Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vnitropodnikové směrnice – 8. část


Ing. Jaromír Chlada
23. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost vytvářet vnitropodnikovou směrnici upravující tvorbu a použití rezerv vyplývá z ustanovení Českého účetního standardu č. 004 Rezervy.

Foto: Fotolia

 

V tomto díle si představíme další neméně důležitou vnitropodnikovou směrnici – tentokrát se budeme zabývat tématem tvorby, čerpání a účtování zákonných i ostatních rezerv. Pojďme se tedy podívat, jak by taková směrnice mohla vypadat.


 
Povinnost vytvářet vnitropodnikovou směrnici upravující tvorbu a použití rezerv vyplývá z ustanovení Českého účetního standardu č. 004 Rezervy. Podle odstavce 3.6. „účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.“
 
Vzhledem ke skutečnosti, že naše vzorová účetní jednotka Obal, s.r.o. je nadefinována jako obchodní společnost zabývající se zejména nákupem a prodejem zboží a dále menší přidruženou výrobou různých jednoduchých komponent pro své zákazníky, soustředíme se ve vzorové vnitropodnikové směrnici pouze na rezervy na opravu hmotného majetku.
 
Nebudeme se zabývat bankovními ani pojišťovacími rezervami, ani rezervami týkajícími se pěstební a sanační činnosti nebo rezervami na důchody.

Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv ve společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2014

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2013
Účinnost: 1. 1. 2014
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní ustanovení
Společnost Obal, s.r.o. v souladu s Českým účetním standardem č. 004 Rezervy stanovuje touto vnitropodnikovou směrnicí pravidla pro účtování, tvorbu a čerpání rezerv jako nástroje pro naplňování zásady opatrnosti dle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. Tato směrnice je závazná pro společnost Obal, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance.
 
Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. – přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice. V případě aktualizace směrnice jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami. Podle ustanovení § 18 zákoníku práce společnost Obal, s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.
 
2. Pravidla pro tvorbu a používání rezerv
Společnost Obal, s.r.o. tvoří rezervy v případě nutnosti vytvořit finanční zdroje na plánované budoucí náklady nebo na očekávané budoucí ztráty. Podstatou tvorby rezerv je snížit výsledek hospodaření společnosti a zamezit jeho rozdělení v daném účetním období v případech, kdy společnost očekává nebo předpokládá v následujících účetních obdobích vynaložení větších nákladů či vznik ztráty. Tyto očekávané náklady budou pokryty vytvořenou rezervou v běžném účetním období.
 
Společnost Obal, s.r.o. vytváří v souladu s účetní a daňovou legislativou následující druhy rezerv:
  • rezervy zákonné dle zákona o rezervách – jedná se o rezervy, jejichž tvorba je z hlediska daně z příjmů daňově uznatelným výdajem,
  • rezervy účetní – jejich tvorba je daňově neuznatelným výdajem.
2.1. Zákonné rezervy
Společnost Obal, s.r.o. vytváří ze zákonných rezerv rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku.
 
2.1.1. Rezervy na opravu dlouhodobého majetku („DM“)
Rezervy na opravu DM může společnost Obal, s.r.o. vytvářet za těchto podmínek:
  • rezervy je možno vytvářet pouze k dlouhodobému majetku, který je daňově odpisován 5 a více let,
  • rezervy na opravy je možno vytvářet pouze k dlouhodobému majetku, který je ve vlastnictví společnosti Obal, s.r.o.,
  • rezervy se nesmí vytvářet na výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku,
  • rezervy se nesmí vytvářet na opravy hmotného majetku, který je určen k likvidaci,
  • rezervy se nesmí vytvářet na dlouhodobý majetek, u něhož je potřeba opravy vyvolána v důsledku škodní události nebo jiné nepředvídané události, nebo jde o opravy opakující se periodicky každý rok,
  • rezervy se nesmí vytvářet na majetek, vůči němuž trvají účinky prohlášení konkurzu.
2.1.2. Tvorba rezerv na opravu DM
Celkovou výši rezervy na opravy jednotlivého majetku stanovuje společnost Obal, s.r.o. individuálně na základě rozpočtu vypracovaného odborným znalcem formou projektu podle cen platných v roce tvorby rezervy. U společnosti Obal, s.r.o. jako plátce DPH se rezerva na opravy majetku tvoří v ocenění výše opravy bez DPH.
 
Výše rezervy vytvářená v příslušném účetním období je rovna částce stanovené jako podíl rozpočtových nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Účetní jednotka Obal, s.r.o. nevytváří rezervy ve vztahu k objemu výkonu dlouhodobého majetku v technických jednotkách.
 
Rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku se tvoří minimálně po dobu dvou let a maximálně po dobu určenou v ustanovení zákona o rezervách.
 
Účetní jednotka vytváří rezervy tím způsobem, že převádí peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období na samostatný účet v bance. Tento účet je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení. Převod peněžních prostředků na tento samostatný účet musí být proveden nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Pokud by nebyly peněžní prostředky převedeny na samostatný účet nejpozději do uvedeného termínu, nelze považovat tvorbu rezervy za daňově účinný náklad, a je nutné rezervu zrušit ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.
 
2.1.3. Čerpání a rušení rezerv na opravu DM
Náklady na opravy dlouhodobého majetku, na které se vytvářely rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv. Nebudou-li opravy zahájeny nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po období, ve kterém se dle rozpočtu předpokládalo zahájení oprav, rezerva se zruší v tomto následujícím období.
 
Rezerva (nebo její zůstatek) se zruší, pokud nebyla celá vyčerpána, nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se považuje započetí fyzických prací na opravovaném majetku nebo předání majetku do opravy v případě opravy mimo provozovnu společnosti Obal, s.r.o. Rezerva se rovněž zruší v případě, kdy by došlo k ukončení podnikatelské činnosti společnosti Obal, s.r.o.
 
2.1.4. Účtování a inventarizace rezerv na opravu DM
Roční tvorba výše rezervy se zúčtuje k rozvahovému dni dle rozpočtu pro tvorbu rezerv. Tento rozpočet je přílohou roční účetní závěrky. Za zúčtování tvorby rezerv zodpovídá hlavní účetní.
 
Tvorba rezervy se účtuje účetním zápisem 552/451. Rozpuštění rezerv se účtuje v roce provedení opravy účetními zápisy 511/321, 451/552.
 
Zůstatek rezerv k rozvahovému dni je předmětem inventarizace. V souladu se zákonem o rezervách je předmětem inventarizace prověrka odůvodněnosti tvorby rezerv a jejich porovnání s výší, kterou lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

2.2. Účetní rezervy
Společnost Obal, s.r.o. neočekává pro účetní období 2014 žádné skutečnosti, které by zakládaly opodstatněnost pro tvorbu účetních rezerv.
Dne 31. 12. 2013                                                                        
                                                                                                                           Miloš Novák, jednatel


Související články:

Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 3. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 5. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 14. část
Vnitropodnikové směrnice – 15. část
Vnitropodnikové směrnice – 16. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru