Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování výnosů v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
26. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výnos může úzce souviset s naším příjmem, ale nejedná se o tentýž ekonomický pojem.

Foto: Fotolia

 

V tomto článku se zaměříme na základní rozdělení výnosů a způsob jejich účtování. A na konkrétních příkladech si ukážeme podvojný zápis výnosů ve vztahu k dalším účtům z jiných účetních skupin.


 
V minulém článku jsme se zaměřili na účtování nákladů v praxi. Jste-li osoba, která vede účetnictví, jistě se s touto oblastí setkáváte velmi často (nebo vaše účetní firma). Náklady jsou totiž klíčovým ekonomickým pojmem, který má přímý vliv na vaši daňovou povinnost. Jiným slovy na to, kolik budete státu odvádět na daních.
 
Pokud hovoříme o důležitosti nákladů a jejich správnému účtování, nesmíme zapomenout také na výnosy, často ne vždy správně zaměňované za pojem „příjmy“. V tomto článku se zaměříme na jejich základní rozdělení a způsob jejich účtování. V názorných příkladech se seznámíme s konkrétními ukázkami podvojného zápisu výnosů ve vztahu k dalším účtům z jiných účetních skupin.

Rozdíl mezi výnosy a příjmy

Jak bylo zmíněno v úvodu, velmi často se pojem „výnos“ a „příjem“ zaměňují. Je pravdou, že výnos může úzce souviset s naším příjmem, ale nejedná se o tentýž ekonomický pojem. Možná právě pro „pozitivní“ termín související s přírůstkem finančních prostředků se tyto dva pojmy zaměňují, ale nenechme se zmást.
 
Zjednodušeně řečeno, výnosy rozumíme zvýšení ekonomického prospěchu ve formě přírůstku majetku, ve formě peněžních či nepeněžních aktiv nebo snížení závazku (např. prominutí nebo úhrada). Co je to konkrétně výnos, si můžeme ukázat na následujícím příkladu.

Příklad

Firma A odebere od firmy B poradenské služby v oblasti právních záležitostí a konzultací. Firma B vystaví za tyto služby „Fakturu – daňový doklad“ na 10 000 Kč + 2 100 Kč (21% DPH) s datem zdanitelného plnění 12. 5. 2014. Její splatnost bude však za 14 dnů. Nicméně na stranu výnosů (strana Dal) již 12. 5. 2014, tedy v den vystavení faktury, zaúčtuje firma B částku 10 000 Kč (pozn.: DPH se do výnosů neúčtuje, k tomu nám slouží účet 343 – Daň z přidané hodnoty, částku 2 100 Kč zaúčtujeme na tento účet, taktéž na stranu Dal). Do výnosů nám tedy vstoupí „pouze“ částka 10 000 Kč.
 
Na druhou stranu, na stranu Má dáti, zaúčtujeme celkovou pohledávku vůči firmě A (našemu odběrateli) ve výši 12 100 Kč, tedy včetně DPH.
 
Závěr č. 1: Dne 12. 5. 2014 vznikl firmě B výnos, nikoliv však příjem.
 
O deset dnů později, 22. 5. 2014, přijde na bankovní účet firmě B od firmy A úhrada faktury za výše zmíněné právní služby v celkové výši 12 100 Kč. Na stranu Má dáti bankovního účtu (221) zaúčtujeme přírůstek v této částce a naopak na stranu Dal zaúčtujeme na účtu 311 u tohoto konkrétního odběratele (pokud vedeme analytickou evidenci ke každému odběrateli) úbytek pohledávky v této výši.
 
Závěr č. 2: Dne 22. 5. 2014 vznikl firmě B příjem, nikoliv výnos. Výnos vznikl časově dříve, než došlo k přírůstku peněžních prostředků, tedy příjmu. Zajímavostí také může být, že výnos vznikl ve výši 10 000 Kč, ale celkový příjem činil z této transakce 12 100 Kč (z důvodu příjmu částky na bankovní účet včetně DPH). I na tom můžeme vidět rozdíl mezi výnosem a příjmem.
 
Ano, nejčastěji se výnosy zaměňují právě za příjmy. Jak jsme si však ukázali v předchozím příkladu, příjem představuje přírůstek peněžních prostředků, aniž by se zkoumala vazba těchto prostředků k výkonům. V našem příkladu výnos nastal dříve než příjem.
 
V praxi se setkáváme s případy, kdy příjem je zároveň výnosem, ale nemusí to být pravidlem. Příkladem, kdy příjem není výnosem, může být půjčka z banky. V okamžiku, kdy si v bance firma půjčí např. 200 000 Kč, které jí banka obratem připíše na účet, došlo k příjmu (přírůstek peněžních prostředků) ve výši 200 000 Kč. Těchto 200 000 Kč však není výnosem, protože firmě tyto peníze nijak nezvýšily ekonomický prospěch.

Členění výnosů

Členění výnosů je totožné jako u nákladových účtů, nicméně se jedná o účtovou třídu šest.
 
Výnosy obecně členíme na:
 • provozní (skupina 60 až 64) – souvisejí s hlavní podnikatelskou činností, která se pravidelně opakuje,
 • finanční (skupina 66) – souvisejí s finančními operacemi,
 • mimořádné (skupina 68) – vyplývají z mimořádných událostí,
 • převodové účty (skupina 69).
 
Vymezení a způsob účtování výnosů nalezneme v podobných pramenech jako u nákladových účtů. Jedním z důležitých pramenů jsou České účetní standardy, zejména č. 019. Dále je dobré věnovat pozornost zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, případně ještě dalším.

Účtování výnosů

Výnosy patří společně s náklady do tzv. výsledkových účtů, což znamená, že nám ovlivňují výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta). Přírůstky výnosů se evidují na straně „Dal“ (D) a úbytky na straně „Má dáti“ (MD).
 
Opravy účtování lze provádět minusem na straně D. Při účtování je důležité řídit se tímto pravidlem – výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí (viz níže zásada č. 2).
 
Při účtování se uplatňuje několik zásad. Mezi ně např. patří:

1. Zásada kumulace výnosů – na stranu D se účtuje narůstajícím způsobem od počátku roku.

2. Zásada časové a věcné souvislosti – výnosy účtujeme v období, do něhož časově i věcně spadají. Musí být časově rozlišené. Budoucí výnosy se rozlišují pomocí účtů 384 (Výnosy příštích období) a 385 (Příjmy příštích období).
 
Opravy výnosů se provádějí na účtech, kterých se týkají. Opravy lze provádět ve většině případů minusem na straně D. Pokud jde o významnou částku, použije se účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy.
 
Na konci roku se konečné zůstatky výnosových účtů převedou na účet 710.

Rozpis jednotlivých skupin

 • Skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
V této účtové skupině účtujeme na účtech:

600 – Tržby za vlastní výkony a zboží

601 – Tržby za vlastní výrobky

602 – Tržby z prodeje služeb

604 – Tržby za zboží
 
Na těchto účtech účtujeme souvztažně s účty skupiny 31 – Pohledávky, pokud se jedná o faktury / daňové doklady. Pokud jde o prodej za hotové, účtujeme souvztažně s účtem 211 – Pokladna.

Text MD D
Tržby za vlastní výrobky podle faktury 311 601
Faktura za zahradnické práce 311 602
Tržby za zboží složené v hotovosti 211 604
 
 • Skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
Zde účtujeme přírůstky a úbytky vlastní výroby a také změnu stavu zásob, která vyplyne z inventarizace.
 
Patří sem tyto účty rozdělené podle jednotlivých druhů zásob:

610 – Změny stavu vnitropodnikových zásob

611
 – Změna stavu nedokončené výroby

612 – Změna stavu polotovarů

613 – Změna stavu výrobků

614
 – Změna stavu zvířat

Text MD D
Přírůstky stavu zásob polotovarů 122 612
Úbytky stavu polotovarů 612 122
 
 • Skupina 62 – Aktivace
Jedná se o aktivaci materiálu, zboží, služeb či majetku ve vlastní režii.

A patří sem tyto účty:
 
620 – Aktivace

621 – Aktivace materiálu a zboží

622 – Aktivace vnitropodnikových služeb

623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
 
Text MD D
Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii  132  621
Renovace náhradních dílů ve vlastní režii (ocenění ve vlastních nákladech) 112  622
Vnitřní doklad za dlouhodobý hmotný majetek  042  624

 • Skupina 64 – Jiné provozní výnosy
Zde nalezneme tyto účty:
 
640 – Jiné provozní výnosy

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

642 – Tržby z prodeje materiálu
Jedná se o materiál, který byl původně koupen pro vlastní potřebu a nebyl použit pro výrobu.

644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Např. smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu obchodního zákoníku, poplatky z prodlení či jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů a také odstupné dle § 355 obchodního zákoníku.

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

648 – Jiné provozní výnosy
 
Text MD D
Tržba v hotovosti za prodaný kovový odpad 211 642
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 311 644
Náhrady od pracovníků za zaviněné pokuty a úroky z prodlení 335 644

 • Skupina 66 – Finanční výnosy
Na účtech skupiny 66 účtujeme např. o:
 • prodeji cenných papírů a podílů souvztažně s účty 06 a 25,
 • nárocích na přijaté úroky od peněžních ústavů či jiných dlužníků,
 • kurzových rozdílech podle ČÚS č. 006,
 • výnosech z přecenění majetkových cenných papírů (zde se účtuje v souladu s ČÚS č. 008),
 • výnosech z dlouhodobého finančního majetku, kam zahrnujeme dividendy, podíly na zisku a nájemné z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku evidovaného na účtech účtové skupiny 06,
 • výnosech z krátkodobého finančního majetku, kam patří dividendy a úroky plynoucí z vlastnictví majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25,
 • výnosech z derivátových operací, které musíme účtovat v souladu s ČÚS č. 009, a
 • ostatních finančních výnosech.
 
Do této skupiny patří tedy tyto účty:

660 – Finanční výnosy

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

662 – Úroky

663 – Kurzové ztráty

664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů

665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

666 – Výnosy z finančního majetku

667 – Výnosy z derivátových operací

668 – Ostatní finanční výnosy
 
Text MD D
Prodej cenného papíru zaměstnanci
rozdíl mezi cenou pořizovací a prodejní (prodejní je nižší)
335
423, 427
661
661
Přírůstek reálné hodnoty majetkových cenných papírů 251 664
Přijaté úroky 221 662

 • Skupina 68 – Mimořádné výnosy
V této skupině se zachycují mimořádné operace vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a také případy mimořádných událostí vyskytující nahodile.
 
Jsou zde tyto účty:

680 – Mimořádné výnosy

681 – Výnosy ze změny metody

688 – Ostatní mimořádné výnosy

689 – Zúčtování opravných položek

Text MD D
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku 07, 08, 1.. 681
Nárok na náhradu škody od pojišťovny na základě dokladu, kterým pojišťovna nárok úč. jednotky na náhradu škody v příslušné výši potvrdí 388 648, 688
 
 • Skupina 69 – Převodové účty
Do této skupiny patří dva účty, a to:

697 – Převod provozních výnosů

698 – Převod finančních výnosů
 
Výnosy, které souvisejí s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti účetní jednotky se účtují na vrub účtu 697.
 
Převod ve prospěch provozních výnosů v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření se účtuje na vrub účtu 698.

Text MD D
Převod provozních výnosů v souvislosti s ukončením hospodářské činnosti s cílem zajistit objektivní vykázání provozního, finančního a mimořádného hospodářského výsledku  697 668, 688

Závěr

V dnešním článku věnovaném účtování výnosů v praxi jsme si ukázali, že je důležité znát členění výnosů do jednotlivých skupin a dokázat k nim souvztažně přiřadit správné účty z ostatních účtových tříd, potažmo skupin účtové osnovy.
 
Je také důležité zapamatovat si, že ne každý příjem je výnos a ne každý výnos je příjem. Na řadě konkrétních příkladů jsme mohli vidět, jak postupovat při účetních operacích, které se v praxi nejčastěji objevují.
 
Možná si někteří řeknete: „Vždyť účtování za mě provede účetní program, za kterým sedí moje účetní.“ To sice může být na jednu stranu pravda, ale každý podnikatel zodpovídá za vedení svého účetnictví před finančním úřadem. A zároveň platí, že účetní software je sice obrovským pomocníkem, ale zásady je nutné znát i bez něj.
 
Dobrá znalost alespoň účetních základů totiž může ušetřit každému podnikateli značné finanční prostředky.
 
 
Související článek:
Účtování nákladů v praxi
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru