Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Smlouva o převodu obchodního podílu


JUDr. Vladimíra Knoblochová
14. 8. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Společník v s.r.o. může svoji účast v podniku kdykoliv ukončit nebo snížit.

Foto: Fotolia.eu

 

Společníci ve společnosti s ručením omezeným se mohou v průběhu trvání společnosti kdykoliv rozhodnout, že svůj obchodní podíl převedou na třetí osobu, a svou účast ve společnosti buď ukončí, nebo sníží (v takovém případě převedou pouze část obchodního podílu).


 
Pokud se společník k takovému kroku rozhodne, je třeba nejprve ověřit, zda společenská smlouva převod obchodního podílu na třetí osobu připouští. Obchodní zákoník totiž rozlišuje, zda se převádí obchodní podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu.

Převod obchodního podílu na třetí osobu


Převádí-li se obchodní podíl na třetí osobu, musí to společenská smlouva výslovně připouštět. Pokud by o tom společenská smlouva mlčela, pak obchodní podíl na třetí osobu převést není možné. Společenská smlouva přitom může podmínit převod obchodního podílu na jinou osobu i souhlasem valné hromady; v takovém případě bude třeba k platnému převodu obchodního podílu, aby valná hromada udělila s převodem obchodního podílu svůj souhlas.
 
Pokud by společenská smlouva převod na třetí osobu zakazovala, nebo by o tom mlčela, neznamená to, že není obchodní podíl možné převést. Před převodem ale bude zapotřebí změnit v této části společenskou smlouvu. To je nutné učinit na valné hromadě a o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
 
V případě, že má společnost jediného společníka, pak je obchodní podíl převoditelný vždy na třetí osoby, i kdyby to společenská smlouva (resp. zakladatelská listina) výslovně zakazovala.
 

Příklad 1:

Pan Novák vlastní 50% obchodní podíl ve společnosti Alfa s.r.o. Druhým společníkem společnosti je pan Novotný. Pan Novák se rozhodl svou účast ve společnosti ukončit a dohodl se s panem Křížkem, že na něj svůj obchodní podíl převede. Společenská smlouva se o převodu obchodního podílu nijak nezmiňuje. Pan Novák tedy nemůže obchodní podíl na pana Křížka převést. Musí se domluvit s panem Novotným a na valné hromadě změnit společenskou smlouvu tak, aby převod obchodního podílu na třetí osoby výslovně připouštěla. O rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
 

Převod na jiného společníka

 
Pokud se společník rozhodne převést obchodní podíl na jiného společníka, pak pokud společenská smlouva nestanoví nic jiného, je možné obchodní podíl převést, ale se souhlasem valné hromady. Společenská smlouva nicméně může stanovit, že se souhlas valné hromady nevyžaduje. Souhlas s převodem obchodního podílu na jiného společníka by měla dát valná hromada před uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu.
 
Následné schválení smlouvy valnou hromadou je také možné, ale uzavřená smlouva o převodu obchodního podílu nebude až do udělení souhlasu valné hromady účinná. V takovém případě doporučujeme smlouvu uzavřít s odkládací podmínkou následného schválení převodu valnou hromadou. O rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu musí být v souladu s § 141 odst. 1 obchodního zákoníku pořízen notářský zápis.
 

Příklad 2:

Pan Novák vlastní 50% obchodní podíl ve společnosti Alfa s.r.o. Druhým společníkem společnosti je pan Novotný. Pan Novák se rozhodl svou účast ve společnosti ukončit a dohodl se s panem Novotným, že na něj svůj obchodní podíl převede a pan Novotný se tak stane jediným společníkem společnosti. Společenská smlouva výslovně stanoví, že se souhlas valné hromady k převodu na společníky nevyžaduje. Pan Novák s panem Novotným tedy rovnou mohou uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu.
 

Pozor na předkupní právo

 
Při převodu obchodního podílu je třeba si dát také pozor na to, že společenská smlouva může často stanovit předkupní právo společníků na koupi obchodního podílu. V takovém případě je třeba před převodem obchodního podílu nabídnout obchodní podíl ostatním společníkům ke koupi.
 

Náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu

 
Právní úprava smlouvy o převodu obchodního podílu je obsažena zejména v § 115 obchodního zákoníku. Jde o tzv. absolutní obchod, tedy smlouvu, která se vždy řídí obchodním zákoníkem, bez ohledu na to, zda společník je fyzická osoba – nepodnikatel.
 
Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu, je v ní třeba řádně specifikovat obchodní podíl, který se převádí. Nabyvatel obchodního podílu, který není společníkem společnosti, v ní musí výslovně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě (zakladatelské listině) společnosti, popřípadě stanovám společnosti. Pokud by takové ujednání ve smlouvě chybělo, byla by smlouva o převodu obchodního podílu neplatná. Podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musí být úředně ověřeny.
 
Vzhledem k tomu, že se společník povinně zapisuje do obchodního rejstříku, doporučuji vložit do smlouvy i souhlas nového nabyvatele - společníka se zápisem do obchodního rejstříku. Vyhnete se tím vytváření dalšího dokumentu pro obchodní rejstřík.
 

Úplata za převod obchodního podílu

 
Převod obchodního podílu může být sjednaný jako úplatný, nebo jako bezúplatný (v takovém případě půjde o darování). Ve smlouvě je ale třeba si vždy sjednat, zda se obchodní podíl převádí za úplatu či bezúplatně. Pokud se převádí za úplatu, je třeba si sjednat také cenu nebo alespoň způsob jejího určení.
 
V praxi se velmi často ve smlouvě o převodu obchodního podílu strany dohodnou, že převod je úplatný a že úplata bude sjednána v samostatné dohodě o ceně za převod obchodního podílu. To je praktické zejména proto, že se smlouva o převodu obchodního podílu zakládá do sbírky listin a každý tak může kdykoliv zjistit, kolik převodce za převod obchodního podílu inkasoval (sbírka listin je přístupná přes internet, a to zdarma).
 
Ale pozor, podle stávající praxe rejstříkových soudů je nutné při zápisu změny společníka ve společnosti doložit rejstříkovému soudu i dohodu o ceně. Ta se již ale ve sbírce listin nezveřejňuje a bude založena pouze v soudním spise, který není veřejně přístupný.
 
Variantou, jak toto obejít, je sjednat si smlouvu o převodu obchodního podílu jako bezúplatnou (nebo si sjednají úplatu ve výši nominální hodnoty obchodního podílu) a současně s ní uzavřít dodatek, ve kterém se strany dohodnou na úplatě, resp. jejím navýšení. Rejstříkovému soudu se již dodatek nedokládá.
 

Doručení smlouvy společnosti

 
Smlouvu o převodu obchodního podílu musí smluvní strany doručit také společnosti, která v návaznosti na to provede změnu v seznamu společníků. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti až dnem doručení účinné smlouvy o převodu.
 

Zápis změn do obchodního rejstříku

 
Jak již bylo uvedeno výše, změnu společníka je třeba zapsat do obchodního rejstříku, přičemž smlouva o převodu obchodního podílu se povinně zakládá do sbírky listin. Návrh na zápis změn se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný na www.justice.cz a za podání návrhu se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jednatelé společnosti jsou současně povinni vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a založit je rovněž do sbírky listin.
 

Pozor na manžela či manželku

 
Při uzavírání smlouvy o převodu obchodního podílu je třeba si dát pozor i na to, zda převáděný obchodní podíl není ve společném jmění manželů. V takovém případě by totiž bylo třeba k převodu obchodního podílu na třetí osobu získat také souhlas druhého manžela. Bez souhlasu manžela by uzavřená smlouva o převodu obchodního podílu byla tzv. relativně neplatná a opomenutý manžel by se mohl v tříleté promlčecí lhůtě neplatnosti dovolat.
 
Souhlas manžela se zpravidla předkládá při uzavření smlouvy, případně se do smlouvy dává alespoň prohlášení, kde převodce prohlašuje, že s převodem obchodního podílu vyslovil manžel/ka souhlas.
 

Převod části obchodního podílu

 
V praxi není výjimkou, že společník chce převést jen část svého obchodního podílu, např. proto, aby získal nového finančního investora do společnosti. V takovém případě musí před převodem obchodního podílu dojít k jeho rozdělení, k čemuž je nutný souhlas valné hromady.
 
Nejvyšší soud ČR ale v této souvislosti dovodil, že v případě, že se převádí část obchodního podílu, pak pokud s převodem této části vysloví souhlas valná hromada, zahrnuje toto rozhodnutí i souhlas s rozdělením obchodního podílu. Opět je nezbytné o takovém rozhodnutí pořídit notářský zápis.
 
V případě, že by se k převodu obchodního podílu na jiného společníka souhlas valné hromady nevyžadoval (společenská smlouva by to vylučovala), pak by valná hromada musela udělit souhlas s rozdělením obchodního podílu.
 
Společenská smlouva může rozdělení obchodního podílu vyloučit. Pokud k tomu dojde, není možné obchodní podíl rozdělit ani v případech, kdy to obchodní zákoník jinak umožňuje (to se týká zejména dědění obchodního podílu, případně právního nástupnictví). Opět je možné to vyřešit příslušnou změnou společenské smlouvy.
 

Pozor na minimální výši vkladu

 
Pokud by měl při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, pak musí být vždy zachována minimální výše vkladu 20 000 Kč.
 

Příklad 3:

Pan Novák vlastní 50% obchodní podíl ve společnosti Alfa s.r.o., jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 30.000,- Kč. Druhým společníkem společnosti je pan Novotný. Pan Novák se rozhodl, že polovinu svého obchodního podílu převede na pana Novotného. To není možné, neboť by tak klesnul jeho minimální vklad pod 20.000,- Kč.
 

Právní a ekonomický audit

 
V případě, že zamýšlíte koupit podíl ve společnosti s ručením omezeným a hodláte investovat do takové koupě větší finanční částku, je v praxi obvyklé, že se před rozhodnutím o koupi provádí právní a ekonomický audit společnosti, tedy zjednodušeně řečeno se zjišťuje, zda je společnost „zdravá“, má platně uzavřené smlouvy, plní své závazky, jaké vede soudní spory a jak si na tom ekonomicky stojí. V takovém případě se vyplatí obrátit se na profesionály, kteří se tím zabývají, a provedení auditu si u nich objednat.
 

Finanční asistence

 
Na závěr se jen krátce zmíním o tom, že pokud by si společník či budoucí společník chtěl od společnosti, ve které obchodní podíl nabývá, půjčit na koupi finanční prostředky, nebo by mu za tímto účelem společnost poskytovala zajištění, jde o tzv. finanční asistenci. Zákon ji od roku 2009 připouští, ale je nutné splnění podmínek, které jsou upraveny v § 120a obchodního zákoníku.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Miroslav Slapnička
Uživatel POHODA
3. 6. 2014 10:40:33
Dobrý den.

1.Pokud prodá společník jinému společníkovi svůj podíl v sro, který vlastní již 18 let, musí platit DPFO ?

2.Společníci se dohodli o úhradě ceny za převod podílu na splátky. Je toto třeba uvést ve smlouvě o převodu podílu, nebo k ní dát jako přílohu dohodu o úhradě ceny ?

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Best for Kids
Kvalitní sportovní potřeby a hračky pro aktivní rodinu. Let´s play!
www.bestforkids.cz

OSTROH, spol. s r.o.
Prodej nářadí pro profesionály i kutily.
www.ostroh.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru