Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled aktuálních legislativních změn


Redakce, Ing. Matěj Nešleha
14. 5. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V současné chvíli se tržby nemusí elektronicky evidovat.

Foto: 123RF

 

Během nynějších dnů dochází rychle k množství legislativních změn, a proto vám přinášíme jejich přehled, abyste byli neustále v obraze. Mění se například pravidla pro DPH při dodání zboží ze zahraničí a OSVČ si mohou žádat o ošetřovné za duben.


 
Obsah článku:

Daň z příjmů

Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2019 uplynula 1. dubna 2020. Jedná-li se o daňový subjekt, který udělil daňovému poradci včas plnou moc, jeho lhůta pro podání daňového přiznání uplyne 1. července 2020, to vychází z § 136 zákona daňový řád.

Všem daňovým subjektům, které mají zákonnou povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 1. dubna 2020, se odpouští příslušenství daně, a to za předpokladu, že přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podají a související daň z příjmů zaplatí nejpozději do 1. července 2020.

Další změna je zajištěna rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události. Dle tohoto rozhodnutí se všem daňovým subjektům platícím zálohu na daň z příjmů dle § 38a odst. 3 nebo odst. 4 zákona o daních z příjmů odpouští záloha splatná 15. června 2020.

Podrobnější informace najdete v článcích Aktuální daňová opatřeníNovela daňového řádu – 2. díl.

DPH

Změna pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Vláda schválila novelu zákona o DPH, která odstraňuje rozdílné daňové zacházení u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 EUR pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší.

Osvobození od DPH pro malé zásilky od 1. ledna 2021 zrušeno v celé Evropské unii, a to na základě daňových balíčků týkajících se přeshraničního elektronického obchodu, které schválila Rada EU v prosinci 2017 a v listopadu 2019.

Rozšiřuje se působnost zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH, a to i na prodej zboží na dálku a na poskytování všech přeshraničních služeb konečným příjemcům v rámci EU. Díky němu plátcům odpadá administrativa spojená s nutností se registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém členském státě, v němž obchodník prodává zboží nebo poskytuje služby.

Takovým obchodníkům bude nově stačit registrovat se na online portálu a jeho prostřednictvím podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských státech EU. Podnik uskutečňující přeshraniční internetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 10 000 EUR ročně přitom bude moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.

Snížení sazby DPH na 10 % u vybraných služeb od 1. května 2020

Přehled zboží a služeb, na které se od 1. května 2020 vztahuje snížená 10% sazba DPH:
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • stravovací služby a podávání nápojů, a to včetně točeného piva; snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak to umožňuje harmonizovaná evropská legislativa,
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
 • pitná voda z vodovodu včetně teplé vody,
 • elektronické knihy a audioknihy,
 • půjčování knih,
 • omalovánky, mapy.

Promíjení pokut

Plošně se promíjí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Individuálně by se měly prominout i pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost se stávající situací.

Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Za určitých podmínek dochází kvůli současné situaci také k osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí v období od 30. ledna 2020 do 31. července 2020. Osvobození bude možné uznat i zpětně.

Osvobodit od cla a zároveň od DPH lze pouze zboží dovážené ze třetí země:
 1. státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací, přičemž platí, že:
  1. zboží bude rozděleno nebo dáno k dispozici zdarma obětem katastrofy v podobě pandemie, resp. potřebným osobám v souvislosti se stávající situací (např. roušky poskytnuté zdarma občanům) nebo
  2. zboží je obdrženo jako dar v rámci mezinárodních vztahů,
 2. záchrannými jednotkami, pokud je zboží určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (např. lékařské zařízení),
 3. soukromou osobou, pokud je zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR a odesílatel je také soukromá osoba,
 4. jakoukoliv osobou (soukromá nebo podnikající), pokud se jedná o zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. dovoz zboží do 22 EUR.
Přesné podmínky osvobození najdete na webu Finanční správy.

Ostatní daně

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda schválila návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % kupní ceny. Daň by tak nezaplatil nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Druhá změna se týká zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021.

To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, schvaluje se ve standardním legislativním procesu.

Daň z nemovitých věcí

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí v souladu se zákonem až 1. června 2020, ale vzhledem k současným okolnostem postačí u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později.

Toto se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k situaci se nebude tento vzniklý nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhat.

Poplatníci, u kterých je první splátka daně vyšší než 5 000 Kč, v případě, že se neočekávaně dostali do finančních potíží, mohou využít žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona daňový řád. U žádostí podaných do 31. července 2020 se promíjí správní poplatek.

Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky a využít pokyn GFŘ D-44 ve spojení s pokynem GFŘ D-21.

Složenky a informace k placení daně z nemovitých věcí by měly být doručeny nejpozději do 25. května 2020.

Silniční daň

V důsledku aktuální situace se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční splatných do 15. dubna a 15.července 2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. října 2020.

Uvedené rozhodnutí tedy nepromíjí zálohy na silniční daň za první a druhé čtvrtletí 2020, ale umožňuje poplatníkům platbu záloh na silniční daň za první a druhé čtvrtletí roku 2020 oddálit až do termínu pro placení zálohy na tuto daň za třetí čtvrtletí roku 2020. Více se dočtete v článku Jak zaplatit silniční daň v roce 2020?

Zdravotní pojištění

Novinkou je skutečnost, že se posouvá lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích, tj. základní lhůta se z 1. května 2020 posouvá o tři kalendářní měsíce na 3. srpna 2020.

Dále platí, že osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které hradí minimální zálohy na zdravotní pojištění, nemusejí v období od března do srpna roku 2020 zálohy vůbec hradit.

Sociální pojištění

OSVČ nemusí platit zálohy na sociální pojištění za kalendářní měsíce březen až srpen 2020.

Pokud podnikatelé podají přehled o příjmech a výdajích do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. Neposouvá se tedy lhůta pro podání přehledu za rok 2019, ale odpouští se penále, které v souvislosti s pozdním podáním přehledů a s pozdní úhradou pojistného vznikne. V článku Aktuální daňová opatření najdete další informace.

Elektronická evidence tržeb

Dne 4. května 2020 vláda schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Změna se týká všech subjektů spadajících do prvních dvou vln (tedy velkoobchodu, maloobchodu, stravování a ubytování) a také subjektů, které měly původně začít evidovat 1. května 2020. Podnikatelé začnou tedy evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

EET byla původně pozastavena zvláštním zákonem Ministerstva financí přijatým Poslaneckou sněmovnou 24. března, a to na období třech měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současnosti znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela tohoto zákona, která odklad prodlužuje do 1. ledna 2021, nyní míří do Poslanecké sněmovny. Ta jej projedná ve stavu legislativní nouze.

Pracovněprávní oblast

Ošetřovné

Novela zákona od 1. dubna 2020 se zpětnou účinností zvyšuje ošetřovné, a to na 80 % denního vyměřovacího základu. Platit to bude do 30. 6. 2020, nárok budou mít i lidé pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Dohody musí být aktivní, tzn. neukončené.

Tab.: Příklady výše ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy
 
Hrubá mzda v Kč Čistá mzda (neuplatňuje slevu na dítě) v Kč Ošetřovné ve výši 60 % (dříve) v Kč Ošetřovné ve výši 80 % (dnes) v Kč
20 000 15 856 10 680 14 220
25 000 19 303 13 320 17 760
28 000 21 370 14 940 19 920

O ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení si mohou žádat také osoby samostatně výdělečně činné. Od pondělí 11. 5. do 7. 6. mohou podávat žádosti za duben 2020. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O ošetřovné se žádá prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V pracovní oblasti došlo k řadě nových situací: jako například nepřítomnost zaměstnanců z důvodu uzavření škol, uzavření provozu z důvodu nedostatku zakázek či vstupního materiálu nebo nyní hojně využívaný přechod zaměstnanců na home office. Odpovědi na nejčastější otázky najdete v článku Současné nejčastější otázky v pracovněprávní oblasti.

Pokud přecházíte ve firmě kvůli aktuální situaci do směnného provozu nebo máte jiná personální opatření, která ovlivňují vystavení mezd, pomůže vám program PAMICA. V demoverzi programu si můžete vyzkoušet vystavení mezd za březen a duben.

Velkou změnou je také program Antivirus, který má částečně kompenzovat mzdové náklady zaměstnavatele v podobě náhrad mezd včetně odvodů, které náleží zaměstnancům za dobu trvání (existence) překážek v práci.

Program Antivirus je možné v současné době čerpat na mzdové náklady, které zaměstnavateli vzniknou v období od 12. března 2020 do konce dubna 2020, přičemž se počítá s prodloužením dle vývoje situace.

Program je rozdělen do dvou režimů. Režim A se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí a dále na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa.

Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Režim B se aplikuje při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, které jsou vyvolané hospodářskými potížemi, které současná situace přinesla. Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci, maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.

Přesný návod, jak si o příspěvek požádat se dočtete v příspěvku Jak podat žádost o příspěvek z programu Antivirus.

Podnikání

OSVČ zasažené současnou situací si mohou požádat o tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně. Sněmovna napodruhé schválila prodloužení tzv. Pětadvacítky i na období 1. května až 8. června 2020. Podnikatelé ale musí splnit několik podmínek:
 • jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (např. živnostník, samostatný zemědělec, umělec, tlumočník, veterinář, lékař atd.),
 • vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění,
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020; popř. může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (tzv. sezónní podnikání),
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím se stávající situací nebo krizových opatření vlády,
 • splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Žádosti se podávají na místně příslušném finančním úřadu od 9. dubna 2020, a to buď elektronicky přes Daňový portál, nebo i v listinné podobě. Žádost se musí podat do 29. června 2020, jinak nárok na něj zaniká.

Protože není možné předvídat, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu, navrhuje Ministerstvo financí umožnit novelou zákona i třetí bonusové období nejdéle do 31. srpna 2020, které by mohlo být následně stanoveno nařízením vlády. Toto období bude moci případně zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.

Bonus pro společníky s. r. o.

Novinkou je rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) a jejichž podíl nepředstavuje kmenový list.

Podmínkou je s. r. o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.

Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s. r. o. vyplní stejně jako OSVČ formulář, uvedou bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti a žádost odešlou na příslušný finanční úřad. Učinit tak lze i jednoduše e-mailem a přiložením naskenované žádosti s vlastnoručním podpisem.

Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou.

Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa nebo péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Novela zákona současně upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bankám bude nově umožněno, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. Odpadne tedy časově i administrativně zdlouhavé řešení situace návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

S uvolňováním opatření souvisejících se současnou situací dochází k postupnému uvolňování také podnikání. Kdy a jaké oblasti se vracejí znovu do provozu?

20. dubna 2020:
 • řemesla s provozovnou,
 • farmářské trhy,
 • autobazary a autosalony,
 • venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek,
 • svatby do deseti lidí za specifických hygienických podmínek.
27. dubna 2020:
 • provozovny do 2 500 m² (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m²,
 • autoškoly,
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny),
 • bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek,
 • knihovny,
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory).
11. května 2020:
 • všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivního vývoje situace a za specifických hygienických podminek),
 • provozovny nad 2 500 m², které nejsou v nákupních centrech,
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek,
 • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby,
 • muzea, galerie a výstavní síně,
 • zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory),
 • venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
25. května 2020:
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky(vnitřní prostory),
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren),
 • taxislužby (dosud nepovolené),
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing),
 • divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek,
 • kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován),
 • zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku,
 • další včetně opatření v cestovním ruchu,
 • svatby za specifických hygienických podmínek,
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor).


Související články:
Aktuální daňová opatření
Dopady mimořádného opatření na smluvní vztahy
Novela daňového řádu – 2. díl
Jak funguje program Antivirus?
Jak podat žádost o příspěvek z programu Antivirus
Jak zaplatit zálohy na silniční daň v roce 2020?
Současné nejčastější otázky v pracovněprávní oblasti


Zdroj: Finanční správa, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Máte již ve schránce složenku k úhradě daně z nemovitých věcí?

10. 5. 2021 | Finanční správa rozesílá v současné době všem poplatníkům, kterých se to týká, složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Obdržet by ji měli všichni do 25. 5. 2021. Pokud jste se ale přihlásili k zasílání údajů pro platbu e-mailem, složenku do schránky již nedostanete. Vzhledem k současné situaci je možné daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, uhradit do 31. 12. 2021.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdy, správa pohledávek, daňové poradenství.
www.umb.cz

JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,59 Kč
-0,090 Kč
21,03 Kč
-0,268 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru