Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dokládání důvodů vedlejšího podnikání


Bc. Michaela Sobotková
24. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Dokdy musí OSVČ doložit důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti? V jakých případech si tyto skutečnosti zjistí Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna samy? Jaké potvrzení k doložení případně potřebujete?


 
Zahájení podnikání – samostatné výdělečné činnosti, musí OSVČ oznámit zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) do 8 dnů. Pokud máte samostatnou výdělečnou činnost jako „vedlejší“, nemáte povinnost oznamovat důvod výkonu vedlejší činnosti ČSSZ ani zdravotní pojišťovně. Nicméně jestliže nechcete platit zálohy na pojistné, je třeba výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti na příslušné instituce ohlásit.
 
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2014), pokud OSVČ v kalendářním roce:
  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek,
  • měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem (student do 26 let věku).
Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích (nejčastěji do konce dubna) podaném za kalendářní rok, za který chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled za tento kalendářní rok (nejčastěji do konce května).
 
V některých případech se doložení skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti nevyžaduje. OSVČ není povinna dokládat důvody, pro které je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší, pokud si příslušné instituce údaje o těchto důvodech vedou ve své evidenci, nebo mají možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (pokud např. vykonáváte zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění nebo pobíráte důchod, zjistí si to ČSSZ a zdravotní pojišťovna samy).
 
Oznámení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší, je povinna oznámit také případný zánik této skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a eventuálně doložila jako důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. A to nejpozději při podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, ve kterém k zániku došlo.
 
Tab.: Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti
 
Důvod výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti Povinnost dokládat Poznámka
Výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. NE  
Výkon služebního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáků z povolání. ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele.
Zařazení do práce při výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. ANO Dokládá se potvrzením příslušné věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.
Výkon zaměstnání malého rozsahu. ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění ze zaměstnání malého rozsahu (ve kterých měsících dosáhla rozhodného příjmu).

Od roku 2012 činí rozhodný příjem 2 500 Kč.
Výkon zaměstnání na základě dohody o provedení práce (DPP). ANO Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění.
Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.
Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů. ANO Dokládá se potvrzením zahraničního zaměstnavatele (nebo zahraničního nositele pojištění). Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo se jedná o stát aplikující koordinační nařízení.
Nárok na výplatu invalidního důchodu.
 
Přiznání starobního důchodu.
NE, je-li orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ.
 
ANO, je-li orgánem sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.
 
Dokládání nároku na výplatu/přiznání důchodu se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem sociálního zabezpečení je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany.
 
A také u poživatele starobního nebo invalidního důchodu přiznaného podle cizích právních předpisů, jestliže jsou tyto důchody přiznány, resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.
Nárok na rodičovský příspěvek. NE  
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců. NE, je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ.

ANO, je-li orgánem nemocenského pojištění Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.
Dokládání nároku na výplatu dávky se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem nemocenského pojištění je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany, nebo jsou přiznány, resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o nemocenském pojištění, nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.
Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo III nebo IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou. ANO Dokládá se rozhodnutím o stupni závislosti nebo potvrzením plátce příspěvku na péči, které musí obsahovat stupeň závislosti osoby závislé na péči, čestným prohlášením o vztahu k osobě závislé na péči a zároveň prohlášením, že nepečuje jiná osoba nebo pečuje-li více osob současně, písemnou dohodou všech pečujících, že OSVČ, která chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, pečuje v největším rozsahu.
Výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání. ANO Dokládá se potvrzením příslušné vojenské správy.
Nezaopatřené dítě – studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. ANO Studium se dokládá potvrzením školy.

Zdroj: ČSSZ


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, VZP
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví SCHWARZER
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, poradenství
www.schwarzer-net.cz

CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru