Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak funguje program Antivirus?


Ing. Matěj Nešleha
7. 4. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud musel zaměstnavatel uzavřít provozovnu z důvodu nařízení, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Foto: 123RF

 

Cílený program na podporu zaměstnanosti, tzv. program Antivirus, by měl zaměstnavatelům kompenzovat ekonomické potíže vzniklé současnou situací. Kdo z něj může čerpat? Které náklady a do jaké výše zaměstnavatelům skutečně pokryje?


 
Smyslem programu je zmírnění negativních dopadů současné situace na zaměstnanost v České republice. Podstatou programu je částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd, které náleží zaměstnancům za dobu trvání (existence) překážek v práci.

Právní rámec

Jak z § 120 odst. 1 zákona o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“) vyplývá, problémy celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti se mohou řešit prostřednictvím cílených programů. Současnou situaci lze nepochybně považovat za problém celostátního charakteru.

Cílené programy celostátního charakteru schvaluje vláda České republiky – viz § 120 odst. 2 ZoZ, přičemž Antivirus byl vládou České republiky schválený 31. března 2020, a to v rámci vládního usnesení č. 353.

Charakteristika programu Antivirus

Program Antivirus je možné v současné době čerpat na mzdové náklady, které zaměstnavateli vzniknou v období od 12. března 2020 do konce dubna 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí však již nyní předpokládá, že se program prodlouží tak, aby bylo možné čerpat podporu i na květnové mzdové náklady. Březnové mzdové náklady je možné řešit od 6. dubna 2020, kdy se spustil příjem žádostí o podporu.

Smyslem programu je krýt zaměstnavateli mzdové náklady spočívající ve vyplacené náhradě mzdy včetně odvodů u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru. Z § 3 zákoníku práce (dále jen „ZP“) vyplývá, že základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými rozumíme dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

A protože podpora dopadá pouze na zaměstnance v pracovním poměru, jsou z podpory vyloučeni zaměstnanci, kteří vykonávají svoji činnost na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, na tyto zaměstnance podporu čerpat nelze.

Podporu dále nelze čerpat na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, ve výpovědní lhůtě či dostali ke dni podání vyúčtování výpověď.

Vyloučeno je také čerpání tohoto programu za předpokladu, že se na daného zaměstnance pobírá jiný příspěvek Úřadu práce nebo jiná podpora z veřejných zdrojů – není přitom podstatné, zda se jedná o podporu ze státního rozpočtu či rozpočtu Evropské unie.

Zaměstnavatel, který chce čerpat podporu z tohoto programu, musí postupovat v souladu se ZP.

Do nejbližší aktualizace programu PAMICA pro vás chystáme tiskovou sestavu, díky které získáte přehledné podklady pro žádost o příspěvek z programu Antivirus.

Programové režimy

Předpokladem vzniku nároku na podporu dle tohoto programu je existence překážek v práci, ať již na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele. Překážkou na straně zaměstnance rozumíme například případy, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci, neboť má nařízenou karanténu.

Na straně zaměstnavatele vzniká překážka v případech, kdy mu bylo nařízeno uzavření nebo omezení provozu, kdy mu absentuje významná část zaměstnanců, bez kterých nemůže pokračovat ve své činnosti, nebo v případě, kdy je omezen odbyt či vstupní dodávky zaměstnavatele.

Program je rozdělen do dvou režimů. Režim A se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí a dále na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa.

Režim B se aplikuje při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, které jsou vyvolané hospodářskými potížemi, které současná situace přinesla.

Správné zatřídění do režimu A či B je velmi podstatné, neboť od něj se odvíjí výše náhrady, kterou Úřad práce zaměstnavateli poskytne. Pokud zaměstnavatel vyplní režim chybně, neznamená to automaticky, že ztrácí nárok na tuto podporu. Úřad práce bude, jak se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytovat zaměstnavatelům potřebnou metodickou pomoc.

Režim A

Režim A se aplikuje v případě, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy dle § 192 ZP (tj. 60 % průměrného výdělku), jedná se o stejnou náhradu jako v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Aplikace režimu A přichází v úvahu i v situacích, kdy je zaměstnavateli nařízeno uzavření či omezení provozu. Jde například o některé maloobchody, které musely uzavřít své provozovny, či o poskytovatele vybraných služeb, kteří také museli uzavřít své provozovny – kadeřníci a další.

V tomto případě se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci dle § 208 ZP náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance.

Za relevantní opatření, jimiž se zakazují některé činnosti, se považují zejména tato opatření:
  • přijatá usnesení vlády navazující na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu,
  • mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví,
  • mimořádná opatření nařízená jinými orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).
Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Příklad

Obchod se sportovním oblečením v centru Jihlavy má dva zaměstnance, provozovna (prodejna) musela být v souladu s příslušnými opatřeními uzavřena. Prvním zaměstnancem je manažer prodejny, druhým zaměstnancem prodavačka.

Manažerovi prodejny byla za březen přiznána náhrada ve výši 50 000 Kč, neboť jako manažer úspěšné prodejny má velmi zajímavou měsíční mzdu. Z této náhrady bylo zaměstnavatelem odvedeno pojistné ve výši 33,8 %, prodavačce byla přiznána náhrada ve výši 20 000 Kč.

Pro zjednodušení neberme v potaz žádné další mzdové složky a předpokládejme, že zaměstnavatel dodržuje veškerá ustanovení ZP včetně minimální výše zaručené mzdy a výše náhrady, která zaměstnancům náleží. Pojistné zaměstnavatel odvedl, mzdy uhradil.

Vezmeme-li v potaz výši příspěvku u režimu A, do kterého v tomto případě spadáme, pak dospějeme k závěru, že 80 % z náhrady mzdy a souvisejících odvodů činí 53 520 Kč (80 % z částky 50 000 Kč × 1,338). Ale protože je dán absolutní strop příspěvku v režimu A, obdrží zaměstnavatel u tohoto zaměstnance náhradu maximálně ve výši 39 000 Kč.

U prodavačky činí částka náhrady mzdy 20 000 Kč, související odvody činí 6 760 Kč (33,8 % z částky 20 000 Kč), celkem se jedná o náklad ve výši 26 760 Kč, z této částky bude Úřadem práce zaměstnavateli kompenzováno 80 %, tj. částka ve výši 21 408 Kč.

Režim B

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele, které vzniknou v důsledku souvisejících hospodářských potíží zaměstnavatele. Zpravidla se bude jednat o situace, kdy zaměstnavateli chybí vstupní dodávky (materiál, suroviny, polotovary, služby) nebo se významně omezila poptávka po produktech či poskytovaných službách.

Pokud zaměstnavateli chybí vstupy, pak se jedná o tzv. prostoj podle § 207 písm. a) ZP, zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je-li omezena poptávka po produktech či službách zaměstnavatele, pak se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Z metodického pokynu vyplývá, že skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na stávající situaci nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí podpory úřady práce požadovat.

Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.


Související články:
Současné nejčastější otázky v pracovněprávní oblasti
Přehled aktuálních legislativních změn
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Barnabáš
16. 6. 2020 15:17:14
Dobrý den, jsem OSVČ, pracuji pro hotely v K.V. zatím žádný nemá otevřeno!Pracuji externě.Využil jsem od MPSV 25 a poté druhou podporu covid 19.500 do 8 června. Dál jsem bez příjmů!Jak se myslí na tyto OSVČ, kteří stále nemohou pracovat? Na pracovní úřad opravdu ne, jiná profese?No píšu kam se dá, ale se specifickou celoživotní praxí víme, jak to vypadá: dali jsme přednost vhodnějšímu kandidátovi :-( Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
3. 5. 2020 12:17:08
Dobrý den,je možné někde ověřit subjekt s.r.o. jestli dostal podporu pro zaměstnance Covid 19.Jebdná se o to,že zaměstnavatel ttvrdí že nic nedostal tak jestli je možnost pro zaměstnamce si to zkontrolovat v databázi.Děkuji Tomáš
Hlášení závadného obsahu

František Veselý
27. 4. 2020 12:15:18
Dobrý den, jsem OSVČ,provozuji služby, zároveň zaměstnávám zaměstnávám 2 zaměstnance. Většina naší práce je pro bytový fond a tuto činnost jsme v této době nemohli provádět. Zaměstnanci si vyčerpali část dovolené a potom chodili do práce jen na část úvazku, prováděli různé drobné práce pro firmu, ůklid, výrobu drobných pomůcek pro firmu... protože si svých zaměstnanců velmi vážíme, dostali zaplacenou plnou mzdu. Můžeme si požádat o určitou kompenzaci mezd v programu antivirus? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

bl
16. 4. 2020 21:22:21
Dobrý den, prosím, může mi někdo poradit, zda může využít program Antivirus jediný jednatel a současně zaměstanec na základě pracovní smlouvy na pozici řidič, který přestal mít práci? Na call centru ÚP tvrdí, že ne, neboť sám se sebou podepsal pracovní smlouvu.
Hlášení závadného obsahu

Lubor Souček
Uživatel POHODA
14. 4. 2020 9:52:03
doplnění -
pokud se Vás týká uzavření provozovny/obchodu - tak to platí až od 14/3. My jsem však s tržbami v cestovce spadli už x-dnů předtím prakticky na nulu, proto zadávám (a ověřil jsem to na ÚP): 12-13/3 Režim B + 14-31/3 Režim A
Hlášení závadného obsahu

Lubor Souček
Uživatel POHODA
13. 4. 2020 23:57:56
Pro Ilona:
V personalistice v záložce nepřítomnost zadáte u každého zaměstnance:
1. karanténa (od-do)
2. Režim A - Prostoje od-do sazba:100%
3. Režim B - Prostoje od-do sazba:80% (chybějící vstupy) nebo 60-100% (omezení poptávky)
Pak vygenerujete mzdy za březen (pokud už je máte, tak smazat a znovu) a náhrady najdete v položce prostoje.
Je to jednoduché.
Hlášení závadného obsahu

Ilona
12. 4. 2020 9:13:27
I já bych prosím potřebovala vědět, jak zadat mzdu programu ANTIVIRUS
Hlášení závadného obsahu

Andrea Valentová
Uživatel POHODA
9. 4. 2020 9:51:02
Dobrý den, jak zadám v Pohodě náhradu mzdy programu ANTIVIRUS. Poradíte mi někdo? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
8. 4. 2020 21:15:24
Dobrý den, nemohu přijít na to jak v Pohodě zadat náhradu mzdy programu ANTIVIRUS. Poradí mi někdo? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana Šottová
8. 4. 2020 15:21:23
Dobrý den, mám klienta, který provozuje realitní kancelář a dětskou skupinu na hlídaní dětí. Spoji provozovnu tento klient uzavřel po dobu trvání karatnény. Zaměstnanci zůstali doma. Má i tomto přídaně můj klient nárok na náhradu mzdy pro své zaměstnance.
Hlášení závadného obsahu

Jana Šottová
8. 4. 2020 15:16:22
Dobrý den, mám klienta, který provozuje realitní kancelář a
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Zpracování účetnictví
Zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,040 Kč
22,19 Kč
-0,009 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru