Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Evidence a hlášení pracovních úrazů od roku 2015


Mgr. Jana Doušová
12. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o úrazech v knize úrazů, a to v elektronické nebo listinné podobě.

Foto: Fotolia

 

Jaké nové povinnosti mají zaměstnavatelé při evidenci a nahlášení pracovního úrazu od 1. 1. 2015? Novela nařízení vlády zavedla od letošního roku také nové tiskopisy. O všech novinkách a změnách se dozvíte v následujícím článku.


 
Základní úpravou povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání se zabývá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten v § 105 zmiňuje povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s úrazy (obecně, včetně nepracovních) a pracovními úrazy zaměstnanců.
 
Přesné stanovení pracovního úrazu pro účely zákoníku práce najdeme v § 380, který definuje, že pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
 
Dále se jako pracovní úraz posuzuje také úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Nicméně za pracovní úraz nemůžeme považovat úraz, který se zaměstnanci přihodí na cestě do zaměstnání či na cestě zpět.
 
Obecně je zaměstnavatel povinen při pracovním úrazu objasnit příčiny a okolnosti jeho vzniku a neměnit bez vážných důvodů stav na místě úrazu do doby objasnění. Dle zákona musí vést knihu úrazů bez ohledu na to, zda jimi byla či nebyla způsobena pracovní neschopnost.
 
Dále je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu na orgány a instituce, které výslovně jmenuje prováděcí předpis, a to nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Evidence a hlášení pracovních úrazů dle nového nařízení vlády

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela (nařízení vlády č. 170/2014 Sb.) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Obecně je dle tohoto nařízení zaměstnavatel povinen vést evidenci o úrazech v knize úrazů, a to v elektronické nebo listinné podobě.
 
Novela s sebou přinesla přesnější pravidla pro samotnou evidenci pracovních úrazů. Hlavním účelem změn je zpřesnění statistik o pracovních úrazech, které by měly napomáhat k efektivnější prevenci takovýchto úrazů.
 
Evidence nově musí obsahovat popis úrazového děje. Dále úrazy budou evidovány podle druhu zranění a zraněné části těla specifikované v příloze č. 3 nařízení, což umožní lepší statistické sledování evidence pracovních úrazů dle číselných kódů. Příloha vychází z klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů a úprava by tak měla lépe odpovídat nařízením Evropské unie.
 
Nařízení klade na zaměstnavatele mnoho povinností, proto by jej spolu s novinkami, které přináší od roku 2015, měli registrovat. Mezi tyto povinnosti patří hlášení a zasílání záznamu pracovních úrazů příslušným orgánům a institucím, dále hlášení smrtelných úrazů a vydávání kopie nebo výpisu údajů z knihy úrazů na žádost zaměstnance, popř. pozůstalých (nově musí být kopie či výpis potvrzeny a podepsány zaměstnavatelem).
 
Zaměstnavatel tedy musí bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz:
  • Policii ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

  • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  • oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než pět dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

  • báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru, jde-li o závažný pracovní úraz,

  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.
 
Dle dřívější úpravy byla nutnost hlásit pracovní úraz i zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Od letošního roku toto zaměstnavateli odpadlo.
 
V případě smrtelného pracovního úrazu jej musí zaměstnavatel opět bez zbytečného odkladu nahlásit všem výše uvedeným institucím a orgánům a navíc i zdravotní pojišťovně, u které byl pojištěn smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec. Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel.
 
Novela nařízení zavedla také nové tiskopisy, které jsou zveřejněny Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, aby bylo možné kromě zaslání tiskopisů v listinné podobě i zasílání elektronické.
 
Záznam o úrazu (vzor viz příloha č. 1 k nařízení) má zaměstnavatel povinnost zaslat za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. To zůstává zachováno dle předchozí právní úpravy.
 
V případě, že se zaměstnavatel dozví o nových skutečnostech, které mají vliv na záznam o úrazu, vyhotoví hlášení změn (vzor viz příloha č. 2 k nařízení). Toto hlášení vyhotoví, nově mimo jiné, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla pět po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu a také pokud na základě téhož pracovního úrazu vznikla (nebo následné léčení, pozdější komplikace apod.) a byla ukončena další pracovní neschopnost.
 
Zaměstnavatel dále musí zaslat pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu – hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn, nicméně zákon nestanovuje lhůtu, dokdy tak musí učinit.
 
V případech, kdy se změnila klasifikace zdrojů, příčin, povahy úrazu nebo popisu úrazového děje, musí zaměstnavatel kopii hlášení změn vydat postiženému, popř. pozůstalým.

Bez evidence pokuta od inspektorátu práce

Obecně Státní úřad inspekce práce má ze zákona (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, dále jen „ZIP“) povinnost vést a zajišťovat provoz informačního systému o pracovních úrazech, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich odstraňování, a proto zaměstnavatelé musí dodržovat povinnosti dle zákoníku práce i nařízení a hlásit inspektorátu práce pracovní úrazy, tak jak jsme si popsali výše.
 
S tím souvisí i možnost dopustit se tzv. přestupku či správního deliktu (zaměstnavatel, který je právnickou osobou) na úseku bezpečnosti práce (§ 17, § 30 ZIP). Nevede-li zaměstnavatel evidenci o pracovních úrazech, lze uložit pokutu až do výše 400.000 Kč. A v případě, že nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, jehož následkem byla smrt zaměstnance nebo pracovní neschopnost přesahující tři kalendářní dny, pokuta hrozí až do výše jednoho milionu korun.
 
Zaměstnanci musí také pravidelně procházet školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a požární ochrany. Pokud by zaměstnavatel tato školení nezajišťoval, vystavoval by se tím sankcím od inspektorátu práce.
 
Dále je nutné provádět například revize skladů, kontroly elektrospotřebičů a vyhledávat a vyhodnocovat případná rizika. Vše musí být pro případné nešťastné události zdokumentováno.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

LenkaRys
18. 11. 2016 13:00:05
Dobrý den,
došlo k pracovnímu úrazu našeho zaměstnance, kdy si pořezal ruku při řezání SDK odlamovacím nožem. Když řezal SDK, nůž se mu zasekl v SDK, zlomil se a on si toho nevšiml a pořezal si ruku. Byl ošetřen na pohotovosti a ddvezl si 3 stehy s tím, že další den nastoupí do práce, neboť na pohotovosti mu řekli, že to není vážné, vazy přetrhané nejsou a zranění má na protilehlé straně dlaně. Dnes byl s tím u svého praktického lékaře a ten mu vystavil neschopenku na 14 dní, aby se mu ruka zahojila a nepopraskali mu stehy.
Kde všude musí zaměstnavatel úraz nahlásit?
BOZP ze strany zaměstnavatele žádné nebyly. Příčinou úrazu byla zaměstnancova nepozornost.
Hlášení závadného obsahu

K.L.
24. 11. 2015 15:22:01
adamke: Do knihy úrazů se zapisují pouze pracovní úrazy (musí souviset s výkonem práce).
Hlášení závadného obsahu

Tomono
20. 11. 2015 11:38:42
Dobrý den, v dubnu tototo roku jsem měl drobný úraz ruky. Bohužel teď přišlo zaměstnavateli upozornění, že nenahlásil prac. úraz a hrozí mu pokuta až 100 000kč. Stal se mi v soukromí, ale v lékařské zprávě je psáno v zaměstníní. Nevěnoval jsem tomu pozornost, jelikož jsem nevěděl že v tom je rozdíl. Pojištovna mi vyplatila plnění a vše se zdálo být do dneška v pořádku. Jak v takovéto situaci jednat dále? Jde dodatečně nahlásit prac. úraz, nebo nějak změnit zprávu že vo v zaměstnání nebylo?
Hlášení závadného obsahu

adamke
20. 11. 2015 9:08:13
Dobrý den, zaznamenávají se do knihy úrazů i úrazy, ke kterým došlo mimo pracovní dobu a nedocházelo k plnění pracovních povinností? Např. při sportu?
Hlášení závadného obsahu

rebelka
12. 9. 2015 18:18:22
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. V roce 2013 jsem měla pracovní úraz. Teď mě propustili pro nadbytečnost. Pokud se nahlásím na PÚ jak dlouho budu pobírat podporu v nezaměstnanosti. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

dennda16
12. 9. 2015 16:41:02
Dobrý den,
v práci se mi stal úraz, který vypadal jako banální, proto se nehlásil jako pracovní. Bohužel z banálního úrazu byla nemocenská skoro půl roku a dokonce i trvalé následky. Je možné s tímto ještě něco dělat? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomáš Hrčkulák
2. 9. 2015 9:42:41
Dobrý den,
Podle nařízení vlády, které má vstoupit v platnost zřejmě už v říjnu 2015, a měni se vyplácení za každý bod 120.- na 250.-....kč. A já se ptám jestli,když se mi stal pracovní úraz 07.2015 a bude trvat do roku 2016 a nařízení vlady bude v platnost, bude se to posuzovat za těch 250.- za bod? Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

carlsson
23. 7. 2015 13:30:52
Chroone - myslím že jediná cesta jak něco změnit je soudní. Obraťte se na nějakého právníka, který by situaci posoudil a poradil co dál. Ono i taková výzva se "štemplem" od právníka by mohla na zaměstnavatele "zapůsobit" a k soudu by nemuselo třeba ani dojít.
Hlášení závadného obsahu

Chroone
21. 7. 2015 17:04:50
Dobrý den, loni v říjnu se mi stal pracovní úraz, spadla na mne střecha, majitel firmy mne bohužel donutil podepsat jinou verzi naž jak k tomu opravdu došlo. Byl jsem s tím doma jen 14 dní, pak už jsem musel zase do práce. Teď jsem byl zase doma, protože mne záda chytli. Jde nějak změnit výpověď jak se pracovní úraz opravdu stal? Firma se od té doby ke mě staví negativně a prý to byla moje chyba.
Hlášení závadného obsahu

kačaba
26. 6. 2015 14:46:48
Kromě nemocenské máte také nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, která Vám náleží i během prvních tří dnů nemoci. V podstatě Vám zaměstnavatel "dorovná plat" po dobu nemoci z pracovního úrazu.
Hlášení závadného obsahu

Mimozza
24. 6. 2015 16:53:56
Dobry den, chci se zeptat, zda i pri pracovnim urazu se neproplaci prvni 3 dny pracovni neschopnosti? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jája
1. 6. 2015 8:32:18
zabicka1979: Ano i při výkonu práce na DPP nebo DPČ si lze přivodit pracovní úraz.

Sasina: Pokud by se např. jednalo o podvod ze strany zaměstnance tak to možné je.
Hlášení závadného obsahu

Sasina
29. 5. 2015 20:08:11
Dobrý den, můžou po dvou letech od pracovního úrazu ho změnit na nepracovní? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

zabicka1979
15. 5. 2015 6:33:27
Dobrý den,

prosím Vás jak je to s úrazem při DPČ nebo DPP je nějaký nárok popř.jaký děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VV-IT s.p.
Sdružení podnikatelů poskytující komplexní služby
www.vvit.cz

Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru