. Když nebudou pro tuto firmu již obstarávat úklidové práce.všechny uklizečky u nich skončíme.
Tak se chci zeptat co by to pro mě znamenalo ohledně pracovního úřadu.
jestli to nebude mít vliv na podporu.
Děkuji za odpověď Růža
Hlášení závadného obsahu

Nedy
26. 4. 2016 15:14:21
Dobrý den,
od 1.března pracuji u nového zaměstnavate. Jsem tedy ve zkušební době. Termín výplaty byl stanoven vždy 15. v měsíci, takže 15.dubna jsem měla obdržet první výplatu. Dosud mi však nebyla vyplacena a zaměstnavatel se vymlouvá. Už teď vím, že u takového zaměstnavatele nechci dál pracovat. Pokud bych teď ukončila pracovní poměr ve zkušební době pro nevyplacení mzdy, budu mít nárok na plnou výši dávek podpory v nezaměstnanosti? Nebo musím počkat až na 15.den po splatnosti a pak podat okamžité ukončení pracovního poměru?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

vichřice
26. 4. 2016 12:40:28
Dobrý den, zaměstanavatel nemá pro mě po skončení RD místo a nabízí dohodou o ukončení pracovního poměru s důvodu péče o dítě do 4 let a v dohodě sjednat odstupné ve výši 3 platů, zajímá mě, zda je to možné a zda nebude problém s čerpání podpory v nezaměstanost
Hlášení závadného obsahu

Tina
22. 4. 2016 20:26:13
Dobrý den, 30.4. 2016 mi končí smlouva.na dobu určitou a ja ji nemám zájem dál prodlužovat na jakou podporu mám nárok? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Radka
22. 4. 2016 16:22:30
Je možné ukončit prac.poměr z důvodu stěhování za rodinou dřív než po 2 měsíční výpověd.lhůtě?
Hlášení závadného obsahu

Daniela
11. 4. 2016 8:59:10
Pavla Lukavská:
Vizte info v článku: Pokud doložíte úřadu práce, že k rozvázání pracovního poměru vás vedly vážné důvody, získáte podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 % a 45 %.
Hlášení závadného obsahu

Pavla Lukavská
6. 4. 2016 16:56:25
Dobrý den, pracuji v jiném městě vzdáleném 1,5 hodiny jízdy od mého bydliště. Má dcera (11 let) má v současné době problémy ve škole (rozchod rodičů, střídavá péče). Chtěla bych pracovní poměr ukončit ze závažného důvodu péče o dítě (povinná školní docházka). Jakým způsobem mám výpověď formulovat a vznikne mi nárok na 65% podpory v nezaměstnanosti? Mohu pracovní poměr ukončit okamžitě nebo k určitému datu bez výpovědní lhůty? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Alena
17. 3. 2016 22:21:07
Dobrý den, chtela bych se zeptat kdyz mi konci pracovní smlouva a mám ji na dobu urcitou (1 rok) a nechci ji na dále uz podepisovat na jakou podoru v nezamestnanosti mam narok?
Hlášení závadného obsahu

lumir
21. 2. 2016 11:59:08
délka výpovědní doby
Hlášení závadného obsahu

masa
9. 2. 2016 14:01:02
Již 2 měsíce marodím s bolesti zad, ne poprvé, mohu ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů a jakou dostanu podporu na úřadu práce je mi 59 let a v záři 2016 odcházím do důchodu. Mám nárok na 65 procent podpory?
Hlášení závadného obsahu

eleonora malkovich
31. 1. 2016 11:35:32
Přestěhovala jsem se do 120 km vzdáleného mista od svého pracoviste, ukončila jsem zaměstnání dohodou z důvodu stěhování. Na jak vysokou podporu mam nárok (45%,65%) ?
Hlášení závadného obsahu

Petr
23. 1. 2016 10:34:47
Dobrý den, jak je to prosím s podporou, když mi skončí pracovní poměr ze zákona k 30.6.2017, protože jsem v termínu nepožádal o státní službu. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Teris08
19. 1. 2016 17:32:13
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jaká podpora v nezaměstnanosti mi bude náležet pokud jsem ukončila HPP dohodou a nastoupila do jiné práce. V nové práci se mnou však zaměstnavatel zrušil PP po 1 měsíci ve zkušební době. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zdeňka
15. 12. 2015 18:58:06
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jaká podpora v nezaměstnanosti mi bude náležet pokud jsem ukončila PP dohodou a nastoupila do jiné práce. V nové práci se mnou však zaměstnavatel zrušil PP po 1 měsíci ve zkušební době. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Monika
25. 11. 2015 18:06:20
Dobry den,mam pracovni smlouvu u personalni agentury, vzdy prodluzovanou po 3 mesicich. Pokud se rozhodnu dalsi nepodepsat, budu mit narok na tristupnovou podporu v nez.? Nebo jen 45%?
Hlášení závadného obsahu

Di
31. 10. 2015 22:44:20
Prosím o radu, pracuji a z důvodu úmrtí otce mého syna a nevyhovující pracovní době, mohu ukončit pracovní poměr ve zkušební době, zajímá mě zda mám nárok, jako samozivitelka s nezl.dítětem být zaevidovana na úřad práce? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

blackberry
14. 10. 2015 14:25:44
to Alík a Martin:
Konec doby určité = podpora v plném rozsahu (65%,50%,45%).
Hlášení závadného obsahu

Alík
14. 10. 2015 11:05:33
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Končí mi pracovní poměr na dobu určitou (byl uzavřený na rok). Zaměstnavatel mi dále smlouvu neprodlouží. Dostanu první měsíc 65 % podpory? Nebo jenom 45%? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Helena
12. 10. 2015 9:17:54
Dobrý den,
budu se stěhovat za přítelem ze Západních Čech do Středních Čech, v součastné práci budu podávat výpověď dohodou a bude uvedeno, že důvod rozvázání prac.poměru je stěhování. Jakým způsobem mám doložit úřadu práce že se jedná o vážné důvody ukončení zaměstnání? Jaké dokumenty jsou k tomu potřeba? (nájemní smlouva?)Také si aktivně hledám práci v místě bydliště, pomohli by doložit maily které neustále zasílám případným zaměstnavatelům a skutečně si tak snažím již ted hledat práci v novém bydliště?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martin
8. 10. 2015 19:23:20
Dotaz, pokud mi skončí pracovní poměr na dobu určitou a já si již dále nepřeji uzavřít navazující pracovní smlouvu, jaký mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Hlášení závadného obsahu

Inka
29. 9. 2015 8:11:46
Zaměstnanec: Pokud jsou důvody výpovědi organizační (rušení zaměstnavatele), tak je nárok na podporu 65%, 50% a 45%.
Hlášení závadného obsahu

Zaměstnanec
28. 9. 2015 19:34:27
Dobrý den,mam dostaz ohledně zkoncení pracovního poměru. Mám smlouvu na dobu urcitou,do února 2016. Nyní nám zaměstnavatel oznamil ,že firma zaniká a končíme v Lednu. Jakou budu mít v tomto případě výši podpory?Nelze tedy o výpověd ani dohodu?Moc děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Renata
14. 9. 2015 8:14:54
Stěhování není důvodem k okmažitému rozvázání prac. poměru. Lze to jen z důvodů vymezených v §56 zák. práce.

§56 (1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
Hlášení závadného obsahu

barny
14. 9. 2015 6:51:07
chci se zeptat,můžu okamžitě rozvázat pracovní poměr z důvodu stěhování a není realně dojíždět?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pixely Pavla Ovsíka
Fotograf s oosobním přístupem ke klientovi.
www.pixpo.cz

NEJVÝHODNĚJŠÍ ÚVĚRY AUT
Vyberte si jakýkoliv vůz a my vám na něj zajistíme nejvýhodnější úvěr!
www.nasplatky.eu

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru