Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pojistné na důchodové spoření ve II. pilíři


Bc. Michaela Sobotková
28. 2. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od roku 2013 mohou lidé dobrovolně vstoupit do II. pilíře důchodového spoření. Jaké povinnosti mají zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné v souvislosti s tímto spořením? Na jaký účet platit pojistné na důchodové spoření?


 
Všechny finanční úřady jsou od 1. ledna 2013 zapojeny do realizace důchodové reformy. Specializovaný finanční úřad (SFÚ) se stal správcem Centrálního registru smluv. V rámci této kompetence vede správní řízení ve věci registrace smluv o důchodovém spoření a eviduje zákonem předepsané údaje, které je povinen poskytovat oprávněným subjektům.
 
V poslední době přibývají případy nesprávného stanovení počátku účasti na pojistném na důchodové spoření ve II. pilíři. Podle § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, se poplatník stává účastníkem spoření ve II. pilíři od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí SFÚ o registraci nabylo právní moci.

Příklad 1

Pan Novák na počátku ledna 2013 uzavřel s vybranou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, penzijní společnost smlouvu odeslala na SFÚ k registraci a SFÚ vydal 28. ledna 2013 rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření, které nabylo právní moci 4. února 2013 (doručením oběma účastníkům smlouvy).
 
Tato skutečnost byla panu Novákovi sdělena formou „Oznámení o nabytí právní moci“. Pan Novák se stává účastníkem důchodového spoření od 1. března 2013.

Srážka a odvod pojistného

Správu pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři provádějí všechny finanční úřady, které:
  • vedou řízení se zaměstnavateli a s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ),
  • vybírají pojistné od zaměstnavatelů a OSVČ,
  • převádějí vybrané prostředky na účty penzijních společností a
  • neodvedené či nezaplacené pojistné budou na dlužnících také vymáhat.
Za zaměstnance provádí srážku pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři vždy zaměstnavatel, který také finančnímu úřadu podává informaci o sraženém pojistném na důchodové spoření formou měsíčního „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“.
 
Zaměstnavateli vznikají povinnosti související se srážkou a odvodem zálohy na pojistné vůči místně příslušnému finančnímu úřadu poté, co mu jeho zaměstnanec oznámí, že se stal účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři. Forma oznámení není pro zaměstnance závazná.
 
Pro usnadnění plnění povinností zaměstnanců byl vytvořen doporučený tiskopis MFin 5544 „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření“, který je k dispozici na webových stránkách Finanční správy v záložce Důchodové spoření, popř. v databázi tiskopisů.

Zaměstnanec oznamuje účast ve II. pilíři všem zaměstnavatelům

Zaměstnanec je povinen každému svému zaměstnavateli písemně oznámit den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři, aby zaměstnavatel mohl tuto skutečnost zohlednit při srážce a odvodu pojistného finančnímu úřadu. Tuto oznamovací povinnost musí zaměstnanec plnit vůči všem svým zaměstnavatelům trvale.
 
Zaměstnanec podává oznámení všem svým zaměstnavatelům (v případě, kdy má souběžně více zaměstnavatelů) a rovněž podává oznámení při každé změně zaměstnavatele.
 
Na základě oznámení zaměstnance začne zaměstnavatel srážet a odvádět zálohy na pojistné za příslušný měsíc. S tím je spojena povinnost podávat měsíční hlášení místně příslušnému správci daně (územnímu pracovišti konkrétního finančního úřadu). Hlášení se podává v termínu do 20 dnů po uplynutí měsíce, za který vznikla zaměstnavateli povinnost zálohy na pojistné vypočítat a srazit.
 
S hlášením je spojena povinnost odvést zálohu na pojistné. Hlášení lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na Daňovém portálu.

Příklad 2

Za pana Nováka, který se stal účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři od 1. března 2013 a oznámil to svému zaměstnavateli, podává jeho zaměstnavatel hlášení za zálohové období březen ve lhůtě do 20. dubna 2013.

V této lhůtě zaměstnavatel sraženou zálohu na pojistné ve II. pilíři finančnímu úřadu také odvede (pokud nemá stanovenou jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti).


Všechny informace ke správě pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři včetně informací k placení pojistného a odpovědí na nejčastější dotazy z řad občanů, zaměstnavatelů, mzdových účetních i OSVČ jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy pod záložkou Rychlá navigace v odkazu Důchodové spoření – OPT-OUT a jsou průběžně aktualizovány.

Jak na odvod pojistného?

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření odvádí:
  • OSVČ, které hradí pojistné přímo na účet finančního úřadu,
  • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření.
Správu pojistného vykonávají finanční úřady. Pojistné se odvádí na bankovní účty finančních úřadů, které jsou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013.
 
Tab.: Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření

Název finančního úřadu Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody na pojistné na důchodové spoření
  OSVČ plátce zaměstnavatel
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 31018-77628031/0710 41013-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 31018-77628111/0710 41013-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 31018-77627231/0710 41013-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 31018-77627311/0710 41013-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 31018-77629341/0710 41013-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 31018-77621411/0710 41013-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 31018-77628461/0710 41013-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 31018-77626511/0710 41013-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 31018-77622561/0710 41013-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 31018-67626681/0710 41013-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 31018-77628621/0710 41013-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 31018-47623811/0710 41013-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 31018-77621761/0710 41013-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 31018-47620661/0710 41013-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad - * 41013-77620021/0710

* Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ 31018 pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby).

Postup pro OSVČ

OSVČ (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000,- Kč, a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla (DIČ) účastníka důchodového spoření (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob. Konstantní symbol při bezhotovostní platbě bude 1148 a při hotovostní platbě 1149.
 
Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu 100.000,- Kč. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce 2014.
 
Postup pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu.
 
Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). Konstantní symbol při bezhotovostní platbě bude 1148 a při hotovostní platbě 1149.
 
Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.


Související článek:
Placení zálohy na pojistné na důchodové spoření a podávání hlášení k této záloze


Zdroj: Česká daňová správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
25. 6. 2013 7:46:56
Dobrý den paní Skalková,

přeposílám odpověď našich analytiků:

Na přesné zaúčtování odvodu není mezi daňovými poradci jednotný názor. Někteří se přiklánějí v použití zaúčtování k 331/33x (např. účtu 337) a jiní poradci pro účtování na účet 34x.

Podle našeho názoru se o daň nejedná, i podle zákona č. 397/2012 Sb. se jedná o pojistné na důchodové spoření. Vše se sice odvádí na finanční úřad, ale ten finanční prostředky dále přerozděluje na jednotlivé penzijní společnosti.

Naše předkontace je pouze doporučená a každý uživatel má možnost si předkontaci změnit.
Hlášení závadného obsahu

Veronika Skalková
Uživatel POHODA
24. 6. 2013 12:28:17
Dobrý den, v rámci aktualizace SW Pohoda doplněno účtování důchodového spoření 331/336. Důchodové spoření ale je ale z pohledu zaměstnavatele daň (odvádí ji finančnímu úřadu), tudíž by mělo být účtování proti účtu ze skupiny 34? Samozřejmě uživatel si umí ručně přenastavit účtování, ale jde o princip. Prosím o ekonomické analytiky SW Pohoda o prověření.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
www.INPAP-PLUS.cz
OBALOVÉ MATERIÁLY, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
www.inpap.eu

AskNet s.r.o.
Komplexní podpora Vašeho podnikání v oblasti účetnictví a mezd.
asknetcz.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru