Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podnikání a zaměstnávání invalidních důchodců


Ladislav Kandler, DiS.
19. 10. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zdravotně postižení zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé mohou díky různým zvýhodněním ušetřit stovky až tisíce korun měsíčně.

Foto: Fotolia.eu

 

Zdravotně postižení zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé mohou díky různým zvýhodněním ušetřit stovky až tisíce korun měsíčně. Handicapovaní lidé se nemusí bát ani podnikání, které se považuje za vedlejší činnost, a o invalidní důchod tudíž nepřijdou.


 
Život se zdravotním postižením je samo o sobě velmi náročnou životní situací, se kterou se musí potýkat nejen dotčená osoba, ale zasáhne i do života celé rodiny. Forem zdravotního handicapu je celá řada: problémy s pohybovým ústrojím, nevidomost, hluchota, mentální postižení či další formy. Tyto osoby jsou často odkázány na pomoc svých blízkých či institucí založených za tímto účelem.
 
Ale jako každý člověk, stejně tak i tito lidé vyvíjejí velkou snahu a úsilí o to, aby se zařadili do pracovního procesu. V souvislosti s tímto tématem vzniká celá řada otázek, spekulací a nejasností. Ve své účetní a daňové praxi se setkáváme s dotazy typu: „Může vůbec osoba se zdravotním postižením pracovat nebo dokonce podnikat?“, „Pokud ano, nepřijdu o invalidní důchod nebo je nějak omezená výše příjmů?“, „Existují nějaké výhody pro osoby se zdravotním handicapem nebo i pro zaměstnavatele, kteří je zaměstnají?“. Na tyto a související oblasti zaměříme náš článek.

Kdo je považovaný za „invalidního důchodce“

Na první pohled by se zdála tato otázka jednoduchá, nicméně v této oblasti došlo za poslední dobu k zásadním změnám. Do 31. 12. 2009 byly v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to od § 38, zakotveny a mezi veřejností známy pojmy částečná invalidita a úplná invalidita. Nicméně s účinností od 1. ledna 2010 byla invalidita v souladu s pokrokem lékařské vědy nově vymezena.
 
Došlo k zavedení třístupňové invalidity – invalidita prvního stupně, invalidita druhého stupně a invalidita třetího stupně. Posledně jmenovaná, invalidita třetího stupně, přitom odpovídá doposud platnému statusu plná invalidita, první dvě jmenované odpovídají dřívější částečně invaliditě.
 
Zároveň bylo touto legislativní úpravou zrušeno stávající rozdělení na plně invalidní a částečně invalidní důchod. Současně byl zaveden invalidní důchod jako jedna „invalidní dávka“.

Může být invalidní důchodce zaměstnaný nebo podnikat?

Ano, může. Osoba se zdravotním postižením má stejná práva jako jakákoli jiná osoba žijící na území České republiky. Může být jak zaměstnancem, tak i osobou samostatně výdělečně činnou (podnikatelem). Neexistuje žádný platný právní předpis, který by jakoukoli z forem výdělečné činnosti zdravotně postiženým výslovně zakazoval.
 
Je však nutné upozornit na skutečnost, která vyplývá z výše citovaného zákona o důchodovém pojištění. Při posuzování stupňů invalidních důchodů je brána v potaz pracovní schopnost pojištěnce. Dle § 39 odst. 1 platí, že „pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.“ V odst. 2 jsou dále uvedena konkrétní čísla vyjádřená procenty, podle kterých se určí, do jakého stupně invalidity bude pojištěnec zařazen.
 
Důležité je také znění odstavce 3, kde je uvedena definice pracovní schopnosti: „Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.“
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v souvislosti s uznáním invalidity jednotlivého občana a jeho následným zařazením do jedné ze tří stupňů invalidity, jde ruku v ruce to, do jaké míry je schopen vykonávat výdělečnou činnost či jaký pracovní úvazek přijme.
 
Pokud by tedy např. člověk, jenž má přiznanou invaliditu 3. stupně, byl zaměstnaný na 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu (tedy na plný pracovní úvazek), patrně by došlo k přezkoumání jeho zdravotního stavu a mohl by být v důsledku toho přeřazen do nižšího stupně invalidity odpovídající jeho skutečnému omezení pracovní schopnosti dle výše citovaného. Nicméně v tomto případě jde o tzv. „šedou oblast“, ve které stále není stoprocentně jasno. Pokud tedy máte přiznaný některý ze stupňů invalidity, vždy pamatujte na váš skutečný zdravotní stav a podle toho hledejte zaměstnání.
 
V případě podnikání invalidních důchodců platí stejný princip uvedený výše. Žádný zákon nezakazuje těmto osobám vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nicméně je důležité přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu a přiznanému stupni invalidity. Podle toho si opět můžete zvolit obor svého podnikání.
 
Výše příjmů samozřejmě v obou případech není nijak omezena a nemusíte se obávat toho, že byste kvůli „vyšším příjmům“ přišli o svůj invalidní důchod.

Výhody pro zdravotně postižené zaměstnance

Nyní se dostáváme k další, velmi často probírané oblasti, a to jsou výhody při zaměstnání zdravotně postižených občanů. Existuje řada nástrojů a zvýhodnění, díky kterým mohou zaměstnanci, ale i jejich zaměstnavatelé ušetřit stovky až tisíce korun měsíčně.
 
Pojďme tedy nejdříve na první skupinu, a to jsou zaměstnanci se zdravotním postižením. Každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání má možnost vyplnit tzv. „růžový papír“, odborně se nazývá „Prohlášení poplatníka k dani z příjmů“. Na základě něj si může uplatnit u zaměstnavatele různá daňová zvýhodnění neboli slevy na dani. Díky nim je pak výsledná čistá mzda vyšší, než když by takovouto slevu neuplatnil.
 
Mezi základní „daňové úlevy“ patří sleva na poplatníka, která činí 2.070,- Kč měsíčně (24.840,- Kč ročně). Tu si může uplatnit každý zaměstnanec bez ohledu na to, zda je osobou se zdravotním handicapem či nikoliv. Osoby se zdravotním postižením si pak mohou uplatnit další slevy na dani: invalidita I. a II. stupně 210,- Kč měsíčně (2.520,- Kč ročně), invalidita III. stupně 420,- Kč měsíčně (5.040,- Kč ročně), držitel průkazu ZTP/P 1.345,- Kč měsíčně (16.140,- Kč ročně).
 
O tyto položky se pak výsledná daň sníží. Výsledkem je často nulová nebo minimální daňová povinnost. Pokud jste si tyto položky v rámci měsíční mzdy neuplatnili, či vám je zaměstnavatel opomněl uplatnit, nic se neděje, můžete tak učinit na konci roku, kdy si od svého zaměstnavatele vyžádáte „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, na základě kterého si zažádáte finanční úřad po uplatnění těchto slev o vrácení případných záloh na daně.
 
Slevy uplatníte v poměrné výši vzhledem k odpracovaným měsícům v daném roce. Měsíční slevy tedy vynásobíte potřebným počtem měsíců. Uvedená čísla platí pro rok 2012.
 
Další výhoda spočívá v případě odvodů zdravotního pojištění. Pokud jste uznaní v jakémkoliv stupni invalidního důchodu, pak je na vaše zaměstnání pohlíženo jako na vedlejší činnost („hlavní činností“ je pobírání invalidního důchodu). Z tohoto důvodu je zdravotní pojištění vypočítáno ze skutečné hrubé mzdy, nikoliv z minimální mzdy, jako u řadových zaměstnanců. Např. pokud máte sjednanou hrubou mzdu 6.500,- Kč, odvod na zdravotní pojištění bude činit pro vás jako zaměstnance 293,- Kč, pro zaměstnavatele 585,- Kč, celkem tedy 878,- Kč.
 
Pro srovnání, pokud by se jednalo o hlavní činnost, tedy „hlavní pracovní poměr“, při hrubé mzdě 6.500,- by se pro potřeby základu pojistného na zdravotní pojištění vycházelo z minimální, zákonem stanovené mzdy (minimální vyměřovací základ), což je 8.000,- Kč. V takovém případě by odvod na zdravotní pojištění zaměstnance činil 495,- Kč, pro zaměstnavatele 585,- Kč, celkem 1.080,- Kč.
 
Existuje zde však ještě jedna, poměrně neznámá možnost, a to v případě, že byste byli zaměstnáni ve firmě, která zaměstnává více jak 50 % zdravotně postižených. Budeme vycházet stále ze stejné mzdy, tedy 6.500,- Kč. V takovém případě by se u každého takového zaměstnance vyměřovací základ ponížil o částku 5.355,- Kč (zákonem stanovená) a až následně by se vypočítal odvod zdravotního pojištění.
 
Jak by vypadal výpočet? Hrubá mzda 6.500,- Kč – 5.355,- Kč = 1.145,- Kč. Z této výsledné částky se vypočítá odvod na zdravotní pojištění, pro zaměstnance to činí 52,- Kč, pro zaměstnavatele 103,- Kč, celkem tedy 155,- Kč.

Podnikání zdravotně postižených

Další kategorií, ve které panují značné nejasnosti, je provozování samostatné výdělečné činnosti, nejčastěji na základě živnostenského oprávnění. Řada zdravotně postižených se obává do této oblasti proniknout, nejčastěji ze strachu, že přijdou o svůj invalidní důchod.
 
Nicméně ani tato oblast není pro zdravotně handicapované žádné „tabu“ a pokud má tato osoba potřebné „know-how“, zjednodušeně řečeno má čím zaujmout své okolí, nic jí nebrání vrhnout se do víru podnikání.
 
Začátky totiž v takovém případě nemusí být tak náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jak už jsme si uvedli, „hlavní činností“ stále zůstává pobírání invalidního důchodu. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 9 odst. 6 písm. b) totiž uvádí, že samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, měla v kalendářním roce nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
 
Proto je v tomto případě na podnikání pohlíženo jako na vedlejší činnost. Co to v praxi znamená? Značné výhody pro oblast zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů.
 
Po splnění ohlašovací povinnosti na živnostenském úřadě máte povinnost do osmi dnů nahlásit své zdravotní pojišťovně, ČSSZ a finančnímu úřadu skutečnost, že jste se stali OSVČ. Při této příležitosti oznámíte, že vaše podnikání je pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění vedlejší činností.
 
To znamená, že v prvním roce svého podnikání nemusíte platit žádné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V druhém roce jsou pak stanoveny zálohy dle dosaženého zisku za minulý rok, případně doplatek. Nicméně výše těchto záloh jsou mnohem nižší nežli v případě OSVČ provozující hlavní činnost.
 
V případě zdravotního pojištění jde o desítky korun či stokoruny ročně, v případě sociálního pojištění při nepřekročení limitu zisku, který pro rok 2012 činí 60.328,- Kč, pak dokonce nehradíte žádné zálohy po celý rok 2013.
 
Uvedený limit platí pro případ podnikání po celých 12 měsíců. Pokud provozujete živnost např. od září 2012, pak je tento limit stanovený na 4/12 této částky (září až prosinec, tj. 4 měsíce). To znamená úsporu v řádech tisíců korun ročně.
 
Pokud jde o daň z příjmů, opět platí stejné výhody popisované v předchozí kapitole „Výhody pro zdravotně postižené zaměstnance“. Do svého daňového přiznání si můžete mj. uplatnit uvedené slevy na dani stejně tak, jako v případě zaměstnání. Zde však tyto slevy uplatníte v roční výši.


Související články:
Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením
Příspěvky a dotace pro OSVČ se zdravotním postižením
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dana
14. 9. 2019 13:20:47
Dobrý den, mám invalidní důchod 1. stupně. Chci ukončit paracovní poměr. Je mi 59 let, podmínku odpracovaných let , mám splněnou. Musím se hlásit na úřadu práce? dĚKUJI.
Hlášení závadného obsahu

Petr
9. 10. 2018 22:49:13
Chci se zeptat do práce zaměstnavateli jsem odevzdal Invalidní důchod I.Stupně. však ve skutečnosti mi zaměstnavatel neposkytuje měsíční slevu na Invaliditu na kterou mam každý měsíc nárok. Jak to mam řešit ? Děkuji...
Hlášení závadného obsahu

Olina
16. 3. 2018 16:49:11
Chtěla bych se zeptat jaké má zaměstnavatel výhody když mě zaměstnává.Mám invalidní důchod I stupně. Děkuji Olina
Hlášení závadného obsahu

Zanek69
4. 2. 2018 21:37:37
Dobry den mam inv, Duchod 3stupne a chci se zeptat jestli mam narok na dotaci od uradu a nebo jestli si mohl zaridit chranene pracoviste diky za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Zanek69
4. 2. 2018 21:32:51
Dobry den chci se zeptat mam inv.3stupne a chtel bych zjistit jestli mam narok na dorazit od statu.prislusneho urade, prtz jsem se nikde medieval jestli jsou Steven harmony ted v roce 2018 jako v roce 2012 diky moc za odpoved A bylo by mozno si zridit chranene pracoviste diky
Hlášení závadného obsahu

Taťjana Reimlová
27. 8. 2017 15:35:49
Jsem uznána invalidní,1 stupeň ,ale kvůli málo odpracovaných let mi nebyl přiznán důchod. Zaměstnavatel mi tvrdí, že mě nemůže dát na místo určené pro invalidy,právě proto, že nepobírám invalidní důchod. Tím ani on na mě nedostane příspěvek. Podle mého je to nesmysl nebo tímto něco zamýšlí. Já jsem mu dodala jak rozhodnutí o invaliditě, tak rozhodnutí o nepřiznání důchodu, ale nevěří mi. Já si přitom myslím, že o tom jestli firma pobírá příspěvky na invalidy, záleží na rozhodnutí o invaliditě a ne na tom, jestli pobírám nějaké peníze nebo ne. Kde je tedy pravda? Není to první firma, která mi toto tvrdí a podle toho šidí i jiné zaměstnance v této situaci.Přitom v minulém zaměstnání mi dokonce trochu zvýšili hod. mzdu, když jsem uvedla tyto skutečnosti. Můžete mi prosím poradit nebo aspoň napsat kam se mohu s mým dotazem obrátit? Prosím, pokud možno na můj email. Moc děkuji Reimlová
Hlášení závadného obsahu

Procházka Rostislav
26. 4. 2017 21:38:19
Dobrý den.Mám dotaz manželka má inv.důchod 1st.pracuje na 5 hodin má prosím zaměstnavatel nějaké ůlevy za to že ji zaměstnává,často se jí stává ,že ji nadřízený pracovník dává najevo že ji nepotřebuje a je na ni dost nepříjemný,jelikož nepracuje víc hodin.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

milan
9. 2. 2017 14:46:39
Jsem lD druhého stupňě mohu podnikat v německu na částečný uvazek jako stavební dozor.
Hlášení závadného obsahu

Karel
14. 6. 2016 19:34:44
Dobry den,mam invaliditu 1.stupne. Delam 12hod.smeny dlouhy kratky tyden a chci pozadat o castecny prac.uvazek achci se zeptat jestli muzu, nebo musim delat cely mesic (splnid hodinovy fond v danem mesici) Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Honza
12. 11. 2015 13:57:22
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou vypsaní všech povinných poplatků/pokud možno i s výší či částkou/, které kromě soc. a zdrav. pojištění vyplívají pro podnikatele, který zaměstnává indvalidní důchodce, popřípadě i pro podnikatele, který zaměstnává lidi bez zdravotního omezení. Děkuji za Váš čas i za odpoveď, Horáček Jan
Hlášení závadného obsahu

strilkova
17. 6. 2015 10:27:28
Dobrý den, mám invaliditu 2 stupně mám částečný důchod. Je mi 45 let, jak je to se sociálím pojištěním, platit jej nebo ne?Co se stane když o něj přidu,a jak se to počítá na starobní důchod? Děkuji Střílková
Hlášení závadného obsahu

Lucie Jagošová
11. 4. 2015 19:24:02
Dobrý den, je mi 53 let a mám 1 stupeň invalidity (ČID). Pracovní smlouvu mam na neurčito na 7,5 Hodin deně. Jsem povinna vykonávat přesčasy v týdnu i o víkendech ..?? Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

zdena
21. 1. 2015 18:36:23
dobrý den. je mi 20 let. chci si vyřídit ŽL.budu podnikat v pohostinství. dotaz pokud nestuduji obor kuchař, číšník, musím mít někoho kdo mi bude dělat garanta. to znamená musí se mnou na Živnostenský úřad, se svým výučním listem. děkuji moc za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Táňa
19. 1. 2015 17:22:28
Dobrý den,mám dotaz. Při práci na Dohodu o provedení práce hlásí zaměstnavatel můj pracovní poměr na zdravotní pojišťovnu a okresní správu soc. zabezpečení?Děkuji za odpověď a Váš čas
Hlášení závadného obsahu

Blanka
19. 1. 2015 10:14:36
Dobrý den,chtěla bych začít podnikat. Mám ID 2st, ale tím stylem, že si zaměstnám zaměstnance, protože zdravotní stav mi neumožnuje pracovat každodnně. Co to obnáší? Je to možné ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

martina
7. 10. 2014 13:08:37
Dobry den,mam invalidni duchod 1.stupne a chci se zeptat kdo hradi zdravotni a socialni.dekuji
Hlášení závadného obsahu

mája
7. 10. 2014 12:40:09
dusan: Podnikání invalidních důchodců je hezky popsáno výše v článku v oddílu "Podnikání zdravotně postižených" (byla by to vedlejší činnost, což je poměrně dost výhodné), tak si to pročtěte. ;-)
Hlášení závadného obsahu

dusan
7. 10. 2014 8:43:01
Dobry den,jsem v 2.stupni.Pred nemoci jsem podnikal.Ted jsem na uradu prace,ale jsem schopen nejakym zpusobem par hodin denne pracovat.Chtel bych znovu podnikat,ale bojim se ze prijdu o invalidni duchod.Take vydelam min penez z duvodu postizeni,musim platit zdravotni a soc.pojisteni v plne vysi?Dokazu si prividelat 6000kc mesicne.Muj duchod je 3000kc a ma pani na me pobira 4400kc na mobilitu a ze se o me stara(oml.nevzpomenu si jak se nazyva ten prispevek)Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

mája
2. 10. 2014 15:17:42
Táňa: Při pobírání invalidního důchodu kteréhokoli stupně není práce zákonem nijak omezena. Není limitován výdělek, ani délka pracovní doby.
Hlášení závadného obsahu

Táňa
1. 10. 2014 14:28:22
Jsem ID 3. stupně, mohu nastoupit do pracovního poměru a přivydělat si? aniž bych o důchod přišla. Chtěla bych to zkusit na částečný PP jestli to půjde. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

mischele
28. 7. 2014 17:53:11
Dobrý den,již přes rok pracuji na částečný úvazek za min.mzdu 4500kč hrubého,do června 2014 mi náležel invalidní důchod 1.stupně a nyní mi byl odebrán.Brzy nastoupím na rizikové těhotenství.Chci se zeptat co bude dál?jestli budu pobírat nemocenskou až do porodu,nebo musím nastoupit na mateřskou dovolenou-jestli mám na ní nárok při tak nízkém příjmu?A po porodu na Rodičovskou dovolenou?Jak je to u mne s nemocenským pojištěním?Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
24. 4. 2014 17:45:50
Obecně platí, že u zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce, která přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu. Těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Pokud tedy pracujete na zkrácený úvazek, vzhledem k pobírání invalidního důchodu je to pravděpodobné, nemůže vám zaměstnavatel tuto práci přesčas nařídit. Další informace o práci přesčas naleznete v Zákoníku práce v § 93. V případě, že se domníváte, že jsou porušovány zákonné předpisy, máte také možnost obrátit se na Státní úřad inspekce práce (http://www.suip.cz/) a s tímto problémem je seznámit a požádat o posouzení věci.
Hlášení závadného obsahu

rada josef
16. 4. 2014 18:34:01
jsem ID 1 stupně, může mne zaměstnavatel nařídit přesčasovou práci ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 6. 2013 12:15:28
Dobrý den, osoba pracující na dohodu o provedení práce má za určitých podmínek nárok na nemocenské. Více si přečtete v tomto článku: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/nemoc-u-lidi-pracujicich-na-dohodu-o-nbsp;proveden/
Hlášení závadného obsahu

Mašková Marcela
4. 6. 2013 20:03:11
Dohoda o provedení práce-je možná neschopenka?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AUMI.cz
Vše pro Vaše mazlíčky
www.aumi.cz

MARTHYpyro - ohňostroje
Prodejna v Praze, ohňostroje na jedno zapálení, e-shop
www.marthypyro.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru