Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kvalifikační dohoda


Ing. Kateřina Králová
17. 7. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance.

Foto: Fotolia.eu

 

Obsahem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy v nepřítomnosti kvůli studiu. Zaměstnanec se naopak zavazuje, že setrvá v pracovním vztahu po sjednanou dobu.


 
Smyslem a účelem kvalifikační dohody je stabilizace zaměstnance, jemuž zaměstnavatel umožnil zvýšení kvalifikace, a který se za to zavázal setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu v pracovním poměru.
 
Kvalifikační dohodu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), v § 231 až § 235. Předmětem kvalifikační dohody je úprava právních vztahů vznikajících při zvyšování kvalifikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 
Obsahem této dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy v nepřítomnosti z důvodu studia. Naopak zaměstnanec se zavazuje, že u zaměstnavatele setrvá v pracovním vztahu po sjednanou dobu, nejdéle však 5 let od ukončení studia.
 
Pro případ, že by zaměstnanec nesplnil svou povinnost, je ve smlouvě stanovena tzv. pokuta, což je vlastně náhrada nákladů spojených se zvýšením kvalifikace. Povinnost náhrady nákladů se stanoví poměrně k míře nesplnění závazku zaměstnance vůči zaměstnavateli. V žádném případě nesmí být součástí kvalifikační dohody trest za nedokončení studia, toto upravuje zákoník práce a porušení je trestáno sankcí. Celková náhrada za nesplnění závazku zaměstnance nesmí přesáhnout 75.000,- Kč.
 
Účast na prohlubování kvalifikace nesmí zaměstnavatel uložit, protože zaměstnanci následně vzniká závazek, a proto se zaměstnanec musí k tomuto kroku rozhodnout dobrovolně. Kvalifikační dohoda by měla být uzavřena před započetím studia, ale může být uzavřena i dodatečně.

Určení doby, po kterou se zaměstnanec zaváže setrvat od ukončení studia u zaměstnavatele, je ponecháno zcela na účastnících. Zákonem je dána pouze maximální délka pěti let.

Náležitosti kvalifikační dohody

Zákoník práce stanoví podstatné náležitosti, které každá kvalifikační dohoda musí obsahovat. K těm podle § 234 odst. 3 patří:
 • Druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení. Druh kvalifikace určuje, jaká kvalifikace bude účastí na vzdělávání získána. Způsob představuje označení konkrétního vzdělávacího programu.
 • Doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání. Do této doby se následně nebude započítávat doba rodičovské dovolené (na rozdíl od mateřské dovolené) a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.
 • Druhy a celková částka nákladů, kterou bude muset zaměstnanec uhradit, nesplní-li svůj závazek setrvat v zaměstnání. Druhy nákladů jsou zejména: náhrada mzdy, cestovní náhrady, kurzovné, školné, učební materiály a jiné obdobné náklady. Celková částka nákladů je maximum, které bude muset zaměstnanec vracet v případě nesplnění svého závazku. Pokud skutečně vzniklé náklady budou nižší než celková částka nákladů uvedená v dohodě, zaměstnanec bude platit pouze náklady skutečně vzniklé.
Pokud v dohodě bude některá z výše uvedených náležitostí chybět, je tato dohoda neplatná. Dohoda však může obsahovat i jiná další ujednání, na kterých se strany dohodnou. Například může zaměstnavatel hradit více nákladů, než je původně požadováno, nebo může obsahovat ustanovení o přeřazení zaměstnance na jinou pozici po dokončení studia.

Studijní volno s náhradou mzdy

Zároveň se může zaměstnavatel rozhodnout poskytovat zaměstnanci pracovní volno ve větším rozsahu, než stanoví zákoník práce v § 232. Studijní volno s náhradou mzdy je zde uvedeno v následujícím rozsahu:
 • k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
 • 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,
 • 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,
 • 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,
 • 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinární lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.
Dále je zde uvedeno studijní volno bez náhrady mzdy:
 • k účasti na přijímací zkoušce v nezbytně nutném rozsahu,
 • k účasti na opravné zkoušce, promoci nebo obdobném ceremoniálu.
Zároveň je ale zaměstnavatel oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance a poskytování pracovních úlev a finančních náhrad může zastavit v souladu s § 233 ZP. Jedná se o okamžik, kdy se zaměstnanec stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci, nebo zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace.
 
Stejně tak nemá zaměstnavatel povinnost v případě opakování ročníku při studiu hradit znovu náklady, které již jednou vynaložil, a poskytovat zaměstnanci pracovní volno.

Ukončení kvalifikační dohody bez povinnosti zaměstnance uhradit náklady

Mohou nastat i okolnosti, za kterých dojde k ukončení kvalifikační dohody bez povinnosti zaměstnance uhradit náklady z kvalifikační dohody. V § 235 ZP jsou přesně stanoveny případy, za kterých by povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nebyla spravedlivá a v důsledku toho nevzniká.
 
Okruh stanovených případů může být zaměstnavatelem rozšířen v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu o další důvody. Dle zákona se ale jedná o tyto případy:
 • zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,
 • pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodu porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP,
 • zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodu pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.
Dříve zákoník práce upravoval i možnost, kdy při změně zaměstnání zaměstnance za dobu, kdy jeho závazek trvá, převzal povinnost uhradit předchozímu zaměstnavateli náklady vynaložené na zvýšení kvalifikace nový zaměstnavatel. Současný zákoník práce toto neobsahuje, přesto lze takovou dohodu sjednat buď v pracovní smlouvě, nebo uzavřít jako doplňkovou smlouvu (např. dle občanského zákoníku).
 
V takovém případě se nový zaměstnavatel zaváže, že uhradí všechny závazky vyplývající zaměstnanci z kvalifikační dohody předchozího zaměstnavatele. Nelze ale nahradit přímo kvalifikační dohodu původního zaměstnavatele novou kvalifikační dohodou nového zaměstnavatele.


Související článek:
Vzdělávání zaměstnanců a daňová uznatelnost nákladů


Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 231 až § 235)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Mirda
6. 10. 2017 17:23:35
Dobrý den, chtěl jsem se jen zeptat zda by mi někdo mohl poradit zda mám nárok na studijní volno, kdy ž jsem nastoupil jako nekvalifikovaný pracovník a zaměstnavatel po mě žádá doplnění kvalifikace nebo mě propustí, musím si na studia prohazovat směny a vybírat dovolenou, prosím o radu nebo odkaz na nějakou právní pomoc, pracuji ve školství
Hlášení závadného obsahu

Lepka
3. 2. 2017 13:23:22
Dobrý den. V rámci své pracovní náplně si potřebuji rozšířit kvalifikaci formou tří samostatných několikadenních kurzů, každý zakončený samostatnou zkouškou. Můj zaměstnavatel trvá, kromě podmínky setrvání v zaměstnání po dobu 3 let (s čímž nemám problém), na bodu v kvalifikační dohodě tohoto znění "pokud zaměstnanec studium (k němuž je tato dohoda uzavírána, v jeho průběhu ukončí, aniž by dosáhl zvýšení kvalifikace, či se mu nepodaří studium úspěšně ukončit v termínu stanoveném touto dohodou, je povinností nahradit zaměstnavateli, vyjma případů uvedených v odstavci 10 této dohody, všechny vynaložené náklady". Bod 10 vyjmenovává důvody dle § 235 ZP. Vzhledem k tomu, že vyčíslené náklady jsou sečteny za všechny kurzy dohromady (cena přesahuje 200000,-Kč), a ke skutečnosti, že úspěch u jakékoli zkoušky se nedá zaručit (propad u některých zkoušek je až 50%), nejsem ochoten na tuto část dohody přistoupit. Prosím o sdělení za má zaměstnavatel právo tuto spornou část v dohodě vyžadovat.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lachim1983
2. 2. 2016 3:17:43
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz.
jak je to s úhradou dohody o zvýšení kvalifikace, když kurz byl hrazen z dotačního programu. Zaměstnanec podmínky splnil, zaměstnavateli částka byla uhrazena. Má pak presto nárok zaměstnavatel částku vymáhat při dřívějším rozvázání pracovního poměru z strany zaměstnance. Děkuji za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

jjin
21. 1. 2016 16:04:52
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat zda je platná kvalifikační dohoda , když nebyla plně naplněna její podstata. Ke zvýšení kvalifikace došlo. Dle kvalifikační dohody jsem měl obsolvovat školení v termínu od.. do... , v tomto termínu jsem byl ale ze školení na pomalu třetinu kurzu stažen zpět do zaměstnání a tím zameškal cca 120 hodin , které jsem se pak musel ve svém volnu doučovat.
Hlášení závadného obsahu

Kolomo
25. 9. 2015 10:04:48
Dobrý den, pokud nedodržím kvalifikační dohodu, tak musím zaměstnavateli zaplatit náklady. To chápu, ale nevím co si mám představit pod termínem náhrady ve výši obvyklého výdělku a úhrady ze sociálního a zdravotního pojištění. Když mám ve mzdovém výměru příspěvek na vzdělávání. Tak ten taky vracím? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

ivkap
18. 9. 2015 14:38:42
Jakým způsobem se počítá 10 pracovních dnů, bylo mi řečeno,že je to včetně dne zkoušky a včetně svátku - svátek ale není pracovní den
Hlášení závadného obsahu

Jirka91
7. 9. 2014 21:50:17
Dobrý den,
zaměstnavatel mi umožnil zvýšení profesní kvalifikace.
Po absolvování různých kurzů mi zaměstnavatel dal podepsat kvalifikační dohodu. Zajímalo by mě, jestli je smlouva platná, když byla uzavřena až po absolvování těchto kurzů. Kurzy jsem absolvoval 27.1.2014 a smlouvu jsem podepsal 31.3.2014
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michal
16. 7. 2014 19:41:00
Přeji dobrý den,
jak je to s úhradou dohody o zvýšení kvalifikace v případě výpovědi podle §56 ods.1 b), dle mě tímto ztrácí nárok na úhradu všech nákladů.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Králová
Poradce POHODA
2. 4. 2014 9:47:13
Dle mého názoru ano, cestovné a ubytování může být součástí náhrad.
Hlášení závadného obsahu

Aneta Rezková
1. 4. 2014 19:45:39
V rámci akreditovaného studijního programu, kterým si na základě dohody se zaměstnavatelem zvyšuji v rámci DVPP kvalifikaci, se musím účastnit výjezdu (výcviku), se kterým souvisí výdaje za ubytovaní a dopravu. Mohu požadovat úhradu těchto nákladů od zaměstnavatele? Děkuji a zdravím.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Králová
Poradce POHODA
9. 12. 2013 20:45:09
Způsob úhrady je závislý na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud přistoupí na splátky je to možné, ale není to jeho povinnost.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
9. 12. 2013 17:41:02
Dobrý den, musím zaměstnavateli uhradit částku najednou nebo mám nárok na splátkový kalendář?
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
9. 10. 2013 10:43:16
Toto vychází z názoru právníka k zákoníku práce, kdy je ve výše uvedených paragrafech uvedeno, že minimální cena za kvalifikace musí být 75.000,- Kč. Následně je uvedeno, že při nesplnění, je zaměstnanec povinen hradit vzniklé náklady, ale pokud není ve smlouvě přesně uvedena částka náhrady, tak podle právního názoru zároveň nesmí překlačovat 75.000,- Kč. V článku jsem to měla lépe specifikovat, protože je možné, že školné bude stát více a pokud to ve smlouvě bude uvedené a přesně vyčíslené, tak následně dojde k překročení tohoto limitu.
Hlášení závadného obsahu

Radek
8. 10. 2013 9:42:14
Dobrý den. Chci se zeptat z jakého právního předpisu vychází informace: "náhrada za nesplnění závazku zaměstnance nesmí přesáhnout 75.000,- Kč."
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

Umělecký kovář Kotalík
Cokoliv od hřebíku po rozhlednu
www.kovarina.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru