Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak změnit nebo zrušit registraci na finančním úřadě?


Ladislav Kandler, DiS.
24. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pomocí formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“ můžete nahlásit prakticky jakoukoli změnu.

Foto: Fotolia

 

V životě podnikatelů dochází čas od času ke změnám. Jaké změny musíte jako OSVČ hlásit finančnímu úřadu? Jaké formuláře k tomu využít a jak je správně vyplnit? S tím vám poradí tento článek.


 
V životě podnikatele dochází čas od času ke změnám, a to jak plánovaným, tak neplánovaným. Může se jednat o změnu či doplnění v oboru podnikatelské činnosti, přestěhování se, zřízení nové provozovny, přerušení či ukončení živnosti. Téměř vždy jsou s těmito změnami spojené další činnosti a mezi ně patří i oznamovací povinnost vůči dotčeným organizacím státní správy či úřadům.
 
Proto se v dnešním článku zaměříme na to, jak se změny související s podnikatelskou činností dotýkají jednoho z nejdůležitějších úřadů finanční správy – finančního úřadu. Ukážeme si, jak konkrétně postupovat, na co nezapomenout, a to za pomocí formulářů, které jsou k tomuto kroku určeny.

Oznámení o změně registračních údajů

Nejdříve se zaměříme na častější případ, a tím je nahlášení změn OSVČ, o kterých je nutné informovat finanční úřad. V praxi se často setkáváme s námitkou, že není nutné každou maličkost nahlašovat, nicméně je toto tvrzení trochu zavádějící. Proto je nutné dobře se seznámit s povinnostmi, abyste předešli pozdějším komplikacím a urgencím ze strany správce daně, který také může za nesplnění této oznamovací povinnosti udělit příslušné finanční sankce.
 
Jak tedy postupovat? Klíčovým dokumentem je v tomto případě formulář „Oznámení o změně registračních údajů“. Pomocí něj můžete nahlásit prakticky jakoukoli změnu. Níže uvádíme přehled a stručný postup při jeho vyplňování.
 
V prvé řadě je nutné vyplnit identifikační údaje, a to jak o finančním úřadě, kam podání směřujete, tak o vás jakožto OSVČ, která podání uskutečňuje. Nejedná se tedy o pole pro uvedení změn, ale pro identifikaci subjektu.
 
Nejdříve vyplníte údaje o příslušném finančním úřadě, ke kterému podání směřujete. Může se jednat na první pohled o banalitu, ale v řadě případů se stává, že se tato část podcení a vyplní se chybný finanční úřad. To může znamenat značné komplikace při zpracování údajů a takovéto podání se nakonec vůbec nemusí dostat do rukou vašeho správce daně.
 
Vyplňte tedy zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu, u něhož jste jakožto daňový subjekt registrováni, včetně územního pracoviště, kde sídlí. Pokud by se změna týkala tzv. plátcovy pokladny, vyplňte název finančního úřadu, u něhož je registrována tato plátcova pokladna.
 
01 Daňové identifikační číslo (DIČ) – často dochází i v této položce k opomenutí uvedení DIČ, protože některé OSVČ mohou vycházet z toho, že nejsou plátci DPH a tudíž žádné DIČ nemají. Jak jsme si ale uvedli již v předchozích článcích, DIČ je přidělené každému subjektu, který je registrovaný na finančním úřadě, bez ohledu na to, zda se jedná o plátce DPH či nikoliv. Nezapomeňte proto na vyplnění i tohoto údaje, aby vás finanční úřad mohl identifikovat.
 
02 až 07 Identifikace OSVČ (daňového subjektu) – do příslušných položek uvedete své jméno, příjmení, rodné číslo apod., tedy nic složitého.
 
Zajímavostí může být, že tento formulář se využije i pro změnu údaje v tzv. svěřenském fondu. Pokud budete tento formulář tedy vyplňovat za svěřenský fond, je nutné tak učinit v souladu s § 1450 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z tohoto ustanovení vyplývá, že každý svěřenský fond musí mít vlastní označení a toto označení musí vyjadřovat jeho účel a obsahovat slova „svěřenský fond“. Pokud došlo ke změně v osobě svěřenského správce, pak je nutné vyplnit údaje o svěřenském správci na zvláštní příloze s uvedením, zda dochází u daného svěřenského správce k jeho zrušení či jde o nahlášení nového. Pokud by došlo ke změně ve statutu svěřenského fondu, pak je nutné finančnímu úřadu tento nový statut doložit.
 
Nyní se dostáváme k druhému oddílu, který je již zaměřený na samotné změny, které budete nahlašovat. V této souvislosti je důležité připomenout, že vyplníte pouze body, kterých se změna týká.
 
08 až 09 Změna v telefonu či e-mailu – za pomocí křížku vyberte, zda si přejete zrušit telefonní kontakt nebo e-mail. V takovém případě uvedete rušený údaj. V případě, že si přejete pouze nahlásit nový, uveďte nový údaj. A pokud dojde k situaci, že si přejete zaměnit starý údaj za nový, jednoduše uvedete oba dva.
 
10 Oprávnění k podnikání vydané mimo ČR – jak už z názvu tohoto řádku vyplývá, týká se tento bod pouze oprávnění k podnikání vydaných mimo území České republiky. A máme dobrou zprávu – změny týkající se oprávnění k podnikání vydaných v ČR není nutné hlásit. Pokud se vás tedy tento bod týká, pak opět křížkem označte, zda hlásíte zrušení oprávnění k podnikání či nahlašujete nové. Pokud jej rušíte, vyplňte datum, kdy bylo zrušeno, a zároveň nezapomeňte uvést číslo, pod kterým bylo toto zrušené oprávnění k podnikání vydáno. V případě nahlášení nového oprávnění k podnikání uvedete opět datum jeho vydání, dále IČ, pokud vám bylo přiděleno, a nezapomeňte toto nové oprávnění doložit jako přílohu k přihlášce k registraci.
 
11 Přerušení podnikatelské činnosti – pokud jste své podnikání přerušili, kromě živnostenského úřadu, zdravotní pojišťovny a ČSSZ je nutné toto přerušení nahlásit i na finanční úřad. Velmi často se na tento krok zapomíná. Do příslušných polí tedy uveďte datum počátku a konce přerušení.
 
12 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb – tato část se věnuje informacím o změnách v bankovním spojení, a to v závislosti na tom, zda požadujete zrušení nebo oznamujete nový bankovní účet. Vyplňte zde údaje dle jednotlivých polí. V kolonce ID banky uveďte typ identifikace banky (např. BIC, FW, SC). Pro účely DPH je nutné uvést kromě změny bankovních účtů, jež máte již u finančního úřadu zaevidovány, také případné změny v jejich zveřejňování.
 
Jak vyplývá z § 96 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), každá osoba povinná k dani (plátce DPH) musí uvést čísla všech svých účtů pro ekonomickou činnost a je oprávněna určit, zda budou tato čísla účtů zveřejněna. Přitom platí, že příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, pokud je úhrada provedena na jiný než zveřejněný účet. To vyplývá z § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. V případě, že nahlásíte zrušení bankovního účtu, který používáte pro vrácení přeplatků na DPH, je nutné zároveň do řádku 12a uvést nový účet. Opět připomínka pro svěřenský fond – i ten má povinnost oznámit změny týkající se účtů určených pro správu majetku ve svěřenském fondu.
 
13 Zákonný zástupce nebo opatrovník – v této části se uvádí změna nebo ustanovení nového zákonného zástupce či opatrovníka, a to v souladu s § 457 a násl. občanského zákoníku.
 
14 Adresa pro doručování – pokud došlo ke zrušení nebo změně adresy pro doručování písemností, je i tento údaj nutné nahlásit. Pokud si nejste jistí, co se přesně rozumí „adresou pro doručování“, její specifikaci naleznete v § 44 odst. 3 a § 45 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Zajímavostí je, že pokud máte zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, doručování písemností bude probíhat právě do této datové schránky, pokud to umožňuje povaha dokumentu, a to bez ohledu na to, jakou adresu pro doručování jste si zvolili.
 
Řádky 15 až 18 se týkají změn údajů vztahujících se k organizační složce podniku, plátcově pokladně, organizační složce obchodního závodu a osobám, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, sídlo ani provozovnu.
 
Následuje 3. oddíl, ve kterém uvedete změny dalších údajů týkajících se DPH. Konkrétně se jedná o následující řádky.
 
19 Registrace v jiných členských státech EU
 
20 Vstup do společnosti
 
21 Skutečné sídlo – Ministerstvo financí k této položce uvádí, že se má jednat o „adresu skutečného sídla, tj. adresu místa vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby registrované k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu. Vyplňuje se tehdy, pokud se u osoby registrované k DPH změnil údaj o skutečném sídle uvedený v přihlášce k registraci k DPH, nebo pokud nebyl dosud uveden.“ Více o skutečném sídle se můžete dočíst v jednom z našich předchozích článků, který se zabýval registrací k DPH (viz článek Jak, kdy a kde se registrovat k DPH?).
 
Pokud byste při vyplňování tohoto tiskopisu došli k závěru, že ve formuláři nebyl dostatek místa pro uvedení všech potřebných údajů, můžete je uvést na zvláštní příloze. V takovém případě k těmto údajům uvedete číslo řádku, resp. položky ve formuláři a potřebné informace vypíšete.
 
Na závěr nezapomeňte dokument podepsat. Jestliže dokument vyplnil váš zástupce, uveďte také identifikaci tohoto zástupce včetně příslušného kódu. Tento postup je totožný pro všechny typy formulářů, které podáváte na finanční úřad.

Žádost o zrušení registrace

Druhým formulářem, kterým vás v dnešním článku provedeme, bude dokument, na jehož základě podáváte žádost o zrušení registrace u finančního úřadu (tiskopis „Žádost o zrušení registrace“). K čemu konkrétně lze tento formulář tedy použít? Jak už z názvu vypovídá, jedná se o zrušení registrací k daním, ke kterým jste u finančního úřadu zaregistrováni.
 
Nezapomeňte opět vyplnit údaje o finančním úřadě, DIČ a identifikační údaje. Tomuto se věnuje záhlaví dokumentu a 1. oddíl.
 
Ve 2. oddíle už přistupujeme k samotnému uvedení údajů o tom, které konkrétní registrace k daním se mají zrušit.
 
08 Zrušení registrace – jedná se o následující typy daní:
 
a) k dani z příjmů fyzických osob,

b) k dani z příjmů právnických osob,

c) k dani silniční,

d) k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, daně vybírané srážkou či zajišťující daň z příjmů,
 
Pokud žádáte o zrušení některého z výše uvedených typů daní, pak do příslušné kolonky postačí uvést „ano“. V případě, že finanční úřad vyhoví kladně vaší žádosti, pak ke zrušení této registrace dojde ke dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace.
 
e) hlášení podle § 16 odst. 4 zákona o pojistném na důchodové spoření.
 
Uvedením „ano“ u tohoto typu potvrzujete, že plátce pojistného, resp. plátcova pokladna, pokud tiskopis vyplníte za plátcovu pokladnu, přestal mít alespoň jednoho poplatníka v souladu s § 16 odst. 4 zákona o pojistném na důchodové spoření. Důležitou informací jistě je to, že takovéto hlášení je možné podat pouze elektronicky.
 
09 Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty – pomocí tohoto pole lze požádat o zrušení plátcovství DPH nebo identifikované osoby. Pokud je to váš případ, nezapomeňte uvést do příslušného pole slovo „ano“. V této souvislosti připomínáme, že je nutné uvést důvod pro zrušení registrace, a to podle příslušného ustanovení, resp. písmene dle § 106b, § 106c nebo § 107a zákona o DPH. Pokud se rozhodnete zrušit registraci jako plátce, pak platí povinnost v podobě prokázání splnění podmínek pro toto zrušení dle § 106b zákona o DPH.
 
Dále máte možnost uvést, zda si namísto plátce DPH přejete stát identifikovanou osobou. Tuto skutečnost uveďte slovy „ano“ nebo „ne“. V případě, že nikoliv, pak je nutné prokázat splnění podmínek pro zrušení registrace i podle § 107a odst. 1 zákona o DPH.
 
Pokud dochází ke zrušení registrace podle § 106b odst. 1 nebo 3 zákona o DPH, do příslušného pole vyplníte údaje o dosaženém obratu. Přitom platí, že obrat za nejbližší předcházející tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce vyplňuje pouze plátce registrovaný dle § 6b nebo § 6e zákona o DPH. Vaše registrace bude po kladném vyřízení ze strany finančního úřadu zrušena dnem oznámení rozhodnutí o zrušení registrace.
 
Na závěr opět nezapomeňte formulář podepsat a případně uvést identifikaci odpovědné osoby, pokud formulář vyplňuje a podepisuje někdo jiný než vy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru