Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Slevy na dani a odčitatelné položky od základu daně


Ladislav Kandler, DiS.
24. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vaše daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaký je rozdíl mezi slevami na dani a odčitatelnými položkami od základu daně? Na rozdíl od slev na dani, které se uplatňují až po vypočtené daňové povinnosti, se daňové úlevy odečtou od výsledného základu daně. A až poté se vypočítá daňová povinnost.


 
Pokud každý rok podáváte daňové přiznání coby OSVČ nebo jste zaměstnanci, jistě většina z vás využívá daňových nástrojů, které mohou pomoci snížit daňovou povinnost. Z naší účetní a mzdové praxe však vyplývá, že mnozí nemají v této oblasti zcela jasno a mylně očekávají tzv. „přeplatky“ z daní, aniž by k tomu existoval zákonný důvod.
 
V tomto článku si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi slevami na dani a odčitatelnými položkami od základu daně, uvedeme si jednotlivé druhy se stručným objasněním a zmíníme příslušné ustanovení v legislativě, abyste si sami mohli ověřit, zda ve vašem případě máte na takovouto „daňovou úlevu“ nárok.

Slevy na dani

Zákonnou úpravu slev na dani můžeme najít od § 35 a dále v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud jste zaměstnaní, můžete řadu těchto slev uplatnit buď měsíčně, nebo na konci roku na základě tzv. ročního zúčtování daní, které provede váš zaměstnavatel. Výsledkem tak může být vrácení přeplatku daně z příjmů.
 
Jste-li zároveň zaměstnanci a podnikateli, nebo pouze podnikáte, slevy na dani uplatníte v roční výši, a to při podání daňového přiznání.
 
Slevy na dani se uplatňují po vypočtené daňové povinnosti. Odečtou se tedy od výsledné daně z příjmu.

Tab. 1: Slevy na dani – platné pro zdaňovací období roku 2013

Sleva na dani Roční výše Měsíční výše
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Sleva na manželku/manžela 24 840 Kč x
Sleva na manželku/manžela (držitel ZTP/P) 49 680 Kč x
Pobírání invalidního důchodu I. nebo II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Pobírání invalidního důchodu III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Soustavná příprava na budoucí povolání (sleva na studenta) 4 020 Kč 335 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě/daňový bonus 13 404 Kč 1 117 Kč
Zaměstnání zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 Kč x
Zaměstnání zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč x


Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a)
 • Od 1. 1. 2013 nemohou tuto slevu využít starobní důchodci.
Sleva na manželku/manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b)
 • Uplatní se až po skončení kalendářního roku, neboť je nutné posoudit, zda nedošlo k překročení rozhodných příjmů. V roce 2013 činí tento limit 68 000,- Kč.
 • Do příjmu manželky (manžela) se nezahrnují např.:
  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • příspěvek na péči,
  • sociální služby,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • stipendium poskytované studujícím.
Soustavná příprava na budoucí povolání – sleva na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f)
 • Lze uplatnit do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.
 • Uplatní se na základě potvrzení o studiu vystavené daným školním zařízením.
Daňové zvýhodnění na dítě/daňový bonus (§ 35c)
 • Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.
 • Jediná „sleva na dani“, která může jít tzv. „do mínusu“ – přeplatek vrací finanční úřad.
 • Obecně platí, že při splnění podmínek lze uplatnit tento typ slevy od měsíce, ve kterém se dítě narodilo.
Zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením (§ 35)
 • Lze využít na každého zaměstnance v závislosti na jeho stupni postižení.
 • Uplatňuje se poměrná část z dané částky, pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo.
 
Závěrem k této části dodáváme, že až na daňové zvýhodnění na dítě (daňový bonus) je možné slevy na dani využít maximálně do výše vlastní daňové povinnosti. Pokud tedy např. naše celková roční daňová povinnost byla 20 000,- Kč, po odečtení slevy na poplatníka 24 840,- Kč se de facto dostaneme do mínusu – 4 840,- Kč. Nelze však požadovat od finančního úřadu či po zaměstnavateli, aby nám tento rozdíl doplatil. Sleva je vyčerpána bez nároku na její „přeplatek“.

Nezdanitelná část základu daně

Na rozdíl od slev na dani, které se uplatňují až po vypočtené daňové povinnosti, se tyto daňové úlevy použijí před výpočtem daňové povinnosti – odečtou se od výsledného základu daně. Až poté se tedy vypočítá daňová povinnost. To je právě hlavní rozdíl oproti slevám na dani popsaným výše.
 
Zákonnou úpravu a detaily lze nalézt opět v zákoně o daních z příjmů (DzP), konkrétně v § 15. Od základu daně se částky odečítají až po skončení kalendářního roku. To platí jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele.
 
Níže uvádíme základní přehled, a to včetně obecných podmínek pro jejich uplatnění, spolu s odkazy do příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů.

Tab. 2: Nezdanitelné části základu daně – platné pro zdaňovací období roku 2013

Název § 15 zákona o DzP Podmínky
Dary odst. 1 Maximálně 10 % ze základu daně, minimálně 1 000,- Kč.
Úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů odst. 3 a 4 Podmínkou je použití úvěru na financování bytových potřeb. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000,- Kč.
Penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění odst. 5 písm. a) Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na své penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.
Penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění odst. 5 písm. b) Platí zde podmínka sjednání výplaty plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na své penzijní pojištění.
Doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření odst. 5 písm. c) Částka, kterou lze takto odečíst, je rovna úhrnu příspěvků zaplacených na své doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.
Předchozí tři úlevy (odst. 5 písm. a) až c), lze odečíst od základu daně v celkovém úhrnu (součtu) 12.000,- Kč!
Zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na soukromé životní pojištění odst. 6 Za splnění podmínek uvedených v zákoně činí maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že máte uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.
Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci odst. 7 Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání odst. 8 Podmínkou je neproplacení těchto úhrad za zkoušky zaměstnavatelem, nebo jejich neuplatnění jakožto výdaj v podnikání. Nejvýše lze odečíst 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč, a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.


Od základu daně je dále např. možné odečíst i ztrátu z minulých let. To se vyplatí v případě, kdy např. OSVČ v jednom roce dosáhla ztráty a v dalším roce naopak vysokého zisku. Takto lze uplatnit ztrátu, která vznikla v předchozích pěti letech, a to buď celou najednou, nebo po jejích částech. Více informací vyčtete v zákoně o daních z příjmů v § 5 odst. 3.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

IVAS
4. 2. 2015 14:01:24
Dobrý den , dá se odečítat životní pojištění nezletilých dětí, které si odepisuji ? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Niky
30. 1. 2015 8:49:51
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda si na mě může manžel uplatnit slevu na dani, pokud jsem za celý rok 2014 pobírala rodičovský příspěvek a ten činil za celý rok 90 000č. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
18. 2. 2014 19:48:48
Zákonnými podmínkami pro uplatnění slevy na manželku jsou:
- nedosažení vlastního příjmu vyššího než 68.000,- Kč za zdaňovací období (1 kalendářní rok)
- trvání manželství po celý kalendářní měsíc (pokud manželství trvalo 7 celých měsíců, pak máte nárok na tuto slevu ve výši 7/12 z uvedené částky)
- bydlení ve společné domácnosti.
Pokud tedy byla manželka devět měsíců na rodičovské dovolené a tři měsíce v zaměstnání, ale zároveň jsou splněny výše uvedené tři podmínky, může si manžel na manželku uplatnit slevu v plné výši. Pokud by však příjem manželky překročil hranici 68.000,- Kč, nemůže si manžel slevu uplatnit ani za jeden kalendářní měsíc. Nesledují se totiž příjmy v jednotlivých měsících, ale příjmy za celý kalendářní rok, jak je to uváděno v zákoně o daních z příjmů. Tedy pokud příjem manželky přesáhl uvedený limit 68.000,- za tři měsíce, ve kterých byla v zaměstnání, nemůže si manžel uplatnit žádnou poměrnou část z této slevy. Závěrem pouze dodávám, že do vlastního příjmu se nezahrnuje rodičovský příspěvek, narozdíl od peněžité pomoci v mateřství.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
18. 2. 2014 9:56:36
Děkuji za odpověď, chápu to tedy dobře, že i když jeho manželka 3 měsíce pracovala, ale její příjem za ty 3 měsíce nepřesáhl 68 000,- Kč, může uplatnit celých 12 měsíců (24 840,- Kč)?A v opačném případě, kdy by její příjem za ty 3 měsíce byl vyšší než 68 000,- Kč uplatnil by pouze 9 měsíců (18 630,- Kč)?Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Linda
17. 2. 2014 14:52:05
Dobrý den, sleva na manželku se krátí a poskytuje se ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky (v tomto případě tedy jen za 9 měsíců). Tuto slevu lze uplatnit na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti za podmínky, že vlastní příjem manželky nepřesáhne 68.000 Kč za rok (rodičovský příspěvek se do těchto příjmů nepočítá).
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
17. 2. 2014 13:01:40
Dobrý den, náš zaměstnanec by chtěl uplatnit při ročním zúčtování manželku.Ta byla 9 měsíců na rodičovské dovolené a 3 měsíce již pracovala.Může uplatnit celých 12 měsíců (24 840,- Kč)nebo pouze těch 9 měsíců na RD?Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
4heat vytápění hal
Topení a chlazení průmyslových a sportovních hal
4heat.cz

Ing. Alena Nováková
Profesionální účetní služby
www.alenanovakova.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru