Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pokračování v podnikání zůstavitele


Ing. Ivan Macháček
26. 4. 2010
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokračování v podnikání v případě smrti podnikatele má svá pravidla.

Foto: Fotolia.eu

 

Jak má dědic pokračovat v podnikání v případě, že podnikatel zemře? Přečtěte si, jak uchopit tuto situaci z pohledu živnostenského zákona a zákona o dani z příjmů.


 

Pokračování v podnikání a živnostenský zákon

Podmínky pro pokračování dědice ve výkonu živnosti při úmrtí podnikatele jsou uvedeny v ustanovení § 13 živnostenského zákona. Zemře-li podnikatel, mohou pokračovat v živnosti až do skončení řízení o projednání dědictví:

  1. správce dědictví,
  2. dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
  3. dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, pokud je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
  4. insolvenční správce,
  5. pozůstalý manžel nebo partner, splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové,

Osoby, které podle odstavců 2, 3 a 5 hodlají v provozování živnosti pokračovat, jsou povinny tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele (správce dědictví nebo insolvenční správce takto musí učinit do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven).

Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby vyjmenované v odstavci 2, 3 a 5, pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti. Tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu, který byl naposledy místně příslušný pro zůstavitele.

Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má omezenou platnost na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví.

Pokračování v podnikání a zákon o dani z příjmů

Pokračuje-li dědic v podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti zůstavitele, jedná se o nový daňový subjekt, který musí při zahájení podnikání otevřít vlastní účetní knihy, pokud vede účetnictví, anebo postupovat podle § 7b zákona o daních z příjmů při vedení daňové evidence. Dědic může využít následujících postupů:

1. Uplatnění zásob převzatých po zůstaviteli

Podle znění § 5 odst. 7 ZDP se u poplatníka s příjmy dle § 7 nebo § 9 ZDP přihlédne i k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti. Dědic, který bude pokračovat v podnikatelské činnosti zůstavitele, tak může uplatnit jako daňový výdaj zásoby získané z dědictví v takové výši, o jakou bylo nutno zvýšit základ daně v daňovém přiznání podaném za zůstavitele.

Příklad:

Jediným dědicem se stal syn zemřelého podnikatele, který pokračuje v podnikání svého otce. V daňovém přiznání zůstavitele za období od 1. 1. 2010 do dne jeho smrti byl zvýšen základ daně o hodnotu nespotřebovaných zásob ve výši 52 000 Kč. Syn využije ke svému podnikání zděděné zásoby.

V daném případě může syn, pokračující v podnikání svého zemřelého otce, zvýšit své daňové výdaje o hodnotu zásob 52 000 Kč, o které byl v daňovém přiznání otce zvýšen základ daně, pokud bude do šesti měsíců po jeho smrti pokračovat v jeho podnikatelské činnosti.

2. Pokračování v odpisování hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku zůstavitele

Pokud zůstavitel odpisoval hmotný majetek zahrnutý v obchodním majetku, může právní nástupce poplatníka pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém původním vlastníkem při zachování příslušné metody daňového odpisování tohoto majetku, pokud dědic zahrne tento zděděný majetek do svého obchodního majetku. Dědic odpisuje podle znění § 30 odst. 10 písm. a) ZDP ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník – zůstavitel.

V případě, že dědic pokračuje v podnikatelské činnosti zůstavitele již ve zdaňovacím období, ve kterém původní vlastník hmotného majetku zemřel, může uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu. Obdobně pokračuje v odpisování hmotného majetku dědic, který zdědil pronajímanou nemovitost, kterou pronajímatel (zůstavitel) pronajímal a současně ji daňově odpisoval.

Příklad:

Podnikatel měl od r. 2007 zahrnut nákladní automobil v obchodním majetku a odpisoval jej rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 650 000 Kč. Podnikatel vedl daňovou evidenci. Fyzická osoba v dubnu 2010 zemřela, syn jakožto jediný dědic bude pokračovat v podnikání svého otce od května 2010.

V daňovém přiznání podaném za zůstavitele lze do daňových výdajů r. 2010 uplatnit u zemřelého poplatníka polovinu ročního odpisu z hmotného majetku evidovaného k 1. 1. 2010. Syn může pokračovat v odpisování hmotného majetku (nákladního automobilu) započatém původním vlastníkem při zachování odpisování rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 650 000 Kč.

 
Přehled uplatněných odpisů z nákladního automobilu (s využitím §31 odst. 1 písm. d ZDP) 
 

Zdaňovací období Odpis u otce v Kč Odpis u syna v Kč
2007 650 000 x 21 : 100 = 136 500  
2008 650 000 x 19,75 : 100 = 128 375  
2009 650 000 x 19,75 : 100 = 128 375  
2010 0,5x 650 000 x 19,75 : 100 = 64 188 0,5 x 650 000 x 19,75 : 100 = 64 188
2011   650 000 x 19,75 : 100 = 128 374

 

3. Odpisování zděděného hmotného majetku nezahrnutého v obchodním majetku zůstavitele

Dědic může zděděný hmotný majetek, který zůstavitel neměl zahrnutý v obchodním majetku, zahrnout do svého obchodního majetku a zahájit jeho odpisování ze vstupní ceny, kterou je:

  • cena stanovená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení,
  • reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku ke dni oceňování majetku, pokud je doba od nabytí u poplatníka daně z příjmů fyzických osob delší než 5 let.

4. Uplatnění daňové ztráty

Podle znění § 5 odst. 3 ZDP daňovou ztrátu (nebo její část), kterou neodečetl od svého základu daně zůstavitel s příjmy podle § 7 nebo § 9, může odečíst od základu daně dědic nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje, a to za podmínky, že dědic bude pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti.

Příklad:

Dědic zpracoval přiznání k dani z příjmů fyzických osob za podnikatele, který dne 20.10.2009 zemřel. Po zpracování tohoto přiznání zůstala z roku 2007 neuplatněna část daňové ztráty z podnikání zůstavitele ve výši 28 000 Kč. Dědic pokračuje od prosince 2009 v podnikání zůstavitele.

Dědic, který pokračuje v podnikání zůstavitele, může uplatnit jako odpočet od svého základu daně daňovou ztrátu zůstavitele ve výši 28 000 Kč kdykoliv ve zdaňovacích obdobích 2009 až 2012.

5. Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku

Pokud zůstavitel vytvářel daňově účinnou rezervu na opravu hmotného majetku podle zákona o rezervách (rezerva na opravu je vytvářena buď na majetek zahrnutý v obchodním majetku poplatníka anebo na majetek pronajímaný podle § 9 ZDP), nemůže právní nástupce (dědic) pokračovat v tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku započaté zůstavitelem. Dědic však může jakožto nový daňový subjekt a nový vlastník zděděného hmotného majetku zahájit novou tvorbu rezervy na tyto opravy podle pravidel zákona o rezervách.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru