Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2018


Bc. Michaela Hauzarová
15. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při výpočtu minimálních vyměřovacích základů pro stanovení záloh pojistného OSVČ se vychází z průměrné mzdy, která letos činí 29 979 Kč.

Foto: 123RF

 

Průměrná mzda stoupla v roce 2018 na 29 979 Kč. O kolik se tím pádem zvednou zálohy na zdravotní a sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných? Více se dočtete v dnešním článku.


 
Osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“) vykonávající činnost, která je hlavním zdrojem příjmů, jsou povinny odvádět pravidelně zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, přičemž výše minimálních měsíčních záloh se každoročně zvyšuje.

Pro rok 2018 došlo k výraznějšímu zvýšení minimálních odvodů než v předchozích letech a minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění poprvé v historii přesáhly hranici dvou tisíc korun českých.

Při výpočtu minimálních vyměřovacích základů pro stanovení záloh pojistného OSVČ se vychází z údajů o průměrné mzdě, které určuje nařízení vlády. Pro rok 2018 je průměrná mzda pro stanovení záloh ve výši 29 979 Kč (v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč).

Minimální odvody OSVČ

Nejnižší možnou zálohu na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění odvádí osoby samostatně výdělečně činné, které v daném roce začaly vykonávat hlavní podnikatelskou činnost (u vedlejší podnikatelské činnosti se první rok neplatí žádné minimální zálohy) nebo jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda. Hrubý roční zisk se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji při výpočtu daně z příjmů.

Příklad

Pan Trávníček vykonává hlavní podnikatelskou činnost v oboru zahradnictví. Za rok 2017 jeho zdanitelné příjmy dosáhly výše 896 000 Kč a zdanitelné výdaje 613 000 Kč. Rozdíl ve výši 283 000 Kč (896 000 Kč – 613 000 Kč) je jeho hrubým ročním ziskem.
 

Přepočtený měsíční zisk je pak ve výši 23 583 Kč, který nedosahuje průměrné mzdy pro stanovení záloh a podnikatel bude v následujícím roce odvádět zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v minimální výši.

Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 13,5 % z poloviny průměrné mzdy:

29 979 Kč ÷ 2 × 0,135 = 2 024 Kč (v roce 2017 byly minimální zálohy pro OSVČ stanoveny ve výši 1 906 Kč), OSVČ tak oproti minulému roku zaplatí o 118 Kč více.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou od placení záloh zákonem osvobozeny, musí tedy již za leden (nejpozději do 8. února) zaplatit novou, vyšší minimální měsíční zálohu pro rok 2018 ve výši 2 024 Kč.

Osoby samostatně výdělečné činné, které mají stanovené zálohy na zdravotní pojištění vyšší, než jsou zálohy v minimální výši, až do podání „Přehledu o příjmech a výdajích“ jejich výši neupravují.

Přehled je nutné odevzdat příslušné pobočce zdravotní pojišťovny nejpozději do 30. dubna kalendářního roku (do 31. července v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem).

Příklad

OSVČ pan Novotný dosáhl ze své hlavní samostatné výdělečné činnosti za celý kalendářní rok 2017 hrubého zisku ve výši 420 000 Kč.

420 000 Kč ÷ 12 = měsíční zisk 35 000 Kč.

35 000 Kč ÷ 2 × 0,135 = výše nové zálohy na zdravotní pojištění 2 363 Kč.

Podnikatel začne poprvé odvádět novou výši zálohy po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se OSVČ minimální výše záloh netýká. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou činnost zálohy na zdravotní pojištění odvádějí vždy ze skutečného vyměřovacího základu (jedné poloviny hrubého zisku).

Samostatná výdělečná činnost je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů, jestliže se jedná o výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání nebo když samostatnou výdělečnou činnost vykonává státní pojištěnec (např. penzista, žena na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, student, osoba pečující o závislou osobu, atd.)

Příklad

Paní Svobodová je na rodičovské dovolené a zároveň provozuje od března 2017 vedlejší podnikatelskou činnost v oblasti poskytování účetních služeb. Za kalendářní rok 2017 dosáhla příjmů ze své vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve výši 96 000 Kč a výdaje uplatňuje procentem z příjmů ve výši 60 %, tzn. 57 600 Kč.

96 000 Kč − 57 600 Kč = hrubý zisk 38 400 Kč.

38 400 Kč ÷ 2 = vyměřovací základ 19 200 Kč.

19 200 Kč × 0,135 = nedoplatek na zdravotním pojištění 2 592 Kč, který je nutné doplatit do osmi dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.

2 592 Kč ÷ 10 měsíců = výše záloh na následující zdaňovací období je 259 Kč.

Zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2018

Minimální výše záloh na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy:

29 979 Kč ÷ 4 × 0,292 = 2 189 Kč (v roce 2017 byly minimální zálohy pro OSVČ stanoveny ve výši 2 061 Kč).

OSVČ, kterých se týká platba měsíčních záloh v minimální výši, tak zaplatí o 128 Kč na sociální pojištění více než v roce 2017. Povinnost platit novou zálohu mají OSVČ od měsíce, ve kterém podají Přehled o příjmech a výdajích za minulý kalendářní rok, tedy nejpozději od dubna (vyšší měsíční částka musí být uhrazena nejpozději do 20. května).

Na rozdíl od plateb na zdravotní pojištění je u sociálního pojištění stanoven tzv. maximální vyměřovací základ, který je roven čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Strop pro platbu sociálního pojištění pro rok 2018 tedy činí 1 438 992 Kč. Maximální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2018 je ve výši 35 015 Kč.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost z pohledu sociální pojištění

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost platí pro účely sociálního pojištění tzv. minimální vyměřovací základ ve snížené výši, který se rovná desetině průměrné mzdy, pro rok 2018 je tedy ve výši 2 998 Kč.

29 979 ÷ 10 × 0,292 = minimální záloha pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost: 876 Kč

Minimální vyměřovací základ ve snížené výši se však netýká těch OSVČ, které při výkonu své vedlejší činnosti nedosáhnou vyššího zisku, než je rozhodná částka, která je pro rok 2018 stanovena ve výši 71 950 Kč. V takovém případě se zálohy na sociální pojištění stejně jako první rok vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí. Případný nedoplatek za kalendářní rok na sociálním pojištění hradí OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Příklad

Paní Skálová vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v oblasti kamenosochařství měla za období od 1. 3. 2017 (zahájila činnost) do 31. 12. 2017 rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 67 000 Kč.

V případě, že není vedlejší samostatná činnost vykonávána po celý kalendářní rok, snižuje se rozhodná částka poměrně k měsícům, po které byla samostatná výdělečná činnost vykonávána:

71 950 Kč ÷ 12 × 10 = rozhodná částka za 10 měsíců výdělečné činnosti: 59 958 Kč.

OSVČ vznikla povinnost platit za kalendářní rok 2018 zálohy na sociální pojištění ve výši 876 Kč, jelikož její zisk (67 000 Kč) byl vyšší než rozhodná částka (59 598 Kč).

Zálohy na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2018

Účast na nemocenském pojištění (dále jen „NP“) u OSVČ zůstává i nadále v roce 2018 dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit, a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky. Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na NP činí 2,3 % a pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

KOVOVÝROBA ALEŠ JELÍNEK
strojní a stavební zámečnické práce
www.kovojelinek.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru