Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vnitropodnikové směrnice – 15. část


Ing. Jaromír Chlada
13. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sestavení účetní závěrky je složitá odborná činnost a je třeba ji upravit interní směrnicí.

Foto: Fotolia

 

V patnácté části vzorových vnitropodnikových směrnic se budeme zabývat oblíbenou činností zejména vedoucích účetních pracovníků – účetní závěrkou. Jak na vytvoření interní směrnice upravující účetní závěrku, vám poradíme v následujícím článku.


 
Přiznejme si na začátku, že v nemalé části účetních jednotek je za jediný smysl a úkol účetní závěrky považováno pouze sestavení daňového přiznání. Majitelé některých firem s informacemi, které účetní závěrka standardně podává, pracovat neumějí nebo nechtějí, nevyužívají účetnictví jako prostředek k získávání podkladů pro rozhodování a řízení.
 
My v této vnitropodnikové směrnici budeme ale vycházet z předpokladu, že majitelé a management naší vzorové účetní jednotky jsou natolik erudovaní, že pokládají účetnictví za svůj základní pracovní nástroj a informační zdroj, a proto požadují zpracování účetních závěrek nejen jednou ročně, ale i měsíčně. Samozřejmě měsíční účetní závěrka neobsahuje všechny povinné postupy předepsané pro roční účetní závěrku, slouží zejména pro informaci vedení účetní jednotky, případně pro potřeby podávání kvartálních výkazů pro úvěrující banky a jiné zainteresované instituce.
 
Sestavení účetní závěrky je složitá odborná činnost, jejíž rozsah a úplnost jsou samozřejmě odvislé zejména od velikosti konkrétní účetní jednotky, od množství zpracovávaných účetních dokladů, složitosti organizační struktury, počtu zaměstnanců a podobně.
 
Účelem zpracování vnitropodnikové směrnice upravující účetní závěrku je, aby se při sestavování účetní závěrky nezapomnělo na některé potřebné kroky, aby na sebe jednotlivé etapy účetní závěrky navazovaly, aby všechny požadované dokumenty a výstupy byly včas a úplně předávány příslušným účetním útvarům a aby byly v procesu účetní závěrky provedeny všechny předepsané operace a stanovené postupy a dodrženy příslušné předpisy.
 
Vnitropodnikové směrnice upravující harmonogram zpracování účetní závěrky mívají obvykle tabulkovou strukturu s uvedením popisu příslušné operace a termínu jejího provedení a s určením osob odpovědných za provedení této operace.

Směrnice pro zpracování účetní závěrky ve společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2015

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2014
Účinnost: 1. 1. 2015
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní ustanovení
Společnost Obal, s.r.o. stanovuje touto směrnicí základní zásady, jednotlivé kroky účetní závěrky a pracovníky odpovědné za sestavení účetní závěrky.
 
Při tvorbě této směrnice společnost Obal, s.r.o. vychází zejména z příslušných ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, a Českého účetního standardu č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih.
 
Tato směrnice je závazná pro společnost Obal, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance.
 
Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. (přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice). V případě aktualizací směrnice jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami. Podle ustanovení § 18 zákoníku práce společnost Obal, s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.
 
2. Harmonogram provádění měsíčních účetních závěrek ve společnosti Obal, s.r.o.
Společnost Obal, s.r.o. provádí dle nařízení jednatelů společnosti měsíční účetní závěrky. V rámci každého kalendářního měsíce jsou uzavírány veškeré účetní operace, který věcně a časově přináleží příslušnému měsíčnímu období.
 
Měsíční závěrkové účetní operace:
 • uzavření bankovních účtů – do 3. dne následujícího měsíce, provádí finanční účetní,
 • uzavření úvěrových účtů a likvidace splátek úvěrů – do 3. dne následujícího měsíce, provádí finanční účetní,
 • uzavření pokladen – do 5. dne následujícího měsíce, provádí jednotlivé pokladní, proúčtování pokladních operací provádí finanční účetní,
 • uzavření agendy vydaných faktur – do 7. dne následujícího měsíce, provádějí fakturantky, zaúčtování operací provedeno automaticky přednastavenými předkontacemi,
 • uzavření agendy došlých faktur – do 15. dne následujícího měsíce, provádí finanční účetní,
 • proúčtování leasingových operací – do 5. dne následujícího měsíce, provádí finanční účetní,
 • proúčtování mzdových nákladů a závazků z titulu mezd, daní a odvodů – do 8. dne následujícího měsíce, provádí mzdová účetní, zaúčtování operací provedeno automaticky přednastavenými předkontacemi,
 • vyčíslení, rozpuštění a proúčtování vedlejších nákladů pořízení ke zboží – do 15. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • proúčtování příslušné části časového rozlišení, případně opravných položek k jednotlivým složkám majetku společnosti – do 15. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • proúčtování účetních odpisů dlouhodobého majetku – do 5. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • sestavení a podání přiznání k DPH – do 25. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • sestavení a podání souhrnného hlášení – do 25. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • sestavení a podání evidence plnění v režimu přenesení daňové povinnosti – do 25. dne následujícího měsíce, provádí hlavní účetní,
 • zpracování a předložení prozatímních účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) finančnímu řediteli pro poradu vedení společnosti Obal, s.r.o. – do konce následujícího měsíce, provádí hlavní účetní.
3. Harmonogram provádění roční účetní závěrky ve společnosti Obal, s.r.o.
Ve společnosti Obal, s.r.o. je roční účetní období shodné s kalendářním rokem. Před samotným prováděním roční účetní závěrky je nutno zajistit bezproblémový chod účetní agendy v následujícím účetním období. Je tedy nutné nastavit číselné řady účetních dokladů pro následující účetní období, případně upravit informační systém pro legislativní změny platné od následujícího účetního období. Tuto činnost provádí hlavní účetní ve spolupráci s odborným metodikem dodavatele software POHODA Komplet.
 
Kromě účetních závěrkových operací uskutečněných v rámci závěrky za poslední kalendářní měsíc provádí společnost Obal, s.r.o. následující operace:
 • kontrola účetních vazeb v účetním systému – provádí hlavní účetní,
 • uzavření skladové evidence k rozvahovému dni včetně evidence rozpracovaných zakázek a nedokončené výroby – zajišťují útvary výroby a předávají finanční účetní,
 • předání zápisu o stavu neuzavřených reklamací k rozvahovému dni – provádí reklamační komise a předává hlavní účetní,
 • zaúčtování kurzových rozdílů bankovních účtů v cizí měně a valutových pokladen k rozvahovému dni – provádí hlavní účetní,
 • zaúčtování kurzových rozdílů u pohledávek a závazků v cizí měně – provádí hlavní účetní,
 • kontrola zařazení veškerého dokončeného dlouhodobého majetku, kontrola nevyrovnaného zůstatku na účtech pořízení dlouhodobého majetku – provádí hlavní účetní,
 • výpočet daňových odpisů dlouhodobého majetku a vyčíslení rozdílu oproti odpisům účetním – provádí hlavní účetní,
 • provedení fyzických inventarizací dlouhodobého majetku a zásob, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vyčíslení a proúčtování opravných položek k majetku – odpovídá hlavní účetní, provádí ve spolupráci s vedením firmy a příslušnými pracovníky (referent pro správu dlouhodobého hmotného majetku a hmotně odpovědní skladníci) – postup je podrobně upraven ve vnitropodnikové směrnici pro provádění inventarizací,
 • provedení dokladových inventarizací pohledávek a závazků, jejich odsouhlasení u obchodních partnerů – odpovídá hlavní účetní, provádí ve spolupráci s finanční účetní a příslušnými pracovníky prodeje a nákupu – postup je podrobně upraven ve vnitropodnikové směrnici pro provádění inventarizací,
 • provedení analýzy pohledávek, posouzení nutnosti tvorby daňových a účetních opravných položek k pohledávkám – odpovídá hlavní účetní, provádí ve spolupráci s finanční účetní a příslušnými pracovníky prodeje,
 • provedení analýzy zaplacených záloh – provádí finanční účetní s příslušnými pracovníky prodeje,
 • předání podkladů pro zaúčtování časového rozlišení – zajišťují všechny útvary, předávají hlavní účetní,
 • propočet a proúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů – provádí hlavní účetní,
 • propočet a proúčtování dohadných položek – provádí hlavní účetní,
 • provedení inventarizace rezerv, tvorba a čerpání rezerv – provádí hlavní účetní.
4. Zpracování daňového přiznání
V souladu s Českým účetním standardem č. 002 provádí společnost Obal, s.r.o. uzavírání jednotlivých účtů s vyčíslením konečných zůstatků na účtech výnosů a nákladů, zjištění obratů a konečných zůstatků aktivních a pasivních rozvahových účtů a stanovení výše hospodářského výsledku před zdaněním. Tuto činnost provádí hlavní účetní ve spolupráci s externí auditorskou firmou. Hlavní účetní v součinnosti s auditorem sestavuje daňové přiznání k dani z příjmů.
 
Součástí operací prováděných při zpracování daňového přiznání je také:
 • provedení inventarizace neuhrazených dluhů s délkou splatnosti vyšší než 30 měsíců, případná úprava základu daně z příjmů – provádí hlavní účetní,
 • provedení testu nízké kapitalizace (uznatelnosti úroků z úvěrů), případná úprava základu daně z příjmů – provádí hlavní účetní,
 • výpočet odložené daně a její proúčtování – provádí hlavní účetní.
Po vyčíslení daňové povinnosti je výsledná daň z příjmů proúčtována do účetnictví běžného účetního období, které je následně uzavřeno převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 – Účet zisků a ztrát na konečný účet rozvažný.
 
Po uzavření účetních knih běžného účetního období hlavní účetní současně provádí otevření účetních knih následujícího účetního období, přeúčtuje výsledek hospodaření běžného účetního období na účet 431 – Výsledek hospodaření, případně zaúčtuje rozdíly ze změn používaných způsobů oceňování majetku.
 
5. Sestavení účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce
Hlavní účetní společnosti Obal, s.r.o. ve spolupráci s auditorskou firmou sestavuje závěrečné účetní výkazy za příslušné účetní období. Vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty sestavuje výkaz cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Součástí účetní závěrky je i povinná příloha k účetní závěrce, kterou sestavuje hlavní účetní v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 
6. Audit účetní závěrky a výroční zpráva společnosti Obal, s.r.o.
Hlavní účetní společnosti Obal, s.r.o. předává výsledky účetní závěrky externí auditorské firmě pro účely provedení auditu účetní závěrky. Současně s účetní závěrkou vypracovává hlavní účetní ve spolupráci s vedením společnosti Obal, s.r.o. výroční zprávu o hospodaření společnosti za běžné účetní období. Auditorská firma provede audit účetní závěrky a audit výroční zprávy v rozsahu a termínech upravených smlouvou se společností Obal, s.r.o.
 
7. Provedení ekonomické analýzy výsledků běžného účetního období pro potřeby valné hromady společnosti Obal, s.r.o.
Finanční ředitel společnosti spolu s hlavní účetní zpracovává a předkládá valné hromadě společníků společnosti Obal, s.r.o. ekonomickou analýzu výsledků hospodaření společnosti za běžné účetní období.
 
Ekonomická analýza obsahuje zejména tyto hlavní body:
 • výpočet vybraných ekonomických ukazatelů za běžné účetní období,
 • vyhodnocení plnění finančního plánu společnosti Obal, s.r.o. za běžné účetní období,
 • přehled tržeb a výsledků hospodaření podle jednotlivých hospodářských středisek společnosti,
 • strukturu prodeje a zásob zboží podle jednotlivých sortimentních kategorií,
 • vývoj a stav pohledávek společnosti po splatnosti dle časové struktury,
 • vývoj a stav financí společnosti, základní faktory působící příznivě i negativně na peněžní tok za běžné účetní období.
Současně předkládá finanční ředitel valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky a návrh na použití hospodářského výsledku po zdanění.
 
Valná hromada společníků schvaluje účetní závěrku za běžné účetní období, schvaluje návrh na použití hospodářského výsledku.
 
8. Zveřejnění a archivace účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Obal, s.r.o.
Hlavní účetní zajišťuje uložení účetní závěrky a výroční zprávy do veřejného rejstříku podle ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Současně zajišťuje archivaci účetní závěrky a výroční zprávy.
Dne 31. 12. 2014                                                                                                                                                                                                    Miloš Novák, jednatel


Související články:

Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 3. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 5. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 8. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 14. část
Vnitropodnikové směrnice – 16. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Vanek Petr
3. 5. 2018 12:48:22
Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda chystáte i vzorovou směrnici k implementaci GDPR. Děkuji Petr Vaněk
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Miloslav Douša MDSERVIS
Podpora soukromého podnikání od roku 1990, dlouholetá praxe.
www.mdservis.cz

PAREXPO, s.r.o.
Nabízíme reklamní a marketingový servis.
www.parexpo.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru