Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Penále a pokuty OSVČ u zdravotního pojištění


Redakce
23. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může zdravotní pojišťovna OSVČ uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Foto: 123RF

 

Jaké penále a pokuty hrozí OSVČ při nesplnění oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně a nezaplacení zdravotního pojištění ve správné výši či lhůtě? A lze se proti tomu odvolat? Dozvíte se to v následujícím článku.


 
V případě, že osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“) dluží na zdravotním pojištění, musí ho samozřejmě doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl. Pokud byla OSVČ pojištěna v průběhu rozhodného období u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny.

Jestliže OSVČ nezaplatila pojistné nebo zálohu na pojistné ve stanovené lhůtě, nebo je zaplatila v nižší částce, než ve které měly být zaplaceny, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna v takovém případě vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Od 1. 4. 1997 však již zdravotní pojišťovna nevymáhá dlužné pojistné do výše 50 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok.

Výše penále u dlužného pojistného za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy platnými před tímto dnem. To znamená, že v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 byla sazba penále 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 byla sazba penále 0,3 % a od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení.

Za nesplnění oznamovací povinnosti (neoznámení zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti) může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. V případě opakovaného nesplnění až do výše 20 000 Kč.

Za nepředložení dokladů ke kontrole, případně za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé neplnění.

Jak se lze odvolat?

Ve sporných případech placení pojistného, penále, vracení přeplatků na pojistném a snížení záloh a ve všech případech týkajících se pokut a přirážek k pojistnému postupuje zdravotní pojišťovna podle předpisů o správním řízení. Takové řízení je zahájeno na podnět jednoho z účastníků, tj. na podnět plátce nebo zdravotní pojišťovny. Po vystavení platebního výměru má plátce pojistného právo na odvolání.

Odvolání proti platebním výměrům, kterým pojišťovna nevyhoví v plném rozsahu autoremedurou (zvláštní způsob vyřízení opravného prostředku v řízení, kdy o zrušení nebo změně rozhodnutí rozhoduje sám orgán, který vydal původní napadené rozhodnutí; jejím účelem je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby – pozn. red.), vyřizuje Rozhodčí orgán, který je nezávislý na zdravotní pojišťovně.

Odvolání OSVČ nezasílá přímo Rozhodčímu orgánu, ale podává ho prostřednictvím zdravotní pojišťovny, která zahájila správní řízení a vystavila platební výměr.

V případě dlužného pojistného nemá odvolání odkladný účinek. Plátce musí uhradit částku vyměřenou platebním výměrem, i když podal odvolání. V případě kladného vyřízení odvolání dostane OSVČ platbu zpět. Dlužné pojistné zůstává dluhem, i když je vyměřeno platebním výměrem, vůči kterému bylo podáno odvolání. Vyměřování penále se nepřerušuje.

Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný (může být soudně vymáhán) po 15 dnech od doručení plátci. Za doručení se považuje i případ, kdy plátce odmítne platební výměr převzít. Vedle práva na odvolání proti platebním výměrům má plátce také možnost požádat o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty.

Odstranění tvrdosti

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti.

Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč.

O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen „žadatel“). Žádost můžete podat do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo bylo předepsáno penále. Jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může žádost podat do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Žádosti o odstranění tvrdosti OSVČ nezasílá přímo Rozhodčímu orgánu, ale podává ji prostřednictvím zdravotní pojišťovny, která zahájila správní řízení a vystavila platební výměr.

O odstranění tvrdostí přímo zdravotní pojišťovnou nebo Rozhodčím orgánem nelze rozhodnout, jestliže:
  • plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,
  • na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu,
  • plátce pojistného vstoupil do likvidace,
  • žádost o odstranění tvrdosti byla podána až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále (pokud se neobjevily nové skutečnosti).


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
INTERSPORT ČESKÁ LÍPA
prodej sportovních potřeb, modelová železnice, e-shop www.sportsarka.c
www.sportsarka.cz

DOGS & CATS services
On-line prodej veterinárních diet
www.dogsandcats.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru