Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování půjček ve skupině


Ing. Michaela Martínková, CAE
28. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Doba splatnosti se určuje k okamžiku sestavení účetní závěrky, tedy k rozvahovému dni.

Foto: 123RF

 

Následující příspěvek bude zaměřený na specifika účtování půjček ve skupině, kterou se rozumí vzájemně propojené účetní jednotky. Na jakých řádcích rozvahy vykazujeme jednotlivé položky?


 
V účetnictví používáme pojmy:
  • ovládající osoba,
  • ovládaná osoba,
  • osoba pod podstatným vlivem.
Mateřská společnost je ovládající osobou. Ovládaná osoba je ta dceřiná společnost, v níž mateřská společnost vlastní rozhodující podíl, za který se zpravidla považuje podíl více jak 40 %. Osoba pod podstatným vlivem je pak taková společnost, v níž společnost vlastní 20–40% podíl.

Vedle těchto společností mohou být součástí skupiny i např. sesterské společnosti – ty mají stejnou mateřskou společnost, nebo tzv. vnučky – tedy společnosti, kterou vlastní již mateřskou společností ovládaná společnost.

Při pohledu na rozvahu i výkazu zisku a ztráty je patrné, že je nutné vykazovat různé položky vztahující se ke skupině na samostatných řádcích; patří sem pochopitelně i půjčky v rámci skupiny. V úvahu přicházejí tyto řádky (vycházím z výkazů v plném rozsahu):

Rozvaha

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv

C.II.2. Krátkodobé pohledávky

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7. Závazky – podstatný vliv

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7. Závazky – podstatný vliv

Výkaz zisku a ztráty

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

Můžeme si povšimnout, že zatímco rozvaha nám ukládá samostatně vykazovat i vztahy k osobám pod podstatným vlivem (tedy s podílem 20–40 %), výkaz zisku a ztráty se zaměřuje jen na vztahy ovládaných a ovládajících osob (tedy s podílem nad 40 %).

Nesplacená hodnota poskytnutého úvěru dceřiné společnosti s podstatným vlivem bude zachycena samostatně v rozvaze, ale úroky z něho již budou součástí ostatních výnosů jako od nespřízněné osoby (např. banky).

Nejen u půjček v rámci skupiny, ale obecně u všech pohledávek a závazků záleží vykazování v rozvaze v sekci krátkodobých nebo dlouhodobých položek na době splatnosti. Ale pozor, doba splatnosti se určuje k okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena (tedy k rozvahovému dni).

Do krátkodobých položek v rozvaze nám tedy spadá i ta část původně dlouhodobé položky, jejíž splatnost k rozvahovému dni bude kratší než jeden rok.

Příklad

Mateřská společnost poskytla v říjnu 2019 bezúročnou půjčku dceřiné společnosti, ve které má 100% podíl, ve výši 1 mil. Kč s tím, že byla stanovena splatnost na dvě splátky, a to v říjnu 2020 a v říjnu 2021. V době poskytnutí půjčky tedy mateřská společnost pro zaúčtování použije účet účtové skupiny 06 (podle dřívější účtové osnovy např. účet 066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba).

Tato účtová skupina věcně odpovídá řádku rozvahy B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba. K rozvahovému dni k 31. 12. 2019 však mateřská společnost na tomto řádku může vykázat jen částku 0,5 mil. Kč – jedná se o druhou splátku se splatností v říjnu 2021 (tedy více než jeden rok od rozvahového dne).

První splátka v říjnu 2020 je splatná již v době kratší než jeden rok od rozvahového dne, proto by měla být vykázána na řádku rozvahy C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba.

Záleží na účetní jednotce, zda toto rozdělení vykáže jen v rámci rozvahy nebo i v zaúčtování zvolí rozpad na analytické účty, popř. pro krátkodobou část původně dlouhodobé pohledávky použije účet účtové skupiny 35, která odpovídá věcnému naplnění tohoto řádku rozvahy (např. dřívější účet 351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba).

Stejným způsobem, tedy s rozdělením původně dlouhodobého úvěru na část dlouhodobou a krátkodobou, postupuje i dceřiná společnost.

Ta vykáže daný závazek (dlouhodobou část) na řádku rozvahy C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (zaúčtování na účtu 471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba) a krátkodobou část na řádku rozvahy C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (zaúčtování např. na účtu 361 – Závazky – ovládající nebo ovládaná osoba).


Pokud by byla půjčka mateřskou společností do dceřiné společnosti úročena, byly by úroky ve výkazu zisku a ztráty vykázány na samostatných řádcích od ostatních (např. bankovních úroků).

Stejný způsob vykázání v rozvaze i výkazu zisku a ztráty, jako byl naznačen v našem příkladu, bude použit i v případě, že bude půjčka poskytnuta v opačném směru, tedy že dceřiná společnost poskytne půjčku své mateřské společnosti (pochopitelně se vymění role dlužníka a věřitele).

Seznam možných účtů pro účtování půjček v rámci skupiny:

Dlouhodobé půjčky

Věřitel:

066 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

067 Ostatní zápůjčky a úvěry (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

068 Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

Dlužník:

471 Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

472 Dlouhodobé závazky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

479 Jiné dlouhodobé závazky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

Krátkodobé půjčky

Věřitel:

351 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

352 Pohledávky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

378 Jiné pohledávky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)

Dlužník:

361 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (podíl vyšší než 40 %)

362 Závazky – podstatný vliv (podíl 20–40 %)

379 Jiné závazky (podíl nižší než 20 %, ostatní společnosti v rámci skupiny, popř. i nespřízněné osoby)


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Antonín Studnička
STORMWARE
23. 3. 2020 9:20:46
Diskuse byla uzavřena
Hlášení závadného obsahu

Rychlé zprávy

Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

18. 9. 2020 | Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zpracování účetnictví
Zpracování účetnictví, daňové evidence


A-D consult spol. s r.o.
Komplexní ekonomické služby pro podnikatele.
www.adconsult.cz

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,73 Kč
-0,015 Kč
22,59 Kč
-0,084 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru