Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Závazky z pohledu účetnictví


Ing. Kateřina Králová
16. 9. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Foto: Fotolia.eu

 

Závazky jsou významnou součástí pasiv podniku a je nutné je evidovat v účetnictví. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze a členíme je na krátkodobé a dlouhodobé. Jak na jejich účtování, vám poradí tento článek.


 
Závazky představují zdroje krytí – pasiva podniku. Závazek je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku.
 
Může jít o povinnost peněžní, hmotnou i nehmotnou. Jde tedy o povinnost nebo odpovědnost jednat nebo konat určitým způsobem. Závazky mohou být právně vymahatelné v důsledku závazné smlouvy nebo zákonem stanoveného požadavku.
 
V účetnictví je nutné závazky evidovat. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze, kde je nutné ještě závazky členit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.
 
Proto při evidenci závazků musíme znát následující informace:
 • datum vzniku závazku,
 • datum splatnosti,
 • označení věřitele,
 • důvod závazku,
 • částku závazku,
 • datum a částku úhrady závazku (toto se doplní při úhradě).
 
Mezi základní závazky v podniku patří:
 • závazky z obchodního styku
  • závazky vůči dodavatelům,
  • závazky z vystavených směnek,
  • závazky vyplývající z přijatých záloh atd.,
 • závazky vůči zaměstnancům,
 • závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení,
 • závazky vůči společníkům a sdružení,
 • závazky z titulu emise dluhopisů,
 • závazky z titulu derivátových operací,
 • krátká pozice u pevných termínových operací,
 • prodané opce.
 
Pro účtování závazků je v rámci směrné účtové osnovy určena účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy a účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, a to tyto účtové skupiny:

32 – Závazky (krátkodobé)
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní a dotací
36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
37 – Jiné pohledávky a závazky
47 – Dlouhodobé závazky
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

Evidence a oceňování závazků

V účetnictví musí být hodnota závazků uvedena vždy v české koruně. To znamená že, závazky v cizí měně přepočítáme kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou.
 
Závazky oceňujeme vždy při vzniku jejich jmenovitou hodnotou. V některých případech je nutné je ocenit reálnou hodnotou, jako například u cenných papírů. Jako reálnou hodnotu lze použít tržní hodnotu, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce a nakonec ocenění dle zvláštních předpisů.
 
Tím, že závazky evidujeme v české měně, dochází ke vzniku kurzových rozdílů při jejich inventarizaci ke konci účetního období, nebo při jejich zániku. Inventarizací je zjišťován skutečný stav závazků a účetní jednotky při ní ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu závazků zachycenému v účetnictví účetní jednotky.
 
Každá účetní jednotka je ze zákona povinna prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let od jejího faktického provedení. Zde se jedná o inventuru dokladovou. Inventarizace závazků většinou probíhá obesláním dodavatelů s žádostí o potvrzení výše jejích závazků, tím se zároveň i dodavatelé přihlásí ke svým pohledávkám.

Krátkodobé závazky a jejich účtování

Závazky vůči dodavatelům jsou ve skupině 32 na účtu 321 – Dodavatelé. Zde se účtují závazky, které vznikají převzetím služeb nebo zboží od dodavatelů. Závazek se vyúčtuje při vzniku závazku. Neúčtují se sem závazky směnečné, ty mají účet 322.
 
Doba splatnosti závazku by měla být stanovena v obchodní smlouvě a v případě nedodržení může vzniknout dodavateli nárok naúčtovat penalizační fakturou úrok z prodlení.
 
V zásadě se jedná o tyto operace:

1. Faktura od dodavatele – materiál způsob A, B
   (na sklad, přímo spotřeba)

111, 112, 501 / 321
2. Faktura od dodavatele zboží 131, 132, 504 / 321
3. Faktura od dodavatele za službu
   (dopravné, poštovné, úklid, poradenství atd.)

518 / 321
4. Materiál na cestě – materiál, který jsme vyfakturovali,
   ale fakticky nenaskladnili
   - obráceným zápisem naskladnění

119 / 321
321 / 119
5. Zboží na cestě – zboží vyfakturované, ale nenaskladněné
   - obráceným zápisem naskladnění
139 / 321
321 / 139
6. Faktury při pořizování dlouhodobého majetku 042 / 321
7. Kurzové ztráty při úhradě faktury nebo k rozvahovému dni 563 / 321
8. Kurzový zisk při úhradě faktury nebo k rozvahovému dni 321 / 663
9. Úhrada došlých faktur (banka, hotově, směnka, zápočet) 321 / 221, 211, 322, 311
10. Úhrada došlých faktur úvěrem (krátkodobý, dlouhodobý) 321 / 231, 461


Jak je uvedeno výše, směnečné závazky mají vlastní účet číslo 322 – Směnky. Zde se účtuje o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku ze strany dlužníka. Patří sem směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je kratší než jeden rok (dlouhodobé se účtují na účet 478).
 
Směnkou se zavazuje uhradit účetní jednotka ke dni splatnosti směnky směnečnému věřiteli směnečnou částku. Obchodní závazek vlastně nahrazujeme závazkem směnečným a rozdíl mezi částkou závazku k úhradě a hodnotou směnky účtujeme jako úrok.
 
Příklady účetních operací na účtu 322:

1. Úhrada závazku vystavenou vlastní směnkou 321 / 322 (478)
2. Směnečný úrok 562 / 322 (478)
3. Vlastní úhrada směnky 322 (478) / 221

                                 
Dalším účtem 32. skupiny je účet 324 – Přijaté zálohy. Přijaté zálohy mohou být krátkodobé i dlouhodobé, tedy delší než jeden rok, a ty účtujeme na účet 475.
 
Příklady účetních operací na účtu 324:

1. Přijatá krátkodobá záloha od odběratelů 221 / 324 (475)
2. Kurzové rozdíly
   - ztráta
   - zisk

563 / 324 (475)
324 (475) / 663
3. Vypořádání zálohy 324 (475) / 311


Nyní se dostáváme ke skupině 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi. V této skupině sledujeme pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, především z mezd a platů a s nimi souvisejících odvodů, záloh vyplacených zaměstnancům.
 
Tato skupina obsahuje účty:

331 – Zaměstnanci
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 
Základem pro účtování v této skupině je účet 331 – Zaměstnanci. Zde evidujeme všechny nároky zaměstnanců na mzdy, zúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, dále závazky plynoucí z odvodu zdravotního a sociálního pojištění a veškeré srážky zaměstnancům ze mzdy.

Příklady účetních operací na účtu 331:

1. Nárok zaměstnanců na mzdu 521 / 331
2. Zúčtování zálohy na daň z příjmů FO ze závislé činnosti 331 / 342
3. Zúčtování odvody zdravotního a sociálního pojištění 331 / 336
4. Nárok na nemocenské dávky 336 / 331
5. Zúčtování splátky půjčky zaměstnanců 331 / 335
6. Zúčtování srážek ze mzdy zaměstnanců 331 / 379
7. Úhrada mzdy – hotově, bankou 331 / 211, 221
8. Zúčtování odvody sociálního a zdravotního pojištění – firma 524 / 336


Dalším účtem skupiny je účet 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Jedná se například o nárok zaměstnanců na proplacení cestovních náhrad, odstupného nebo vyúčtování poskytnutých záloh zaměstnancům na nákup materiálu nebo služeb pro zaměstnavatele.
 
Příklady účetních operací na účtu 333:

1. Poskytnutá záloha zaměstnancům 335 / 211, 221
2. Vrácení zálohy zaměstnanci 211, 221 / 335
3. Zúčtování zálohy dle nákupu 501, 512, 518, 513 / 335
4. Předpis manka k úhradě 335 / 648
5. Poskytnutá půjčka zaměstnanci 335 / 211, 221
6. Úhrada půjčky zaměstnancem 211, 221 / 335
7. Odpis nedobytné pohledávky za zaměstnanci 546 / 335


Nakonec účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Zde účtujeme o povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele o odvodu pojistného. Pojistné, které je povinen hradit zaměstnanec, za něj vypočte a srazí z jeho mzdy zaměstnavatel, který také provede odvod pojistného. Účet 336 by měl být pro větší přehlednost rozdělen analyticky (např. podle zdravotních pojišťoven atp.).
 
Příklady účetních operací na účtu 336:

1. Zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění
    hrazeného zaměstnancem
331 / 336
2. Nárok na dávky nemocenské 336 / 331
3. Zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění
    hrazeného zaměstnavatelem
524 / 336
4. Úhrada sociálního nebo zdravotního pojištění 336 / 221


Další skupinou v krátkodobých závazcích je skupina číslo 34 – Zúčtování daní a dotací. Patří sem především účty, na kterých se účtují vztahy účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce k finančnímu orgánu z titulu daňových povinností.
 
Jedná se o tyto účty:

341 – Daň z příjmů (daň z příjmů z hlediska poplatníka daně)
342 – Ostatní přímé daně (daň z příjmů jako plátce daně, tedy daň sraženou poplatníkovi a následně odvedenou finančnímu orgánu)
343 – Daň z přidané hodnoty (DPH na vstupu, výstupu a následné vyúčtování s finančním orgánem)
345 – Ostatní daně a poplatky (daň z nemovitostí, silniční, dědická, darovací a z převodu nemovitostí, spotřební daně, energetické daně)
346 – Dotace ze státního rozpočtu (bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně, poskytnutá podle zvláštních právních předpisů)
347 – Státní dotace
 
Příklady účetních operací ve skupině 34:

1. Úhrada zálohy na daň z příjmů právnických osob 341 / 221
2. Předpis daně z příjmů PO – běžná činnost, mimořádná činnost 591, 593 / 341
3. Vrácení přeplatku daně z příjmů PO 221 / 341
4. Doměrek daně z příjmů za minulá období 594 / 341
5. Nárok na vrácení daně z příjmů právnických osob za minulá období 341 / 595
6. Zúčtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 331 / 342
7. Zúčtování srážkové daně z příjmů FO 331 / 342
8. Úhrada daně z příjmů FO 342 / 221
9. Předpis silniční daně 531 / 345
10. Předpis daně z nemovitostí 532 / 345
11. Předpis ostatních daní 538 / 345
12. Úhrada daní 345 / 221


Účtové skupiny 35 a 36 zaznamenávají zúčtování za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva. Ve skupině 35 evidujeme pohledávky a ve skupině 36 závazky.
 
Skupiny slouží k zúčtování:
 • krátkodobých závazků k podnikům ve skupině,
 • závazků ke společníkům při rozdělování zisku,
 • závazků ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti,
 • závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
 • ostatních závazků ke společníkům.

Na účtu závazky k podnikům ve skupině 361 evidujeme krátkodobé přijaté půjčky od podniků, které tvoří s účetní jednotkou skupinu. Pokud se jedná o mezinárodní skupinu, budeme zde účtovat i o kurzových rozdílech. V případě, že se jedná o dlouhodobě přijaté půjčky, pak je evidujeme na účtu 471.
 
Příklady účetních operací na účtu 361:

1. Přijetí půjček a úvěrů v rámci skupin podniků, s nimiž tvoří
    účetní jednotka celek
221 / 361
2. Úhrada krátkodobého závazku 361 / 221
3. Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě 563 / 361
4. Kurzové ziskové rozdíly při úhradě 361 / 663
5. Přeúčtování dlouhodobých závazků na krátkodobé 473 / 361


Dalším účtem v této skupině je účet 362 – Závazky. Evidujeme zde krátkodobé závazky z přijatých půjček a úvěrů v rámci účetních jednotek konsolidačního celku. Účetní operace analogicky odpovídají operacím na účtu 361.
 
Účet 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku slouží k rozdělení zisku společníkům či akcionářům. Účtují se zde závazky ke společníkům, včetně akcionářů v obchodních společnostech, nebo členům družstva ve výši jejich podílu na zisku společnosti.
 
V případě, že se jedná o společníky v.o.s. či komplementáře u k.s., proúčtujeme daný závazek na vrub nákladového účtu. V případě, že se jedná o zisk u s.r.o., proúčtujeme tento závazek na vrub účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Vlastní úhrada většinou probíhá z běžného účtu, ale při úhradě je třeba zohlednit ještě srážkovou daň z dividend a podílů na zisku.
 
Příklady účetních operací na účtu 364:

1. Předpis podílů na zisku společníkům ve v.o.s. a komplementářům 596 / 364
2. Předpis podílů na zisku společníkům s.r.o., akcionářům či členům družstva 431 / 364
3. Úhrada závazků ke společníkům 364 / 221

Na účtu 365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva evidujeme přijaté krátkodobé půjčky od jednotlivých společníků a závazky z vypořádacích podílů u s.r.o. Nepatří sem závazky vyplývající z tichého společenství.
 
Příklady účetních operací na účtu 365:

1. Vyúčtování krátkodobého závazku z půjček od společníků 221 / 365
2. Úroky z půjček od společníků 562 / 365
3. Vypořádací podíl u společníka v s.r.o. 252 / 365
4. Úhrada – vrácení půjčky společníkovi 365 / 221
5. Úhrada vypořádacího podílu 365 / 221
6. Kurzová ztráta při úhradě 563 / 365
7. Kurzový zisk při úhradě 365 / 663


Pokud jsou společníci zároveň i zaměstnanci společnosti, pak vztahy zúčtujeme pomocí účtu 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti. Zde evidujeme závazky ke společníkům z titulu jejich práce ve společnosti. Charakterově se účtování na tomto účtu blíží účtování na závazkovém účtu 331 – Zaměstnanci.
 
Příklady účetních operací na účtu 366:

1. Hrubá mzda společníka 522 / 366
2. Dávky sociálního zabezpečení k výplatě 336 / 366
3. Srážka z mezd na daň z příjmů 366 / 342
4. Výplata mzdy nebo úhrada pojištění z bankovního účtu 366 / 221


Předposlední účet skupiny 36 je 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Na tomto účtu evidujeme závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů do společnosti jednotlivými společníky či akcionáři.
 
Příklady účetních operací na účtu 367:

1. Upsání vkladu akcionáře (trvání společenství déle než rok) 061, 062, 063 / 367
2. Vložené podíly do v.o.s. a k.s. 063 / 367
3. Vložené podíly u s.r.o. 061, 062, 063 / 367
4. Úhrada vkladů 367 / 221
                                                                                 
 
A konečně poslední účet skupiny je 368 – Závazky k účastníkům sdružení. Sdružení je definováno jakožto seskupení podnikatelských subjektů, kde každý z jeho účastníků musí vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě. Není to právnická osoba.
 
Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky slouží pro sledování pohledávek a závazků, pro které není vymezen jiný samostatný účet a které se nedají zařadit do předcházejících účtových skupin. Účtujeme zde např. v případě prodeje podniku, nakoupené a prodané opce, emise dluhopisů, pohledávky na náhradu škody od pojišťovny apod.
 
Patří sem účty:

371 – Pohledávky z prodeje podniku (cena při prodeji podniku)
372 – Závazky z koupě podniku (cena při koupi podniku)
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (sledování pevných termínovaných kontraktů jako jedné ze dvou kategorií derivátů, zaznamenává vznik a změnu reálné hodnoty)
374 – Pohledávky z pronájmu (podniku nebo jeho části)
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 – Nakoupené opce (sledování druhého derivátu, viz účet 373)
378 – Prodané opce
378 – Jiné pohledávky
379 – Jiné závazky (závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, srážky z mezd zaměstnanců, závazky k leasingu, tantiémy členům představenstva a dozorčí rady, podíl na zisku tichého společníka apod.)
 
Příklady účetních operací ve skupině 37 týkající se závazků:

1. Cena při prodeji podniku 389 / 372
2. Změna reálné hodnoty derivátů – zisk 373 / 667
3. Změna reálné hodnoty derivátů – ztráta 567 / 373
4. Emitované dlouhodobé dluhopisy 375 / 373
5. Upsané vklady jednotlivými zakladateli a.s. 062 / 377
6. Prodané opce 221 / 377
7. Změna reálné hodnoty opce – zisk 667 / 377
8. Změna reálné hodnoty opce – ztráta 377 / 567
9. Úhrada ostatních srážek ze mzdy, úhrada celnímu orgánu, úhrada
    nákupu dluhopisů
379 / 221
10. Předpis závazku celnímu orgánu 111 / 379
11. Přijetí dočasné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 221 / 379
12. Nákup akcií 043 / 379
13. Předpis srážek ze mzdy 331 / 379
14. Předpis pokuty 545 / 379
                                              

Dlouhodobé závazky a jejich účtování

Tímto máme zobrazeny krátkodobé závazky v účetní osnově a můžeme přejít k dlouhodobým závazkům. Jedná se o závazky překračující roční dobu trvání. Tyto závazky evidujeme v účtové skupině 47.
 
Tato skupina obsahuje účty:

471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba
472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv (k podnikům ve skupině v analytickém členění)
473 – Emitované dluhopisy (účet se používá v případech, kdy účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti do 1 roku; majiteli bude po určité době splacen dluhopis včetně úroků, který představuje cenu za zapůjčený kapitál)
474 – Závazky z pronájmu
475 – Dlouhodobé zálohy
478 – Dlouhodobé směnky
479 – Ostatní dlouhodobé závazky (vklady tichých společníků)
 
Příklady účetních operací týkajících se skupiny 47 a dlouhodobých závazků:

1. Faktura od dodavatele za materiál 111 / 479
2. Dlouhodobý závazek k podnikům ve skupině z kapitálových operací 221 / 479
3. Úrok za běžné období 562 / 479
4. Kurzová ztráta 563 / 479
5. Kurzový zisk 479 / 663
6. Úhrada dlouhodobého závazku 471 / 221
7. Úhrada provedená emitentem dluhopisu 473 / 221
8. Vrácení zaměstnanecké obligace 473 / 221
9. Vyřazení vlastních neprodaných dluhopisů 473 / 255
10. Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání 010 / 474
11. Vrácení DNM po zániku nájemní smlouvy – nájemce 474 / 010
12. Majetek přenechaný k užívání nájemci – pronajímatel 474 / 010
13. Úhrada nájemného 474 / 221
14. Příjem dlouhodobé zálohy 221 / 475
15. Vyúčtování dlouhodobé zálohy 475 / 311
16. Úhrada závazku směnkou 321 / 478
17. Proplacení směnky 478 / 221
18. Vklad tichého společníka 221 / 479
19. Závazek z rozdělení zisku k tichému společníkovi 431 / 479
20. Úhrada závazků tichému společníkovi 479 / 221


Poslední položkou účtové osnovy týkající se závazků je účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka. Předmětem odložené daně jsou pouze dočasné rozdíly mezi účetním a daňovým zahrnutím položek aktiv, resp. pasiv do nákladů (výnosů). Podstatou těchto rozdílů je, že náklady (resp. výnosy) zachycené v účetnictví budou akceptovány i zákonem o daních z příjmů, ale v jiném, budoucím období.
 
Z hlediska principu odložené daně jde především o konfrontaci rozdílů, např. mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou hmotného majetku, mezi účetní a daňovou hodnotou zásob nebo pohledávek.
 
Příklady účetních operací skupiny 48:

1. Odložená daň za předchozí účetní období 481 / 428
2. Odložená daň za běžné účetní období 592, 4 / 428
3. Odložený daňový závazek 429 / 481
4. Odložená daň za běžné účetní období – změna stavu 429 / 592, 4
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru