Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přílohy

Účinnost od: 1. 10. 2015
Účinnost do: 30. 9. 2015

Příloha č. 1 k zákonu č. 266/2006 Sb.

Kapitola I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc z olova nebo jeho sloučenin

K položkám č. 1. - 57.:

2.

Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

3.

Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

Nemoci vznikají při plnění

4.

Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

pracovních úkolů nebo

5.

Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin

v přímé souvislosti s ním

6.

Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

(dále jen „při práci“), při

7.

Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

němž je prokázána taková

8.

Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

expozice uvedeným

9.

Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

chemickým látkám, která je

10.

Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

podle současných lékařských

11.

Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

poznatků příčinou nemoci z

12.

Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

povolání

13.

Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

14.

Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

15.

Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

16.

Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

17.

Nemoc z oxidu uhelnatého

18.

Nemoc z oxidů dusíku

19.

Nemoc z oxidů síry

20.

Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

21.

Nemoc z isokyanátů

22.

Nemoc z fosgénu

23.

Nemoc z boranů

24.

Nemoc ze sirouhlíku

25.

Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

26.

Nemoc z amoniaku

27.

Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

28.

Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

29.

Nemoc z alkoholů

30.

Nemoc z glykolů

31.

Nemoc z éterů a ketonů

32.

Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

33.

Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

34.

Nemoc z alifatických nitroderivátů

35.

Nemoc z benzenu

36.

Nemoc z homologů benzenu

37.

Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

38.

Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

39.

Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů

40.

Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

41.

Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů

42.

Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

43.

Nemoc ze syntetických pyretroidů

44.

Nemoc z dipyridilů

45.

Nemoc z karbamátů

46.

Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

47.

Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

48.

Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

49.

Nemoc ze sloučenin cínu

50.

Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

51.

Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

52.

Nemoc z esterů kyseliny dusičné

53.

Nemoc z anorganických kyselin

54.

Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

55.

Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

56.

Nemoc z organických kyselin

57.

Nemoc z louhů

Kapitola II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

3.

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

4.

Porucha sluchu způsobená hlukem.
U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.
U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200Pa(140dB)

5.

Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem.

Nemoc vzniká při práci v prostředí atmosférického přetlaku nebo v podtlakových komorách

6.

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

K položkám č. 6. - 8.

Objektivně prokázané zběleni nejméně čtyř článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stádium nemoci

Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

K položkám č. 9. - 10.:

Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžování nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

11.

Nemoci tíhových váčků z tlaku

Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast

12.

Poškození menisku

Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu

Kapitola III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení s
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO,
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,
d) rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou s typickým rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C).

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

2.

Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO,
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí,
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice,
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s1, t1, u1 dle klasifikace ILO nebo hyalinózou pleury

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

4.

Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

9.

Exogenní alergická alveolitida

Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem

10.

Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky

11.

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu

Kapitola IV - Nemoci z povolání kožní

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

Kapitola V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci přenosné a parazitární

K položkám č. 1.-2.:

2.

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy

3.

Tropické nemoci přenosné a parazitární

Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy

Kapitola VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 266/2006 Sb.

Sazby pojistného podle převažující činnosti
vykonávané zaměstnavatelem

OKEČ - kód

Ekonomická činnost
(OKEČ - název)

Z vyměřovacího základu
v procentech

10.1

Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket


5,04

12

Dobývání a úprava uranových a thoriových rud

13

Dobývání rud

15.1

Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)

 

 


0,98

15.2

Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování)

15.4

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

20.1

Výroba pilařská a impregnace dřeva

24.11

Výroba technických plynů

26.11

Výroba plochého skla

26.7

Zpracování přírodního kamene

27.5

Odlévání kovů (slévárenství)   

37.1

Zpracováni kovového odpadu a šrotu

45

Stavebnictví

75.25

Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce

02

Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby

 

 

 

 

 

 

 

 

0,84

10.2

Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket

11

Dobývání ropy a zemního plynu a související služby

14.1

Dobývání a úprava kameniva  

15.5

Úprava a zpracování mléka

15.83

Výroba cukru

15.9

Výroba nápojů

17.14

Úprava a spřádání lnářských vláken

17.25.4

Tkaní jutařských tkanin

17.53

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)       

20.2

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků

20.3

Výroba stavebně truhlářská a tesařská

20.4

Výroba dřevěných obalů

21.1

Výroba vlákniny, papíru a lepenky

24.3

Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů

24.64

Výroba chemických výrobků pro fotografické účely

24.7

Výroba chemických vláken

25.11

Výroba pryžových pneumatik

24.12

Protektorování a opravy pryžových pneumatik

26 13

Výroba dutého skla

26.26

Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

26.3

Výroba keramických obkládaček a dlaždic     

26.5

Výroba cementu, vápna a sádry

26.6

Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry

26.81

Výroba brusiv

27.1 - 27.4

Výroba kovů (kromě slévárenství)

28

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí

29

Výroba strojů a přístrojů

31.3

Výroba kabelů a vodičů

35.1

Stavba lodí a člunů (včetně oprav)

36.1

Výroba nábytku

37.2

Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu      

60.2

Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD

85 2

Veterinární činnosti

90

Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod

01

Zemědělství

0,7

16

Zpracování tabáku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,42

17.23

Tkaní česaných vlnařských tkanin

17.24

Tkaní hedvábných tkanin

17.25.3

Tkaní lnářských tkanin

17.25.5

Tkaní vigoňových tkanin

17.4

Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.

17.52.1

Výroba provaznická    

17.54.1

Výroba stuh a prýmků

17.54.2

Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek

17.6

Výroba pletených materiálů

17.7

Výroba pleteného zboží

18

Oděvní průmysl, zpracování a barveni kožešin

19

Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi

26.21

Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů

26.22

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely

30.02

Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat

32

Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů

33

Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin

35.3

Výroba letadel a kosmických lodí

362

Výroba zlatnických a šperkařských předmětů

41

Výroba a rozvod vody

55

Pohostinství a ubytování

60.3

Potrubní doprava

61.11

Námořní doprava

62

Letecká doprava

63.3

Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost

64.2

Telekomunikace

70

Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury)

73.1

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

74.1

Právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví a jeho revize;

 

Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů        

74.2

Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby

75 (kromě 72.25)

Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě protipožární ochrany a ostatních záchranářských prací)

80

Školství

85.1

Zdravotnictví

85.3

Sociální činnosti

91

Činnosti organizací společenských

92.2

Provoz rozhlasu a televize

22 1

Vydavatelské činnosti

 

 

 

0,28

65

Peněžnictví

66

Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení

67

Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím

72

Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)

73.2

Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře

74.4

Reklamní činnosti

74.81

Fotografické služby

92.1

Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa

92.5 (kromě 92.53)

Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací)

93.02

Kadeřnictví a jiné služby pro ošetření těla (manikúra, pedikúra, kosmetické úkony)

 

Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách


1,05

 

Ostatní ekonomické činnosti

0,56