Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování půjček ve skupině


Ing. Michaela Martínková, CAE
28. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Doba splatnosti se určuje k okamžiku sestavení účetní závěrky, tedy k rozvahovému dni.

Foto: 123RF

 

Následující příspěvek bude zaměřený na specifika účtování půjček ve skupině, kterou se rozumí vzájemně propojené účetní jednotky. Na jakých řádcích rozvahy vykazujeme jednotlivé položky?


 
V účetnictví používáme pojmy:
  • ovládající osoba,
  • ovládaná osoba,
  • osoba pod podstatným vlivem.
Mateřská společnost je ovládající osobou. Ovládaná osoba je ta dceřiná společnost, v níž mateřská společnost vlastní rozhodující podíl, za který se zpravidla považuje podíl více jak 40 %. Osoba pod podstatným vlivem je pak taková společnost, v níž společnost vlastní 20–40% podíl.

Vedle těchto společností mohou být součástí skupiny i např. sesterské společnosti – ty mají stejnou mateřskou společnost, nebo tzv. vnučky – tedy společnosti, kterou vlastní již mateřskou společností ovládaná společnost.

Při pohledu na rozvahu i výkazu zisku a ztráty je patrné, že je nutné vykazovat různé položky vztahující se ke skupině na samostatných řádcích; patří sem pochopitelně i půjčky v rámci skupiny. V úvahu přicházejí tyto řádky (vycházím z výkazů v plném rozsahu):

Rozvaha

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv

C.II.2. Krátkodobé pohledávky

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7. Závazky – podstatný vliv

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7. Závazky – podstatný vliv

Výkaz zisku a ztráty

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

Můžeme si povšimnout, že zatímco rozvaha nám ukládá samostatně vykazovat i vztahy k osobám pod podstatným vlivem (tedy s podílem 20–40 %), výkaz zisku a ztráty se zaměřuje jen na vztahy ovládaných a ovládajících osob (tedy s podílem nad 40 %).

Nesplacená hodnota poskytnutého úvěru dceřiné společnosti s podstatným vlivem bude zachycena samostatně v rozvaze, ale úroky z něho již budou součástí ostatních výnosů jako od nespřízněné osoby (např. banky).

Nejen u půjček v rámci skupiny, ale obecně u všech pohledávek a závazků záleží vykazování v rozvaze v sekci krátkodobých nebo dlouhodobých položek na době splatnosti. Ale pozor, doba splatnosti se určuje k okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena (tedy k rozvahovému dni).

Do krátkodobých položek v rozvaze nám tedy spadá i ta část původně dlouhodobé položky, jejíž splatnost k rozvahovému dni bude kratší než jeden rok.

Příklad

Mateřská společnost poskytla v říjnu 2019 bezúročnou půjčku dceřiné společnosti, ve které má 100% podíl, ve výši 1 mil. Kč s tím, že byla stanovena splatnost na dvě splátky, a to v říjnu 2020 a v říjnu 2021. V době poskytnutí půjčky tedy mateřská společnost pro zaúčtování použije účet účtové skupiny 06 (podle dřívější účtové osnovy např. účet 066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba).

Tato účtová skupina věcně odpovídá řádku rozvahy B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba. K rozvahovému dni k 31. 12. 2019 však mateřská společnost na tomto řádku může vykázat jen částku 0,5 mil. Kč – jedná se o druhou splátku se splatností v říjnu 2021 (tedy více než jeden rok od rozvahového dne).

První splátka v říjnu 2020 je splatná již v době kratší než jeden rok od rozvahového dne, proto by měla být vykázána na řádku rozvahy C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba.

Záleží na účetní jednotce, zda toto rozdělení vykáže jen v rámci rozvahy nebo i v zaúčtování zvolí rozpad na analytické účty, popř. pro krátkodobou část původně dlouhodobé pohledávky použije účet účtové skupiny 35, která odpovídá věcnému naplnění tohoto řádku rozvahy (např. dřívější účet 351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba).

Stejným způsobem, tedy s rozdělením původně dlouhodobého úvěru na část dlouhodobou a krátkodobou, postupuje i dceřiná společnost.

Ta vykáže daný závazek (dlouhodobou část) na řádku rozvahy C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (zaúčtování na účtu 471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba) a krátkodobou část na řádku rozvahy C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (zaúčtování např. na účtu 361 – Závazky – ovládající nebo ovládaná osoba).


Pokud by byla půjčka mateřskou společností do dceřiné společnosti úročena, byly by úroky ve výkazu zisku a ztráty vykázány na samostatných řádcích od ostatních (např. bankovních úroků).

Stejný způsob vykázání v rozvaze i výkazu zisku a ztráty, jako byl naznačen v našem příkladu, bude použit i v případě, že bude půjčka poskytnuta v opačném směru, tedy že dceřiná společnost poskytne půjčku své mateřské společnosti (pochopitelně se vymění role dlužníka a věřitele).

Seznam možných účtů pro účtování půjček v rámci skupiny:

Dlouhodobé půjčky

Věřitel:

066 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

067 Ostatní zápůjčky a úvěry (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

068 Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

Dlužník:

471 Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

472 Dlouhodobé závazky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

479 Jiné dlouhodobé závazky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

Krátkodobé půjčky

Věřitel:

351 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

352 Pohledávky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

378 Jiné pohledávky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

Dlužník:

361 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

362 Závazky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

379 Jiné závazky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Antonín Studnička
STORMWARE
23. 3. 2020 9:20:46
Diskuse byla uzavřena
Hlášení závadného obsahu

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ondřej Šťastný
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
www.osat.cz

NSD International CZ
Výroba etiket, bookletů.
www.nsd.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru