Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace


Ing. Martina Truhlářová
27. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nové účetní předpisy zavedly změny v účtování a vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace od roku 2016.

Foto: Fotolia

 

Nové účetní předpisy zavedly od roku 2016 změny v účtování a ve vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Novinky budou mít dopad zejména na výrobní firmy a na firmy účtující o nedokončené výrobě.


 
Od 1. 1. 2016 nabyl platnosti novelizovaný zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., dále jen „ZoÚ“) a v návaznosti na něj též novelizovaná vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dále byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. února 2016 nové České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 
Tyto nové účetní předpisy zavádí změny v účtování a vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace od roku 2016. Jejich dopad bude zejména pro výrobní firmy a pro firmy účtující o nedokončené výrobě.

Oceňování zásob

Zásoby se oceňují podle § 25 ZoÚ a dle § 49 vyhlášky. Dle novelizovaného ustanovení v § 25 ZoÚ se rozumí vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.
 
Dle vyhlášky § 49 se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují.
 
Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
 
Nově tedy bude účetní jednotka při oceňování zásob vlastní činnosti postupovat na základě své kalkulace výroby, která se bude držet následujících pravidel.
 
Vlastní náklady zahrnují:
  • přímé náklady na materiál a služby, které se vztahují k výrobě,
  • přímé mzdy na výrobu.
Vlastní náklady mohou zahrnovat:
  • poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému úkonu nebo vztahujících se k období činnosti (poměrná část správní režie).
Vlastní náklady nezahrnují:
  • náklady na prodej (balení, expedice, skladování).
Od 1. 1. 2016 tak je třeba u některých účetních jednotek přehodnotit metodiku kalkulace výroby a nastavit nové procesy s tím související. Zejména stanovit, jaká část režijních nákladů bude vstupovat do ceny zásob, respektive jak budou tyto náklady sledovány a přiřazovány k jednotlivým úkonům.
 
Změna v ocenění výše uvedeným způsobem je považována za změnu účetní metody. U této změny se předpokládá přecenění zásob k 31. 12. 2015 novou metodou. O změně metody účetní jednotka bude účtovat standardním způsobem. Tedy rozdíly, které jsou významné, zaúčtuje k 1. 1. 2016 na účet 425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Rozdíly, které jsou nevýznamné, promítne do nákladových nebo výnosových účtů běžného účetního období.

Postup účtování

O změně stavu zásob vytvořených vlastní činností se do konce roku 2015 účtovalo jako o výnosech na účtu účtové skupiny 61 – Změna zásob vlastní činnosti. Novelizovaná vyhláška ruší tento účet a zavádí nový účet účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
 
Podle nových Českých účetních standardů tedy budeme účtovat o zásobách vlastní činností následovně.

Metoda A:
V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
 
Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti

Metoda B:
V průběhu účetního období se v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní činnosti neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu či jinou činnost se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5.
 
Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
 
Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
 
Účetní standard ještě definuje, jak se postupuje u převodu zásob vlastní činnosti do vlastních prodejen a u převodu zvířat vlastního chovu, která dospěla a jsou určena k prodeji, s výjimkou matečných zvířat. V těchto případech postupujeme tak, že zaúčtujeme prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Vykazování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změna účtování z výnosového účtu účtové skupiny 61 a 62 na nákladový účet účtové skupiny 58 se odrazí ve změně ve výkazu zisku a ztráty.
 
V nové struktuře výkazu zisku a ztráty se bude změna zásob vlastní činnosti vykazovat na řádku B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/). Zde se tedy projeví přírůstky a úbytky zásob vlastní činnosti. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1, vykazované v rozvaze v příslušných řádcích C.I. Zásoby.
 
Aktivaci zásob budeme vykazovat ve výkazu zisku a ztráty v položce C. Aktivace, která bude mít zápornou hodnotu. V položce C. Aktivace () se účtuje o snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, a na vrub příslušného účtu účtových skupin 11 – Materiál, 13 – Zboží nebo 50 – Spotřebované nákupy v případě zásob vytvořených vlastní činností.
 
V souvislosti s novou strukturou výkazu zisku a ztráty je potřeba si uvědomit, že změna zásob vlastní činnosti bude mít vliv na obrat dle zákona o účetnictví, kde se za roční úhrn čistého obratu rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy. Do konce roku 2015 se sem zahrnovala i nedokončená výroba, která se nám nyní již promítne v nákladových účtech.


Související článek:
Přehled změn v účetnictví od roku 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Aneta
16. 5. 2017 10:43:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na jaké finanční ukazatele sloužící pro hodnocení podniku má dopad změna účtování jakékoliv aktivace (tzn. z výnosů do nákladů s mínusem) a jestli je ten dopad negativní nebo pozitivní pro podnik? Velice děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
6. 5. 2016 15:44:39
Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná jenom o překlopení účtů účtové skupiny 61 a 62 do účtů účtové skupiny 58 se zachováním strany MD a Dal, bude mít účtování změny stavu zásob v roce 2016 stejný vliv na hospodářský výsledek, jako by mělo v roce 2015. Rozdíl bude ale v obratu, kde již změny stavu zásob nebudou na účtech 61 a 62 a tedy nebudou mít na výši obratu vliv.
Hlášení závadného obsahu

danm
5. 5. 2016 8:47:22
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký vliv na výsledek hospodaření má nové účtování změn stavu vnitropodnikových zásob. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SIPLEX, s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti účetni, daňové a mzdové problematiky.
www.siplex.cz

Ing. Lenka Křivánková
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, lektorská činnost
www.krivankova.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru