Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vnitropodnikové směrnice – 16. část


Ing. Jaromír Chlada
8. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Každá účetní jednotka by měla v interní směrnici definovat odpovědnost všech pracovníků a útvarů, jejichž konání ovlivňuje správné stanovení DPH.

Foto: Adobe Stock

 

Povinnosti spojené s DPH se v běžné činnosti každé firmy, která je plátcem, nedotýkají jen účetních. Každá účetní jednotka by měla tedy ve směrnici definovat odpovědnost všech pracovníků a útvarů, jejichž konání ovlivňuje správné stanovení DPH.


 
Šestnáctou (a zároveň poslední) část vzorových vnitropodnikových směrnic věnujeme oblasti uplatňování daně z přidané hodnoty v účetních jednotkách. Vzhledem k tomu, že úkoly a povinnosti spojené s DPH se v běžné činnosti každé firmy, která je plátcem DPH, dotýkají nejenom účetních pracovníků, ale v podstatě všech zaměstnanců, je každé účetní jednotce doporučeno, aby formou vnitropodnikové směrnice nadefinovala odpovědnost všech pracovníků a útvarů, jejichž konání ovlivňuje správnost stanovení DPH ve firmě.
 
Pro naše potřeby jsme si definovali vzorovou účetní jednotku Obal, s.r.o. jako osobu povinnou k dani a plátce DPH, a to konkrétně plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím. Jako osoba povinná k dani vykonává vzorová účetní jednotka ekonomickou činnost, konkrétně činnost obchodní, a dále poskytování služeb a využívání hmotného majetku ve vlastnictví firmy za účelem získání příjmů.

Směrnice pro zajištění povinností spojených s DPH ve společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2015

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2014
Účinnost: 1. 1. 2015
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní ustanovení
Společnost Obal, s.r.o. stanovuje touto směrnicí základní zásady, jednotlivé úkoly a odpovědnosti příslušných pracovníků spojené s řádným vykazováním daně z přidané hodnoty.
 
Při tvorbě této směrnice společnost Obal, s.r.o. vychází zejména z příslušných ustanovení zákona o DPH a pro účely vykazování Intrastatu se řídí vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží.
 
Společnost Obal, s.r.o. je plátcem DPH od 1. 4. 1997. Společnost účtuje o DPH v souladu s Českým účetním standardem číslo 017 na syntetickém účtu 343. Pro potřeby prokazování daňové povinnosti je v účetním systému POHODA Komplet používaná agenda Členění DPH, díky níž jsou jednotlivé daňové doklady roztříděny do příslušných řádků daňového přiznání DPH, a to včetně dělení uskutečněných zdanitelných plnění podle jednotlivých sazeb DPH. Účet 343 tedy nemá v účtové osnově samostatné analytické účty.
 
Tato směrnice je závazná pro společnost Obal, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance.
 
Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. (přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice). V případě aktualizací směrnice jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami. Podle ustanovení § 18 zákoníku práce společnost Obal, s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.
 
2. Režimy uskutečněných zdanitelných plnění ve společnosti Obal, s.r.o.
Ve společnosti Obal, s.r.o. se účtuje o následujících zdanitelných plněních:
 
2.1. Prodej zboží a služeb s místem plnění v tuzemsku
Ve prospěch příslušného účtu se účtuje podle daňových dokladů za prodej zboží a služeb daňová povinnost účetní jednotky ze splatné DPH za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 31 – Pohledávky, případně na vrub příslušného účtu účtových tříd 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.
 
Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byla původní pohledávka vyúčtována.
 
Daňové doklady o uskutečněném zdanitelném plnění se vytvářejí v agendách Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Příjmové pokladní doklady. V případě přijatých úplat před dnem uskutečnění zdanitelného plnění se užívá agenda Interní doklady. Za správnost vystavených daňových dokladů, zejména správnost použitých sazeb DPH, odpovídají příslušní pracovníci prodejních útvarů.
 
V případě prodeje zboží je datem uskutečnění zdanitelného plnění ve společnosti Obal, s.r.o. den dodání zboží podle § 13 zákona o DPH. V případě poskytnutí služeb společnost Obal, s.r.o. zásadně vystavuje daňové doklady až po poskytnutí této služby.
 
Společnost Obal, s.r.o. neposkytuje plnění formou zásilkového prodeje neregistrovaným odběratelům do jiných členských zemí EU, nemá proto povinnost registrovat se k DPH v jiných členských státech.
 
2.2. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko
 
2.2.1. Dodání zboží do jiného členského státu EU
Společnost Obal, s.r.o. provádí dodání zboží osobám (odběratelům) registrovaným k DPH v jiných členských státech EU. To znamená, že tato plnění jsou osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně. Pracovníci odpovědní za dodání zboží do jiného státu EU jsou povinni ověřovat, zda má odběratel přiděleno DIČ (VAT) pro účely DPH v jiném členském státě EU a dále ověřovat a dokladovat, zda bylo zboží skutečně fyzicky dodáno do jiné země EU. Pro tyto účely odpovědní pracovníci shromažďují kopie osvědčení o registraci odběratele a přepravcem potvrzené dopravní dokumenty či jiné zákazníkem potvrzené doklady (např. dodací listy) o přepravení zboží do jiného členského státu.
 
Hlavní účetní k výše uvedeným udáním zpracovává a podává měsíčně sestavu souhrnné hlášení správci daně. Souhrnné hlášení se podává jen za ty měsíce, ve kterých společnost Obal, s.r.o. dodala zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani. Společnost Obal, s.r.o. neposkytuje služby s místem plnění v jiném členském státě.
 
Souhrnné hlášení podává hlavní účetní ve formě datové věty prostřednictvím aplikace EPO s přihlašovacími údaji pro datovou schránku společnosti Obal, s.r.o.
 
2.2.2. Vývoz zboží do třetích zemí
V případě vývozu zboží do třetích zemí (nečlenů EU) dokládá společnost Obal, s.r.o. kromě vydaných faktur a dokladů o dopravení zboží do třetí země také jednotný správní doklad vystavený celním úřadem, který slouží jako doklad pro uplatnění odpočtu DPH k vyváženému zboží, a to bez ohledu na to, zda je odběratel ve třetích zemích plátcem či neplátcem DPH. Vystavení jednotného správního dokladu zajišťují pracovníci prodeje ve spolupráci s externím celním deklarantem.
 
2.2.3. Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
Společnost Obal, s.r.o. nevykonává žádná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně.
 
2.2.4. Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
Společnost Obal, s.r.o. nevykonává žádná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
 
2.2.5. Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku v režimu přenesení daňové povinnosti
Společnost Obal, s.r.o. účtuje o uskutečněných plněních v režimu přenesení daňové povinnosti při prodeji zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH podle § 92c. Povinnost přiznat DPH u těchto plnění je přenesena na příjemce těchto plnění. V roce 2015 je povinna společnost Obal, s.r.o. vést o těchto plněních evidenci pro daňové účely a předkládat tuto správci daně ve lhůtě pro podání daňových přiznání, a to výhradně v elektronické podobě. Jiná plnění kromě výše uvedených v režimu přenesení daňové povinnosti společnost Obal, s.r.o. neuskutečňuje.
 
2.2.6. Poskytování služeb ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Společnost Obal, s.r.o. neposkytuje žádné služby v režimu jednoho správního místa a nemá proto ani povinnost vést evidenci vztahující se k těmto službám.
 
3. Režimy přijatých zdanitelných plnění ve společnosti Obal, s.r.o.
Ve společnosti Obal, s.r.o. se účtuje o následujících zdanitelných plněních:
 
3.1. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
Společnost Obal, s.r.o. neuskutečňuje žádná plnění, u nichž by byla povinna krátit nárok na odpočet daně na vstupu. V případech, kdy přijatá zdanitelná plnění využívá pro účely nesouvisející s ekonomickou činností firmy (např. reprezentace), neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu vůbec.
 
Na vrub příslušného účtu DPH se účtuje podle přijatých daňových dokladů nárok vůči správci daně na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém podle zákona o DPH má společnost Obal, s.r.o. nárok odpočet uplatnit, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtových skupin 32 – Závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu. V případě, kdy není nárok na uplatnění odpočtu, zvyšuje společnost Obal, s.r.o. o neuplatněnou částku DPH hodnotu účtovanou na stejný účet, jako se účtuje základ daně.
 
Daňové doklady o přijatém zdanitelném plnění se vytvářejí v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky a Výdajové pokladní doklady. V případě poskytnutých úplat před dnem uskutečnění zdanitelného plnění se užívá agenda Interní doklady. Za správnost přijatých daňových dokladů z věcného hlediska, tedy zejména úplnosti náležitostí přijatých dokladů, a správnost použitých sazeb DPH odpovídají příslušní pracovníci nákupních oddělení.
 
Pro uplatnění nároku na odpočet DPH musí být splněny požadavky dané zákonem o DPH, tedy společnost Obal, s.r.o. musí mít k dispozici daňové doklady se všemi předepsanými náležitostmi, a odpočet DPH smí uplatnit nejdříve v období, kdy tyto daňové doklady obdržela, a nejpozději v období do tří let od prvního měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.
 
3.2. Pořízení zboží z jiného členského státu EU
Při pořízení zboží z jiného členského státu od osob registrovaných k DPH v jiném členském státě provádí společnost Obal, s.r.o. tzv. samovyměření DPH. Současně při splnění podmínky, mít k dispozici doklad o pořízení zboží vystavený dodavatelem z jiného členského státu, má společnost Obal, s.r.o. nárok na uplatnění odpočtu takto samovyměřené daně.
 
Základem pro vyměření je cena zboží vyfakturovaná zahraničním dodavatelem včetně vedlejších výdajů.
 
Vzhledem k tomu, že společnost Obal, s.r.o. překračuje asimilační práh pro sledování toku zboží mezi jednotlivými členskými státy EU, je povinna vykazovat měsíční výkaz Intrastat. Výkaz je podáván celní správě prostřednictvím aplikace InstatOnline.
 
3.3. Poskytnutí služby osobou registrovanou v jiném členském státě
Společnost Obal, s.r.o. nepořizuje žádné služby od osob registrovaných v jiném členském státě EU.
 
3.4. Dovoz zboží
V případě dovozu zboží ze třetích zemí účtuje společnost Obal, s.r.o. samostatně o závazku vůči dodavateli ze třetí země a pro účely DPH účtuje o jednotném správním dokladu vystaveném celním úřadem, který slouží jako daňový doklad při dovozu. Vystavení jednotného správního dokladu zajišťují pracovníci nákupu ve spolupráci s externím celním deklarantem.
 
3.5. Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani
Společnost Obal, s.r.o. nepořizuje žádné služby od zahraničních osob povinných k dani.
 
3.6. Přijetí plnění od plátce v režimu přenesení daňové povinnosti
Společnost Obal, s.r.o. účtuje o přijetí plnění od plátce v režimu přenesení daňové povinnosti v případech pořízení zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH a v případě přijetí stavebních či montážních prací podle § 92e zákona o DPH. Z těchto přijatých plnění provádí společnost Obal, s.r.o. samovyměření daně a současně si při splnění zákonných podmínek uplatňuje nárok na odpočet této samovyměřené daně.
 
V roce 2015 je povinna společnost Obal, s.r.o. vést o těchto plněních evidenci pro daňové účely a předkládat tuto správci daně ve lhůtě pro podání daňových přiznání, a to výhradně v elektronické podobě.

Dne 31. 12. 2014                                                                                                                                                                                                    Miloš Novák, jednatel


Související články:

Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 3. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 5. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 8. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 14. část
Vnitropodnikové směrnice – 15. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví
vedení veškeré účetní agendy
www.ucetnictvi-dvorska.cz

Tailor Services, s.r.o.
Podniková ekonomika a management pro náročné.
www.tailorservices.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru