Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Skutečné výdaje a paušální výdaje


Ladislav Kandler, DiS.
26. 7. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud podnikatelé využívají paušální výdaje, nemohou si nově již uplatnit slevu na manželku a na dítě.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaký je rozdíl mezi paušálními a skutečnými výdaji? Kdo a kdy může těchto nástrojů využít? Jaké podmínky je nutné splnit a na co je důležité pamatovat? Která z těchto dvou možností je výhodnější? Na tyto a další otázky se vám pokusíme odpovědět.


 
Nejeden podnikatel již v průběhu kalendářního roku přemýšlí nad tím, jak vysoké daně ho čekají. Intenzivní výpočty a kombinace přichází na řadu ke konci kalendářního roku. Dobrý propočet a plánování může osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) ušetřit značné finanční prostředky.
 
Současná legislativa platná v České republice umožňuje podnikatelům a dalším osobám využít dvou základních způsobů uplatnění výdajů:
 • paušální, nebo
 • skutečné.

Skutečné výdaje

Tento pojem je mezi širokou veřejností již ustálený. Mnohdy tak dochází k zaměňování pojmů výdaje a náklady. Výdaje se týkají zejména těch osob, které nejsou zapsané do obchodního rejstříku (např. právnické osoby nebo fyzické osoby, které vedou z jakéhokoliv důvodu účetnictví – dříve podvojné účetnictví).

Oproti tomu pojem náklady se vztahuje právě na ty osoby, jež vedou účetnictví a jsou zapsané do obchodního rejstříku. V našem článku se zaměříme na první skupinu osob, tedy ty, kterých se pojem výdaje týká.
 
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), začíná od § 24 část nazvaná „Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů“. V této části jsou rozebrány ony „skutečné výdaje“, tedy co je možné v rámci své podnikatelské či jiné výdělečné činnosti uplatnit, a tím si snížit svůj daňový základ.
 
Aby finanční úřad takovéto výdaje uznal, je nutné splnit následující obecné podmínky:
 • Uplatnit výdaje v prokázané výši a ve výši stanovené ZDP, včetně souvisejících zvláštních předpisů.
 • Nelze uplatnit výdaje, které již byly zahrnuty do předchozích zdaňovacích období.
 • Uplatněné výdaje mají přímo souviset s naší podnikatelskou činností.
 • Výdaje musí být prokazatelné a řádně zaevidované. Při případné kontrole bude finanční úřad požadovat originál dokladu, na základě kterého ke snížení základu daně došlo.
 • Vedení daňové evidence (či jiné, zákonem schválené a předepsané formě), ve které jsou tyto výdaje uvedeny.
V uvedeném § 24 odst. 2 jsou pak nad rámec výše uvedené obecné definice zmíněny další druhy výdajů, pro které platí specifické podmínky. Mezi nejpoužívanější v praxi patří:
 • odpisy hmotného majetku,
 • členské příspěvky,
 • odvody z úhrnu mezd,
 • výdaje na reprezentaci,
 • nájemné,
 • leasing,
 • výdaje na pracovní cesty,
 • smluvní pokuty a úroky,
 • výdaje na pořízení nehmotného majetku,
 • výdaje na uhrazení úhrad za zkoušky (pozor, neplést si s odčitatelnou položkou od základu daně),
 • paušální výdaj na dopravu.
Než tedy budete uvažovat nad uplatněním některého z výše uvedených výdajů, doporučujeme se včas s těmito podmínkami seznámit nebo požádat o konzultaci daňového poradce či účetní(ho).

Paušální výdaje

Druhou skupinou výdajů, které podnikatelé a jiné OSVČ využívají, jsou tzv. paušální výdaje. Jejich nespornou výhodou je, že se nemusí archivovat a vést evidence o vynaložených výdajích.
 
To samozřejmě neplatí v případě, že jste plátcem DPH. I plátci DPH mohou uplatňovat paušální výdaje, ale pokud uplatní DPH na vstupu (jinými slovy odpočet při nákupu), jejich evidence a archivace se řídí zákonem o dani z přidané hodnoty.
 
Další výhodou uplatnění paušálních výdajů je snadný a rychlý výpočet. Zákon o daních z příjmů uvádí, pro jakou výdělečnou činnost se procentuální výše z příjmů uplatní. Konkrétní úpravu můžeme nalézt v § 7 odst. 7 ZDP.
 
Zde je uvedeno, že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši:
 • 80 % z příjmů ze živností řemeslných a z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.
 • 60 % z příjmů ze všech ostatních živností.
 • 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Zákon však k tomu uvádí některé výjimky a zároveň nově od 1. ledna 2013 platí, že nejvýše lze uplatnit takovéto výdaje do částky 800.000,- Kč.
 • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. V tomto případě zákon opět nově (od 1. ledna 2013) stanoví limit v podobě uplatnění maximální možné částky výdajů v úhrnu do 600.000,- Kč.
 • 30 % (jak dále vyplývá z § 9 odst. 4 ZDP) v případě příjmů z pronájmu nemovitostí (nebo jejich částí) a pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. Namísto „skutečných výdajů“ může poplatník uplatnit „paušální výdaje“ ve výši 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 600.000,- Kč.
Zákon o daních z příjmů k tomuto znění dále uvádí, že způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.

Omezení paušálních výdajů od 1. 1. 2013 – stanovení horních limitů

Na první pohled by se mohlo zdát, že uplatňování paušálních výdajů přináší samé výhody, včetně té nejvyšší – šetření času a daňového zatížení. Této skutečnosti si však všimli i naši zákonodárci a změna na sebe nenechala dlouho čekat.
 
K 1. lednu 2013 došlo k řadě změn, které ztížily uplatňování paušálních výdajů, jež v sobě nesly řadu výhod oproti klasickým, skutečným výdajům.
 
Dvě ze změn jsme již uvedli při výčtu 40% a 30% paušálních výdajů. Došlo zde ke stanovení horního limitu uplatnění výdajů. Jakou komplikaci to může znamenat v praxi, si nyní názorně přiblížíme na dvou příkladech.

Příklad 1

Paní Anežka pronajímá byt a rekreační chatu. Měsíční nájemné u bytu činí 15.000,- Kč. Celkový roční příjem z rekreační chaty činí 360.000,- Kč.
 
Celkové roční příjmy z pronájmu tedy vypočítáme následujícím způsobem:
(15.000,- Kč x 12 měsíců) + 360.000,- Kč = 540.000,- Kč
 
Paní Anežka má možnost uplatnit podle ZDP paušální výdaje ve výši 30 % z takto dosažených příjmů. Celková výše paušálních výdajů: 540.000,- Kč x 30 % = 162.000,- Kč. Základ daně je 378.000,- Kč. Limit výdajů tedy nepřekročil stanovenou hranici 600.000,- Kč.

Příklad 2

Pan Roman vlastní větší činžovní dům, ve kterém pronajímá dvanáct bytových jednotek a zároveň čtyři nebytové prostory. Měsíční příjem z bytových jednotek činí úhrnem 240.000,- Kč a měsíční příjem z nebytových prostor činí 120.000,- Kč.
 
Celkový roční příjem z pronájmu vypočítáme takto:
(240.000,- Kč x 12) + (120.000,- Kč x 12) = 4.320.000,- Kč
 
Paušální výdaje ve výši 30 % z dosažených příjmů by měly činit 1.296.000,- Kč. Do zdaňovacího období roku 2012 by tomu tak skutečně bylo. Nicméně ZDP uvádí, že od 1. ledna 2013 může maximální možná výše paušálních výdajů v případě příjmů z pronájmu činit maximálně 600.000,- Kč.
 
Základ daně se tedy v případě pana Romana vypočítá následovně:
Příjmy 4.320.000,- Kč – výdaje 600.000,- Kč = 3.720.000,- Kč.
 
Co lze z výše uvedených příkladů dovodit? Paní Anežka může v klidu přemýšlet o tom, zda se jí vyplatí uplatnit paušální výdaje v maximální možné výši, nebo zda její skutečné výdaje budou vyšší, a tudíž i více sníží základ daně, což ve výsledku může znamenat nižší daňovou povinnost. Naproti tomu panu Romanovi sotva bude vyhovovat vypočtená výše výdajů z téměř 4,5milionových příjmů.
 
Vyplývá nám tedy jedno nepsané, ale číselně podložené první pravidlo: Čím vyšších příjmů dosáhnete, tím méně se vám vyplatí paušální výdaje, pokud dosahujete příjmů např. z pronájmů. Důvodem jsou mimo jiné nově stanovené maximální limity.

Omezení paušálních výdajů od 1. 1. 2013 – nemožnost uplatnění některých daňových úlev

Možná tu situaci znáte z vlastního života. Jste řemeslník a vaše manželka je doma na mateřské s malým Pepíčkem nebo Kačenkou. Díky této rodinné situaci si na konci roku můžete při splnění podmínek uplatnit slevu na manželku a na dítě, což ve výsledku může znamenat získání nemalých peněžních prostředků ve formě daňového bonusu či minimální daňové povinnosti, a to až v řádu tisíců korun ročně.
 
Jak už správně tušíte, i na tuto oblast bylo zaměřeno „nemilosrdné oko zákonodárců“ a výsledkem je nemožnost uplatnění slevy na manželku a na dítě v případě, že zároveň využijete uplatnění paušálních výdajů.
 
Výjimku tvoří případ, kdy jste zároveň zaměstnaný. V takové situaci je nutné si vše propočítat. Platí totiž, že v případě, že váš příjem ze zaměstnání bude tvořit více jak polovinu vašeho základu daně, uvedené omezení se na vás nevztahuje. Naopak, budou-li vaše příjmy z podnikání tvořit více jak polovinu základu daně z příjmů, musíte se s uvedenými daňovými úlevami rozloučit.
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá další (nepsané) pravidlo: Pokud jste doposud uplatňovali paušální výdaje a využívali jste slevy na dítě (daňového bonusu) a na manželku, a zároveň nejste zaměstnaný, budete si muset vybrat, která z variant je pro vás nyní výhodnější. Zda si nadále uplatňovat paušální výdaje bez možnosti uplatnění uvedených slev, nebo přejít na skutečné náklady a nadále daňová zvýhodnění využívat.

Více druhů příjmů, více evidence

Ve své praxi se také setkáváme s dotazem, jak postupovat v případě, že provozujete řemeslnou živnost, ještě jinou živnost a zároveň pronajímáte nemovitost. Jakou výši výdajového paušálu zvolit? Lze vůbec kombinovat různé typy příjmů a výdajů? Odpověď je možná jednodušší, než byste čekali – pro každý druh příjmů je nutné vést samostatnou evidenci a podle toho následně zvolit příslušnou procentní výši výdajového paušálu.
 
Při vyplňování daňového přiznání se tato skutečnost uvede do příslušných řádků. Zároveň je nutné počítat s tím, že není možné zvolit kombinaci výdajových paušálů pro jeden druh příjmů, a pro jiný druh příjmů skutečné výdaje. Buď pro všechny typy příjmů zvolíte skutečné výdaje, nebo pro všechny typy příjmů uplatníte příslušné paušální výdaje. Žádná střední cesta zde není.

Závěrem – skutečné, nebo paušální?

Pokud čekáte jednoduchou odpověď, asi vás zklameme – jednoduše neexistuje. Důvod je jednoduchý. Každý podnikatel preferuje jiné priority a má jiné možnosti. Pokud váháte, doporučujeme jednoduchou věc. V průběhu kalendářního roku si evidujte doklady (paragony, faktury, stvrzenky, účty apod.). Po skončení kalendářního roku je porovnejte s příslušnou sazbou paušálních výdajů a zvolte pro vás výhodnější variantu.
 
Zároveň je nutné zvážit, zda uplatnění výdajového paušálu nebude mít vliv na případné slevy na dani na manželku (manžela) nebo slevy na dítě. Opatrně také s myšlenkou, že jeden rok se vyplatí paušálem, druhý rok skutečné výdaje, třetí rok opět paušál… Není to nikterak jednoduchá záležitost a bude vyžadovat již konzultaci s účetní firmou či daňovým poradcem.
 
Jste-li fyzickou osobou a plátcem DPH, i v takovém případě se nemusíte bát využít paušálních výdajů. Je však nutné, jak již z našeho textu vyplývá, evidovat i skutečné výdaje.
 
Na závěr se ještě můžete podívat na shrnutí výhod a nevýhod skutečných a paušálních výdajů, které vyplývají z tohoto článku.
 
SKUTEČNÉ VÝDAJE
Výhody:
+ Průběžné a okamžité sledování výdajových položek.
+ Žádné omezení z pohledu uplatnění daňových úlev.
 
Nevýhody:
- Administrativní a časová náročnost.
- Nutnost dobré a průběžné orientace v legislativě.
 
PAUŠÁLNÍ VÝDAJE
Výhody:
+ Snadný a rychlý výpočet výdajů vzhledem k dosaženým příjmům.
+ Bez administrativní zátěže a nutnosti dobré orientace v legislativě.
 
Nevýhody:
- Pevně stanovená výše výdajů vyplývající ze zákona.
- U některých omezení v podobě maximálních limitů a daňových úlev.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

M
22. 5. 2015 14:19:35
Dobrý den, chci se zeptat, zda mohu uplatnit odpočet DPH při nákupu automobilu, který budu evidovat jako obchodní majetek v rámci zákona o DPH, ale dle zákona o dani z příjmu uplatním výdaje procentem z příjmu (tudíž obchodní majetek nemám). A jak je to v případě, kdy uplatňuji výdaje procentem z příjmu ve vztahu k daňové evidenci, musím ji vést? Nebo když se uplatňují výdaje procentem z příjmu, daňová evidence se nevede.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Soňa Kremzová
20. 4. 2015 9:55:06
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat co musím dodanot z minulého období při přechodu z DE na paušální výdaje? Děkuji. S.
Hlášení závadného obsahu

jiou
30. 3. 2015 5:32:44
co je, gua, nevodpovídáte na dotazy? A pisálek článku se dost zamotal do slohovejch vobratů v pasáźi vo náhradách, že je z toho nesrozumitelnej mišmaš.
Hlášení závadného obsahu

Věra
29. 3. 2015 16:15:49
Dobrý den,
chci se zeptat. Jsem zaměstnaná a podnikám. Ze zaměstnání mám vyšší příjem než z podnikání. Zaměstnávám dceru na DoPP - 5 tis. měsíčně - dcera studuje - podepsané prohlášení. Můžu si uplatnit slevu na dceru, i když ji zároveň zaměstnávám? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva S.
10. 3. 2015 9:01:49
Dobrý den, jsem FO, která si musí podat daňové přiznání z důvodu dvou zaměstnavatelů během zdaňovacího období. Bydlím v bytě v panelovém domě a byt mám v osobním vlastnictví. Na střeše paneláku je umístěna anténa mobilního operátora, z které dostávám příjem z pronájmu, který musím přiznat v přiznání. Chci se zeptat, zda je možné u tohoto příjmu z pronájmu uplatnit výdaje paušálně. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ilona Matějovská
4. 3. 2014 12:30:02
Dobrý den, chci se zeptat jestli mohu uplatnit paušální výdaje u příjmu ze zděděných práv z jiného duševního vlastnictví a poku ano kolik %. Děkuji za odpověd. IM
Hlášení závadného obsahu

Ivana L.
3. 3. 2014 16:38:55
Dobrý den, chci se zeptat, jaká bude % výše paušálních výdajů u FO, která má živnost ohlašovací volnou - činnosti zásupců pojišťovny a makléřů. Děkuji za odpověď, I.L.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví
vedení veškeré účetní agendy
www.ucetnictvi-dvorska.cz

EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru